Menettely : 2018/2561(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0109/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0109/2018

Keskustelut :

PV 08/02/2018 - 8.2
CRE 08/02/2018 - 8.2

Äänestykset :

PV 08/02/2018 - 12.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0035

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 292kWORD 52k
7.2.2018
PE614.418v01-00}
PE614.420v01-00}
PE614.421v01-00}
PE614.422v01-00}
PE614.423v01-00}
PE616.038v01-00}
PE616.039v01-00} RC1
 
B8-0109/2018}
B8-0111/2018}
B8-0112/2018}
B8-0113/2018}
B8-0114/2018}
B8-0115/2018}
B8-0116/2018} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

PPE (B8‑0109/2018)

ECR (B8‑0111/2018)

Verts/ALE (B8‑0112/2018)

EFDD (B8‑0113/2018)

ALDE (B8‑0114/2018)

S&D (B8‑0115/2018)

GUE/NGL (B8‑0116/2018)


teloituksista Egyptissä (2018/2561(RSP))


Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Seán Kelly, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Željana Zovko PPE-ryhmän puolesta
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Isabella De Monte S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Karol Karski, Branislav Škripek, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta
Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Jordi Solé, Igor Šoltes, Molly Scott Cato, Bart Staes, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Alyn Smith, Margrete Auken, Jakop Dalunde Verts/ALE-ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma teloituksista Egyptissä (2018/2561(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Egyptistä aiemmin antamansa päätöslauselmat ja etenkin 9. maaliskuuta 2016 Egyptistä ja erityisesti Giulio Regenin tapauksesta(1), 17. joulukuuta 2015 Ibrahim Halawan mahdollisesta kuolemantuomiosta(2), 15. tammikuuta 2015 Egyptin tilanteesta(3), 16. helmikuuta 2017 Bahrainin ja Kuwaitin teloituksista(4), 8. lokakuuta 2015 kuolemanrangaistuksista(5) ja 7. lokakuuta 2010 kansainvälisestä kuolemanrangaistuksen vastaisesta päivästä(6) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon kuolemanrangaistusta, kidutusta, ilmaisunvapautta ja ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon EU:n ulkoasiainneuvoston elokuussa 2013 ja helmikuussa 2014 hyväksymät päätelmät Egyptistä,

–  ottaa huomioon vuonna 2001 tehdyn ja vuonna 2004 voimaan tulleen EU:n ja Egyptin assosiaatiosopimuksen, jota täydennettiin EU:n ja Egyptin välisellä vuoden 2007 toimintasuunnitelmalla, ottaa huomioon 25. heinäkuuta 2017 hyväksytyt EU:n ja Egyptin välisen kumppanuuden painopisteet vuosina 2017–2020 sekä EU:n ja Egyptin assosiaationeuvoston jälkeen annetun yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja Euroopan neuvoston pääsihteerin 10. lokakuuta 2017 antaman yhteisen julkilausuman eurooppalaisesta ja kansainvälisestä kuolemanrangaistuksen vastaisesta päivästä,

–  ottaa huomioon YK:n asiantuntijoiden, kuten kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistusta käsittelevän erityisraportoijan Nils Melzerin, 26. tammikuuta 2018 antaman yhteisen julkilausuman, jossa kehotetaan Egyptin viranomaisia keskeyttämään lähiaikojen teloitusten täytäntöönpano,

–  ottaa huomioon Egyptin perustuslain ja erityisesti sen 93 pykälän (kansainvälisen ihmisoikeuksia koskevan oikeuden sitova luonne),

–  ottaa huomioon YK:n toimet kuolemaantuomittujen oikeuksien turvaamiseksi,

–  ottaa huomioon oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja oikeusapuun annetut afrikkalaiset periaatteet ja suuntaviivat, jotka kieltävät siviilien tuomitsemisen sotilastuomioistuimessa kaikissa olosuhteissa,

–  ottaa huomioon Oslossa 21.–23. kesäkuuta 2016 järjestetyn kuolemanrangaistuksen vastaisen kuudennen maailmankongressin loppujulkilausuman,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia koskevan uuden EU:n strategiakehyksen ja toimintasuunnitelman, joiden tarkoituksena on ottaa ihmisoikeuksien suojelu ja tarkkailu unionin kaiken toiminnan keskiöön,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 artiklan ja siihen liitetyt pöytäkirjat nro 6 ja 13,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen kuusi päätöslauselmaa kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon lykkäämisen puolesta,

–  ottaa huomioon kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen, lapsen oikeuksien yleissopimuksen sekä ihmisoikeuksista tehdyn Arabiliiton peruskirjan, jotka kaikki Egypti on ratifioinut,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuolena Egypti on, ja erityisesti sen 18 artiklan ja toisen valinnaisen pöytäkirjan kuolemanrangaistuksesta sekä sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  katsoo, että kuolemanrangaistus on äärimmäisen epäinhimillinen ja ihmisarvoa halventava rangaistus, joka loukkaa ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa vahvistettua oikeutta elämään; toteaa, että Euroopan unionilla on voimakas ja periaatteellinen kuolemanrangaistuksen vastainen kanta, jonka mukaan kuolemanrangaistuksen täytäntöönpano on keskeytettävä yleismaailmallisesti, ja että kuolemanrangaistuksen maailmanlaajuinen poistaminen on EU:n ihmisoikeuspolitiikan yksi keskeinen tavoite;

B.  ottaa huomioon, että tammikuusta 2014 lähtien tiettävästi ainakin 2 116 henkilöä on tuomittu kuolemaan Egyptissä; toteaa, että entisten presidenttien Mohamed Mursin ja Adli Mansourin virkakausilla ei annettu lainkaan kuolemantuomioita; ottaa huomioon, että 1. tammikuuta 2014 lähtien on pantu täytäntöön ainakin 81 teloitusta;

C.  ottaa huomioon, että saatujen tietojen mukaan Egyptin tuomioistuimet antoivat vuonna 2017 ainakin 186 kuolemantuomiota ja 16 ihmistä teloitettiin; toteaa, että viime viikkoina ja joulukuun 2017 jälkeen tuomiot ovat lisääntyneet hälyttävästi; ottaa huomioon, että viime aikoina kaikki teloitukset on pantu täytäntöön ilman ennakkoilmoitusta uhreille tai heidän perheilleen; toteaa, että 24 muuta egyptiläistä näyttää tällä hetkellä olevan välittömän teloituksen vaarassa käytettyään kaikki muutoksenhakukeinot;

D.  ottaa huomioon, että ainakin 891 ihmistä on parhaillaan Egyptissä syytettynä tai odottamassa oikeudenkäyntiä syytteestä, josta saatetaan antaa kuolemantuomio; toteaa, että ainakin 38 henkilöä, jotka olivat alle 18-vuotiaita väitettyjen rikosten tekohetkellä, on ollut aikuisten vastaajien mukana syytettynä rikoksista, joista voidaan tuomita kuolemaan; toteaa, että tuomioistuimet ovat alustavasti suosittaneet kuolemantuomiota ainakin seitsemälle alaikäiselle; ottaa huomioon, että kuolemantuomion langettaminen ja täytäntöönpano henkilöille, jotka rikoksen tehdessään olivat alle 18-vuotiaita, on vastoin kansainvälistä oikeutta, kuten YK:n lapsen oikeuksien yleissopimusta sekä Egyptin lasten oikeuksia koskevan lain 111 pykälää; ottaa huomioon, että Egypti on useiden kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia, kidutusta, lasten ja nuorten oikeuksia sekä oikeusalaa koskevien kansainvälisten sopimusten sopimuspuoli;

E.  ottaa huomioon, että sotilaslaissa on useampia rikoksia, joista voidaan tuomita kuolemaan, kuin sen siviilialan vastineessa ja että Egyptin lainsäädäntö on asteittain laajentanut sotilastuomioistuinten toimivaltaa; ottaa huomioon, että Egyptin sotilastuomioistuimissa kuolemaan tuomittujen siviilien määrä kasvoi voimakkaasti vuodesta 2016 (60 kuolemantuomiota) vuoteen 2017 (ainakin 112); ottaa huomioon, että ainakin 23 egyptiläistä on teloitettu viime kuukausien aikana, ja näistä 22 siviiliä tuomittiin sotilastuomioistuimissa, jotka ovat kaukana oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin normeista; ottaa huomioon, että yhteensä ainakin 15 000 siviiliä, joiden joukossa oli saatujen tietojen mukaan kymmeniä lapsia, siirrettiin syytettäviksi sotilastuomioistuimiin lokakuun 2014 ja syyskuun 2017 välisenä aikana;

F.  ottaa huomioon, että saatujen tietojen mukaan huolestuttava määrä oikeudenkäynneissä ja myös sotilastuomioistuimissa käytetyistä todistajanlausunnoista ja tunnustuksista on saatu sen jälkeen, kun syytetty oli kadonnut tahdonvastaisesti ja häntä oli kidutettu tai pahoinpidelty; ottaa huomioon, että kidutuksen torjunta on pitkään ollut EU:n ensisijainen painopiste ihmisoikeusalalla ja yhteinen tavoite kidutuksen vastaisessa YK:n yleissopimuksessa, jonka Egypti on allekirjoittanut;

G.  ottaa huomioon, että kaikki viimeaikaiset ja tulevat teloitukset ovat ilmeisesti seurausta oikeudenkäynneistä, joissa ei ole noudatettu oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja asianmukaista prosessia koskevia oikeuksia; ottaa huomioon, että YK:n toimet kuolemaantuomittujen oikeuksien turvaamiseksi kieltävät ehdottomasti kuolemanrangaistuksen soveltamisen epäoikeudenmukaisten oikeudenkäyntien jälkeen; toteaa, että useat YK:n ihmisoikeusasiantuntijat ovat toistuvasti kehottaneet Egyptiä keskeyttämään kaikki vireillä olevat teloitukset epäoikeudenmukaisia oikeudenkäyntejä koskevien väitteiden johdosta;

H.  pitää tärkeänä, että kaikki tarvittavat toimenpiteet toteutetaan sen varmistamiseksi, että oikeudenkäynnit järjestetään olosuhteissa, jotka todella antavat Egyptin allekirjoittaman kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 14 artiklassa määrätyt täydet takeet; toteaa, että kuolemantuomioiden tapauksessa oikeudenkäyntien on oltava mahdollisimman oikeudenmukaisia ja asianmukaisia;

I.  ottaa huomioon, että 29. marraskuuta 2017 Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien toimikunta kehotti Egyptin hallitusta keskeyttämään välittömästi kuolemantuomioiden täytäntöönpanon viidessä eri tapauksessa; toteaa kuitenkin, että Kafr el-Sheikhin tapauksessa tuomitut teloitettiin 2. tammikuuta 2018;

J.  toteaa, että Egypti on käynyt läpi monia vaikeita haasteita vuoden 2011 vallankumouksen jälkeen ja että kansainvälinen yhteisö tukee sitä taloudellisten, poliittisten ja turvallisuuteen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa;

K.  toteaa, että Egyptillä on vakavia turvallisuushaasteita erityisesti Siinain niemimaalla, jossa terroristiryhmät ovat iskeneet turvallisuusjoukkoja vastaan; ottaa huomioon, että Egyptissä on tapahtunut tuhoisia terrori-iskuja, kuten äskettäinen isku suufilaismoskeijaan, jossa kuoli 311 siviiliä ja loukkaantui ainakin 128; toteaa, että 9. huhtikuuta 2017 tehtiin itsemurhaiskut Pyhän Yrjön kirkkoon Tantassa ja Pyhän Markuksen koptilaiseen katedraaliin ja että näissä iskuissa kuoli ainakin 47 ihmistä;

L.  toteaa, että Egyptissä on ollut poikkeustila huhtikuusta 2017 lähtien ja sen voimassaoloaikaa pidennettiin kolmella kuukaudella 13. tammikuuta 2018; toteaa, että valtiollisten tiedotusvälineiden mukaan poikkeustila otettiin käyttöön torjumaan terrorismin vaaraa ja sen rahoitusta ja että se heikentää perusvapauksia ja antaa presidentille ja hänen alaisilleen vallan siirtää siviiliasioita valtion turvallisuutta käsitteleviin poikkeustilatuomioistuimiin kolmen kuukauden ajaksi;

M.  toteaa, että Egyptin yleinen ihmisoikeustilanne pahenee edelleen; ottaa huomioon, että Egyptin viranomaiset ovat käyttäneet terrorismin tukahduttamista perusteena laajamittaiselle sorrolle;

N.  ottaa huomioon, että vuoden 2015 terrorisminvastaisessa laissa säädetään kuolemanrangaistuksesta kaikille, jotka ovat syyllistyneet terroristiryhmän perustamiseen tai johtamiseen, sellaisen terrorismin laajan määritelmän mukaisesti, joka sisältää ”yleisen järjestyksen rikkomisen, yhteiskunnan turvallisuuden tai etujen vaarantamisen, perustuslain ja lainsäädännön estämisen tai kansallisen yhtenäisyyden, yhteiskuntarauhan tai kansallisen turvallisuuden vahingoittamisen”, jolloin kuka tahansa siviili, ihmisoikeuksien puolustajat mukaan lukien, on vaarassa tulla leimatuksi terroristiksi ja tuomituksi kuolemaan;

O.  ottaa huomioon, että egyptiläisiä ihmisoikeuksien puolustajia, jotka ovat dokumentoineet ja tuoneet julki kuolemantuomioita, kidutusta ja tahdonvastaisia katoamisia, on pyritty vaientamaan tukahduttamistoimilla, kuten El Nadeem -keskuksen sulkemisella vuonna 2017 ja Egyptin viranomaisten pyrkimyksellä sulkea Egyptin oikeuksien ja vapauksien toimikunnan (ECRF) Kairon-toimisto; ottaa huomioon, että Egypti aloitti viime vuonna kansalaisjärjestöjä vastaan oikeudellisen kampanjan säätämällä lain, jonka seurauksena valtion turvallisuusviranomaisten on hyväksyttävä niiden rahoitus, tulipa se ulkomailta tai kotimaasta, mikä käytännössä estää niiden toiminnan; ottaa huomioon, että 5. huhtikuuta 2018 Egyptin korkein muutoksenhakutuomioistuin tekee päätöksen niin sanottua ”ulkomaista rahoitusta” koskevassa asiassa, jossa on mukana kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä;

P.  toteaa, että heinäkuussa 2017 hyväksytyt EU:n ja Egyptin välisen kumppanuuden uudet painopisteet vuosiksi 2017–2020 perustuvat yhteiseen sitoutumiseen yleismaailmallisiin arvoihin, joita ovat demokratia, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ja ne muodostavat uudistetut puitteet poliittisille toimille ja tiiviimmälle yhteistyölle ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen pohjalta, mukaan lukien turvallisuutta, oikeuslaitoksen uudistamista sekä terrorismin torjuntaa koskevat toimet; ottaa huomioon, että Egyptin ja Euroopan unionin välisen assosiaatiosopimuksen poliittisten kysymysten, ihmisoikeuksien ja demokratian alakomitean viides istunto pidettiin Kairossa 10. ja 11. tammikuuta 2018 ja siellä käsiteltiin yhteistyötä ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen alalla;

Q.  ottaa huomioon, että EU on Egyptin ensisijainen talouskumppani ja sen merkittävin ulkomaisten investointien lähde; ottaa huomioon, että EU:n kahdenvälinen apu Egyptille Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusvälineestä kaudella 2017–2020 on noin 500 miljoonaa euroa; ottaa huomioon, että 21. elokuuta 2013 EU:n ulkoasiainneuvosto antoi korkealle edustajalle tehtäväksi tarkastella EU:n tukea Egyptille; ottaa huomioon, että neuvosto päätti tarkistaa EU:n yhteistyötä Egyptin kanssa paikan päällä saavutetun kehityksen perusteella;

R.  ottaa huomioon, että useissa EU:n jäsenvaltioissa toimivat yritykset ovat jatkaneet tiedustelu- ja puolustustarvikkeiden vientiä Egyptiin;

1.  tuomitsee jyrkästi kuolemanrangaistuksen käytön ja kehottaa keskeyttämään kaikki lähiaikojen teloitukset Egyptissä; tukee voimakkaasti kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon välitöntä keskeyttämistä Egyptissä kuolemanrangaistuksesta luopumista edistävänä toimena; tässä mielessä tuomitsee kaikki teloitukset, tapahtuivatpa ne missä tahansa, ja korostaa jälleen kerran, että kuolemanrangaistuksen lakkauttaminen edistää ihmisarvoa, kuten EU:n ihmisoikeuspolitiikan painopisteissä todetaan; kehottaa Egyptin viranomaisia tarkastelemaan kaikkia kuolemantuomioita, jotta varmistetaan, että puutteellisissa oikeudenkäynneissä tuomitut saavat oikeudenmukaisen uudelleenkäsittelyn; muistuttaa, että vaikka Egyptissä on turvallisuushaasteita, teloituksia ei pitäisi käyttää keinona torjua terrorismia;

2.  kehottaa Egyptin parlamenttia tarkistamaan Egyptin rikoslakia, rikosprosessilakia, terrorisminvastaista lainsäädäntöä sekä sotilaslakia ja kehottaa hallitusta tarkistamaan asiaankuuluvia asetuksia, jotta varmistetaan, että siviilejä, joita syytetään kuolemantuomiolla rangaistavista rikoksista, ei missään tapauksessa siirretä tuomittavaksi erityis- tai sotilastuomioistuimiin, koska nämä tuomioistuimet eivät täytä Egyptin kansainvälisissä ihmisoikeussitoumuksissaan hyväksymiä ja perustuslaissaan takaamia oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin normeja; kehottaa Egyptin viranomaisia lopettamaan siviiliasioiden käsittelyn sotilastuomioistuimissa;

3.  kehottaa Egyptin viranomaisia varmistamaan kaikkien syytettyjen fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden näiden ollessa vankeudessa; tuomitsee kidutuksen ja pahoinpitelyn käytön; kehottaa Egyptin viranomaisia varmistamaan, että pidätetyt henkilöt saavat tarvitsemaansa lääketieteellistä hoitoa; kehottaa EU:ta panemaan täysimittaisesti täytäntöön Egyptiä koskevat vientirajoitukset, erityisesti sellaisten tavaroiden osalta, joita voi käyttää kidutukseen tai kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon;

4.  kehottaa Egyptiä allekirjoittamaan ja ratifioimaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen toisen valinnaisen pöytäkirjan, jolla pyritään kuolemanrangaistuksen lakkauttamiseen, ja YK:n kansainvälisen yleissopimuksen kaikkien ihmisten suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta; kehottaa Egyptin hallitusta antamaan avoimen vierailukutsun YK:n erityisraportoijille;

5.  on vakavasti huolestunut Egyptin tuomioistuimissa järjestetyistä massaoikeudenkäynneistä ja tuomioistuinten langettamista lukuisista kuolemantuomioista; kehottaa Egyptin oikeusviranomaisia pitämään voimassa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuolena Egypti on, ja noudattamaan sitä ja erityisesti sen 14 artiklaa, jossa määrätään oikeudesta oikeudenmukaiseen ja nopeaan oikeudenkäyntiin, joka perustuu selkeisiin syytöksiin ja jossa vastaajien oikeudet turvataan;

6.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tuomitsemaan Egyptin äskettäisten teloitusten hälyttävän lukumäärän ja kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ja jäsenvaltioita jatkamaan toimia kuolemanrangaistuksen käytön torjumiseksi; kehottaa EUH:ta ottamaan kantaa Egyptin viimeaikaisiin tapahtumiin ja käyttämään kaikkia käytössään olevia vaikutuskeinoja pysäyttääkseen lähiaikojen teloitukset ja kannustaakseen Egyptin viranomaisia noudattamaan kansainvälisiä normeja ja lakeja;

7.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita varmistamaan, että ihmisoikeuksia ei heikennetä EU:n ja Egyptin välisen kumppanuuden painopisteiden mukaisilla muuttoliikkeen hallintaa tai terrorismin torjuntaa koskevilla toimilla; korostaa, kuinka tärkeänä EU pitää yhteistyötään Egyptin kanssa, sillä se on merkittävä naapuri ja kumppani; kehottaa painokkaasti Egyptiä noudattamaan EU:n ja Egyptin välisen kumppanuuden painopisteiden yhteydessä 27. heinäkuuta 2017 antamaansa sitoumusta demokratian, perusvapauksien ja ihmisoikeuksien edistämisestä perustuslakinsa ja kansainvälisten normien mukaisesti;

8.  tuomitsee terrori-iskut Egyptissä; ilmaisee vilpittömimmän osanottonsa terrorismin uhrien perheille; ilmaisee solidaarisuutensa Egyptin kansaa kohtaan ja vahvistaa olevansa sitoutunut torjumaan radikaalien ideologioiden ja terroristiryhmien leviämistä;

9.  muistuttaa Egyptin hallitusta siitä, että Egyptin ja sen kansan pitkän aikavälin hyvinvointi etenee samaa tahtia yleismaailmallisten ihmisoikeuksien suojelun sekä sellaisten demokraattisten ja avoimien instituutioiden perustamisen ja vakauttamisen kanssa, jotka ovat sitoutuneet suojelemaan kansalaisten perusoikeuksia;

10.  tukee Egyptin väestön enemmistön pyrkimyksiä luoda vapaa, vakaa, vauras, osallistava ja demokraattinen maa, joka kunnioittaa kansallisia ja kansainvälisiä sitoumuksiaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suhteen;

11.  ilmaisee vakavan huolestumisensa siitä, että Egyptissä rajoitetaan edelleen perustavanlaatuisia demokraattisia oikeuksia ja etenkin sananvapautta ja kokoontumis- ja yhdistymisvapautta, poliittista moniarvoisuutta sekä oikeusvaltioperiaatetta; vaatii loppua kaikille tapauksille, joissa Egyptin viranomaiset, turvallisuusjoukot ja muut ryhmittymät käyttävät väkivaltaa, yllytystä, vihapuhetta, häirintää, pelottelua, tahdonvastaisia katoamisia tai sensuuria poliittisia vastustajia, mielenosoittajia, toimittajia, bloggaajia, opiskelijoita, naisten oikeuksien puolustajia, kansalaisyhteiskunnan toimijoita, hlbti-ihmisiä, kansalaisjärjestöjä ja vähemmistöjä, kuten nubialaisia, kohtaan; tuomitsee liiallisen voimankäytön mielenosoittajia vastaan; kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki henkilöt, jotka on pidätetty heidän käytettyään rauhanomaisesti sananvapautta ja kokoontumis- ja yhdistymisvapautta koskevia oikeuksiaan, ja kehottaa tekemään riippumattoman ja avoimen tutkinnan kaikista ihmisoikeusloukkauksista;

12.  muistuttaa olevansa yhä tyrmistynyt italialaisen tutkijan Giulio Regenin kiduttamisesta ja surmaamisesta ja tuomitsee jälleen kerran sen, että tämän raa’an murhan tutkinta ei ole edistynyt; korostaa aikovansa edelleenkin painostaa Euroopan viranomaisia olemaan yhteydessä egyptiläisiin virkaveljiinsä, kunnes totuus on saatu selville tästä asiasta ja tekoon syyllistyneet saatettu vastuuseen;

13.  kehottaa presidentti Sisiä ja hänen hallitustaan täyttämään sitoumuksensa aidoista poliittisista uudistuksista ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta; korostaa, että uskottavat ja avoimet vaalit ovat olennainen osa demokratiaa, kuten vuoden 2014 perustuslaissa taattiin Egyptin kansainvälisten sitoumusten mukaisesti;

14.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita ottamaan Egyptiin selkeän, voimakkaan ja yhtenäisen kannan YK:n ihmisoikeusneuvoston tulevissa istunnoissa niin kauan kuin maa ei pysty osoittamaan tehneensä merkityksellisiä parannuksia ihmisoikeustilanteeseensa;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille sekä Egyptin hallitukselle ja parlamentille.

 

 

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0084.

(2)

EUVL C 399, 24.11.2017, s. 130.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0012.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0044.

(5)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0348.

(6)

EUVL C 371 E, 20.12.2011, s. 5.

Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö