Menettely : 2018/2566(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0137/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0137/2018

Keskustelut :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Äänestykset :

PV 15/03/2018 - 10.13

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0091

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 268kWORD 54k
13.3.2018
PE616.082v01-00}
PE616.083v01-00}
PE616.091v01-00}
PE616.093v01-00}
PE616.094v01-00}
PE616.095v01-00}
PE616.097v01-00} RC1
 
B8-0137/2018}
B8-0138/2018}
B8-0145/2018}
B8-0147/2018}
B8-0148/2018}
B8-0149/2018}
B8-0151/2018} RC1

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

ECR (B8‑0137/2018)

S&D (B8‑0138/2018)

PPE (B8‑0145/2018)

EFDD (B8‑0147/2018)

ALDE (B8‑0148/2018)

GUE/NGL (B8‑0149/2018)

Verts/ALE (B8‑0151/2018)


Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (2018/2566(RSP))


Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin PPE-ryhmän puolesta
Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Alessia Maria Mosca S&D-ryhmän puolesta
James Nicholson, Jørn Dohrmann ECR-ryhmän puolesta
Ivan Jakovčić, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta
Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta
Florent Marcellesi Verts/ALE-ryhmän puolesta
Tiziana Beghin, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (2018/2566(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Yhdysvaltojen kauppaministeriön väliaikaisen päätöksen, jossa espanjalaisille oliiveille määrättiin tulli, koska ministeriön mukaan oliiveja tuodaan Yhdysvaltoihin alle markkinahinnan oliivintuottajien unionilta saamien tukien vuoksi,

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen ”Yhdysvaltojen hyökkäys EU:n yhteisen maatalouspolitikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit)” (O-000006/2018 – B8‑0007/2018),

–  ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että päätös määrätä erisuuruisia tulleja espanjalaisten yritysten tuottamille oliiveille perustuu ajatukseen, että alalle yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa myönnetyt tuet voivat olla yhdysvaltalaisiin tuottajiin kohdistuvaa vilpillistä kilpailua;

B.  ottaa huomioon, että päätös asettaa epäoikeudenmukaisesti ja mielivaltaisesti kyseenalaiseksi unionin kaikki maatalouden tukiohjelmat ja saattaa siten vaikuttaa kaikkiin yhteisen maatalouspolitiikan edunsaajiin;

C.  ottaa huomioon vakavat epäilyt siitä, onko Yhdysvaltojen tutkijoiden alustavan polkumyyntimarginaalin laskemisessa käyttämä laskentamalli WTO:n sääntöjen mukainen;

D.  toteaa, että komissio on useaan otteeseen vakuuttanut, että tasoitustullitutkimusten kohteena olevat tukitoimet (kuten perustukijärjestelmä, menekinedistämistoimet ja nuorten viljelijöiden tuki) eivät ole kauppaa vääristäviä toimia;

E.  ottaa huomioon, että YMP:stä myönnetyt tuet pöytäoliivien alkutuottajille Espanjassa voivat saada ”vihreän laatikon” mukaista tukea WTO:n maataloussopimuksen liitteen II mukaisesti, sillä kyseiset tuet on erotettu tuotannosta eivätkä vääristä kauppaa;

F.  ottaa huomioon, että tutkittavana olevat yhteisen maatalouspolitiikan toimet eivät ole tuotekohtaisia eivätkä siten ole tukia ja tasoitustulleja koskevan WTO:n sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuja tasoitustullin käyttöönoton mahdollistava tukia;

G.  ottaa huomioon, että espanjalaisista oliiveista käynnistetty tutkimus on yksi lukuisista kaupan suojakeinoja koskevista tutkimuksista, joita Yhdysvallat on jo käynnistänyt;

H.  toteaa, että yhteistä maatalouspolitiikkaa on muutettu useilla uudistuksilla, jotta useimmat tukitoimet olisivat WTO:n vihreän laatikon vaatimusten mukaisia, ja se on nykyisin suunniteltu siten, että on varmistettu WTO:n sopimusten noudattaminen kaikilta osin sen jälkeen, kun on siirrytty tuotantosidonnaisesta tukijärjestelmästä tuotannosta irrotettuun tukijärjestelmään;

I.  ottaa huomioon, että Yhdysvallat on myös merkittävä vihreän laatikon tukien käyttäjä maatalousalalla;

J.  ottaa huomioon, että Yhdysvallat on asettanut tilapäisiä polkumyyntitulleja, joiden keskimääräinen taso on 17,13 prosenttia tutkimuksen kohteina oleville kolmelle espanjalaiselle yritykselle, ja tasoitustulleja, joiden keskimääräinen taso on 4,47 prosenttia kaikille espanjalaisille vientituotteille;

K.  toteaa, että väliaikaisten toimenpiteiden vaarana on, että Yhdysvallat ja muut maat panevat alulle suojatoimia koskevien tutkimusten kierteen, joka koskee maataloustuotteille myönnettäviä vihreän laatikon tukia; toteaa, että tämä vahingoittaisi loppujen lopuksi EU:n ja Yhdysvaltojen tuottajia; katsoo, että tällainen tilanteen kiristyminen vaarantaa vakiintuneet ja huolellisesti neuvotellut WTO:n sopimukset;

L.  ottaa huomioon, että espanjalaiset valmistajat saattavat menettää Yhdysvaltojen markkinat samalla kun kolmansien maiden kilpailijat hyötyisivät Yhdysvaltojen päätöksen aiheuttamasta viennin vajeesta;

M.  ottaa huomioon, että jos näistä tulleista tulee pysyviä, niiden taloudelliseksi vaikutukseksi Espanjan oliivialalle on arvioitu 350–700 miljoonaa euroa seuraavien 5–10 vuoden aikana, mikä saattaisi johtaa espanjalaisten kypsien oliivien viennin loppumiseen;

N.  ottaa huomioon, että espanjalaisten viejien markkinaosuus on tasaisesti kasvanut Yhdysvalloissa viime vuosina ja heidän kilpailukykynsä on tulosta näiden yritysten ponnisteluista kustannusten vähentämiseksi investoimalla huipputeknologiaan ja laatuun, eikä ole seurausta unionin tuista;

O.  ottaa huomioon, että Espanjan viennin kasvu Yhdysvaltoihin (yli 20 prosenttia vuodesta 2013) on mahdollistanut tuhansien työpaikkojen luomisen ja tarjonnut taloudellista helpotusta talouskriisistä eniten kärsineille Andalusian alueille;

1.  kehottaa Yhdysvaltojen viranomaisia peruuttamaan väliaikaisen päätöksen ja noudattamaan jälleen vastavuoroisesti rakentavaa lähestymistapaa tällä alalla molempien maanosien tuottajien ja kuluttajien yhteisen edun mukaisesti;

2.  on vakavasti huolissaan kielteisistä seurauksista, joita Yhdysvaltojen tasausmenettelyllä voi olla unionin koko maatalousmallille;

3.  kehottaa komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin sekä kahdenvälisesti että WTO:n puitteissa puolustaakseen yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmää, jota WTO pitää kauppaa vääristämättömänä ja joka on hyväksytty WTO:n vihreän laatikon menettelyssä;

4.  pyytää komissiota tutkimaan, miten Yhdysvaltojen mahdollista lopullista päätöstä voidaan vastustaa WTO:ssa;

5.  kehottaa komissiota jatkamaan Espanjan oliivialan ja Espanjan hallituksen tukemista, jotta varmistetaan, että Yhdysvallat noudattaa WTO:n sääntöjä täysimääräisesti näiden tutkimusten aikana;

6.  pyytää komissiota antamaan selkeitä neuvoja ja vahvaa tukea Espanjan oliivialalle, johon Yhdysvaltojen tutkimukset vaikuttavat haitallisesti;

7.  kehottaa komissiota yhdistämään voimat Espanjan viranomaisten ja Espanjan oliivialan kanssa ja jatkamaan kaikkien olennaisten tietojen vaihtamista Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa, jotta estetään kaikkien perusteettomien toimenpiteiden käyttöönotto;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja Yhdysvaltain viranomaisille.

 

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608.

Päivitetty viimeksi: 14. maaliskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö