Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0100/2018Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0100/2018

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o detskom otroctve na Haiti

7.2.2018 - (2018/2562(RSP))

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy uznesenia skupín:
ECR (B8-0100/2018)
Verts/ALE (B8-0101/2018)
PPE (B8-0104/2018)
ALDE (B8-0107/2018)
S&D (B8-0108/2018)

Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalogiannis, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Norbert Neuser v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Notis Marias v mene skupiny ECR
Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
Michèle Rivasi, Bart Staes, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Florent Marcellesi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith v mene skupiny Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD
Lola Sánchez Caldentey


Postup : 2018/2562(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B8-0100/2018
Predkladané texty :
RC-B8-0100/2018
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o detskom otroctve na Haiti

(2018/2562(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Haiti,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčky Komisie a komisára pre rozvoj z 12. júna 2017 pri príležitosti Svetového dňa boja proti detskej práci,

–  so zreteľom na výročnú správu Rady OSN pre ľudské práva, ktorá zdôrazňuje dosiahnutý pokrok a výzvy v oblasti ľudských práv na Haiti v roku 2017,

–  so zreteľom na štúdiu opatrení AKT – EÚ zameraných na migráciu z 20. júla 2017 o obchodovaní s ľuďmi na Haiti,

–  so zreteľom na haitskú správu o vykonávaní skúmanú Výborom OSN pre práva dieťaťa 15. januára 2016,

–  so zreteľom na všeobecné pravidelné preskúmanie Haiti, ktoré vykonal UNHCR od 31. októbra do 11. novembra 2016,

–  so zreteľom na opčný protokol OSN k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach,

–  so zreteľom na Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa,

–  so zreteľom na Dodatkový dohovor OSN o odstránení otroctva, obchodu s otrokmi a spôsobov a praktík podobných otroctvu zo 7. septembra 1956, najmä na jeho článok 1 písm. d),

–  so zreteľom na Dohovor Medzinárodnej organizácie práce (MOP) č. 182 o najhorších formách detskej práce a Dohovor MOP č. 138 o minimálnom veku na prijatie do zamestnania,

–  so zreteľom na 34. zasadnutie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z decembra 2017 v Port-au-Prince na Haiti,

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja,

–  so zreteľom na deklaráciu ľudských práv OSN,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Haiti je jednou z najchudobnejších krajín sveta so závažnou korupciou, nedostatočnou infraštruktúrou, nedostatočnou zdravotnou starostlivosťou, nízkou úrovňou vzdelávania a historickou politickou nestabilitou, ktoré sú hlavným zdrojom jeho paralyzujúcej chudoby;

B.  keďže využívanie detí ako pracovníkov v domácnosti, často označovaných kreolským výrazom „restavek“, je všade na Haiti systematické a existuje najmä z dôvodu ťažkých hospodárskych podmienok a kultúrnych postojov voči deťom;

C.  keďže restavek je formou domáceho obchodovania s ľuďmi a novodobého otroctva, ktoré postihuje približne 400 000 detí na Haiti, z toho 60 % dievčat; keďže mnoho haitských detí nemá rodné listy a je ohrozených obchodovaním s ľuďmi a zneužívaním; keďže podľa UNICEF je vystavenie detí násiliu a zneužívaniu vrátane telesných trestov a násilia založeného na rodovej príslušnosti závažným problémom; keďže každá štvrtá žena a každý piaty muž sú obeťami sexuálneho zneužívania pred dosiahnutím veku 18 rokov; keďže 85 % detí vo veku od 2 do 14 rokov je vystavených násilnej disciplíne doma, 79 % je vystavených telesným trestom a 16 % mimoriadnym telesným trestom; keďže podľa odhadov 30 000 detí žije v asi 750 prevažne súkromných detských domovoch financovaných zo súkromných zdrojov;

D.  keďže deti restavek sa zvyčajne rodia v chudobných vidieckych rodinách, ktoré majú len málo prostriedkov alebo nemajú žiadne prostriedky na ich výchovu a ktoré predávajú svoje deti inej rodine výmenou za jedlo či peniaze;

E.  keďže vláda Haiti vyvinula isté úsilie na riešenie problematiky vykorisťovania detí restavek a napríklad prijala komplexný zákon na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, opatrenia na zistenie detí v domácom nevoľníctve a na pomoc týmto deťom, a zvyšovala povedomie; keďže je povinnosťou štátu podporovať rodičov, aby si mohli plniť svoje úlohy;

F.  keďže mnohým haitským deťom sa nedostáva dostatočné vzdelávanie a nechodia do školy; keďže podľa UNICEF takmer 18 % detí vo veku 6 až 11 rokov na Haiti nechodí do základnej školy; keďže približne polovica všetkých Haiťanov vo veku 15 rokov a starších je negramotná, pretože 85 % škôl je prevádzkovaných súkromnými subjektmi a je nedostupne drahých pre rodiny s nízkymi príjmami; keďže hurikán Matthew mal značný vplyv na prístup k vzdelávaniu, pretože poškodil 1 633 z 1 991 škôl v najviac postihnutých oblastiach;

G.  keďže viac než 175 000 ľudí vrátane desiatok tisíc detí vysídlených v dôsledku hurikánu Matthew v októbri 2016 ešte stále žije v extrémne neistých a nebezpečných podmienkach; keďže zemetrasenie v roku 2010 si vyžiadalo viac než 220 000 ľudských životov a vysídlených bolo približne 800 000 detí, čo spôsobilo, že mnoho detí upadlo do otroctva;

H.  keďže Haiti je zdrojovou, tranzitnou a cieľovou krajinou nútenej práce a obchodovania s deťmi; keďže jav restavek má aj medzinárodný rozmer, pretože mnoho haitských detí sa stáva obeťami obchodovania s ľuďmi do susednej Dominikánskej republiky;

I.  keďže nedávna volebná a politická patová situácia po prezidentských voľbách v roku 2016 značne obmedzila schopnosť Haiti prijať kľúčové právne predpisy a štátny rozpočet, ktoré majú riešiť naliehavé sociálne a hospodárske problémy;

J.  keďže beztrestnosť na Haiti je živená nedostatkom zodpovednosti úradníkov, a najmä nedostatočným systematickým vyšetrovaním použitia sily a rozsiahleho nezákonného alebo svojvoľného zatýkania políciou; keďže Haiti sa nachádza na 159. mieste spomedzi 176 krajín v indexe vnímania korupcie agentúry Transparency International;

K.  keďže Haiti sa nachádza na 163. mieste v indexe ľudského rozvoja rozvojového programu OSN (UNDP) a neustále potrebuje humanitárnu a rozvojovú pomoc;

L.  keďže v septembri 2017 haitský parlament schválil štátny rozpočet na rok 2018, ktorý neprimerane zvyšuje dane, ktoré musí platiť už aj tak chudobné obyvateľstvo, čo viedlo k násilným demonštráciám a nepokojom v hlavnom meste Port-au-Prince; keďže minister hospodárstva a financií Patrick Salomon predstavil rozpočet, ktorý napríklad uprednostňuje čistenie vládnych inštitúcií na úkor programov verejného zdravia;

M.  keďže EÚ vyčlenila pre Haiti v rámci 11. Európskeho rozvojového fondu 420 miliónov EUR, a to s osobitným dôrazom na výživu detí a na vzdelávanie, s cieľom podporovať rozvoj detí;

N.  keďže v roku 2017 EÚ zverejnila výzvu na predkladanie návrhov s francúzskym názvom La promotion des droits des enfants et la protection des enfants victimes d’exploitation, discrimination, violence et abandon, ktorej hlavnou prioritou je vrátiť uväznené deti ich biologickým rodinám alebo ich umiestniť do pestúnskych rodín;

1.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že veľký počet detí na Haiti je nedobrovoľne odoberaných ich rodinám, ako súčasť javu restavek, a vystavovaných nútenej práci; požaduje, aby sa skoncovalo s týmito praktikami;

2.  vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s pokračujúcim porušovaním ľudských práv vrátane násilia založeného na rodovej príslušnosti, nezákonného zadržiavania a praktík zotročovania detí (jav restavek) na Haiti; vyzýva haitskú vládu, aby uprednostnila legislatívne opatrenia – konkrétne reformu trestného poriadku – na boj proti týmto problémom a zároveň aby obnovila kľúčové inštitúcie v krajine, ktorých chod sa zastavil v dôsledku nedávnej politickej patovej situácie, aby bolo možné uskutočniť naliehavé reformy;

3.  vyzýva haitskú vládu, aby urýchlene vykonala opatrenia na riešenie nedostatkov, ktoré vedú k domácemu nevoľníctvu detí, a aby takisto chránila deti, ktoré sú obeťami zanedbávania, zneužívania, násilia a detskej práce;

4.  žiada EÚ a jej členské štáty, aby ďalej pomáhali Haiti vykonávať opatrenia na ochranu detí, vrátane programov a partnerstiev zameraných na boj proti násiliu, zneužívaniu a vykorisťovaniu detí; vyzýva vládu Haiti, aby uprednostnila a vytvorila postupy s dostatočnými zdrojmi s cieľom skoncovať s praktikami týkajúcimi sa javu restavek, vrátane odbornej prípravy sociálnych služieb, s cieľom pomôcť odviesť deti restavek od zneužívajúcich rodín a zabezpečiť im rehabilitáciu, aby si mohli plniť svoje telesné a duševné potreby;

5.  vyzýva haitskú vládu, aby zaviedla administratívny systém, ktorý zaručí, že všetky novonarodené deti budú zaregistrované, ako aj opatrenia na registráciu tých, ktorí neboli zaregistrovaní pri narodení, a registráciu, kde majú bydlisko;

6.  nabáda haitské orgány a darcov, aby presunuli hlavné zdroje v súčasnosti vynakladané na drahé, ale nekvalitné sirotince na komunitné služby, ktoré posilňujú schopnosti rodín a komunít primerane sa starať o svoje vlastné deti;

7.  vyzýva haitskú vládu a v príslušných prípadoch zostávajúce členské štáty EÚ, aby bez výhrad ratifikovali tieto dohovory, ktoré sú kľúčové v boji proti obchodovaniu s deťmi a otroctvu detí:

•  Opčný protokol k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a možnosť zapojiť sa do vyšetrovania a medzištátnych postupov;

•  Medzinárodný dohovor na ochranu všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím

•  Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu

•  Rímsky štatút

8.  žiada, aby rozvojová pomoc EÚ venovala osobitnú pozornosť pomoci pri naliehavej reforme súdneho systému a odbornej prípravy prokurátorov a sudcov, pokiaľ ide o riešenie prípadov znásilnenia a sexuálneho násilia, pričom treba zabezpečiť, aby polícia a súdnictvo boli odborne pripravení nestranne zaobchádzať so ženami a dievčatami, ktoré oznámili rodovo motivované násilie;

9.  konštatuje, že haitský parlament schválil ročný rozpočet v septembri 2017; zdôrazňuje nedávny pokrok dosiahnutý v súvislosti s právom na vzdelávanie, najmä prostredníctvom programu všeobecného, slobodného a povinného vzdelávania, čo si vyžaduje systém účinného monitorovania a presadzovania, ako aj trvalé finančné úsilie tak zo štátneho rozpočtu Haiti, ako aj z rozvojovej pomoci EÚ; žiada, aby sa venovala väčšia pozornosť blahobytu detí a rehabilitácii detí restavek vrátane najviac znevýhodnených detí, detí so zdravotným postihnutím, detí s poruchami učenia a detí vo vidieckych oblastiach, a to v rámci nasledujúceho ERF a národného indikatívneho programu Haiti, a to aj prostredníctvom pravidelnej spoločnej správy o pokroku o prijatých opatreniach a ich účinnosti v boji proti javu restavek;

10.  očakáva, že EÚ a jej členské štáty, ktoré prisľúbili pomoc Haiti po hurikáne Matthew, dodržia svoje záväzky a pomôžu krajine prekonať jej dlhodobé problémy;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade ministrov AKT – EÚ, inštitúciám Cariforum, vládam a parlamentom Haiti a Dominikánskej republiky a generálnemu tajomníkovi OSN.

Posledná úprava: 7. februára 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia