Procedure : 2018/2566(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0137/2018

Indgivne tekster :

RC-B8-0137/2018

Forhandlinger :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Afstemninger :

PV 15/03/2018 - 10.13

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0091

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 274kWORD 52k
13.3.2018
PE616.082v01-00}
PE616.083v01-00}
PE616.091v01-00}
PE616.093v01-00}
PE616.094v01-00}
PE616.095v01-00}
PE616.097v01-00} RC1
 
B8-0137/2018}
B8-0138/2018}
B8-0145/2018}
B8-0147/2018}
B8-0148/2018}
B8-0149/2018}
B8-0151/2018} RC1

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 4

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

ECR (B8‑0137/2018)

S&D (B8‑0138/2018)

PPE (B8‑0145/2018)

EFDD (B8‑0147/2018)

ALDE (B8‑0148/2018)

GUE/NGL (B8‑0149/2018)

Verts/ALE (B8‑0151/2018)


om USA's foranstaltninger over for EU's landbrugsstøtte inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (2018/2566(RSP))


Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin for PPE-Gruppen
Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Alessia Maria Mosca for S&D-Gruppen
James Nicholson, Jørn Dohrmann for ECR-Gruppen
Ivan Jakovčić, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz for ALDE-Gruppen
Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga for GUE/NGL-Gruppen
Florent Marcellesi for Verts/ALE-Gruppen
Tiziana Beghin, Marco Zullo for EFDD-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om USA's foranstaltninger over for EU's landbrugsstøtte inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (2018/2566(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det amerikanske handelsministeriums foreløbige beslutning, hvormed der lægges en toldafgift på spanske oliven ud fra en betragtning om, at de subsidier, som olivenproducenterne i EU modtager, betyder, at olivenprodukterne kan importeres til USA under markedspris,

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen med titlen "USA's angreb på EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven)" (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådet forordning (EF) nr. 73/2009(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at beslutningen om at indføre varierende toldsatser på olivenprodukter, der eksporteres af spanske virksomheder, er baseret på den betragtning, at den fælles landbrugspolitiks støtte til denne sektor kan udgøre illoyal konkurrence over for de amerikanske producenter;

B.  der henviser til, at denne beslutning på urimelig og vilkårlig vis sætter spørgsmålstegn ved alle EU's landbrugsstøtteprogrammer og dermed berører alle modtagere af støtte under den fælles landbrugspolitik;

C.  der henviser til, at der er alvorlig tvivl om, hvorvidt den model, der anvendes af USA's efterforskere til at beregne den foreløbige antidumpingmargen, er forenelig med WTO's regler;

D.  der henviser til, at Kommissionen ved flere lejligheder har bekræftet, at de støtteforanstaltninger, der er omfattet af antisubsidieundersøgelserne (herunder grundbetalingsordningen, salgsfremmende foranstaltninger og betalinger til unge landbrugere) ikke er handelsfordrejende;

E.  der henviser til, at støtte fra den fælles landbrugspolitik til primærproducenter af spiseoliven i Spanien vil blive kategoriseret som støtte under den "grønne boks", jf. bilag II til WTO's landbrugsaftale, da den er afkoblet fra produktionen og ikke er handelsfordrejende;

F.  der henviser til, at foranstaltningerne under den fælles landbrugspolitik ikke er produktspecifikke og derfor ikke er udligningsberettigede i henhold til artikel 2 i WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger;

G.  der henviser til, at undersøgelsen mod spanske oliven er en af de mange handelsprocedurer, der allerede er indledt af USA;

H.  der henviser til, at den fælles landbrugspolitik har gennemgået flere reformer for at bringe de fleste støtteforanstaltninger i overensstemmelse med kravene i WTO's grønne boks, og den er nu udformet således, at den er i fuld overensstemmelse med WTO-aftalerne efter at have skiftet fra en ordning med koblet støtte til en ordning med afkoblet støtte;

I.  der henviser til, at USA også gør væsentlig brug af grønne boks-subsidier til landbruget;

J.  der henviser til, at USA har indført en midlertidig antidumpingtold på gennemsnitlig 17,13 % over for de tre spanske virksomheder, der undersøges, og en udligningstold på gennemsnitlig 4,47 % over for alle produkter, der eksporteres fra Spanien;

K.  der henviser til, at de midlertidige foranstaltninger risikerer at udløse en lang række handelsbeskyttelsesundersøgelser af grønne boks-subsidier i USA og andre lande; der henviser til, at dette i sidste ende vil være til skade for EU's og USA's producenter; der henviser til, at der er risiko for, at denne eskalering vil bringe veletablerede og omhyggeligt forhandlede WTO-aftaler i fare;

L.  der henviser til, at de spanske producenter risikerer at miste det amerikanske marked, mens konkurrenter fra tredjelande vil kunne nyde godt af de eksportmuligheder, som den amerikanske beslutning medfører;

M.  der henviser til, at de økonomiske konsekvenser for den spanske olivensektor, såfremt disse satser bliver permanente, af branchen anslås til at ligge på mellem 350 mio. EUR og 700 mio. EUR i løbet af de næste fem til ti år, hvilket muligvis vil føre til enden for den spanske eksport af modne oliven;

N.  der henviser til, at konkurrenceevnen i den spanske eksport, hvis markedsandel er steget gradvis i USA i de senere år, er et resultat af disse virksomheders indsats for at reducere omkostningerne gennem investeringer i avanceret teknologi og kvalitetsforbedringer og er ikke en følge af EU-støtte;

O.  der henviser til, at stigningen i den spanske eksport til USA (+ 20 % siden 2013) har medført flere tusind nye arbejdspladser og givet et økonomisk løft i områder i Andalusien, der var blandt dem, der blev hårdest ramt af den økonomiske krise;

1.  opfordrer de amerikanske myndigheder til at trække deres foreløbige beslutning tilbage og genetablere den gensidigt konstruktive tilgang på dette område til gavn for producenter og forbrugere på begge kontinenter;

2.  udtrykker alvorlig bekymring over de negative konsekvenser, som USA's udligningsprocedure kan få for hele den europæiske landbrugsmodel;

3.  opfordrer Kommissionen til at træffe alle nødvendige diplomatiske foranstaltninger, såvel på bilateralt niveau som inden for WTO, for at forsvare vores støtteordning inden for den fælles landbrugspolitik, som anses af WTO for ikke at være handelsfordrejende, og som er godkendt under WTO's grønne boks;

4.  anmoder Kommissionen om at undersøge muligheden af at anfægte en eventuel endelig amerikansk beslutning i WTO;

5.  opfordrer Kommissionen til fortsat at bistå den spanske olivensektor og den spanske regering med henblik på at sikre, at WTO's regler overholdes fuldt ud af de amerikanske myndigheder i løbet af disse undersøgelser;

6.  anmoder Kommissionen om at yde den spanske olivensektor, der er berørt af de amerikanske undersøgelser, klar rådgivning og stærk støtte;

7.  opfordrer Kommissionen til at stå sammen med de spanske myndigheder og den spanske olivensektor og at fortsætte udvekslingen af alle relevante oplysninger med de amerikanske myndigheder for at forhindre indførelsen af enhver uberettiget foranstaltning;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og de amerikanske myndigheder.

 

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608.

Seneste opdatering: 14. marts 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik