Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-0100/2018Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-0100/2018

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS lapsiorjuudesta Haitissa

7.2.2018 - (2018/2562(RSP))

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ECR (B8‑0100/2018)
Verts/ALE (B8‑0101/2018)
PPE (B8‑0104/2018)
ALDE (B8‑0107/2018)
S&D (B8‑0108/2018)

Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalogiannis, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta
Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta
Michèle Rivasi, Bart Staes, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Florent Marcellesi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta
Lola Sánchez Caldentey


Menettely : 2018/2562(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B8-0100/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B8-0100/2018
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma lapsiorjuudesta Haitissa

(2018/2562(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Haitista,

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan ja kehitysyhteistyöstä vastaavan komission jäsenen kansainvälisenä lapsityön vastaisena päivänä 12. kesäkuuta 2017 antaman yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston vuosiraportin, jossa tuodaan esille ihmisoikeuksiin liittyvät edistysaskeleet ja haasteet Haitissa vuonna 2017,

–  ottaa huomioon 20. heinäkuuta 2017 julkaistun AKT:n ja EU:n muuttoliikealoitteen tutkimuksen ihmiskaupasta Haitissa,

–  ottaa huomioon Haitin täytäntöönpanokertomuksen, jota YK:n lapsen oikeuksien komitea käsitteli 15. tammikuuta 2016,

–  ottaa huomioon 31. lokakuuta–11. marraskuuta 2016 suoritetun YK:n pakolaisjärjestön Haitia koskevan yleisen määräaikaisarvioinnin,

–  ottaa huomioon YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen yleissopimuksen kaikkien ihmisten suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

–  ottaa huomioon lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon 7. syyskuuta 1956 tehdyn YK:n lisäsopimuksen orjuuden, orjakaupan ja orjuuteen verrattavien järjestelmien ja käytännön tukahduttamisesta ja erityisesti sen 1 artiklan d alakohdan,

–  ottaa huomioon lapsityön pahimpien muotojen kieltämistä ja työhön pääsemiseksi vaadittavaa vähimmäisikää koskevat Kansainvälisen työjärjestön yleissopimukset nro 182 ja 138,

–  ottaa huomioon Port-au-Princessä, Haitissa, joulukuussa 2017 järjestetyn AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 34. istunnon,

–  ottaa huomioon Cotonoun sopimuksen,

–  ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Haiti on yksi maailman köyhimmistä maista, jossa korruption yleisyys, terveydenhuollon puutteet, alhainen koulutustaso ja poliittisesti epävakaa menneisyys ovat tärkeimpiä syitä maata vaivaavaan lamauttavaan köyhyyteen;

B.  ottaa huomioon, että lasten käyttäminen kotitaloustyöntekijöinä, mistä usein käytetään kreolinkielistä ilmausta ”restavek”, on yleistä kaikkialla Haitissa ja johtuu pääosin vaikeista taloudellisista olosuhteista ja asennoitumisesta lapsiin;

C.  ottaa huomioon, että restavek on yksi kotitaloustyöntekijöillä käytävän ihmiskaupan ja nykyaikaisen orjuuden muoto, joka koskee Haitissa noin 400 000:ta lasta, joista 60 prosenttia on tyttöjä; ottaa huomioon, että monilla haitilaisilla lapsilla ei ole syntymätodistusta ja he ovat vaarassa joutua ihmiskaupan ja hyväksikäytön uhreiksi; ottaa huomioon, että Unicefin mukaan lasten altistuminen väkivallalle ja hyväksikäytölle, myös ruumiilliselle väkivallalle ja sukupuoleen perustuvalle väkivallalle, on huomattava ongelma; ottaa huomioon, että joka neljäs nainen ja joka viides mies on joutunut seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi ennen 18:aa ikävuottaan; ottaa huomioon, että 85 prosenttia 2–14-vuotiaista lapsista kärsii kotona väkivaltaisesta kurinpidosta, 79 prosenttia ruumiillisesta kurituksesta ja 16 prosenttia ruumiillisen kurituksen äärimmäisistä muodoista; ottaa huomioon, että arviolta 30 000 lasta elää noin 750:ssä enimmäkseen yksityisten johtamissa ja rahoittamissa orpokodeissa;

D.  ottaa huomioon, että restavek-lapset ovat tyypillisesti syntyisin köyhistä maaseudun perheistä, joilla on vain vähän tai ei lainkaan tulonlähteitä ja jotka myyvät lapsen toiseen perheeseen vastikkeena ruoasta tai rahasta;

E.  toteaa, että Haitin hallitus on pyrkinyt puuttumaan restavek-lasten hyväksikäyttöön muun muassa hyväksymällä laaja-alaisen lain ihmiskaupan torjumisesta ja toimia, joilla tunnistetaan kotiorjuudessa olevat lapset ja autetaan heitä, sekä valistuskampanjoiden avulla; katsoo, että valtion velvollisuus on tukea vanhempia, niin että he voivat kantaa vastuunsa;

F.  ottaa huomioon, että monien haitilaisten lasten koulutus ja koulunkäynti on riittämätöntä; ottaa huomioon, että Unicefin mukaan 18 prosenttia 6–11-vuotiaista lapsista Haitissa ei käy peruskoulun ala-astetta; ottaa huomioon, että noin puolet kaikista yli 15-vuotiaista haitilaisista on lukutaidottomia, sillä 85 prosenttia kouluista on yksityisten yhteisöjen johtamia ja kohtuuttoman kalliita pienituloisille perheille; ottaa huomioon, että hurrikaani Matthew vaikutti huomattavasti koulutuksen saatavuuteen, sillä pahimmin kärsineillä alueilla 1 633 koulua 1 991:stä kärsi vahinkoja;

G.  ottaa huomioon, että yli 175 000 henkeä, myös kymmeniä tuhansia lapsia, joutui siirtymään kotiseudultaan Matthew-hurrikaanin jälkeen lokakuussa 2016 ja elää edelleen äärimmäisen epävarmoissa ja vaarallisissa olosuhteissa; ottaa huomioon, että vuoden 2010 maanjäristyksessä yli 220 000 ihmistä menetti henkensä ja noin 800 000 lasta menetti kotinsa ja että monet heistä joutuivat orjuuteen;

H.  ottaa huomioon, että Haiti on pakkotyövoiman ja lapsikaupan alkuperä-, kauttakulku- ja kohdemaa; toteaa, että restavek-ilmiöllä on myös kansainvälistä ulottuvuutta, sillä monet haitilaiset lapset myydään naapurimaahan Dominikaaniseen tasavaltaan;

I.  ottaa huomioon, että viimeaikainen vuoden 2016 presidentinvaalien jälkeinen vaaleihin liittyvä ja poliittinen umpikuja on haitannut huomattavasti Haitin mahdollisuuksia hyväksyä keskeistä lainsäädäntöä ja kansallisia määrärahoja, joilla voitaisiin ratkaista kiireellisiä sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia;

J.  toteaa, että rankaisemattomuutta on Haitissa lisännyt viranhaltijoiden vastuuvelvollisuuden puuttuminen ja erityisesti poliisin voimankäyttöä ja laajalle levinneitä laittomia tai mielivaltaisia pidätyksiä koskevien järjestelmällisten tutkimusten puute; ottaa huomioon, että Haiti sijoittuu Transparency Internationalin korruptiovertailussa 176 maan joukossa sijalle 159;

K.  ottaa huomioon, että Haiti sijoittuu UNDP:n inhimillisen kehityksen indeksissä sijalle 163 ja tarvitsee jatkuvasti humanitaarista ja kehitysapua;

L.  ottaa huomioon, että syyskuussa 2017 Haitin parlamentti hyväksyi vuoden 2018 kansallisen talousarvion, jossa nostetaan suhteettoman paljon jo valmiiksi köyhtyneen kansan veroja, mikä johti väkivaltaisiin mielenosoituksiin ja mellakoihin pääkaupunki Port-au-Princessä; ottaa huomioon, että talous- ja valtiovarainministeri Patrick Salomon esitteli talousarvion, jossa muun muassa valtion toimielinten siivoaminen menee kansanterveysohjelmien edelle;

M.  ottaa huomioon, että EU on myöntänyt Haitille 420 miljoonaa euroa 11:nnestä Euroopan kehitysrahastosta ja painopiste on ollut erityisesti lasten ravitsemuksessa ja koulutuksessa lasten kehityksen tukemiseksi;

N.  ottaa huomioon, että vuonna 2017 EU käynnisti ehdotuspyynnön, jonka nimi kuuluu ranskaksi ”La promotion des droits des enfants et la protection des enfants victimes d’exploitation, discrimination, violence et abandon” ja jonka keskeisenä painopisteenä oli palauttaa vankeina olevat lapset biologisille perheilleen tai sijoittaa heidät hoitoperheisiin;

1.  pitää valitettavana, että Haitissa suuri joukko lapsia viedään pakolla perheiltään restavek-ilmiön muodossa ja joutuu pakkotyöhön; kehottaa lopettamaan tämän käytännön;

2.  on erittäin huolissaan jatkuvista ihmisoikeusloukkauksista Haitissa, muun muassa sukupuoleen perustuvasta väkivallasta, laittomista vangitsemisista ja lasten pitämisestä restavek-orjuudessa; kehottaa Haitin hallitusta panemaan etusijalle lainsäädäntötoimet eli rikoslain uudistamisen, jotta näitä ongelmia voidaan torjua, ja luomaan uudelleen maan tärkeimmät instituutiot, joiden toiminta on pysähtynyt viimeaikaisen poliittisen umpikujan johdosta, jotta voidaan tehdä pikaisia uudistuksia;

3.  kehottaa Haitin hallitusta toteuttamaan pikaisesti toimia, joilla puututaan lasten kotiorjuuteen johtaviin heikkouksiin, ja suojelemaan laiminlyönnin, hyväksikäytön, väkivallan ja lapsityövoiman uhreiksi joutuneita lapsia;

4.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita auttamaan edelleen Haitia toteuttamaan toimia lasten suojelemiseksi, kuten ohjelmia ja kumppanuuksia, joilla pyritään torjumaan väkivaltaa, väärinkäytöksiä ja lasten hyväksikäyttöä; kehottaa Haitin hallitusta laatimaan restavek-käytännön lopettamiseen tähtääviä menetelmiä, joilla on riittävät resurssit, ja asettamaan ne etusijalle, muun muassa kouluttamalla sosiaalipalvelujen henkilöstöä auttamaan siirtämään restavek-lapset pois heitä hyväksikäyttävistä perheistä ja tarjoamaan heille heidän fyysisiä ja psykologisia tarpeitaan vastaavaa kuntoutusta;

5.  kehottaa Haitin hallitusta ottamaan käyttöön hallintojärjestelmän, jolla taataan, että kaikki vastasyntyneet lapset rekisteröidään, sekä toteuttamaan toimia niiden rekisteröimiseksi, joita ei ole rekisteröity syntymän yhteydessä, ja heidän asuinpaikkansa kirjaamiseksi;

6.  kannustaa Haitin viranomaisia ja avunantajia siirtämään huomattavan osan varoista, jotka tätä nykyä käytetään kalliisiin mutta huonolaatuisiin orpokoteihin, yhteisöpohjaisille palveluille, joilla vahvistetaan perheiden ja yhteisöjen valmiuksia hoitaa asianmukaisesti lapsiaan;

7.  kehottaa Haitin hallitusta ja niitä EU:n jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole niin tehneet, ratifioimaan varauksetta seuraavat yleissopimukset, jotka ovat keskeisen tärkeitä lapsikaupan ja lapsiorjuuden torjunnassa:

•  taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja sekä tutkimuksia ja valtioiden välisiä menettelyjä koskevat opt-in-lausekkeet

•  kansainvälinen yleissopimus kaikkien ihmisten suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta

•  kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus

•  Rooman perussääntö

8.  kehottaa kiinnittämään EU:n kehitysavussa erityistä huomiota avunantoon oikeusjärjestelmän kiireellisessä uudistuksessa ja syyttäjien ja tuomarien kouluttamiseen raiskauksia ja seksuaalista väkivaltaa koskevien tapausten käsittelyssä sekä varmistamaan, että poliisi ja oikeuslaitoksen henkilöstö koulutetaan toimimaan puolueettomasti naisten ja tyttöjen ilmiantaessa sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa;

9.  panee merkille, että Haitin parlamentti hyväksyi vuotuisen talousarvion syyskuussa 2017; painottaa viimeaikaista edistystä liittyen koulutusta koskevaan oikeuteen, erityisesti yleistä, ilmaista ja pakollista koulutusta koskevan ohjelman kautta, ja toteaa, että tämä edellyttää toimivaa seuranta- ja valvontajärjestelmää ja pitkäkestoista taloudellista panostusta sekä Haitin valtion talousarviosta että EU:n kehitysapuvaroista; pyytää kiinnittämään enemmän huomiota myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevien, vammaisten, oppimisvaikeuksista kärsivien ja maaseudulla asuvien restavek-lasten hyvinvointiin ja kuntoutukseen seuraavan Euroopan kehitysrahaston ja Haitin kansallisen ohjelman puitteissa, muun muassa laatimalla säännöllinen yhteinen edistymiskertomus toteutetuista toimista ja niiden vaikuttavuudesta restavek-ilmiön torjunnassa;

10.  odottaa EU:n ja sen jäsenvaltioiden, jotka ovat sitoutuneet antamaan Haitille apua Matthew-hurrikaanin jälkeen, pysyvän sitoumuksissaan ja auttavan Haitia selviämään pitkän aikavälin haasteistaan;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, AKT-EU-ministerineuvostolle, Cariforumin elimille, Haitin ja Dominikaanisen tasavallan hallituksille ja parlamenteille sekä YK:n pääsihteerille.

Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö