Gemensamt förslag till resolution - RC-B8-0137/2018Gemensamt förslag till resolution
RC-B8-0137/2018

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om USA:s åtgärder mot EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver)

13.3.2018 - (2018/2566(RSP))

i enlighet med artiklarna 128.5 och 123.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
ECR (B8‑0137/2018)
S&D (B8‑0138/2018)
PPE (B8‑0145/2018)
EFDD (B8‑0147/2018)
ALDE (B8‑0148/2018)
GUE/NGL (B8‑0149/2018)
Verts/ALE (B8‑0151/2018)

Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin för PPE-gruppen
Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Alessia Maria Mosca för S&D-gruppen
James Nicholson, Jørn Dohrmann för ECR-gruppen
Ivan Jakovčić, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen
Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga för GUE/NGL-gruppen
Florent Marcellesi för Verts/ALE-gruppen
Tiziana Beghin, Marco Zullo för EFDD-gruppen


Förfarande : 2018/2566(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B8-0137/2018
Ingivna texter :
RC-B8-0137/2018
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om USA:s åtgärder mot EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver)

(2018/2566(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det preliminära beslutet från USA:s handelsministerium, genom vilket en tullavgift införs på spanska oliver sedan man dragit slutsatsen att det stöd som olivproducenterna har mottagit i EU innebär att olivprodukter har kunnat importeras till USA till ett pris under marknadspriset,

–  med beaktande av frågan till kommissionen om USA:s angrepp på EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) nr 73/2009[1],

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Beslutet att införa varierande tullsatser på olivprodukter som exporteras av spanska företag bygger på uppfattningen att det stöd till olivsektorn som beviljas inom den gemensamma jordbrukspolitiken skulle kunna utgöra illojal konkurrens gentemot producenter i USA.

B.  Detta beslut ifrågasätter, på ett orättvist och godtyckligt sätt, alla EU:s stödprogram för jordbruket och kan potentiellt inverka på alla som erhåller stöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

C.  Det råder allvarliga tvivel om huruvida den formel som USA:s utredare har använt för att beräkna den preliminära antidumpningsmarginalen är förenlig med WTO:s regler.

D.  Kommissionen har vid flera tillfällen bekräftat att de stödåtgärder som är föremål för utredningarna om utjämningstullar (inbegripet ordningen för grundstöd, konsumtionsfrämjande åtgärder och stödet till unga jordbrukare) inte är handelsstörande.

E.  Stöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken till primärproducenter av bordsoliver i Spanien räknas som stöd inom den gröna boxen enligt bilaga II till WTO-avtalet om jordbruk, eftersom det är frikopplat från produktionen och icke handelsstörande.

F.  De åtgärder inom den gemensamma jordbrukspolitiken som utreds är inte produktspecifika och därför inte utjämningsbara enligt artikel 2 i WTO:s avtal om subventioner och utjämningsåtgärder.

G.  Undersökningen i fallet med spanska oliver är en av de många undersökningar avseende handelspolitiska skyddsåtgärder som redan har inletts av USA.

H.  Den gemensamma jordbrukspolitiken har förändrats genom flera reformer i syfte att anpassa de flesta stödåtgärder till WTO:s krav på stöd inom den gröna boxen, och är i dag utformad för att säkerställa full överensstämmelse med WTO:s avtal, efter att ha övergått från ett system med kopplat stöd till ett system med frikopplat stöd.

I.  USA är också en stor användare av stöd inom den gröna boxen till jordbruket.

J.  USA har infört provisoriska antidumpningstullar på i genomsnitt 17,13 procent på de tre spanska företag som är under utredning, och utjämningstullar på i genomsnitt 4,47 procent på alla spanska exporterade produkter.

K.  De provisoriska åtgärderna riskerar att sätta igång en ström av skyddsutredningar i USA och andra länder av sådant stöd till jordbruksprodukter som faller inom den gröna boxen, vilket i slutändan skulle skada både EU:s och USA:s producenter. Denna eskalering äventyrar sedan länge etablerade och omsorgsfullt framförhandlade WTO‑avtal.

L.  De spanska producenterna kan gå miste om den amerikanska marknaden, medan konkurrenter från tredjeländer gynnas av de exportmöjligheter som följer av USA:s beslut.

M.  Om dessa tullar införs permanent uppskattar den spanska olivsektorn att den ekonomiska inverkan på sektorn kommer att uppgå till mellan 350 miljoner och 700 miljoner euro under de kommande 5–10 åren, vilket skulle kunna leda till att mogna spanska oliver slutar att exporteras.

N.  Konkurrenskraften hos den spanska exporten, vars marknadsandel har ökat stegvis i USA de senaste åren, är ett resultat av dessa företags ansträngningar att minska kostnaderna genom att investera i spetsteknik och kvalitetsförbättringar, inte en konsekvens av stödet från EU.

O.  Ökningen av spansk export till USA (+20 procent sedan 2013) har medfört tusentals nya arbetstillfällen och gett ekonomisk avlastning i områden i Andalusien som hör till de områden som drabbades hårdast av den ekonomiska krisen.

1.  Europaparlamentet uppmanar USA:s myndigheter att upphäva sitt tillfälliga beslut och att återupprätta en ömsesidigt konstruktiv strategi på detta område som gynnar både producenterna och konsumenterna på de två kontinenterna.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin stora oro över de negativa konsekvenser som USA:s utjämningsförfarande kan få för EU:s hela jordbruksmodell.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta alla nödvändiga diplomatiska åtgärder, såväl på bilateral nivå som på WTO-nivå, för att försvara vårt system för stöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken, som av WTO anses vara icke handelsstörande och som har godkänts enligt WTO:s förfarande för den gröna boxen.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten att bestrida ett eventuellt slutligt amerikanskt beslut inför WTO.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att även fortsättningsvis bistå den spanska olivsektorn och Spaniens regering för att säkerställa att WTO:s regler till fullo respekteras av USA:s myndigheter under dessa utredningar.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge den spanska olivsektorn, som har påverkats av USA:s utredningar, tydlig rådgivning och ett starkt stöd.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med de spanska myndigheterna och den spanska olivsektorn och fortsätta att utbyta all relevant information med USA:s myndigheter för att undvika att omotiverade åtgärder vidtas.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och USA:s myndigheter.

 

Senaste uppdatering: 14 mars 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy