Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0100/2018Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0100/2018

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om børneslaveri i Haiti

7.2.2018 - (2018/2562(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
ECR (B8‑0100/2018)
Verts/ALE (B8‑0101/2018)
PPE (B8‑0104/2018)
ALDE (B8‑0107/2018)
S&D (B8‑0108/2018)

Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalogiannis, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Norbert Neuser for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Notis Marias for ECR-Gruppen
Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen
Michèle Rivasi, Bart Staes, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Florent Marcellesi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen
Lola Sánchez Caldentey


Procedure : 2018/2562(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B8-0100/2018
Indgivne tekster :
RC-B8-0100/2018
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om børneslaveri i Haiti

(2018/2562(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Haiti,

–  der henviser til den fælles erklæring af 12. juni 2017 i anledning af verdensdagen mod børnearbejde fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformanden i Kommissionen og kommissæren for udvikling,

–  der henviser til FN's Menneskerettighedsråds årlige rapport, som fremhæver fremskridt og udfordringer på menneskerettighedsområdet i Haiti i 2017,

–  der henviser til undersøgelsen af 20. juli 2017 om menneskehandel i Haiti foretaget af ACP-EU Migration Action

–  der henviser til Haitis gennemførelsesrapport, som blev behandlet af FN's Komité om Barnets Rettigheder den 15. januar 2016,

–  der henviser til UNHCR's universelle regelmæssige gennemgang af Haiti den 31. oktober – 11. november 2016,

–  der henviser til FN's valgfrie protokol til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder,

–  der henviser til den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding,

–  der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol,

–  der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder,

–  der henviser til FN's tillægskonvention af 7. september 1956 om afskaffelse af slaveri, slavehandel og ordninger og sædvaner, der må sidestilles med slaveri, særlig artikel 1, litra d),

–  der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) konvention nr. 182 om de værste former for børnearbejde og ILO-konvention nr. 138 om en mindstealder for beskæftigelse,

–  der henviser til den 34. samling i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i december 2017 i Port-au-Prince, Haiti,

–  der henviser til Cotonouaftalen,

–  der henviser til FN's mål for bæredygtig udvikling,

–  der henviser til FN's menneskerettighedserklæring,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Haiti er et af verdens fattigste lande med alvorlig korruption, dårlig infrastruktur, mangel på sundhedspleje, lavt uddannelsesniveau og historisk politisk ustabilitet som de primære kilder til landets lammende fattigdom;

B.  der henviser til, at brugen af børn som hushjælp, der på kreolsk ofte omtales som "restaveks", er systematisk i Haiti og eksisterer primært på grund af de barske økonomiske vilkår og kulturelle holdninger til børn;

C.  der henviser til, at restavek er en form for national menneskehandel og moderne slaveri, der rammer ca. 400 000 børn i Haiti, hvoraf 60 % er piger; der henviser til, at mange haitianske børn ikke har fødselsattester og er i risiko for at blive udsat for menneskehandel og overgreb; der henviser til, at børns eksponering for vold og overgreb, herunder fysisk afstraffelse og kønsbaseret vold, ifølge UNICEF er et stort problem; der henviser til, at én ud af fire kvinder og én ud af fem mænd er ofre for seksuelle overgreb, inden de fylder 18; der henviser til, at 85 % af børn i alderen 2 til 14 er ofre for voldelig disciplin i hjemmet, 79 % er ofre for fysisk afstraffelse, og 16 % lider under ekstrem fysisk afstraffelse; der henviser til, at omkring 30 000 børn lever på ca. 750 børnehjem, der hovedsagelig er privatejede og finansierede;

D.  der henviser til, at restavek-børn typisk er født ind i fattige familier i landdistrikterne, som har få eller ingen midler til at øge indtægterne og vil sælge et barn til en anden familie til gengæld for mad eller penge;

E.  der henviser til, at Haitis regering har gjort en vis indsats for at afhjælpe udnyttelsen af restavek-børn såsom vedtagelsen af en omfattende lovgivning til at bekæmpe menneskehandel, foranstaltninger til at identificere og hjælpe børn i husarbejde samt bevidstgørelseskampagner; der henviser til, at det er statens forpligtelse at støtte forældre, således at de kan påtage sig deres ansvar;

F.  der henviser til, at mange haitianske børn ikke modtager tilstrækkelig uddannelse og skolegang; der henviser til, at ifølge UNICEF går 18 % af børn i alderen 6-11 år i Haiti ikke i grundskole; der henviser til, at ca. halvdelen af alle haitianere i 15-års-alderen og derover er analfabeter, idet 85 % af skolerne drives af private enheder og er uoverkommeligt dyre for lavindkomstfamilier; der henviser til, at orkanen Matthew i betydelig grad påvirkede adgangen til uddannelse og beskadigede 1 633 ud af 1 991 skoler i de hårdest ramte områder;

G.  der henviser til, at mere end 175 000 mennesker, herunder titusindvis af børn, som blev fordrevet i kølvandet på orkanen Matthew i oktober 2016, stadig lever under ekstremt vanskelige og usikre forhold; der henviser til, at jordskælvet i 2010 førte til mere end 220 000 dødsfald og fordrev omkring 800 000 børn, hvilket har resulteret i, at mange er blevet tvunget ud i slaveri;

H.  der henviser til, at Haiti er et kilde-, transit- og bestemmelsesland for tvangsarbejde og handel med børn; der henviser til, at restavek-fænomenet også har en international dimension, idet mange haitianske børn udsættes for menneskehandel til nabolandet Den Dominikanske Republik;

I.  der henviser til, at den seneste valgmæssige hårdknude og det politiske dødvande efter præsidentvalget i 2016 alvorligt hæmmede Haitis evne til at vedtage centrale lovforslag og et nationalt budget til at imødegå presserende sociale og økonomiske udfordringer;

J.  der henviser til, at straffriheden i Haiti har fået næring af en mangel på ansvarlighed for tjenestemænd, og navnlig manglen på systematiske undersøgelser af magtanvendelsen og udbredte ulovlige eller vilkårlige anholdelser fra politiets side; der henviser til, at Haiti er rangeret som nr. 159 ud af 176 lande på Transparency Internationals korruptionsindeks;

K.  der henviser til, at Haiti er rangeret som nr. 163 i UNDP's indeks for menneskelig udvikling og er i konstant behov for humanitær bistand og udviklingsbistand;

L.  der henviser til, at Haitis parlament i september 2017 godkendte et nationalt budget for 2018, som hæver skatterne i uforholdsmæssig høj grad for en allerede fattig befolkning, hvilke førte til voldelige demonstrationer og uroligheder i hovedstaden Port-au-Prince; der henviser til, at økonomi- og finansministeren, Patrick Salomon, har fremlagt et budget, som bl.a. prioriterer rengøring af offentlige institutioner over offentlige sundhedsprogrammer;

M.  der henviser til, at EU har afsat 420 mio. EUR til Haiti under 11. Europæiske Udviklingsfond, med særlig vægt på børns ernæring og uddannelse til støtte for børns udvikling;

N.  der henviser til, at EU i 2017 iværksatte en indkaldelse af forslag under den franske titel "La promotion des droits des enfants et la protection des enfants victimes d'exploitation, discrimination, violence et abandon", hvis vigtigste opgave var at returnere fængslede børn til deres biologiske familier eller at anbringe dem i plejefamilier;

1.  beklager, at et stort antal børn i Haiti tvangsfjernes fra deres familier som led i restavek-fænomenet og udsættes for tvangsarbejde; kræver, at der sættes en stopper for denne praksis;

2.  udtrykker dyb bekymring over de fortsatte krænkelser af menneskerettighederne, herunder kønsbestemt vold, ulovlige tilbageholdelser og praksissen med at holde børn som restavek-slaver i Haiti; opfordrer den haitianske regering til at prioritere lovgivningsmæssige foranstaltninger, nemlig en reform af straffeloven, for at bekæmpe disse problemer og til samtidig at genetablere centrale institutioner i landet, der er gået i stå som følge af det nylige politiske dødvande, med henblik på at levere presserende reformer;

3.  opfordrer Haitis regering til hurtigst muligt at gennemføre foranstaltninger til at afhjælpe de sårbarheder, der fører til, at børn holdes som slaver i hjemmet, herunder beskytte børn, som er ofre for vanrøgt, overgreb, vold og børnearbejde;

4.  opfordrer EU og dets medlemsstater til yderligere at hjælpe Haiti med at gennemføre foranstaltninger, der beskytter børn, herunder programmer og partnerskaber, der har til formål at bekæmpe vold, overgreb og udnyttelse af børn; opfordrer Haitis regering til at prioritere og fastlægge procedurer, der er udstyret med tilstrækkelige midler til at sætte en stopper for restavek-praksissen, herunder uddannelse af sociale tjenester til at hjælpe restavek-børn væk fra familier, hvor der begås overgreb, og sikre dem rehabilitering, som dækker deres fysiske og psykologiske behov;

5.  opfordrer den haitianske regering til at indføre et administrativt system, der sikrer, at alle nyfødte børn registreres ved fødslen, samt foranstaltninger til at registrere dem, der ikke registreres ved fødslen, og til at registrere, hvor de er bosiddende;

6.  opfordrer de haitianske myndigheder og donorer til at flytte store ressourcer, der i øjeblikket bruges på dyre børnehjemsinstitutioner, men som er af dårlig kvalitet, til samfundsbaserede tjenester, der styrker familiers og fællesskabers evner til i tilstrækkelig grad at kunne tage sig af deres egne børn;

7.  opfordrer Haitis regering og de øvrige EU-medlemslande til, hvor det er relevant, uden forbehold at ratificere følgende konventioner, som er af afgørende betydning i kampen mod handel med børn og slaveri:

•  Den valgfrie protokol til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, med tilvalgsordning til undersøgelsesprocedurer og mellemstatslige procedurer

•  Den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding

•  Konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

•  Romstatutten;

8.  opfordrer til, at EU's udviklingsbistand lægger særlig vægt på at bistå med en presserende reform af retssystemet og uddannelse af anklagere og dommere til at behandle tilfælde af voldtægt og seksuel vold, således at det sikres, at politiet og retsvæsenet er uddannet til upartisk at tage sig af kvinder og piger, der anmelder kønsbaseret vold;

9.  bemærker, at Haitis parlament vedtog et årligt budget i september 2017; fremhæver de seneste fremskridt, der er gjort med hensyn til retten til uddannelse, navnlig gennem programmet for universel, gratis og obligatorisk undervisning, der kræver både et effektivt overvågnings- og håndhævelsessystem og en vedvarende finansiel indsats både fra landets nationale budget og EU's udviklingsbistand; opfordrer til, at der lægges større vægt på restavek-børns trivsel og rehabilitering, herunder de dårligst stillede grupper, handicappede, personer med indlæringsvanskeligheder og personer i landdistrikterne inden for rammerne af den næste EUF og Haitis nationale vejledende program, bl.a. gennem en regelmæssig fælles fremskridtsrapport om trufne foranstaltninger og deres effektivitet i bekæmpelsen af restavek-fænomenet;

10.  forventer, at EU og dets medlemsstater, der har givet tilsagn om bistand til Haiti efter orkanen Matthew, indfrier deres løfter og hjælper landet med at overvinde sine udfordringer på lang sigt;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, AVS-EU-Ministerrådet, institutionerne i Cariforum, Haitis og Den Dominikanske Republiks regeringer og parlamenter og FN's generalsekretær.

Seneste opdatering: 7. februar 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik