Predlog skupne resolucije - RC-B8-0100/2018Predlog skupne resolucije
RC-B8-0100/2018

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o suženjstvu otrok na Haitiju

7.2.2018 - (2018/2562(RSP))

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
ECR (B8-0100/2018)
Verts/ALE (B8-0101/2018)
PPE (B8-0104/2018)
ALDE (B8-0107/2018)
S&D (B8-0108/2018)

Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Norbert Neuser v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Notis Marias v imenu skupine ECR
Catherine Bearder, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Ivan Jakovčić, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE
Michèle Rivasi, Bart Staes, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Florent Marcellesi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith v imenu skupine Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD
Lola Sánchez Caldentey


Postopek : 2018/2562(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B8-0100/2018
Predložena besedila :
RC-B8-0100/2018
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o suženjstvu otrok na Haitiju

(2018/2562(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Haitiju,

–  ob upoštevanju skupne izjave visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednice Komisije ter komisarja za razvoj z dne 12. junija 2017 ob svetovnem dnevu boja proti otroškemu delu;

–  ob upoštevanju letnega poročila Sveta OZN za človekove pravice, ki povzema napredek na področju človekovih pravic in izzive na Haitiju v letu 2017;

–  ob upoštevanju študije AKP-EU o trgovini z ljudmi na Haitiju z dne 20. julija 2017, pripravljene v okviru ukrepanja glede migracij;

–  ob upoštevanju poročila o izvajanju na Haitiju, ki ga je Odbor OZN za pravice otrok obravnaval 15. januarja 2016;

–  ob upoštevanju rednega splošnega pregleda UNHCR o razmerah na Haitiju za obdobje med 31. oktobrom in 11. novembrom 2016,

–  ob upoštevanju izbirnega protokola OZN k mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah,

–  ob upoštevanju mednarodne konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem,

–  ob upoštevanju Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča,

–  ob upoštevanju konvencije OZN o otrokovih pravicah,

–  ob upoštevanju dopolnilne konvencije OZN o odpravi suženjstva, trgovine s sužnji, ustanov in prakse, podobne suženjstvu, z dne 7. septembra 1956, zlasti člena 1(d);

–  ob upoštevanju konvencij št. 182 in št. 183 Mednarodne organizacije dela o najhujših oblikah otroškega dela in najnižji starosti za zaposlitev;

–  ob upoštevanju 34. zasedanja skupne parlamentarne skupščine AKP-EU decembra 2017 v Port-au-Princeu na Haitiju;

–  ob upoštevanju Sporazuma iz Cotonouja,

–  ob upoštevanju ciljev trajnostnega razvoja OZN,

–  ob upoštevanju deklaracije OZN o človekovih pravicah,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je Haiti ena najrevnejših držav na svetu s hudo korupcijo, slabo infrastrukturo, nezadostnim zdravstvenim varstvom, nizko stopnjo izobraženosti in dolgotrajno politično nestabilnostjo, kar so poglavitni razlogi za obupno revščino;

B.  ker je delo otrok v gospodinjstvu – zanje se uporablja kreolski izraz restavek – na Haitiju močno razširjeno, razlog pa so v glavnem slabe gospodarske razmere in kulturni vzorci o otrocih;

C.  ker so restavki žrtve trgovine s služabniki in sodobnega suženjstva, in sicer gre za približno 400.000 haitijskih otrok, od tega 60 % deklic; ker številni haitijski otroci nimajo rojstnega lista in jim zato grozijo trgovina z ljudmi in zlorabe; ker je po podatkih Unicefa izpostavljenost otrok nasilju in zlorabam, vključno s telesnim kaznovanjem in nasiljem na podlagi spola, hud problem; ker četrtina žensk in petina moških še pred 18. letom postane žrtev spolne zlorabe; ker 85 % otrok, starih od 2 do 14 let, trpi grobe disciplinske ukrepe v družini, 79 % telesno kaznovanje, od tega 16 % zelo hudo telesno kaznovanje; ker po ocenah 30.000 otrok živi v približno 750 sirotišnicah, ki so večinoma zasebne in se tudi financirajo z zasebnimi sredstvi;

D.  ker so restavki navadno otroci revnih podeželskih družin, ki imajo zelo malo ali nič možnosti zaslužka, zato otroke prodajo drugim družinam, v zameno za hrano ali denar;

E.  ker si haitijska vlada prizadeva, da bi odpravila izkoriščanje restavkov, na primer sprejela je obsežno zakonodajo o boju proti trgovini z ljudmi, uvedla ukrepe za odkrivanje in pomoč otrokom služabnikom ter poskrbela za ozaveščanje javnosti; ker je država dolžna podpreti starše, da bodo lahko izpolnili svojo dolžnost;

F.  ker sta izobrazba in šolanje številnih haitijskih otrok nezadostna; ker po podatkih Unicefa 18 % haitijskih otrok, starih od 6 do 11 let, ne obiskuje osnovne šole; ker je približno polovica Haitijcev, starih 15 let ali več, nepismenih, saj je 85 % šol zasebnih in so za družine z nizkimi dohodki odločno predrage; ker je orkan Matthew zelo otežil dostop do izobraževanja, saj je na najbolj prizadetih območjih poškodoval 1.633 izmed 1.991 šol;

G.  ker več kot 175.000 ljudi, med drugim na desettisoče otrok, ki so bili razseljeni po pustošenju orkana Matthew oktobra 2016, še vedno živi v izjemno negotovih in nevarnih razmerah; ker je potres leta 2010 zahteval več kot 220.000 življenj, kakih 800.000 otrok pa je bilo razseljenih, zaradi česar jih je bilo veliko pahnjenih v suženjstvo;

H.  ker je Haiti izvorna, tranzitna in ciljna država za prisilno delo otrok in trgovino z njimi; ker ima obstoj restavkov tudi mednarodno razsežnost, saj se veliko haitijskih otrok proda v sosednjo Dominikansko republiko;

I.  ker je imel Haiti zaradi nedavnega volilnega in političnega zastoja po predsedniških volitvah leta 2016 hude težave s sprejemanjem pomembnih zakonov in državnega proračuna, potrebnih za spopadanje z najnujnejšimi družbenimi in gospodarskimi izzivi;

J.  ker je nekaznovanost na Haitiju mogoča zaradi neodgovornosti uradnikov, zlasti pa zato, ker se uporaba sile ter razširjene nezakonite ali samovoljne aretacije s strani policije ne preiskujejo sistematično; ker je Haiti na indeksu korupcije, ki ga objavlja organizacija Transparency International, med 176 državami na 159. mestu;

K.  ker je Haiti na indeksu človekovega razvoja UNDP uvrščen na 163. mesto in nenehno potrebuje humanitarno in razvojno pomoč;

L.  ker je haitijski parlament septembra 2017 odobril državni proračun za leto 2018, ki se napaja z davki, ki nesorazmerno obremenjujejo že tako obubožano prebivalstvo, kar je privedlo do nasilnih protestov in neredov v glavnem mestu Port-au-Prince; ker je minister za gospodarstvo in finance Patrick Salomon pripravil proračun, ki na primer daje prednost čiščenju vladnih poslopij pred programi javnega zdravstva;

M.  ker je EU iz 11. evropskega razvojnega sklada Haitiju namenila 420 milijonov EUR, s posebnim poudarkom na prehrani in izobraževanju otrok, da bi prispevala k njihovemu razvoju;

N.  ker je EU leta 2017 objavila javni razpis za spodbujanje otrokovih pravic in zaščito otrok, ki so žrtve izkoriščanja, diskriminacije, nasilja in zanemarjanja (francoski naslov: La promotion des droits des enfants et la protection des enfants victimes d’exploitation, discrimination, violence et abandon), katerega glavni namen je bilo vračanje ujetih otrok biološkim družinam ali njihova oddaja v rejniške družine;

1.  obžaluje, da morajo številni otroci na Haitiju kot restavki pod prisilo zapustiti svoje družine in postanejo žrtve prisilnega dela; poziva k odpravi te prakse;

2.  je globoko zaskrbljen zaradi stalnih kršitev človekovih pravic na Haitiju, med drugim nasilja na podlagi spola, nezakonitega pridrževanja in zasužnjevanja otrok restavkov; poziva haitijsko vlado, naj prednostno sprejme zakonodajne ukrepe, namreč reformo kazenskega zakonika, za spopadanje s temi problemi, hkrati pa naj ponovno vzpostavi osrednje državne institucije, ki so bile ohromljene zaradi nedavnega političnega zastoja, da bo mogoče izvesti nujne reforme;

3.  poziva haitijsko vlado, naj nemudoma sprejme ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, ki omogočajo služabništvo otrok, med drugim zaščiti otroke, ki so žrtve zanemarjanja, zlorab, nasilja in otroškega dela;

4.  poziva EU in njene države članice, naj Haitiju še bolj pomagajo pri izvajanju ukrepov za zaščito otrok, vključno s programi in partnerstvi za boj proti nasilju, zlorabam in izkoriščanju otrok; poziva haitijsko vlado, naj prednostno uvede postopke za odpravo služabništva otrok in jim nameni dovolj sredstev, med drugim naj usposobi socialno službo, da bo restavke odvzela družinam, v katerih so izpostavljeni zlorabam, ter jim ponudila rehabilitacijo, ustrezno njihovim fizičnim in psihološkim potrebam;

5.  poziva haitijsko vlado, naj vzpostavi upravni sistem, ki bo zagotavljal registracijo vseh novorojencev že ob rojstvu, ter uvede ukrepe za registracijo vseh tistih, ki niso bili registrirani ob rojstvu, in evidentiranje njihovega prebivališča;

6.  spodbuja haitijske organe in donatorje, naj večino sredstev, ki jih trenutno prejemajo drage, vendar nekakovostne sirotišnice, nameni službam v skupnosti, ki bodo družinam in skupnostim pomagale ustrezno skrbeti za lastne otroke;

7.  poziva haitijsko vlado in države članice EU, ki tega še niso storile, naj brez pridržkov ratificirajo naslednje konvencije, ki so bistvene v boju proti trgovini z otroki in njihovemu suženjstvu:

•  izbirni protokol k mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, pri čemer naj privolijo v preiskave in meddržavne postopke,

•  mednarodno konvencijo o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem,

•  konvencijo proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju,

•  Rimski statut;

8.  poziva EU, naj pri nudenju razvojne pomoči posebno pozornost nameni podpori za nujno reformo pravosodnega sistema ter usposabljanju tožilcev in sodnikov za primere posilstva in spolnega nasilja, da bodo policijski in pravosodni organi usposobljeni za nepristransko obravnavo žensk in deklic, ki prijavijo nasilje na podlagi spola;

9.  je seznanjen, da je haitijski parlament septembra 2017 sprejel letni proračun; poudarja, da je bil nedavno dosežen napredek na področju pravice do izobraževanja, zlasti s programom vsesplošnega, brezplačnega in obveznega izobraževanja, ki pa zahteva tako sistem učinkovitega spremljanja in izvajanja kot trajna finančna sredstva iz haitijskega državnega proračuna in razvojne pomoči EU; poziva, da se v naslednjem evropskem razvojnem skladu in haitijskem državnem okvirnem programu več pozornosti nameni blaginji in rehabilitaciji restavkov, tudi najbolj prikrajšanih, invalidov, tistih z učnimi težavami in tistih s podeželja, med drugim z rednim skupnim poročanjem o napredku pri sprejemanju ukrepov in njihovi učinkovitosti v boju proti obstoju restavkov;

10.  pričakuje, da bodo EU in njene države članice, ki so obljubile pomoč Haitiju po orkanu Matthew, svoje zaveze izpolnile in tej državi pomagale pri premagovanju dolgoročnih izzivov;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, državam članicam, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, svetu ministrov AKP-EU, institucijam Cariforuma, vladama in parlamentoma Haitija in Dominikanske republike ter generalnemu sekretarju Združenih narodov.

Zadnja posodobitev: 7. februar 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov