Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0159/2018Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0159/2018

  SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o zatknutí obhajcov ľudských práv v Sudáne, a najmä o prípade laureáta Sacharovovej ceny Sálíha Mahmúda Usmána

  14.3.2018 - (2018/2631(RSP))

  predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
  ktorý nahrádza návrhy skupín:
  ECR (B8‑0159/2018)
  PPE (B8‑0160/2018)
  Verts/ALE (B8‑0161/2018)
  GUE/NGL (B8‑0162/2018)
  ALDE (B8‑0163/2018)
  S&D (B8‑0164/2018)

  Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok, László Tőkés, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE
  Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes v mene skupiny S&D
  Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR
  Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
  Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL
  Michèle Rivasi, Bodil Valero, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE
  Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD

  Postup : 2018/2631(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  RC-B8-0159/2018
  Predkladané texty :
  RC-B8-0159/2018
  Prijaté texty :

  European Parliament resolution on the arrest of human rights defenders in Sudan, notably the case of Sakharov Prize Laureate Salih Mahmoud Osman

  (2018/2631(RSP))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sudáne,

  –  so zreteľom na vyhlásenie svojho podpredsedu a predsedu Podvýboru pre ľudské práva z 9. februára 2018 o laureátovi Sacharovovej ceny Sálíhovi Mahmúdovi Usmánovi,

  –  so zreteľom na miestne vyhlásenie vedúcich misie veľvyslanectiev členských štátov EÚ z 11. januára 2018 o nedávnych protestoch v Chartúme,

  –  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2400 (2018) prijatú počas jej 8177. zasadnutia 8. februára 2018,

  –  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Bezpečnostnej rady OSN z 31. januára 2018 v súvislosti s rokovaním rady o bode s názvom Správy generálneho tajomníka o Sudáne a Južnom Sudáne,

  –  so zreteľom na vyhlásenie domáceho koordinátora a humanitárneho koordinátora OSN v Sudáne o únosoch pomocných pracovníkov v Dárfúre, vydané 9. októbra 2017 v Chartúme,

  –  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

  –  so zreteľom na článok 5 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a článok 7 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, v ktorých sa ustanovuje, že nikto nesmie byť vystavený mučeniu ani krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu,

  –  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 27. júna 2016 o vyhlásení sudánskej vlády týkajúcom sa štvormesačného jednostranného zastavenia násilností,

  –  so zreteľom na revidovanú Dohodu o partnerstve z Cotonou,

  –  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z júna 1981,

  –  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku.

  A.  keďže situácia v Sudáne naďalej ohrozuje medzinárodný mier a bezpečnosť v regióne; keďže sudánske orgány násilne zasahujú proti pokojným protestom, občianskej spoločnosti a obhajcom ľudských práv;

  B.  keďže v súvislosti so sporadickými protestmi, ktoré sa začali v Sudáne 7. januára 2018 z dôvodu zvýšenia cien potravín a liekov, Sudánska národná spravodajská a bezpečnostná služba (NISS) zatkla a zadržala najmenej 140 členov opozície, obhajcov ľudských práv, študentov a aktivistov za práva žien; keďže sudánske ozbrojené jednotky proti protestom použili nadmernú silu, čo viedlo k úmrtiu jedného demonštranta a k zraneniam viacerých iných, ako aj k represiám proti novinárom a aktivistom v celej krajine; keďže zrážky v januári a februári 2018 sú poslednými príkladmi neustáleho porušovania ľudských práv v krajine;

  C.  keďže medzi zatknutými osobami sú politickí oponenti, a to traja vodcovia Sudánskej kongresovej strany, ktorí boli svojvoľne zatknutí a uväznení; keďže medzi ďalšími zatknutými odporcami režimu je Muhammad Muchtár al-Chatíb, politický tajomník Komunistickej strany Sudánu; Muhammad Abdalláh ad-Dúma, zástupca predsedu Národnej strany Umma; Muhmmad Fárúk Salmán, vedúci člen Sudánskej národnej aliancie; a dvaja členovia ústredného výboru Komunistickej strany Sudánu Muhí ad-Dín al-Džalád a Síddží Kábálú;

  D.  keďže sily NISS zadržali Sáliha Mahmúda Usmána – podpredsedu Dárfúrskej advokátskej komory, člena Združenia demokratických právnikov, právnika v oblasti ľudských práv, ktorý presadzoval vytváranie právneho štátu a obhajoval právne reformy prostredníctvom Národného zhromaždenia Sudánu, a laureáta Sacharovovej ceny za rok 2007 – v jeho advokátskej kancelárii 1. februára 2018; keďže bol nedávno premiestnený do väzenia v Dabaku 20 km severne od Chartúmu, pričom orgány odmietli poskytnúť informácie o jeho zdravotnom stave a odopreli mu návštevy jeho advokáta a rodiny;

  E.  keďže po zatknutí Sáliha Mahmúda Usmána vedúci delegácie EÚ v Sudáne podal u sudánskeho ministerstva zahraničných vecí demarš a osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva Stavros Lambridinis vydal apel na 37. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva 27. februára 2018;

  F.  keďže mnoho aktivistov za práva žien sa takisto stalo obeťou tejto kampane masového zatýkania; keďže obhajcovia práv žien sú obeťami sexuálneho násilia, trestného stíhania a násilných trestov zo strany vládnych bezpečnostných síl; keďže ženské organizácie sú pod dôkladným dohľadom a bojujú proti zákonom, ktoré všeobecne diskriminujú ženy;

  G.  keďže v polovici februára 2018 sudánska vláda oznámila prepustenie 80 zadržiavaných osôb, medzi ktorými boli Rawá Dža´afar Bachít, Náhid Džabralláh, Amal Habbání, Hanán Hasan Chalífa a Muhammad Abdalláh ad-Dúma, ktorí trpeli vo väzbe zlým zaobchádzaním; keďže šéf NISS podmienil prepustenie ďalších zadržaných osôb ich prísľubom, že prestanú organizovať protesty; keďže tieto vyhlásenia sú v rozpore s medzinárodnými záväzkami Sudánu v oblasti ľudských práv; keďže niekoľko významných obhajcov ľudských práv a opozičných politických aktivistov naďalej zostáva vo väzení vrátane Usmána Sáliha a Amdžada Farída, obhajcu ľudských práv, ktorý je vo väzbe v Chartúme od 18. januára; keďže títo zadržaní neboli obvinení zo žiadneho trestného činu a neboli postavení pred súd;

  H.  keďže obhajcovia ľudských práv a organizácie občianskej spoločnosti vrátane advokátov a advokátskych komôr zohrávajú ústrednú úlohu pri zabezpečovaní demokracie, ľudských práv, zásad právneho štátu, stability a trvalo udržateľného rozvoja;

  I.  keďže činnosti organizácií občianskej spoločnosti a opozičných politických strán sú veľmi obmedzené a NISS bráni organizáciám občianskej spoločnosti a opozičným stranám organizovať mnoho podujatí; keďže medzinárodné MVO sú pravidelne vyhosťované z krajiny a vláda na ne vyvíja nátlak a zastrašuje ich;

  J.  keďže zákon o národnej bezpečnosti z roku 2010 a zmena článku 151 ústavy prijatá 5. januára 2015 udelili NISS široké právomoci zatýkať a zadržiavať, ktoré jej umožňujú, aby zadržiavala podozrivé osoby štyri a pol mesiaca bez akejkoľvek možnosti súdnej kontroly; keďže sa predpokladá, že tieto právomoci sa využívajú na svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie osôb, ktoré sú v mnohých prípadoch mučené a sú vystavované zlému zaobchádzaniu; keďže podľa toho istého zákona dôstojníci NISS požívajú imunitu voči trestnému stíhaniu za akýkoľvek čin spáchaný pri plnení ich povinností, čo vytvorilo kultúru všeobecnej beztrestnosti;

  K.  keďže v máji 2016 sudánska vláda zamietla odporúčania OSN, ktoré ju vyzývali na zrušenie ustanovení beztrestnosti stanovených zákonom o národnej bezpečnosti z roku 2010 a na zabezpečenie začatia nezávislého vyšetrovania s cieľom trestne stíhať trestné činy podľa medzinárodného práva a porušovanie ľudských práv, ktorého sa dopustili členovia NISS, ozbrojených síl a polície;

  L.  keďže niekoľko obhajcov ľudských práv, ktorí boli zadržaní, bolo vystavených mučeniu a zlému zaobchádzaniu; keďže osoby, ktoré zadržiava NISS, sú obzvlášť vystavené riziku zlého zaobchádzania; keďže NISS je známa svojim zlým zaobchádzaním so zadržanými osobami a ich mučením;

  M.  keďže pokračujúce násilie, ktoré páchajú vládne sily, provládne milície a protivládne ozbrojené skupiny, predstavuje pozadie pokračujúceho obťažovania, svojvoľného zatýkania, zadržiavania v izolácii a údajného mučenia obhajcov ľudských práv sudánskou armádou a bezpečnostnými silami;

  N.  keďže Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) vyhlásila, že zmiernenie sankcií, ku ktorému pristúpili Spojené štáty americké, je dôležitým krokom v celkovom úsilí o opätovné začlenenie Sudánu do medzinárodného spoločenstva, a dala najavo, že EÚ je pripravená pomáhať Sudánu v tomto procese; keďže počas vôbec prvej misie Podvýboru Európskeho parlamentu pre ľudské práva, ktorá sa konala v Sudáne v decembri 2017, sudánska vláda vyjadrila ochotu obnoviť spoluprácu s medzinárodným spoločenstvom; keďže Sálih Mahmúd Usmán pri viacerých príležitostiach navštívil inštitúcie EÚ vrátane Európskeho parlamentu, aby vyjadril veľké výhrady k opätovnému nadviazaniu spolupráce EÚ so Sudánom;

  O.  keďže sudánske orgány zabránili, aby  Muhammad Abdalláh ad-Dúma vycestoval, a zabavili mu cestovný pas, keď bol 8. marca 2018 na ceste do Káhiry, kde mal absolvovať liečbu po zlom zaobchádzaní vo väzení;

  P.  keďže Sudán sa vo svetovom rebríčku slobody tlače nachádza na 174. mieste spomedzi 180 krajín; keďže sloboda tlače a sloboda médií sú aj naďalej prísne obmedzované orgánmi a zákonom o tlači a zverejňovaní, ktorý stanovuje obmedzenia, ako sú cenzúra, zabavenie a konfiškácia novín, uzavretie médií a vypnutie internetu; keďže noviny sú pravidelne cenzurované a po vytlačení konfiškované, čo okrem politických sankcií predstavuje aj hospodárske sankcie;

  Q.  keďže právo na slobodu náboženského vyznania je aj naďalej obmedzované a zákon trestá odpadlíctvo od viery, rúhanie a prestúpenie z islamu na iné náboženstvá; keďže 21. februára 2018 novinárka Šamá´il an-Núr pracujúca pre denník at-Tajjár bola obvinená z odpadlíctva od viery za to, že napísala úvodník o znížení výdavkov na národné zdravotníctvo, pričom toto obvinenie má v Sudáne za následok trest smrti;

  R.  keďže Medzinárodný trestný súd vydal 4. marca 2009 a 12. júla 2010 zatykače na sudánskeho prezidenta Umara Hasana Ahmada al-Bašíra;

  1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad pokračujúcim prenasledovaním obhajcov ľudských práv a občianskej spoločnosti v Sudáne, a najmä nad porušovaním slobody prejavu, slobody demonštrovať, slobody zhromažďovania a slobody náboženského vyznania, ako aj nad zastrašovaním obhajcov ľudských práv, novinárov a mimovládnych organizácií v opozícii voči režimu;

  2.  vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie laureáta Sacharovovej ceny Sálíha Mahmúda Usmána, ako aj všetkých ďalších obhajcov ľudských práv, aktivistov občianskej spoločnosti a opozičných aktivistov, ktorí sú zadržiavaní len z dôvodu ich legitímnej a pokojnej práce v oblasti ochrany ľudských práv a demokracie;

  3.  čo najdôraznejšie odsudzuje mučenie a zlé zaobchádzanie akejkoľvek zadržiavanej osoby; trvá na tom, že podmienky všetkých osôb vo väzbe musia spĺňať normy stanovené v Súbore zásad OSN na ochranu všetkých osôb vystavených akejkoľvek forme zaistenia alebo uväznenia;

  4.  vyzýva sudánske orgány, aby vyšetrili používanie násilia proti pokojným demonštrantom, mučenie a zlé zaobchádzanie, a aby páchateľov postavili pred súd; zdôrazňuje, že akékoľvek vynútené informácie získané mučením a zlým zaobchádzaním nikdy nesmú byť prípustné ako dôkaz v súdnom konaní;

  5.  vyjadruje poľutovanie nad prenasledovaním a zneužívaním všetkých obhajcov a aktivistov v oblasti ľudských práv v Sudáne a vyzýva orgány, aby za každých okolností zabezpečili, aby tieto osoby mohli vykonávať svoju zákonnú činnosť bez strachu z represálií a bez akýchkoľvek obmedzení vrátane súdneho obťažovania;

  6.  nalieha na sudánsku vládu, aby okamžite zastavila porušovanie práv opozičných politických strán a obhajcov ľudských práv na slobodu prejavu, slobodu združovania a slobodu zhromažďovania; žiada, aby sa základné ľudské práva všetkých ľudí v Sudáne rešpektovali a chránili;

  7.  vyjadruje znepokojenie nad pokračujúcimi a častými porušeniami práv žien v Sudáne, najmä pokiaľ ide o článok 152 trestného poriadku; vyzýva sudánske orgány, aby čo najskôr podpísali a ratifikovali Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien;

  8.  zdôrazňuje svoj nepretržitý záväzok voči ochrannému mechanizmu pre obhajcov ľudských práv v ohrození; vyzýva ESVČ, aby naďalej zlepšovala svoje vykonávanie usmernení EÚ o ochrancoch ľudských práv tým, že plne využije všetky prostriedky, ktoré má v Sudáne k dispozícii; zdôrazňuje, že delegácie EÚ musia vo svojich miestnych výzvach na predkladanie návrhov v rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR) uprednostňovať podporu obhajcov ľudských práv, ktorí sú najviac ohrození, a tým zabezpečovať účinnú a cielenú podporu;

  9.  žiada, aby ESVČ a delegácia EÚ v Sudáne podali Európskemu parlamentu správu o opatreniach prijatých na ochranu a podporu obhajcov ľudských práv; požaduje jednotnú činnosť EÚ a členských štátov na podporu obhajcov ľudských práv v ohrození;

  10.  opakovane zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby sa kľúčové zákony vrátane zákona o národnej bezpečnosti z roku 2010 a zákonov týkajúcich sa médií a občianskej spoločnosti preskúmali a reformovali, s cieľom zosúladiť ich s medzinárodnými normami, ktoré podporujú slobodu prejavu, slobodu zhromažďovania a slobodu združovania;

  11.  pripomína Sudánu jeho záväzky ako člena OSN a naliehavo ho žiada, aby dodržiaval rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1593 (2005), ktorou sa požaduje spolupráca s Medzinárodným trestným súdom (MTS); opätovne potvrdzuje svoju žiadosť, aby sudánsky prezident Umar al-Bašír, dodržiaval medzinárodné právo, a to v súlade s dohovormi a zmluvami, ktorých je Sudán zmluvnou stranou, a podporuje úlohu MTS pri jeho stíhaní za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a za genocídu;

  12.  naliehavo vyzýva Sudán, aby zabezpečil dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a Deklaráciou OSN o ochrancoch ľudských práv,

  13.  súhlasí s obavami, ktoré vyjadril Sálih Mahmúd Usmán, že súčasné zameranie sa na migráciu môže odvádzať pozornosť EÚ od problematiky ľudských práv;

  14.  preto vyzýva ESVČ, aby obnovila vydávanie vyhlásení v reakcii na rozsiahle porušovanie ľudských práv zo strany štátnych činiteľov a milícií, ako aj vyhlásení o zužujúcom sa priestore pre občiansku spoločnosť, s cieľom preukázať, že EÚ je naďalej hlboko znepokojená situáciou v oblasti ľudských práv v Sudáne;

  15.  dôrazne žiada, aby EÚ a jej členské štáty zabezpečili, aby vykonávanie projektov so sudánskymi orgánmi dodržiavalo zásadu „neublížiť/nespôsobiť škodu“, čím by sa vylúčila spolupráca so subjektmi zodpovednými za porušovanie ľudských práv;

  16.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby poskytovali podporu tým osobám v Sudáne, ktoré skutočne usilujú o zmenu, a aby poskytovali organizáciám občianskej spoločnosti technickú pomoc a programy zamerané na budovanie kapacít s cieľom zlepšiť ich spôsobilosti presadzovať ľudské práva a zásady právneho štátu a umožniť im účinnejšie prispievať k zlepšeniu v oblasti ľudských práv v Sudáne;

  17.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby naďalej podporovali úsilie Africkej únie o dosiahnutie mieru v Sudáne a pre sudánsky ľud; v tejto súvislosti vyjadruje svoju podporu obnoveniu mandátu misie OSN – Africká únia v Dárfúre (UNAMID) do júna 2018;

  18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vláde Sudánu, Africkej únii, generálnemu tajomníkovi OSN, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ a Panafrickému parlamentu.

   

  Posledná úprava: 14. marca 2018
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia