Διαδικασία : 2018/2630(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0168/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0168/2018

Συζήτηση :

PV 15/03/2018 - 8.1
CRE 15/03/2018 - 8.1

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2018 - 10.1
CRE 15/03/2018 - 10.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0079

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 529kWORD 60k
14.3.2018
PE616.114v01-00}
PE616.115v01-00}
PE616.117v01-00}
PE616.118v01-00}
PE616.120v01-00}
PE616.121v01-00}
PE616.122v01-00} RC1
 
B8-0168/2018}
B8-0169/2018}
B8-0171/2018}
B8-0172/2018}
B8-0174/2018}
B8-0175/2018}
B8-0176/2018} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

Verts/ALE (B8‑0168/2018)

EFDD (B8‑0169/2018)

ECR (B8‑0171/2018)

PPE (B8‑0172/2018)

GUE/NGL (B8‑0174/2018)

ALDE (B8‑0175/2018)

S&D (B8‑0176/2018)


σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες (2018/2630(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Geoffroy Didier, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Seán Kelly, Anna Záborská, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Elmar Brok, László Tőkés εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Wajid Khan εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Σοφία Σακοράφα, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Jordi Solé εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες (2018/2630(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την κατάσταση στις Μαλδίβες, και ιδίως αυτά που εγκρίθηκαν στις 16 Σεπτεμβρίου 2004(1), στις 30 Απριλίου 2015(2), στις 17 Δεκεμβρίου 2015(3) και στις 5 Οκτωβρίου 2017(4),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου της ΕΥΕΔ, της 2ας Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Μαλδιβών της 1ης Φεβρουαρίου 2018(5), καθώς και της 6ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες(6),

–  έχοντας υπόψη την κοινή τοπική δήλωση, της 30ής Ιανουαρίου 2018, της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συμφωνία με τους αρχηγούς αποστολών της ΕΕ που κατοικούν στο Κολόμπο και είναι διαπιστευμένοι στις Μαλδίβες, σχετικά με την εκ νέου σύλληψη του βουλευτή Faris Maumoon(7),

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR), στο οποίο οι Μαλδίβες είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα (ICESCR), στο οποίο οι Μαλδίβες είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή,

–  έχοντας υπόψη την επίσημη αποστολή στις Μαλδίβες της ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας από τις 29 έως τις 31 Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Zeid Ra’ad Al Hussein, της 7ης Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση που εξέδωσε στις 6 Φεβρουαρίου 2018 το Προεδρείο της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Νότια Ασία σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τις Μαλδίβες, όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο κατά την 3598η σύνοδό του στις 26 Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον Mohamed Asim, Υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας των Μαλδιβών, στις 28 Σεπτεμβρίου 2017, στην οποία εξέφρασε ανησυχία για την πολιτική κατάσταση στη χώρα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Διεθνούς Ένωσης Δικηγόρων (UIA), της 7ης Μαρτίου 2018, με την οποία εκφράστηκε σοβαρή ανησυχία όσον αφορά το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος στις Μαλδίβες,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρώτες δημοκρατικές εκλογές που διεξήχθησαν το 2008 και η έγκριση νέου Συντάγματος γέννησαν μεγάλες ελπίδες ότι οι Μαλδίβες θα άφηναν πίσω τους δεκαετίες απολυταρχισμού και θα μετέβαιναν σε ένα δημοκρατικό σύστημα, αλλά οι πρόσφατες εξελίξεις συνιστούν σοβαρή απειλή για την υλοποίηση αυτής της προοπτικής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν αύξηση των απειλών και των επιθέσεων από τις αρχές, από την αστυνομία και από εξτρεμιστικές ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν διατυπωθεί ανησυχίες για το ιδιαίτερα πολιτικοποιημένο δικαστικό σύστημα των Μαλδιβών, το οποίο επί σειρά ετών κάνει κατάχρηση των εξουσιών του και ενεργεί υπέρ του κυβερνώντος κόμματος και κατά των πολιτικών της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν κατά πολιτικών αντιπάλων του Προέδρου Abdulla Yameen Abdul Gayoom (στο εξής Πρόεδρος Yameen) μπορεί να είχαν πολιτικά κίνητρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώην Πρόεδρος Maumoon Abdul Gayoom συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2018·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών, προβλέπεται να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος έχει καλέσει τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθήσει την εκλογική διαδικασία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Φεβρουαρίου 2018, μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Μαλδιβών ακύρωσε τις ποινικές διώξεις που είχαν ασκηθεί κατά ηγετικών πολιτικών στελεχών και παραδέχτηκε ότι οι δίκες εναντίον τους δεν ήταν δίκαιες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση ζητούσε την άμεση απελευθέρωση εννέα προσώπων, συμπεριλαμβανομένων οκτώ πολιτικών ηγετών της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου του εξόριστου Mohamed Nasheed, καθώς και την επιστροφή στις έδρες τους 12 βουλευτών, των οποίων η ιδιότητα του βουλευτή είχε ανασταλεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι για όσο χρονικό διάστημα οι έδρες των 12 βουλευτών παραμένουν κενές, η κυβέρνηση διατηρεί την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Φεβρουαρίου 2018, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο Πρόεδρος Abdullah Yameen κήρυξε δεκαπενθήμερη κατάσταση έκτακτης ανάγκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, πολλά ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα ανεστάλησαν, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του δικαιώματος των ατόμων να μην υφίστανται παράνομη σύλληψη και κράτηση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο προεδρεύοντες δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής του δικαστικού σώματος, συνελήφθησαν με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι προεδρεύοντες δικαστές να ακυρώσουν την αρχική εντολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη του δικαστικού σώματος και πολιτικοί αντιφρονούντες έχουν φυλακιστεί αυθαίρετα, κάτι που αποτελεί σαφή παραβίαση της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την ειρηνική διαμαρτυρία εκατοντάδων πολιτών, στις 20 Φεβρουαρίου 2018 το κοινοβούλιο παρέτεινε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 30 ακόμη ημέρες, σε μια κίνηση που κρίθηκε αντισυνταγματική από τον Γενικό Εισαγγελέα των Μαλδιβών, στηρίχθηκε όμως από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία για την παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης επιβλήθηκε μέσω του κοινοβουλίου χωρίς να υπάρχει απαρτία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων παρακολουθεί με ανησυχία την πρόσφατη επιδείνωση της κατάστασης στις Μαλδίβες και καλεί τους πάντες στη χώρα, ιδίως δε τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, να ενεργούν με αυτοσυγκράτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κοινή δήλωση που εκδόθηκε στις 8 Μαρτίου 2018 κατά τη διάρκεια της 37ης συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εξ ονόματος περισσότερων από 40 χωρών, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της ΕΕ, απευθύνθηκε έκκληση προς την κυβέρνηση των Μαλδιβών να αποκαταστήσει τα συνταγματικά δικαιώματα και την ανεξαρτησία των δικαστηρίων, εκφράστηκε υποστήριξη για την εύρυθμη λειτουργία του κοινοβουλίου της χώρας και ζητήθηκε από την κυβέρνηση να απελευθερώσει τους πολιτικούς κρατούμενους και τις οικογένειές τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Μαλδίβες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν απειλές και εκφοβισμό από εξτρεμιστές, καθώς και δικαστική παρενόχληση από τις αρχές, όπως στην περίπτωση της Shahindha Ismail, εκτελεστικής διευθύντριας του Δικτύου για τη Δημοκρατία στις Μαλδίβες (Maldivian Democracy Network), η οποία βρέθηκε στο στόχαστρο ειδησεογραφικών άρθρων και απειλών θανάτου, καθώς και αστυνομικής έρευνας λόγω της δράσης της κατά του θρησκευτικού φονταμενταλισμού και της ριζοσπαστικοποίησης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Yameen έχει επανειλημμένα διακηρύξει την πρόθεσή του να επαναφέρει την πρακτική των νομιμοποιημένων από το κράτος εκτελέσεων, τερματίζοντας ένα μορατόριουμ 60 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο των Μαλδιβών, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, επιτρέπει να επιβάλλεται σε ανηλίκους ετεροχρονισμένη θανατική ποινή, η οποία εκτελείται όταν ο ανήλικος συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις, ιδίως εκείνες των Hussein Humaam Ahmed, Ahmed Murrath και Mohamed Nabeel, το Ανώτατο Δικαστήριο των Μαλδιβών επιβεβαίωσε την επιβολή θανατικής ποινής σε άτομα των οποίων οι δίκες δεν τηρούσαν τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για μια δίκαιη δίκη, με αποτέλεσμα να διατρέχουν πλέον άμεσο κίνδυνο εκτέλεσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια στις Μαλδίβες έχει σημειωθεί μια μετατόπιση προς μια ριζοσπαστική εκδοχή του Ισλάμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν επίσης ανησυχίες για αυξανόμενη μαχητική δράση φανατικών ισλαμιστών και για τον αριθμό νέων ανδρών και γυναικών που ριζοσπαστικοποιήθηκαν και εικάζεται ότι έχουν προσχωρήσει στο ISIS·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (IFJ), οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) και η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ) εξέδωσαν κοινή δήλωση στις 15 Φεβρουαρίου 2018, με την οποία εξέφρασαν τη βαθιά τους ανησυχία για τους περιορισμούς και τις απειλές κατά των μέσων ενημέρωσης και της ελευθερίας του Τύπου στις Μαλδίβες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Φεβρουαρίου 2018, ο αναπληρωτής επικεφαλής του κυβερνώντος Προοδευτικού Κόμματος των Μαλδιβών (PPM), Abdul Raheem Abdullah, κάλεσε τις δυνάμεις ασφαλείας να θέσουν αμέσως εκτός λειτουργίας το κανάλι Raajje TV, με την κατηγορία ότι έδινε τηλεοπτικό χρόνο σε ηγέτες της αντιπολίτευσης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις με τις Μαλδίβες, ιδίως σε τομείς όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και ότι εκατοντάδες χιλιάδες ευρωπαίοι τουρίστες ταξιδεύουν στις Μαλδίβες κάθε χρόνο·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη σοβαρή και επιδεινούμενη πολιτική κατάσταση και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Μαλδίβες, καθώς και για το ολοένα και περισσότερο απολυταρχικό καθεστώς του προέδρου Yameen και της κυβέρνησής του· σημειώνει με ικανοποίηση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τις Μαλδίβες·

2.  καλεί την κυβέρνηση των Μαλδιβών να άρει αμέσως την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να σεβαστεί τα θεσμικά όργανα και τις αρμοδιότητές τους όπως προβλέπονται από το Σύνταγμα, και να σεβαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, καθώς και το κράτος δικαίου· εκφράζει την αυξανόμενη ανησυχία του για τις πρόσφατες ενέργειες της κυβέρνησης, οι οποίες ζημιώνουν και υπονομεύουν τη δημοκρατία σε σοβαρό βαθμό και αντιβαίνουν προς το Σύνταγμα των Μαλδιβών και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καταδικάζει τον συνεχή εκφοβισμό και τις απειλές κατά δημοσιογράφων, συντακτών ιστολογίων (bloggers) και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Μαλδίβες· παροτρύνει τις αρχές των Μαλδιβών να εγγυηθούν την ασφάλεια όλων των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης στη χώρα, να τους επιτρέπει να εκτελούν την εργασία τους με ασφάλεια και χωρίς εμπόδια, να διερευνήσει τις εναντίον τους απειλές, και να ασκήσει δίωξη κατά των δραστών· καταδικάζει τις επιθέσεις κατά πολιτικών αντιφρονούντων στις Μαλδίβες, και καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει όλες τις κατηγορίες εναντίον όλων εκείνων που κρατούνται για πολιτικούς λόγους, και να τους απελευθερώσει άμεσα και άνευ όρων·

3.  επικροτεί την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Μαλδιβών, της 1ης Φεβρουαρίου 2018, να ακυρώσει την ποινική δίωξη κατά ηγετικών πολιτικών στελεχών και να επιτρέψει την επιστροφή των 12 βουλευτών στις έδρες τους· καλεί τις αρχές των Μαλδιβών να συμμορφωθούν με την εν λόγω απόφαση·

4.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε παρέμβαση στο έργο του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Μαλδιβών, καθώς και τις συλλήψεις των προεδρεύοντων δικαστών· ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους· εκφράζει την ανησυχία του για την αυξανόμενη υποβάθμιση της αρχής του διαχωρισμού της εκτελεστικής, της δικαστικής και άλλων εξουσιών στις Μαλδίβες· καλεί τις αρμόδιες αρχές να προβούν σε άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση και τον σεβασμό των αρχών που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της χώρας·

5.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την κυβέρνηση να εγγυηθεί την πλήρη ανεξαρτησία και αμεροληψία του δικαστικού συστήματος και να εγγυηθεί σε όλους τους πολίτες το δικαίωμα σε δίκαιη και διαφανή αντιμετώπιση από τη δικαιοσύνη, ελεύθερη από πολιτικές επιρροές· καταδικάζει την παρέμβαση στο έργο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τις ενέργειες κατά του δικαστικού συστήματος και δικαστών· ζητεί από την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι οι δικηγόροι είναι σε θέση να εκτελούν όλες τις επαγγελματικές τους λειτουργίες χωρίς εκφοβισμό, παρεμπόδιση, παρενόχληση ή αδικαιολόγητες παρεμβολές·

6.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την κυβέρνηση των Μαλδιβών να ξεκινήσει έναν χωρίς αποκλεισμούς διάλογο με τους ηγέτες όλων των πολιτικών κομμάτων· υπενθυμίζει ότι ο διάλογος αυτός προετοιμάζει το έδαφος για αξιόπιστες, διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς εκλογές· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζει ενεργά τη διευκόλυνση του εν λόγω διαλόγου από τον ΟΗΕ·

7.  καλεί τις κυβερνήσεις της Ινδίας και της Κίνας να συνεργαστούν με τις χώρες της ΕΕ προκειμένου να συμβάλουν στην πολιτική και δημοκρατική σταθερότητα στις Μαλδίβες·

8.  εκτιμά ότι ο μόνος τρόπος για να αντιστραφεί η επιδείνωση της κατάστασης στον τομέα της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών στις Μαλδίβες είναι μέσα από μια διαδικασία πραγματικού διαλόγου με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών κομμάτων και άλλων ηγετών της κοινωνίας· θεωρεί επιπλέον ότι, ως πρώτο βήμα για τη συμφιλίωση, η κυβέρνηση πρέπει να απελευθερώσει όλους τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης που επί του παρόντος βρίσκονται στη φυλακή·

9.  επαναλαμβάνει τη σταθερή αντίθεση της ΕΕ στη θανατική ποινή σε όλες τις περιπτώσεις και χωρίς καμία εξαίρεση· καταδικάζει απερίφραστα την εξαγγελθείσα επαναφορά της θανατικής ποινής στις Μαλδίβες και καλεί την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο των Μαλδιβών να σεβαστούν το μορατόριουμ στη θανατική ποινή το οποίο ισχύει εδώ και πάνω από 60 έτη· ζητεί την καθολική κατάργηση της θανατικής ποινής, και καλεί την κυβέρνηση να ανακαλέσει την επιβολή της θανατικής ποινής εναντίον όλων των καταδικασθέντων ανηλίκων και να απαγορεύσει την εκτέλεση ανηλίκων εγκληματιών·

10.  επικρίνει έντονα το γεγονός ότι στις Μαλδίβες τιμωρείται η άσκηση της πίστης από άτομα που ασπάζονται μη μουσουλμανικές θρησκείες· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο νόμος περί θρησκευτικής ενότητας χρησιμοποιείται για τον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης στις Μαλδίβες·

11.  εκφράζει ανησυχία για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η τρέχουσα κατάσταση επίσης στην ασφάλεια των αλλοδαπών κατοίκων και επισκεπτών· καλεί την ΑΠ/ΥΕ, την αντιπροσωπεία της ΕΕ στις Μαλδίβες και τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών να συντονίζουν στενά τις ταξιδιωτικές τους οδηγίες στο πλαίσιο αυτό·

12.  απευθύνει έκκληση για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των προσώπων που κρατούνται αυθαίρετα, πολλά από τα οποία είναι δημοσιογράφοι και ειρηνικοί διαδηλωτές· καταδικάζει κάθε χρήση βίας από τις αρχές· καλεί όλες τις αρχές των Μαλδιβών, και ιδίως τις αρχές επιβολής του νόμου, να ενεργούν με αυτοσυγκράτηση· καλεί τις αρχές να διεξαγάγουν έρευνα σχετικά με όλους όσοι είναι ύποπτοι για αδικήματα που έχουν διαπραχθεί, και να τους προσαγάγουν ενώπιον της δικαιοσύνης·

13.  καλεί την ΕΕ να κάνει πλήρη χρήση όλων των μέσων που διαθέτει για την προαγωγή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών στις Μαλδίβες, συμπεριλαμβανόμενης, ενδεχομένως, της αναστολής της χρηματοδοτικής βοήθειας από την ΕΕ προς τη χώρα αυτή έως ότου αποκατασταθεί το κράτος δικαίου και εξασφαλιστεί η τήρηση των δημοκρατικών αρχών· καλεί το Συμβούλιο να θεσπίσει στοχευμένα μέτρα και κυρώσεις εναντίον όσον υπονομεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα αυτή, και να επιβάλει σε ορισμένα μέλη της κυβέρνησης των Μαλδιβών και στους βασικούς υποστηρικτές τους από την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους στο εξωτερικό και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις·

14.  καλεί την κυβέρνηση των Μαλδιβών να προβεί σε εκ βαθέων μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, ώστε να διασφαλιστεί η αμεροληψία της Επιτροπής Δικαστικής Υπηρεσίας, να αποκατασταθεί η ανεξαρτησία του Γενικού Εισαγγελέα, και να εξασφαλιστεί η τήρηση της δέουσας νομικής διαδικασίας και του δικαιώματος σε δίκαιη, αμερόληπτη και ανεξάρτητη δίκη·

15.  αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα, πρέπει να διεξαχθούν εκλογές το 2018· τονίζει ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω εκλογές θα είναι διαφανείς και αξιόπιστες, ότι οι ψηφοφόροι θα έχουν πραγματική επιλογή και ότι τα κόμματα θα έχουν τη δυνατότητα να διεξαγάγουν ελεύθερα την προεκλογική εκστρατεία τους·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στην κυβέρνηση των Μαλδιβών.

(1)

ΕΕ C 140E της 9.6.2005, σ. 165.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0180.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0464.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0383.

(5)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39275/statement-spokesperson-decision-supreme-court-maldives_en

(6)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39413/statement-spokesperson-situation-maldives_en

(7)

https://eeas.europa.eu/delegations/sri-lanka/39021/joint-local-statement-renewed-arrest-mp-faris-maumoon_en

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαρτίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου