Procedūra : 2018/2566(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0137/2018

Pateikti tekstai :

RC-B8-0137/2018

Debatai :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Balsavimas :

PV 15/03/2018 - 10.13

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0091

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 418kWORD 52k
13.3.2018
PE616.082v01-00}
PE616.083v01-00}
PE616.091v01-00}
PE616.093v01-00}
PE616.094v01-00}
PE616.095v01-00}
PE616.097v01-00} RC1
 
B8-0137/2018}
B8-0138/2018}
B8-0145/2018}
B8-0147/2018}
B8-0148/2018}
B8-0149/2018}
B8-0151/2018} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:

ECR (B8-0137/2018)

S&D (B8-0138/2018)

PPE (B8-0145/2018)

EFDD (B8-0147/2018)

ALDE (B8-0148/2018)

GUE/NGL (B8-0149/2018)

Verts/ALE (B8-0151/2018)


dėl JAV priemonių, nukreiptų prieš ES paramą ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (2018/2566(RSP))


Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin PPE frakcijos vardu
Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Alessia Maria Mosca S&D frakcijos vardu
James Nicholson, Jørn Dohrmann ECR frakcijos vardu
Ivan Jakovčić, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE frakcijos vardu
Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL frakcijos vardu
Florent Marcellesi Verts/ALE frakcijos vardu
Tiziana Beghin, Marco Zullo EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl JAV priemonių, nukreiptų prieš ES paramą ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (2018/2566(RSP))  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į JAV Prekybos departamento preliminarų sprendimą, kuriame padarius išvadą, kad dėl Ispanijos alyvuogėms teikiamos ES pagalbos jų produktai į JAV gali būti importuojami žemesnėmis nei rinkos kainomis, šiems produktams nustatytas tarifas,

–  atsižvelgdamas į Komisijai pateiktą klausimą „JAV puolimas, nukreiptas prieš ES paramą ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis)“ (O-000006/2018 – B8 0007/2018),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi sprendimas Ispanijos bendrovių eksportuojamoms alyvuogėms taikyti kintančio procentinio lygio tarifus grindžiamas nuostata, jog pagal bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) šiam sektoriui teikiama pagalba galėtų būti laikoma nesąžininga konkurencija su JAV gamintojais;

B.  kadangi šiuo sprendimu keliamas klausimas dėl pagalbos žemės ūkiui programų nesąžiningumo ir neteisėtumo bendrai, o tai daro poveikį visiems naudos gavėjams pagal BŽŪP;

C.  kadangi kyla didelių abejonių dėl to, ar JAV tyrėjų naudojama formulė, pagal kurią apskaičiuojamas preliminarus antidempingo skirtumas, yra suderinama su PPO taisyklėmis;

D.  kadangi Komisija ne kartą tvirtino, kad paramos priemonės, dėl kurių atliekamas kompensacinio muito tyrimas (įskaitant bazinių išmokų sistemą, skatinimo priemones, išmokas jauniesiems ūkininkams) neiškraipo prekybos;

E.  kadangi BŽŪP subsidijos pirminiams valgomųjų alyvuogių gamintojams Ispanijoje laikomos „žaliosios dėžės“ parama pagal PPO susitarimo dėl žemės ūkio II priedą, kadangi jos yra atsietos nuo gamybos ir neiškreipia prekybos;

F.  kadangi nagrinėjamos BŽŪP priemonės nėra skirtos konkrečiam produktui ir todėl nėra kompensuotinos pagal PPO sutarties dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių 2 straipsnį;

G.  kadangi tyrimas dėl Ispanijos alyvuogių yra vienas iš daugelio prekybos apsaugos tyrimų, kuriuos jau pradėjo JAV;

H.  kadangi įvykdžius kelias reformas BŽŪP buvo pertvarkyta siekiant pritaikyti daugelį paramos priemonių prie PPO „žaliosios dėžės“ reikalavimų ir dabar ji parengta taip, kad būtų užtikrinta visiška atitiktis PPO susitarimams, perėjus nuo susietosios prie atsietosios paramos sistemos;

I.  kadangi JAV taip pat labai naudojasi „žaliosios dėžės“ subsidijomis žemės ūkio srityje;

J.  kadangi JAV nustatė laikinuosius antidempingo muitus, kurie vidutiniškai siekia 17,13 %, trims Ispanijos bendrovėms, kurioms taikomas tyrimas, ir vidutiniškai 4,47 % siekiančius kompensacinius muitus visiems Ispanijos eksportuojamiems produktams;

K.  kadangi dėl laikinųjų priemonių gali kilti pavojus, kad JAV ir kitos šalys imsis vis daugiau prekybos apsaugos tyrimų, kuriais bus siekiama ištirti žemės ūkio produkcijai skirtas „žaliosios dėžės“ subsidijas; kadangi dėl to galiausiai būtų padaryta žala ES ir JAV gamintojams; kadangi šio klausimo eskalavimas kelia pavojų seniai įtvirtintiems ir kruopščiai suderintiems PPO susitarimams;

L.  kadangi Ispanijos gamintojai gali prarasti JAV rinką, o konkurentai iš trečiųjų šalių turėtų naudos iš eksporto spragos, susidariusios dėl JAV sprendimo;

M.  kadangi ekonominis poveikis Ispanijos alyvuogių sektorius tuo atveju, jei šie tarifai taptų nuolatiniai, per artimiausius penkerius–dešimt metų, sektoriaus skaičiavimu, sudarytų 350–700 mln. EUR ir galėtų galiausiai visiškai sunaikinti prinokusių Ispanijos alyvuogių eksportą;

N.  kadangi Ispanijos eksporto, kurio rinkos dalis JAV pastaraisiais metais palaipsniui didėjo, konkurencingumas yra šių bendrovių pastangų sumažinti išlaidas, investuojant į pažangiausias technologijas ir kokybės gerinimą, rezultatas, o ne Europos subsidijų pasekmė;

O.  kadangi Ispanijos eksportas į JAV (+ 20 % nuo 2013 m.) sudarė sąlygas sukurti tūkstančius darbo vietų ir teikė ekonominę pagalbą Andalūzijos sritims, kurios buvo tarp tų, kurias skaudžiausiai paveikė ekonomikos krizė;

1.  ragina JAV valdžios institucijas panaikinti savo preliminarų sprendimą ir vėl laikytis abipusiškai konstruktyvaus požiūrio šioje srityje siekiant abipusės naudos abiejų žemynų gamintojams ir vartotojams;

2.  reiškia didelį susirūpinimą dėl neigiamų pasekmių, kurių JAV kompensacinių priemonių procedūra gali turėti visam Europos žemės ūkio modeliui;

3.  ragina Komisiją imtis visų reikalingų diplomatinių veiksmų tiek dvišaliu lygmeniu, tiek PPO siekiant apginti mūsų paramos, teikiamos pagal BŽŪP, sistemą, kurią PPO laiko prekybos neiškraipančia ir kuriai buvo pritarta taikant PPO „žaliosios dėžės“ procedūrą;

4.  prašo Komisijos išnagrinėti galimybę užginčyti bet kokį galutinį JAV sprendimą PPO;

5.  ragina Komisiją toliau teikti pagalbą Ispanijos alyvuogių sektoriui ir Ispanijos Vyriausybei siekiant užtikrinti, kad atlikdamos šiuos tyrimus JAV valdžios institucijos visapusiškai laikytųsi PPO taisyklių;

6.  prašo Komisijos duoti aiškių patarimų ir tvirtai paremti Ispanijos alyvuogių sektoriui, nukentėjusiam nuo JAV tyrimų;

7.  ragina Komisiją suvienyti jėgas su Ispanijos valdžios institucijomis bei Ispanijos alyvuogių sektoriumi ir toliau keistis visa svarbia informacija su JAV valdžios institucijomis, kad būtų užkirstas kelias bet kokių nepagrįstų priemonių nustatymui;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir Jungtinių Amerikos Valstijų valdžios institucijoms.

 

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 608.

Atnaujinta: 2018 m. kovo 14 d.Teisinė informacija - Privatumo politika