Společný návrh usnesení - RC-B8-0137/2018Společný návrh usnesení
RC-B8-0137/2018

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o opatřeních Spojených států ve vztahu k podpoře zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami)

13.3.2018 - (2018/2566(RSP))

předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
ECR (B8-0137/2018)
S&D (B8-0138/2018)
PPE (B8-0145/2018)
EFDD (B8-0147/2018)
ALDE (B8-0148/2018)
GUE/NGL (B8-0149/2018)
Verts/ALE (B8-0151/2018)

Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin za skupinu PPE
Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Alessia Maria Mosca za skupinu S&D
James Nicholson, Jørn Dohrmann za skupinu ECR
Ivan Jakovčić, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz za skupinu ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL
Florent Marcellesi za skupinu Verts/ALE
Tiziana Beghin, Marco Zullo za skupinu EFDD


Postup : 2018/2566(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-0137/2018
Předložené texty :
RC-B8-0137/2018
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o opatřeních Spojených států ve vztahu k podpoře zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami)

(2018/2566(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na předběžné rozhodnutí ministerstva obchodu USA, jímž se zavádí clo na španělské olivy na základě tvrzení, že tento produkt se do USA dováží pod tržní cenou, což je způsobeno dotacemi, které producenti oliv dostávají z prostředků EU,

–  s ohledem na otázku položenou Komisi ohledně s názvem „Napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států“ (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009[1],

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí o uložení variabilního procentuálního cla na olivové produkty ze španělských podniků vychází z úvahy, že tomuto odvětví se dostává finanční podpory v rámci společné zemědělské politiky (SZP), což by mohlo představovat nekalou hospodářskou soutěž vůči výrobcům z USA;

B.  vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí nespravedlivě a svévolně zpochybňuje veškeré programy na podporu zemědělství a že by se mohlo potenciálně dotknout všech příjemců plateb v rámci SZP;

C.  vzhledem k tomu, že panují vážné pochybnosti o tom, zda je vzorec, který vyšetřovatelé Spojených států použili pro výpočet předběžného antidumpingového rozpětí, v souladu s pravidly WTO;

D.  vzhledem k tomu, že Komise při několika příležitostech potvrdila, že podpůrná opatření, na něž se zaměřuje vyšetřování vyrovnávacího cla (včetně režimu základních plateb, propagačních opatření a podpory mladých zemědělců), nenarušují obchodu;

E.  vzhledem k tomu, že dotace poskytované v rámci SZP primárním producentům stolních oliv ve Španělsku spadají do zelené kategorie podpory („green box“) podle přílohy II Dohody WTO o zemědělství, neboť jsou odděleny od produkce a nepoškozují obchod;

F.  vzhledem k tomu, že vyšetřovaná opatření SZP nejsou zaměřena na konkrétní výrobky, a proto se na ně nevztahují vyrovnávací opatření podle článku 2 Dohody WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních;

G.  vzhledem k tomu, že šetření ve věci španělských oliv je jedním z mnoha řízení týkajících se ochrany obchodu, která již Spojené státy zahájily;

H.  vzhledem k tomu, že SZP byla přeměněna prostřednictvím několika reforem s cílem uvést většinu podpůrných opatření do souladu s požadavky WTO na zelenou kategorii podpor („green box“) a že současná podoba politiky – po přechodu ze systému podpory vázané na produkci k systému podpory oddělené od produkce – je v naprostém souladu s dohodami WTO;

I.  vzhledem k tomu, že USA rovněž v zemědělství významně využívají dotace v rámci zelené kategorie;

J.  vzhledem k tomu, že Spojené státy uvalily dočasné antidumpingové clo v průměrné výši 17,13 % na tři španělské společnosti, které vyšetřují, a vyrovnávací clo v průměrné výši 4,47 % na veškeré španělské vyvážené produkty;

K.  vzhledem k tomu, že je s předběžnými opatřeními spojeno riziko spuštění spirály ochranných šetření dotací na zemědělské produkty v rámci zelené kategorie ze strany USA a dalších zemí; vzhledem k tomu, že toto by vážně poškodilo výrobce v EU a USA; vzhledem k tomu, že takové vyhrocení situace vystavuje dlouhodobé a pečlivě sjednané dohody WTO nebezpečí;

L.  vzhledem k tomu, že španělští producenti by mohli ztratit trh Spojených států, zatímco tuto mezeru vzniklou v důsledku rozhodnutí USA by vyplnili konkurenti ze třetích zemí;

M.  vzhledem k tomu, že hospodářský dopad na španělské odvětví oliv se na základě výpočtů odvětví odhaduje na 350 až 700 milionů EUR v průběhu příštích pěti až deseti let, pokud by tyto celní tarify zůstaly trvalé, což by mohlo znamenat konec vývozu španělských zralých oliv;

N.  vzhledem k tomu, že konkurenceschopnost španělského vývozu, jehož podíl na trhu USA v posledních letech postupně roste, je výsledkem úsilí těchto společností o snížení nákladů investicemi do nejmodernějších technologií a zlepšování kvality, a nikoli důsledkem evropských dotací;

O.  vzhledem k tomu, že nárůst španělského vývozu do USA (+ 20 % od roku 2013) umožnil vytvoření tisíců pracovních míst a hospodářsky ulevil oblastem Andalusie, které byly jedněmi z nejvíce zasažených hospodářskou krizí;

1.  vyzývá orgány USA, aby zrušily své předběžné rozhodnutí a obnovily oboustranně konstruktivní přístup v tomto odvětví ke vzájemnému prospěchu producentů a spotřebitelů na obou kontinentech;

2.  vyjadřuje vážné znepokojení nad negativními dopady, které mohou mít vyrovnávací opatření Spojených států na celý evropský zemědělský model;

3.  vyzývá Komisi, aby učinila veškeré nezbytné diplomatické kroky na bilaterální úrovni i na úrovni WTO v zájmu obrany našeho systému podpory SZP, který podle WTO nenarušuje obchod a jenž byl schválen v rámci řízení WTO pro zelenou kategorii podpor;

4.  žádá Komisi, aby prověřila možnost napadení každého konečného Spojených států před WTO;

5.  vyzývá Komisi, aby i nadále poskytovala pomoc španělskému odvětví oliv a španělské vládě s cílem zaručit, aby byla v průběhu uvedených šetření pravidla WTO plně respektována orgány USA;

6.  žádá Komisi, aby španělskému odvětví oliv, které je předmětem vyšetřování ze strany Spojených států, poskytla srozumitelné poradenství a silnou podporu;

7.  vyzývá Komisi, aby spojila své síly se španělskými orgány a španělským odvětvím oliv a pokračovala ve výměně všech relevantních informací s orgány USA s cílem předejít uvalení jakýchkoli neopodstatněných opatření;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a orgánům USA.

 

Poslední aktualizace: 14. března 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí