Společný návrh usnesení - RC-B8-0168/2018Společný návrh usnesení
RC-B8-0168/2018

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o situaci na Maledivách

14.3.2018 - (2018/2630(RSP))

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
Verts/ALE (B8-0168/2018)
EFDD (B8-0169/2018)
ECR (B8-0171/2018)
PPE (B8-0172/2018)
GUE/NGL (B8-0174/2018)
ALDE (B8-0175/2018)
S&D (B8-0176/2018)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Geoffroy Didier, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Elmar Brok, László Tőkés za skupinu PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Wajid Khan za skupinu S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei za skupinu ECR
Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE
Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL
Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD


Postup : 2018/2630(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-0168/2018
Předložené texty :
RC-B8-0168/2018
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Maledivách

(2018/2630(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci na Maledivách, zejména na usnesení ze dne 16. září 2004[1], 30. dubna 2015[2], 17. prosince 2015[3] a 5. října 2017[4],

–  s ohledem na prohlášení mluvčí ESVČ ze dne 2. února 2018 o rozhodnutí Nejvyššího soudu Malediv ze dne 1. února 2018[5]a prohlášení ze dne 6. února 2018 o situaci na Maledivách[6],

–  s ohledem na společné místní prohlášení delegace Evropské unie ze dne 30. ledna 2018 v souladu s vedoucím misí EU v Kolombu a akreditovaným na Maledivách o opětovném zatčení poslance Farise Maumoona[7],

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR), mezi jehož smluvní strany patří i Maledivy,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (ICESCR), mezi jehož smluvní strany patří i Maledivy,

–  s ohledem na obecné pokyny EU týkající se trestu smrti,

–  s ohledem na oficiální pracovní cestu Evropské parlamentní delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie na Maledivy ve dnech 29. – 31. října 2017,

–  s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zaída Raáda Zaída Husajna ze dne 7. února 2018,

–  s ohledem na prohlášení předsednictva Delegace Evropského parlamentu pro vztahy se zeměmi jižní Asie ze dne 6. února 2018 o situaci na Maledivách,

–  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci o Maledivách, jak je přijala Rada na jejím 3598. zasedání dne 26. února 2018,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na schůzi generálního tajemníka OSN s Mohamedem Asimem, ministrem zahraničních věcí Maledivské republiky ze dne 28. září 2017, na níž vyjádřil znepokojení nad politickou situací v zemi,

–  s ohledem na prohlášení Mezinárodního sdružení advokátů ze dne 7. března 2018, v němž vyjádřili vážné obavy o právní stát a nezávislost soudnictví na Maledivách,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že konání prvních demokratických voleb v roce 2008 a přijetí nové ústavy přineslo velké naděje, že Maledivy překonají desítky let autoritářské vlády a budou směřovat k demokratickému systému, avšak nedávné události realizaci těchto vyhlídek vážně ohrožují;

B.  vzhledem k tomu, že členové opozičních stran, nezávislí novináři a obránci lidských práv informují o zvýšeném počtu hrozeb a útoků ze strany úřadů, policie a extremistických skupin; vzhledem k tomu, že se se znepokojením hovořilo o značně zpolitizované maledivské soudní moci, která po léta zneužívala své pravomoci a rozhodovala ve prospěch strany, která je právě u moci, a proti opozičním politikům; vzhledem k tomu, že roste počet důkazů o tom, že trestní obvinění vznesená proti politickým oponentům prezidenta Abdalláha Jamína Abdala Gajúma (dále jen prezidenta Jamína) mohla být politicky motivována; vzhledem k tomu, že v únoru 2018 byl zatčen bývalý prezident Maumún Abdul Gajúm;

C.  vzhledem k tomu, že v září 2018 se má konat první kolo prezidentských voleb; vzhledem k tomu, že prezident vyzval mezinárodní společenství ke sledování průběhu prezidentských voleb;

D.  vzhledem k tomu, že dne 1. února 2018 bylo rozhodnutím Nejvyššího soudu Malediv zrušeno trestní stíhání předních politiků a že soud připustil, že jejich stíhání bylo nespravedlivé; vzhledem k tomu, že soud nařídil okamžité propuštění devíti osob, z toho osmi vedoucích politických představitelů, včetně Mohameda Našída v exilu, a že 12 poslanců, kteří byli suspendováni, se má opětovně ujmout svých funkcí; vzhledem k tomu, že vláda si v parlamentu zachovává většinu, pokud uvedených 12 poslanců zůstane zbaveno svých funkcí;

E.  vzhledem k tomu, že maledivský prezident Abdalláh Jamín dne 5. února 2018 v návaznosti na rozhodnutí Nejvyššího soudu vyhlásil 15-ti denní výjimečný stav; vzhledem k tomu, že vyhlášením výjimečného stavu bylo pozastaveno velké množství lidských práv a základních svobod zakotvených v ústavě, včetně práv na svobodu pokojného shromažďování a svobody před nezákonným zatčením a zadržováním;

F.  vzhledem k tomu, že dva soudci předsedající Nejvyššímu soudu, včetně nejvyššího soudce, byli zatčeni, což vedlo k tomu, že ostatní předsedající soudci museli zrušit původní příkaz; vzhledem k tomu, že soudci a političtí oponenti byli svévolně zadrženi bez jakéhokoli ohledu na nezávislost soudnictví;

G.  vzhledem k tomu, že Parlament dne 20. února 2018 prodloužil výjimečný stav o dalších 30 dnů navzdory pokojnému protestu stovek občanů, což byl krok, který byl nejvyšším státním zástupcem Malediv považován za protiústavní, ale Nejvyšší soud ho potvrdil; vzhledem k tomu, že hlasování o prodloužení výjimečného stavu bylo vynuceno navzdory tomu, že Parlament nebyl usnášeníschopný;

H.  vzhledem k tomu, že Rada pro zahraniční věci se znepokojením sleduje nedávné zhoršení situace na Maledivách a vyzývá všechny tamní aktéry, zejména donucovací orgány, aby jednali uvážlivě; vzhledem k tomu, že dne 8. března 2018 bylo na 37. zasedání Rady pro lidská práva vydáno prohlášení jménem více než 40 zemí, včetně všech členských států EU, v němž vyzývá maledivskou vládu, aby obnovila ústavní práva a nezávislost soudů a aby vyjádřila svou podporu pro řádné fungování místního parlamentu, a naléhavě vyzývá vládu, aby propustila politické vězně a jejich rodiny;

I.  vzhledem k tomu, že aktivisté občanské společnosti a obránci lidských práv na Maledivách jsou nadále terčem vyhrožování a zastrašování ze strany extremistů a soudního obtěžování ze strany orgánů, jako je tomu v případě Šáhindy Ismailové, výkonné ředitelky maledivské sítě pro demokracii, která byla napadena v novinových článcích, bylo jí vyhrožováno smrtí a stala se cílem policejního vyšetřování kvůli svému boji proti náboženskému fundamentalismu a radikalizaci;

J.  vzhledem k tomu, že prezident Jamín opakovaně ohlásil svůj záměr pokračovat v provádění státem schválených poprav a ukončit 60 let trvající moratorium; vzhledem k tomu, že maledivské právní předpisy v rozporu s mezinárodním právem umožňují odsoudit nezletilé osoby k trestu smrti, který je odložen do doby, kdy nezletilá osoba dosáhne věku 18 let; vzhledem k tomu, že nejméně ve třech případech, konkrétně v případě Husajna Humáma Ahmeda, Ahmeda Murratha a Mohameda Nabíla, potvrdil nejvyšší soud Malediv tresty smrti pro odsouzené, jejichž soudní procesy nesplňovaly mezinárodně uznávané normy spravedlivého soudního procesu a jimž nyní bezprostředně hrozí poprava;

K.  vzhledem k tomu, že na Maledivách nastal v posledních letech posun k radikální verzi islámu; vzhledem k tomu, že panuje také znepokojení nad rostoucí militantností radikálních islamistů a nad množstvím zradikalizovaných mladých mužů a žen, kteří údajně vstoupili do řad ISIS;

L.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní federace novinářů (IFJ), organizace Reportéři bez hranic (RSF) a Výbor na ochranu novinářů (CPJ) vydaly dne 15. února 2018 společné prohlášení vyjadřující jejich hluboké znepokojení nad omezeními svobody sdělovacích prostředků a tisku na Maledivách a nad hrozbami namířenými proti nim; vzhledem k tomu, že dne 4. února 2018 se místopředseda Pokrokové strany Malediv (PPM) Abdul Rahím Abdulláh obrátil na bezpečnostní síly s výzvou, aby okamžitě ukončily vysílání Raajje TV, kterou obvinil, že dává prostor opozičním vůdcům;

M.  vzhledem k tomu, že EU udržuje s Maledivami dlouhodobé vztahy, zejména v oblastech, jako je boj proti změně klimatu, a statisíce evropských turistů každoročně cestuje na Maledivy;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad vážnou a stále se zhoršující politickou situací a situací ve věci dodržování lidských práv na Maledivách a nad stále autoritářštějším způsobem vládnutí prezidenta Jamína a jeho vlády; pozitivně přijímá závěry Rady týkající se Malediv ze dne 26. února 2018;

2.  vyzývá vládu Malediv, aby okamžitě zrušila výjimečný stav, respektovala instituce a jejich pravomoci dané ústavou a respektovala základní práva všech lidí, včetně svobody projevu a shromažďování a také právního státu; vyjadřuje stále větší znepokojení nad nedávnými kroky vlády, které vážně poškozují a podrývají demokracii a jsou v rozporu s ústavou Malediv a s mezinárodními závazky země v oblasti lidských práv; odsuzuje stále trvající zastrašování novinářů, bloggerů a obránců lidských práv na Maledivách a vyhrožování, jemuž čelí; naléhavě vyzývá maledivské orgány, aby zaručily bezpečnost všech aktivistů občanské společnosti, obránců lidských práv a pracovníků sdělovacích prostředků v zemi, umožnily jim v bezpečí a bez překážek dělat svou práci, vedly vyšetřování ve věci výhrůžek, kterým čelí, a stíhaly jejich původce; vyjadřuje politování nad zátahem na politické oponenty na Maledivách a vyzývá vládu, aby všechny, kdo jsou ve vazbě z politických důvodů, zprostila veškerých obvinění a zajistila jejich okamžité a bezpodmínečné propuštění;

3.  vítá rozhodnutí Nejvyššího soudu Malediv, kterým dne 1. února 2018 zrušil trestní řízení vedené proti předním politikům a obnovil mandát 12 členům parlamentu; vyzývá maledivské orgány, aby jednaly v intencích tohoto rozsudku;

4.  důrazně odsuzuje jakékoli zásahy do práce Nejvyššího soudu Malediv a zatýkání předsedajících soudců; vyzývá k jejich okamžitému a bezpodmínečnému propuštění; je znepokojen tím, jak se na Maledivách stále více hroutí princip oddělení výkonné, soudní a jiných mocí; vyzývá příslušné orgány, aby učinily okamžité kroky k tomu, aby znovu platily a byly ctěny zásady zakotvené v ústavě země;

5.  znovu vyzývá vládu, aby zajistila plnou nezávislost a nestrannost soudní moci a zaručila všem občanům právo na spravedlivé a transparentní soudnictví, které je prosto politického ovlivňování; odsuzuje jakékoli zásahy do práce Nejvyššího soudu a kroky učiněné proti soudům a soudcům; vyzývá vládu, aby zajistila, aby mohli právní zástupci vykonávat všechny své profesní funkce bez zastrašování, omezování, šikanování či nepatřičného vměšování se do jejich práce;

6.  opětovně vyzývá maledivskou vládu, aby vedla inkluzivní dialog s vedoucími představiteli všech politických stran; připomíná, že takovýto dialog připravuje půdu pro důvěryhodné, transparentní a inkluzivní volby; domnívá se, že by EU měla aktivně pokračovat v podpoře OSN v roli zprostředkovatele takovéhoto dialogu;

7.  vyzývá vlády Indie a Číny, aby se ve spolupráci se zeměmi EU snažily pomoci dosáhnout na Maledivách politické a demokratické stability;

8.  je přesvědčen, že jediným způsobem, jak zvrátit zhoršující se stav demokracie, lidských práv a svobod na Maledivách, je zahájit proces skutečného dialogu za účasti všech politických stran a ostatních vůdčích představitelů občanské společnosti; dále je přesvědčen, že jako první krok k usmíření musí vláda propustit všechny opoziční politiky, kteří jsou v současné době vězněni;

9.  opakuje, že EU je důrazně proti trestu smrti, a to ve všech případech a bez výjimky; důrazně odsuzuje oznámení o znovuzavedení trestu smrti na Maledivách a naléhavě vyzývá vládu a parlament Malediv, aby respektovaly moratorium na ukládání trestu smrti, které je v platnosti již déle než 60 let; vyzývá ke všeobecnému zrušení trestu smrti a žádá vládu, aby zrušila všechna obvinění vůči mladistvým, za která jim hrozí trest smrti, a aby zakázala popravy mladistvých pachatelů;

10.  ostře kritizuje skutečnost, že za praktikování nemuslimských vyznání lze na Maledivách ukládat velmi přísné tresty; vyjadřuje znepokojení nad tím, že zákon o náboženské jednotě je využíván k omezování svobody projevu na Maledivách;

11.  vyjadřuje obavy z toho, jaký dopad by mohla mít současná situace také na bezpečnost zahraničních rezidentů a návštěvníků; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie, delegaci EU na Maledivách a delegace členských států, aby v tomto ohledu úzce koordinovaly svá doporučení pro cestování do této země;

12.  vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech svévolně zadržovaných osob – v mnoha případech jde o novináře a účastníky pokojných protestů; odsuzuje veškeré používání síly ze strany orgánů; vyzývá maledivské orgány, zejména donucovací orgány, aby jednaly zdrženlivě; vyzývá orgány, aby vyšetřovaly všechny osoby podezřelé z odpovědnosti za trestné činy, které byly spáchány, a zajistily, aby se tyto osoby ze svého jednání zodpovídaly;

13.  vyzývá EU, aby plně využila veškeré nástroje, které má k dispozici, k prosazování dodržování lidských práv a demokratických zásad na Maledivách, včetně možnosti pozastavit finanční pomoc EU zemi do doby, kdy bude země znovu právním státem a bude se řídit demokratickými principy; vyzývá Radu, aby zavedla cílená opatření a sankce proti těm, kdo v zemi porušují lidská práva, a aby zmrazila majetek v zahraničí a uložila zákazy cestování do EU některým členům maledivské vlády a jejich hlavním podporovatelům v maledivské komunitě obchodníků a podnikatelů;

14.  vyzývá maledivskou vládu, aby zásadním způsobem reformovala soudnictví, zajistila nestrannost komise pro soudní systém, obnovila nezávislost nejvyššího státního zástupce a dodržovala řádný procesní postup právních řízení a právo na spravedlivý proces před nestranným a nezávislým soudem;

15.  je si vědom toho, že podle ústavy se v roce 2018 musí konat volby; zdůrazňuje, že by měly být okamžitě učiněny kroky s cílem zajistit, aby byly tyto volby transparentní a důvěryhodné, aby měli voliči možnost skutečného výběru a aby strany mohly svobodně vést kampaň;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN a vládě Malediv.

Poslední aktualizace: 16. března 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí