Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B8-0100/2018Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B8-0100/2018

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl vaikų vergijos Haityje

7.2.2018 - (2018/2562(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
ECR (B8-0100/2018)
Verts/ALE (B8-0101/2018)
PPE (B8-0104/2018)
ALDE (B8-0107/2018)
S&D (B8-0108/2018)

Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalogiannis, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Norbert Neuser S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Notis Marias ECR frakcijos vardu
Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu
Michèle Rivasi, Bart Staes, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Florent Marcellesi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith Verts/ALE frakcijos vardu
Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu
Lola Sánchez Caldentey


Procedūra : 2018/2562(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B8-0100/2018
Pateikti tekstai :
RC-B8-0100/2018
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl vaikų vergijos Haityje

(2018/2562(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Haičio,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 12 d. bendrą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir už vystymąsi atsakingo Komisijos nario pareiškimą Pasaulinės kovos su vaikų darbu dienos proga,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos metinę ataskaitą, kurioje nurodomi su žmogaus teisėmis susiję laimėjimai ir iššūkiai Haityje 2017 m.,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 20 d. ARK ir ES migracijos politikos veiksmų tyrimą dėl prekybos žmonėmis Haityje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. sausio 15 d. Jungtinių Tautų vaiko teisių komiteto apsvarstytą Haičio pateiktą įgyvendinimo ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 31 d. – lapkričio 11 d. Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos atliktą Haičio visuotinį periodinį vertinimą,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto fakultatyvųjį protokolą,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinę konvenciją dėl visų asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į 1956 m. rugsėjo 7 d. Jungtinių Tautų papildomą konvenciją dėl vergovės, vergų prekybos ir į vergovę panašių institutų bei praktikos panaikinimo, ypač į jos 1 straipsnio d punktą,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją Nr. 182 dėl nepriimtino vaikų darbo uždraudimo ir konvenciją Nr. 138 dėl minimalaus įdarbinimo amžiaus,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio mėn. Port o Prense (Haitis) vykusią 34-ąją AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos sesiją,

–  atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Haitis yra viena iš vargingiausių pasaulio šalių, kurioje didelė korupcija, menka infrastruktūra, sveikatos priežiūros stygius, mažas išsilavinimo lygis ir istorinis politinis nestabilumas yra pagrindinės nepakeliamo skurdo priežastys;

B.  kadangi vaikų išnaudojimas kaip namų darbuotojų, dažnai vadinamų kreolų žodžiu „restavek“ (už išlaikymą vergaujantis žmogus), yra sistemingas visame Haityje ir egzistuoja daugiausia dėl sunkių ekonominių sąlygų ir kultūrinio požiūrio į vaikus;

C.  kadangi vergavimas už išlaikymą (restavek) yra vidaus prekyba žmonėmis ir moderni vergovė, kurią Haityje patiria apie 400 000 vaikų – 60 proc. jų yra mergaitės; kadangi daug Haičio vaikų neturi gimimo liudijimo ir jiems kyla prekybos žmonėmis ir išnaudojimo grėsmė; kadangi, UNICEF duomenimis, viena iš esminių problemų yra vaikų patiriamas smurtas ir išnaudojimas, įskaitant kūno bausmes ir smurtą dėl lyties; kadangi kas ketvirta moteris ir kas penktas vyras tampa seksualinės prievartos aukomis nesulaukę 18 metų; kadangi 85 proc. vaikų nuo 2 iki 14 metų amžiaus patiria smurtinę discipliną namuose, 79 proc. patiria kūno bausmes ir 16 proc. kenčia nuo ypač žiaurių kūno bausmių; kadangi apie 30 000 vaikų gyvena maždaug 750 našlaičių prieglaudose, kurios dažniausiai privačios ir privačiai finansuojamos;

D.  kadangi už išlaikymą vergaujantys (restavek) vaikai paprastai yra gimę vargingų kaimiečių šeimose, turinčiose mažai galimybių gauti pajamų arba jų visai neturinčiose, ir jos parduoda vaiką kitai šeimai mainais į maistą ar pinigus;

E.  kadangi Haičio vyriausybė deda tam tikras pastangas panaikinti už išlaikymą vergaujančių (restavek) vaikų išnaudojimą, pvz., priėmė išsamų įstatymą dėl kovos su prekyba žmonėmis, priemones, pagal kurias nustatomi namų tarnais dirbantys vaikai ir jiems padedama, ir vykdo informuotumo didinimo kampanijas; kadangi valstybė privalo remti tėvus, kad jie galėtų vykdyti savo pareigas;

F.  kadangi daug Haičio vaikų gauna nepakankamą išsilavinimą ir mokymą; kadangi, UNICEF duomenimis, Haityje 18 proc. vaikų nuo 6 iki 11 metų amžiaus nelanko pradinės mokyklos; kadangi maždaug pusė visų 15 m. ir vyresnių Haičio gyventojų yra neraštingi, nes 85 proc. mokyklų priklauso privatiems subjektams ir yra finansiškai visiškai neprieinamos mažas pajams gaunančioms šeimoms; kadangi uraganas Metju labai sumažino švietimo galimybes, nes sugriovė 1 633 iš 1 991 mokyklų labiausiai nukentėjusiose vietovėse;

G.  kadangi daugiau kaip 175 000 žmonių, įskaitant dešimtis tūkstančių vaikų, priverstų migruoti po uragano Metju 2016 m. spalio mėn., vis dar gyvena itin prastomis ir nesaugiomis sąlygomis; kadangi 2010 m. žemės drebėjimas nusinešė daugiau kaip 220 000 gyvybių ir privertė migruoti daugiau kaip 800 000 vaikų – daug jų priversti vergauti;

H.  kadangi Haitis yra šalis, kuri yra priverstinio darbo ir prekybos vaikais šaltinis, tranzito šalis ir paskirties šalis; kadangi vergavimo už išlaikymą (restavek) reiškinys taip pat turi tarptautinį aspektą, nes daug Haičio vaikų neteisėtai nugabenama į gretimą Dominikos respubliką;

I.  kadangi pastarojo meto rinkimų ir politinė aklavietė, susidariusi po 2016 m. prezidento rinkimų, labai pakenkė Haičio pajėgumui priimti pagrindinius teisėkūros aktus ir nacionalinį biudžetą, siekiant išspręsti skubias socialines ir ekonomines problemas;

J.  kadangi nebaudžiamumą Haityje kursto pareigūnų atsakomybės stoka, o ypač sistemingų jėgos panaudojimo atvejų tyrimų stygius ir plačiai paplitę neteisėti ar savavališki policijos vykdomi areštai; kadangi Haitis organizacijos „Transparency International“ korupcijos indekse iš 176 šalių užima 159 vietą;

K.  kadangi Haitis Jungtinių Tautų vystymosi programos skelbiamame žmogaus vystymosi indekse užima 163 vietą ir jam nuolat reikia humanitarinės ir vystomosios pagalbos;

L.  kadangi 2017 m. rugsėjo mėn. Haičio parlamentas patvirtino tokį šalies 2018 m. biudžetą, kuriame jau ir taip nuskurdusiems gyventojams nustatomi neproporcingai dideli mokesčiai, ir dėl to sostinėje Port o Prense kilo smurtinės demonstracijos ir riaušės; kadangi ekonomikos ir finansų ministras Patrick Salomon pristatė biudžetą, kuriame, pvz., pirmenybė teikiama vyriausybės įstaigų valymui, o ne visuomenės sveikatos programoms;

M.  kadangi ES yra skyrusi Haičiui 420 mln. EUR iš 11-ojo Europos plėtros fondo, ypač daug dėmesio skirdama vaikų mitybai ir švietimui, kad padėtų vaikams vystytis;

N.  kadangi 2017 m. ES paskelbė kvietimą teikti pasiūlymus prancūzišku pavadinimu „La promotion des droits des enfants et la protection des enfants victimes d’exploitation, discrimination, violence et abandon“ (Vaiko teisių stiprinimas ir nuo išnaudojimo, diskriminacijos ir nesirūpinimo nukentėjusių vaikų apsauga), kurio pagrindinis tikslas – įkalintus vaikus grąžinti jų biologinėms šeimoms ar apgyvendinti juos globėjų šeimose;

1.  apgailestauja dėl to, kad labai daug vaikų Haityje priverstinai palieka savo šeimas dėl vergavimo už išlaikymą (restavek) reiškinio ir dirba priverstinį darbą; ragina išnaikinti šį reiškinį;

2.  reiškia didelį susirūpinimą dėl nuolatinių žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant smurtą dėl lyties, neteisėtą areštą ir vaikų pavertimo vergais už išlaikymą Haityje; ragina Haičio vyriausybę, siekiant užtikrinti skubias reformas, teikti pirmenybę teisėkūros priemonėms, visų pirma Baudžiamojo kodekso reformai, kuriomis kovojama su tokiais reiškiniais, ir sykiu atgaivinti pagrindines institucijas šalyje, kurių veikla sustojo dėl neseniai susidariusios politinės aklavietės;

3.  ragina Haičio vyriausybę skubiai imtis priemonių, kad būtų sprendžiama pažeidžiamumo problema, dėl kurios vaikai tampa namų vergais, ir, be kita ko, būtų apsaugoti vaikai, kurie yra nesirūpinimo, prievartos, smurto ir vaikų darbo aukos;

4.  ragina ES ir jos valstybes nares toliau teikti pagalbą Haičiui įgyvendinti priemones, kuriomis būtų apsaugoti vaikai, įskaitant programas ir partnerystes, kuriomis siekiama kovoti su smurtu, prievarta ir vaikų išnaudojimu; ragina Haičio vyriausybę teikti pirmenybę procedūroms, įdiegti jas ir skirti joms pakankamai išteklių, siekiant išnaikinti vergavimo už išlaikymą (restavek) reiškinį, be kita ko, apmokyti socialines tarnybas padėti apgyvendinti už išlaikymą vergavusius vaikus kuo toliau nuo juos išnaudojusių šeimų ir užtikrinti jų reabilitaciją, kad būtų tenkinami jų fiziniai ir psichologiniai poreikiai;

5.  ragina Haičio vyriausybę įdiegti administracinę sistemą, kuri užtikrintų, kad visi naujagimiai būtų užregistruoti, kai tik gimsta, taip pat imtis priemonių užregistruoti tuos, kurie nebuvo užregistruoti, kai gimė, ir užregistruoti, kur jie gyvena;

6.  ragina Haičio valdžios isntitucijas ir paramos teikėjus brangioms, bet nekokybiškoms našlaičių prieglaudoms šiuo metu skiriamus didelius išteklius perskirti bendruomeninėms paslaugoms, kurios sustiprintų šeimų ir bendruomenių gebėjimus tinkamai rūpintis savo pačių vaikais;

7.  ragina Haičio vyriausybę ir kitas ES valstybes nares, jei dar to nepadarė, besąlygiškai ratifikuoti šias konvencijas, kurios yra esminės kovojant su prekyba vaikais ir vergove:

•  Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto fakultatyvųjį protokolą ir pasirinkimą dalyvauti tyrimo ir tarpvalstybinėse procedūrose,

•  Tarptautinę konvenciją dėl visų asmenų apsaugos nuo prievartinio dingimo,

•  Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą,

•  Romos statutą;

8.  ragina ES paramos vystymuisi fondą skirti ypatingą dėmesį pagalbai vykdyti skubią teismų sistemos reformą ir mokyti prokurorus ir teisėjus dirbti su prievartavimo ir seksualinės prievartos bylomis, užtikrinant, kad policija ir teismų darbuotojai būtų apmokyti ir galėtų nešališkai elgtis su moterimis ir mergaitėmis, pranešančiomis apie smurtą dėl lyties;

9.  pažymi, kad Haičio parlamentas 2017 m. rugsėjo mėn. patvirtino metinį biudžetą; atkreipia dėmesį į tai, kad pastaruoju metu padaryta pažanga teisės į mokslą srityje, visų pirma įgyvendinant Visuotinio, nemokamo ir privalomo švietimo programą, nes tam reikia tiek veiksmingos stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo sistemos, tiek tvarių finansinių pastangų ir iš Haičio nacionalinio biudžeto, ir iš ES paramos vystymuisi fondo; ragina skirti daugiau dėmesio už išlaikymą vergavusių (restavek) vaikų gerovei ir reabilitacijai, įskaitant labiausiai nepalankioje padėtyje esančius, neįgalius, turinčius mokymosi sunkumų ir kaimo vietovėse gyvenančius vaikus, skiriant lėšas iš kito EPF ir vykdant Haičio nacionalinę orientacinę programą, be kita ko, reguliariai rengti bendras priemonių, kurių buvo imtasi, ir jų veiksmingumo kovojant su vergovės už išlaikymą (restavek) reiškiniu, pažangos ataskaitas;

10.  tikisi, kad ES ir jos valstybės narės, kurios pažadėjo suteikti pagalbą Haičiui po uragano Metju, laikysis duotų pažadų ir padės šaliai įveikti ilgalaikes problemas;

11.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, AKR ir ES ministrų tarybai, CARIFORUM institucijoms, Haičio ir Dominikos Respublikos vyriausybėms ir parlamentams ir Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui.

Atnaujinta: 2018 m. vasario 7 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika