Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B8-0137/2018Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B8-0137/2018

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK ÜPP raames makstavate ELi põllumajandustoetuste vastu suunatud USA meetmete kohta (seoses Hispaania oliividega)

13.3.2018 - (2018/2566(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ECR (B8‑0137/2018)
S&D (B8‑0138/2018)
PPE (B8‑0145/2018)
EFDD (B8‑0147/2018)
ALDE (B8‑0148/2018)
GUE/NGL (B8‑0149/2018)
Verts/ALE (B8‑0151/2018)

Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin fraktsiooni PPE nimel
Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Alessia Maria Mosca fraktsiooni S&D nimel
James Nicholson, Jørn Dohrmann fraktsiooni ECR nimel
Ivan Jakovčić, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz fraktsiooni ALDE nimel
Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel
Florent Marcellesi fraktsiooni Verts/ALE nimel
Tiziana Beghin, Marco Zullo fraktsiooni EFDD nimel


Menetlus : 2018/2566(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B8-0137/2018
Esitatud tekstid :
RC-B8-0137/2018
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon ÜPP raames makstavate ELi põllumajandustoetuste vastu suunatud USA meetmete kohta (seoses Hispaania oliividega)

(2018/2566(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse USA kaubandusministeeriumi esialgset otsust, millega kehtestati Hispaania oliividele tollitariif, kuna jõuti järeldusele, et ELis oliivitootjatele makstavate toetuste tõttu imporditakse oliivitooteid USAsse turuhinnast odavamalt,

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust „USA rünne ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetustele (Hispaania oliivide juhtum)“ (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009[1],

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et otsus kehtestada Hispaania ettevõtete eksporditavatele oliivitoodetele mitmesuguse eri määraga tollitariife põhineb arvamusel, et toetused, mida sektor ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames saab, võivad tähendada USA tootjate suhtes ebaausat konkurentsi;

B.  arvestades, et see otsus seab ebaõiglaselt ja meelevaldselt kahtluse alla kõik ELi põllumajandustoetuste programmid ning võib mõjutada kõiki ÜPP raames toetuste saajaid;

C.  arvestades, et on tõsiseid kahtlusi, kas valem, mida USA uurijad kasutavad esialgse dumpinguvastase marginaali arvutamiseks, on kooskõlas WTO eeskirjadega;

D.  arvestades, et komisjon on mitmel puhul kinnitanud, et tasakaalustava tollimaksuga seotud uurimise objektiks olevad toetusmeetmed (sealhulgas põhitoetuskava, müügiedendusmeetmed ja noorte põllumajandustootjate toetus) ei ole kaubandust moonutavad;

E.  arvestades, et ÜPP raames antavad toetused lauaoliivide peamistele tootjatele Hispaanias liigitatakse nn rohelise kasti toetusteks vastavalt WTO põllumajanduslepingu II lisale, sest need ei ole seotud tootmisega ja on kaubandust mittemoonutavad;

F.  arvestades, et uurimise all olevad ÜPP meetmed ei ole tootespetsiifilised, mistõttu ei ole need ka WTO subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete lepingu artikli 2 kohaselt tasakaalustatavad;

G.  arvestades, et Hispaania oliivide suhtes alustatud uurimine on üks paljudest USA poolt juba alustatud kaubanduse kaitsemeetmete uurimistest;

H.  arvestades, et ÜPPd on mitme reformi käigus muudetud, et viia enamik toetusmeetmetest kooskõlla WTO rohelise kasti nõuetega, ning praegu on see kujundatud nii, et oleks tagatud WTO lepingute täielik täitmine pärast üleminekut tootmiskohustusega seotud toetuste süsteemilt tootmiskohustusega sidumata toetuste süsteemile;

I.  arvestades, et ka USA kasutab põllumajanduses palju rohelise kasti toetusi;

J.  arvestades, et USA on kehtestanud kolmele uurimise all olevale Hispaania äriühingule ajutised dumpinguvastased tollimaksud, mille keskmine suurus on 17,13 %, ja kõigile Hispaania eksporditud toodetele tasakaalustavad tollimaksud keskmise suurusega 4,47 %;

K.  arvestades, et ajutised meetmed tekitavad ohu, et USA ja teised riigid hakkavad põllumajandustoodetele antavate rohelise kasti toetuste suhtes järjest korraldama kaitsemeetmeid käsitlevaid uurimisi; arvestades, et see kahjustaks lõppkokkuvõttes ELi ja USA tootjaid; arvestades, et olukorra selline eskaleerumine seab ohtu ammu kehtestatud ja põhjalikult läbi räägitud WTO lepingud;

L.  arvestades, et Hispaania tootjad võivad kaotada USA turu, samal ajal kui konkurendid kolmandatest riikidest saaksid USA otsuse tagajärjel tekkinud ekspordilüngast kasu;

M.  arvestades, et juhul kui kõnealused tollitariifid muutuvad alaliseks, tekitatakse Hispaania oliivisektorile järgmise viie kuni kümne aasta jooksul sektori hinnangul majanduslikku kahju vahemikus 350–700 miljonit eurot, mis võib tuua kaasa Hispaania küpsete oliivide ekspordi lõppemise;

N.  arvestades, et Hispaania ekspordi turuosa USAs on viimastel aastatel järk-järgult kasvanud ja ekspordi konkurentsivõime tuleneb äriühingute tehtud jõupingutustest vähendada kulusid investeeringutega tipptasemel tehnoloogiasse ja kvaliteedi parandamisse ega ole Euroopa toetuste tulemus;

O.  arvestades, et Hispaania eksport USAsse (+ 20 % alates 2013. aastast) on võimaldanud luua tuhandeid töökohti ja toonud majanduslikku kergendust Andaluusia aladel, mis kuuluvad majanduskriisi tõttu enim kannatanute hulka;

1.  kutsub USA ametivõime üles oma esialgset otsust tühistama ning taasjärgima selles valdkonnas mõlema maailmajao tootjate ja tarbijate ühistes huvides vastastikku konstruktiivset lähenemisviisi;

2.  väljendab tõsist muret ebasoodsate tagajärgede pärast, mida USA tasakaalustavad meetmed võivad tekitada kogu Euroopa põllumajandusmudelile;

3.  palub komisjonil võtta nii kahepoolsel tasandil kui ka WTOs kõik vajalikud diplomaatilised meetmed, et kaitsta ÜPP toetuste süsteemi, mida WTO peab kaubandust mittemoonutavaks ja mis on WTO rohelise kasti raames heaks kiidetud;

4.  palub komisjonil uurida võimalusi vaidlustada USA võimalik lõplik otsus WTOs;

5.  palub, et komisjon toetaks jätkuvalt Hispaania oliivisektorit ja valitsust, tagamaks, et USA ametivõimud järgivad uurimise käigus täielikult WTO eeskirju;

6.  palub komisjonil pakkuda USA uurimisest mõjutatud Hispaania oliivisektorile selget nõu ja tugevat toetust;

7.  palub komisjonil ühendada jõud Hispaania ametivõimude ja oliivisektoriga ning jätkata kogu asjakohase teabe vahetamist USA ametivõimudega, et vältida põhjendamatute meetmete kehtestamist;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja USA ametivõimudele.

 

Viimane päevakajastamine: 14. märts 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika