Společný návrh usnesení - RC-B8-0159/2018Společný návrh usnesení
RC-B8-0159/2018

  SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o zatčení obránců lidských práv v Súdánu, zejména o případu laureáta Sacharovovy ceny Sáleha Mahmúda Usmána

  14.3.2018 - (2018/2631(RSP))

  předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu
  a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
  ECR (B8-0159/2018)
  PPE (B8-0160/2018)
  Verts/ALE (B8-0161/2018)
  GUE/NGL (B8-0162/2018)
  ALDE (B8-0163/2018)
  S&D (B8-0164/2018)

  Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok, László Tőkés, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE
  Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes za skupinu S&D
  Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ruža Tomašić za skupinu ECR
  Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE
  Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL
  Michèle Rivasi, Bodil Valero, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE
  Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas za skupinu EFDD

  Postup : 2018/2631(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  RC-B8-0159/2018
  Předložené texty :
  RC-B8-0159/2018
  Přijaté texty :

  Usnesení Evropského parlamentu o zatčení obránců lidských práv v Súdánu, zejména o případu laureáta Sacharovovy ceny Sáleha Mahmúda Usmána

  (2018/2631(RSP))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na svá předchozí usnesení o Súdánu,

  –  s ohledem na prohlášení svého místopředsedy a předsedy podvýboru pro lidská práva ze dne 9. února 2018 o laureátovi Sacharovovy cenu Sálehu Mahmúdu Usmánovi,

  –  s ohledem na prohlášení vedoucích misí na velvyslanectvích EU na místě ze dne 11. ledna 2018 o nedávných protestech v Chartúmu,

  –  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2400 (2018) přijatou na 8177. zasedání dne 8. února 2018,

  –  s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 31. ledna 2018 v souvislosti s projednáváním bodu s názvem „Zprávy generálního tajemníka o Súdánu a Jižním Súdánu“ v Radě,

  –  s ohledem na prohlášení tuzemského humanitárního koordinátora OSN v Súdánu o únosu humanitárního pracovníka v Dárfúru vydané v Chartúmu dne 9. října 2017,

  –  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

  –  s ohledem na článek 5 Všeobecné deklarace lidských práv a článek 7 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, v nichž je stanoveno, že nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestu,

  –  s ohledem na prohlášení mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 27. června 2016 k tomu, že súdánská vláda ohlásila čtyřměsíční jednostranné ukončení násilností,

  –  s ohledem na přepracovanou Dohodu o partnerství z Cotonou,

  –  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981,

  –  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že situace v Súdánu představuje i nadále hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost v regionu; vzhledem k tomu, že súdánské orgány násilným způsobem potlačují pokojné protesty a činnost občanské společnosti a obránců lidských práv;

  B.  vzhledem k tomu, že v souvislosti se sporadickými protesty, které vypukly v Súdánu dne 7. ledna 2018 z důvodu rostoucích cen potravin a léků, zatkla súdánská Státní zpravodajská a bezpečnostní služba (NISS) nejméně 140 členů opozičních stran, obránců lidských práv, studentů a aktivistů vystupujících za ženská práva, kteří jsou nyní zadržováni; vzhledem k tomu, že súdánské síly protesty potlačily pomocí nadměrné síly, což kromě přísných celostátních opatření namířených proti novinářům a aktivistům vedlo k úmrtí jednoho protestujícího a ke zranění dalších osob; vzhledem k tomu, že střety z ledna a února 2018 jsou nejnovějším příkladem neustálého porušování lidských práv v této zemi;

  C.  vzhledem k tomu, že mezi zatčenými jsou političtí oponenti, a to tři vůdcové Súdánské kongresové strany, kteří byli svévolně zatčeni a jsou zadržováni; vzhledem k tomu, že mezi další zatčené oponenty patří politický tajemník Súdánské komunistické strany Mohammed Muchtár al-Chatíb, místopředseda Národní strany Umma Mohammed Abdallah ad-Dúmá, vedoucí člen Súdánské národní aliance Mohammed Fárúk Salmán a dva členové ústředního výboru Súdánské komunistické strany Mohí ad-Dín al-Džálad a Sadqí Kaballu;

  D.  vzhledem k tomu, že dne 1. února 2018 zatkly síly NISS Sáleha Mahmúda Usmána – místopředsedu dárfúrské advokátní komory, člena Demokratického sdružení právníků, právníka v oblasti lidských práv, který prosazuje vytvoření právního státu a prostřednictvím Národního shromáždění Súdánu obhajuje právní reformu, a laureáta Sacharovovy ceny za rok 2007 – v jeho advokátní kanceláři; vzhledem k tomu, že Sáleh Mahmúd Usmán byl nedávno převezen do vězení Dabak 20 kilometrů severně od Chartúmu a že orgány odmítly poskytnout informace o jeho zdraví a jeho právníkovi a rodině zamítly možnost jej navštívit;

  E.  vzhledem k tomu, že po zatčení Sáleha Mahmúda Usmána zaslal vedoucí delegace EU v Súdánu demarši súdánskému ministerstvu zahraničí a zvláštní zástupce EU pro oblast lidských práv Stavros Lambrinidis dne 27. února 2018 předložil na 37. zasedání Rady OSN pro lidská práva stížnost;

  F.  vzhledem k tomu, že za oběť tohoto masového zatýkání padla i řada aktivistů vystupujících za práva žen; vzhledem k tomu, že obránci ženských práv jsou předmětem sexuálního násilí, pronásledování a násilných trestů ze strany vládních bezpečnostních sil; vzhledem k tomu, že organizace žen jsou pod důkladným dohledem a vystupují proti zákonům, které ženy všeobecně diskriminují;

  G.  vzhledem k tomu, že v polovině února 2018 súdánská vláda vyhlásila, že propustí 80 zadržovaných osob, včetně Ráwy Džaafar Bachítové, Náhid Džabralláhové, Amal Habbáníové, Hanán Hasan Chalífové a Muhammada Abdalláha Ad-Dúmy, s nimiž se ve vězení zacházelo špatně; vzhledem k tomu, že Státní zpravodajská a bezpečnostní služba podmínila propuštění dalších zadržovaných jejich slibem, že přestanou organizovat protesty; vzhledem k tomu, že tato prohlášení jsou v rozporu s mezinárodními závazky Súdánu v oblasti lidských práv; vzhledem k tomu, že ve vězení však zůstává několik prominentních obránců lidských práv a opozičních politických aktivistů, včetně Usmána Sáleha a Amdžada Farída, obránce lidských práv, který je v Chartúmu zadržován od 18. ledna; vzhledem k tomu, že tito zadržovaní nebyli obviněni z žádného zločinu ani nebyli postaveni před soud;

  H.  vzhledem k tomu, že obránci lidských práv a organizace občanské společnosti, včetně právníků a advokátních komor, hrají při zajišťovaní demokracie, lidských práv, právního státu, stability a udržitelného rozvoje zásadní úlohu;

  I.  vzhledem k výraznému omezování činnosti organizací občanské společnosti a opozičních politických stran a k tomu, že NISS brání těmto organizacím a opozičním stranám v pořádání celé řady akcí; vzhledem k tomu, že mezinárodní nevládní organizace jsou ze země pravidelně vykazovány a stávají se cílem nátlaku a zastrašování ze strany vlády;

  J.  vzhledem k tomu, že zákon o národní bezpečnosti z roku 2010 a novela článku 151 ústavy přijatá dne 5. ledna 2015 udělily NISS rozsáhlé pravomoci týkající se zatýkání a zadržování a umožnily jí zadržovat podezřelé osoby až po dobu čtyř a půl měsíců, aniž by bylo možné její rozhodnutí soudně přezkoumat; vzhledem k tomu, že tyto pravomoci údajně využívá ke svévolnému zatýkání a zadržování osob, které jsou v mnoha případech mučeny a podrobeny špatnému zacházení; vzhledem k tomu, že podle téhož zákona mají zaměstnanci NISS imunitu vůči stíhání za jakýkoli čin, který spáchali v průběhu plnění svých povinností, což vedlo k vytvoření kultury všeobecné beztrestnosti;

  K.  vzhledem k tomu, že v květnu 2016 súdánská vláda odmítla doporučení OSN, v nichž ji tato organizace vyzvala ke zrušení ustanovení o beztrestnosti uvedená v zákoně o národní bezpečnosti z roku 2010 a k zajištění nezávislého vyšetřování, které by mělo být zahájeno s cílem stíhat trestné činy podle mezinárodního práva a porušování práv, jehož se dopustily zaměstnanci NISS, ozbrojené síly a policie;

  L.  vzhledem k tomu, obránci lidských práv, kteří jsou zadržováni, jsou podrobeni mučení a špatnému zacházení; vzhledem k tomu, že špatné zacházení hrozí zejména zadržovaným osobám, které zadržuje NISS; vzhledem k tomu, že NISS je známa špatným zacházením se zadržovanými a jejich mučením;

  M.  vzhledem k tomu, že přetrvávající násilí ze strany vládních sil, provládních milicí a protivládních ozbrojených skupin tvoří pozadí pokračujícího pronásledování, svévolného zatýkání, držení v izolaci a údajného mučení obránců lidských práv ze strany příslušníků súdánské armády a bezpečnostních sil;

  N.  vzhledem k tomu, že Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) prohlásila, že zmírnění amerických sankcí je důležitým krokem k celkovým snahám o opětovné zapojení Súdánu do mezinárodního společenství, a dala najevo, že EU je připravena Súdán na této cestě doprovázet; vzhledem k tomu, že v průběhu vůbec první pracovní cesty parlamentního podvýboru pro lidská práva do Súdánu, která proběhla v prosinci 2017, vyjádřila súdánská vláda ochotu znovu navázat spolupráci s mezinárodním společenstvím; vzhledem k tomu, že Sáleh Mahmúd Usmán při několika příležitostech navštívil orgány EU, včetně Evropského parlamentu, aby vyjádřil značné výhrady ohledně opětovného navázání spolupráce se Súdánem;

  O.  vzhledem k tomu, že súdánské orgány zabránily Mohammedovi ad-Dúmovi cestovat a odebrali mu cestovní pas, když byl dne 8. března 2018 na cestě do Káhiry, kde se měl podrobit léčbě v návaznosti na špatné zacházení ve vazbě;

  P.  vzhledem k tomu, že Súdán se v žebříčku světového indexu svobody tisku nachází na 174. místě ze 180; vzhledem k tomu, že svoboda tisku a sdělovacích prostředků je i nadále silně omezována ze strany orgánů a zákona o tisku a publikacích, který obsahuje restriktivní opatření, jako je cenzura, zabavování a konfiskace novin, uzavírání sdělovacích prostředků a vypínání Internetu; vzhledem k tomu, že pravidelně dochází k cenzuře novin a k jejich zabavování poté, co jsou vytištěny, což představuje hospodářské sankce jdoucí nad rámec politických sankcí;

  Q.  vzhledem k tomu, že i nadále dochází k omezování práva na svobodu náboženství a že zákon trestá odpadlictví od víry, rouhačství a přechod z islámu na jiné náboženství; vzhledem k tomu, že dne 21. února 2018 byla novinářka Šamael an-Núrová, která pracuje pro deník At-Tajjár, obviněna za to, že zveřejnila úvodní článek o omezování veřejných výdajů na zdravotnictví, z odpadlictví od víry, což je obvinění, které se v Súdánu trestá smrtí;

  R.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní trestní soud vydal dne 4. března 2009 a 12. července 2010 rozkaz k zatčení súdánského prezidenta Umara Hasana Ahmada al-Bašíra;

  1.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad přetrvávajícím pronásledováním obránců lidských práv a občanské společnosti v Súdánu, které zahrnuje zejména porušování svobody projevu, svobody demonstrací, svobody shromažďování a náboženské svobody, a zastrašování obránců lidských práv, novinářů a nevládních organizací, které jsou vůči režimu v opozici;

  2.  vyzývá k okamžitému bezpodmínečnému propuštění laureáta Sacharovovy ceny Sáleha Mahmúda Usmána a všech dalších obránců lidských práv, aktivistů občanské společnosti a opozičních aktivistů, kteří jsou zadržováni pouze proto, že legitimně a pokojně pracují na obranu lidských práv a demokracie;

  3.  co nejdůrazněji odsuzuje praxi mučení zadržovaných osob a špatného zacházení s nimi; trvá na tom, že podmínky v případě všech zadržovaných osob musejí splňovat mezinárodní normy, včetně Souboru zásad OSN pro ochranu všech zadržovaných či vězněných osob;

  4.  vyzývá súdánské orgány, aby prošetřily používání násilí vůči pokojným demonstrantům, mučení a špatné zacházení a postavily pachatele před soud; zdůrazňuje, že jako důkaz v rámci soudního jednání nesmějí být nikdy připuštěny žádné vynucené informace získané v důsledku mučení a špatného zacházení;

  5.  s politováním konstatuje, že v Súdánu se terčem pronásledování stávají všichni obránci lidských práv, a vyzývá súdánské orgány, aby za všech okolností zajistily, aby tito obránci mohli vykonávat svou legitimní činnost bez strachu z represe a bez jakýchkoli omezení, včetně soudního obtěžování;

  6.  naléhavě vyzývá súdánskou vládu, aby okamžitě ukončila porušování práv opozičních politických stran a obránců lidských práv na svobodu projevu, sdružování a shromažďování; vyzývá k dodržování a ochraně základních lidských práv všech lidí v Súdánu;

  7.  vyjadřuje znepokojení nad pokračujícími a častými případy porušování práv žen v Súdánu, zejména pokud jde o článek 152 trestního řádu; vyzývá súdánské orgány, aby bezodkladně podepsaly a ratifikovaly Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen;

  8.  zdůrazňuje, že je i nadále odhodlán podporovat mechanismus na ochranu ohrožených obránců lidských práv; vyzývá ESVČ, aby dále zlepšovala uplatňování obecných zásad EU, které se týkají obránců lidských práv, tím, že bude neomezeně využívat všechny prostředky, které má v Súdánu k dispozici; zdůrazňuje, že delegace EU musejí v průběhu výzev k předkládání návrhů v rámci Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR) považovat podporu těch obránců lidských práv, kteří jsou ohroženi nejvíce, za prioritu, tak aby byla zajištěna jejich účinná a cílená podpora;

  9.  požaduje, aby ESVČ a delegace EU v Súdánu informovaly Parlament o opatřeních, která přijaly v zájmu poskytování ochrany a podpory obráncům lidských práv; vyzývá ke společné činnosti EU a členských států, která by podpořila ohrožené obránce lidských práv;

  10.  znovu opakuje, že je naprosto nezbytné, aby došlo k přehodnocení a přepracování hlavních zákonů, včetně zákona o národní bezpečnosti z roku 2010 a zákonů regulujících sdělovací prostředky a občanskou společnost, tak aby odpovídaly mezinárodním normám, které prosazují svobodu projevu, shromažďování a sdružování;

  11.  připomíná Súdánu jeho povinnosti coby člena OSN a naléhavě jej žádá, aby dodržoval rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1593 z roku 2005, v níž se požaduje, aby spolupracoval s Mezinárodním trestním soudem (ICC); znovu opakuje svůj požadavek, aby súdánský prezident Umar al-Bašír dodržoval v souladu s úmluvami a smlouvami, jichž je Súdán smluvní stranou, mezinárodní právo, a podporuje úlohu Mezinárodního trestního soudu, který dlouhodobě usiluje o jeho obvinění z válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy;

  12.  naléhavě vybízí Súdán, aby zajistil dodržování lidských práv a základních svobod v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv a Deklarací OSN o obráncích lidských práv;

  13.  sdílí obavy, které vyjádřil Sáleh Mahmúd Usmán, totiž že stávající zaměření na otázky migrace může odvádět pozornost EU od problematiky lidských práv;

  14.  vyzývá proto ESVČ, aby v reakci na rozsáhlé porušování lidských práv ze strany státu a milicí i nadále vydávala svá prohlášení, stejně jako v případě omezování prostoru pro občanskou společnost, aby tím demonstrovala, že EU má stále značné obavy, pokud jde o situaci v oblasti lidských práv v Súdánu;

  15.  důrazně požaduje, aby EU a její členské státy zajistily, aby se při realizaci projektů se súdánskými orgány dodržovala zásada „neškodit“, která by vyloučila spolupráci s osobami odpovědnými za porušování lidských práv;

  16.  vyzývá EU a její členské státy, aby prostřednictvím odborné pomoci a programů zaměřených na budování kapacit zajistily podporu těch, kteří si skutečně přejí změnu, a organizací občanské společnosti, s cílem zlepšit jejich schopnosti v oblasti obrany lidských práv a prosazování zásad právního státu a zajistit, aby byli schopni účinněji přispět ke zlepšení situace v oblasti lidských práv v Súdánu;

  17.  vyzývá EU a její členské státy, aby se i nadále angažovaly a podporovaly snahu Africké unie přinést Súdánu a súdánskému lidu mír; vyjadřuje v této souvislosti svou podporu prodloužení mandátu mise OSN a Africké unie v Dárfúru (UNAMID) do června 2018;

  18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládě Súdánu, Africké unii, generálnímu tajemníkovi OSN, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU a Panafrickému parlamentu (PAP).

   

  Poslední aktualizace: 14. března 2018
  Právní upozornění - Ochrana soukromí