Postupak : 2018/2630(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0168/2018

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0168/2018

Rasprave :

PV 15/03/2018 - 8.1
CRE 15/03/2018 - 8.1

Glasovanja :

PV 15/03/2018 - 10.1
CRE 15/03/2018 - 10.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0079

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 363kWORD 49k
14.3.2018
PE616.114v01-00}
PE616.115v01-00}
PE616.117v01-00}
PE161.118v01-00}
PE616.120v01-00}
PE616.121v01-00}
PE616.122v01-00} RC1
 
B8-0168/2018}
B8-0169/2018}
B8-0171/2018}
B8-0172/2018}
B8-0174/2018}
B8-0175/2018}
B8-0176/2018} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

Verts/ALE (B8-0168/2018)

EFDD (B8-0169/2018)

ECR (B8-0171/2018)

PPE (B8-0172/2018)

GUE/NGL (B8-0174/2018)

ALDE (B8-0175/2018)

S&D (B8-0176/2018)


o stanju na Maldivima (2018/2630(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Geoffroy Didier, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Elmar Brok, László Tőkés u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Wajid Khan u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei u ime Kluba zastupnika ECR-a
Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Jordi Solé u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi u ime Kluba zastupnika EFDD-a
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta  o stanju na Maldivima (2018/2630(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o stanju na Maldivima, a posebno one od 16. rujna 2004.(1), 10 listopada 2015.(2), 17. prosinca 2015.(3) i 5. listopada 2017.(4),

–  uzimajući u obzir izjave glasnogovornice ESVD-a od 2. veljače 2018. o odluci Vrhovnog suda Maldiva od 1. veljače 2018.(5) i od 6. veljače 2018. o stanju na Maldivima(6),

–  uzimajući u obzir zajedničku lokalnu izjavu od 30. siječnja 2018. delegacije Europske unije u dogovoru s voditeljima misija EU-a koji borave u Colombu i koji su akreditirani na Maldivima o ponovnom uhićenju maldivskog zastupnika Farisa Maumoona(7);

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, čija su država stranka i Maldivi,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, čija su država stranka i Maldivi,

–  uzimajući u obzir smjernice EU-a o smrtnoj kazni,

–  uzimajući u obzir službeno putovanje Izaslanstva Europskog parlamenta za odnose s državama Južne Azije na Maldive od 29. do 31. listopada 2017.,

–  uzimajući u obzir izjavu visokog povjerenika UN-a za ljudska prava Zeida Raada Al-Husseina od 7. veljače 2018.,

–  uzimajući u obzir izjavu Predsjedništva Izaslanstva Europskog parlamenta za odnose s južnom Azijom od 6. veljače 2018. o situaciji na Maldivima,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća za vanjske poslove o Maldivima, kako ih je donijelo Vijeće na svojem 3598. zasjedanju 26. veljače 2018.

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir sastanak glavnog tajnika UN-a s ministrom vanjskih poslova Republike Maldiva Mohamedom Asimom koji je održan 28. rujna 2017. i na kojem je izražena zabrinutost u pogledu političkog stanja u toj zemlji,

–  uzimajući u obzir izjavu Međunarodnog udruženja odvjetnika od 7. ožujka 2018. u kojoj se izražava duboka zabrinutost u pogledu vladavine prava i stanja neovisnosti pravosuđa na Maldivima,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da su prvi demokratski izbori 2008. i donošenje novog Ustava pobudili nadu da će Maldivi ostaviti za sobom desetljeća autoritarne vlasti i prijeći na demokratski sustav, no nedavni događaji predstavljaju ozbiljnu prijetnju ostvarenju toga;

B.  budući da članovi oporbenih stranaka, neovisni novinari i borci za ljudska prava izvješćuju o povećanju broja prijetnji i napada koje provode vlasti, policija i ekstremističke skupine; budući da postoji zabrinutost zbog vrlo politiziranog maldivskog pravosuđa koje je tijekom godina zloupotrebljavalo svoje ovlasti i pogodovalo aktualnoj vladajućoj stranci nauštrb oporbenih političara; budući da sve više dokaza upućuje na to da bi kaznene optužbe protiv političkih protivnika predsjednika Abdulle Yameena Abdula Gayooma (dalje u tekstu predsjednik Yameen) mogle biti politički motivirane; budući da je bivši predsjednik Maumoon Abdul Gayoom uhićen u veljači 2018. godine;

C.  budući da bi se prvi krug predsjedničkih izbora trebao održati u rujnu 2018. godine; budući da je predsjednik pozvao međunarodnu zajednicu da promatra izborni postupak;

D.  budući da je 1. veljače 2018. odlukom Vrhovnog suda Maldiva poništen kazneni postupak protiv vodećih političara, uz priznanje da njihova suđenja nisu bila poštena; budući da se presudom naložilo trenutno oslobađanje devet osoba, uključujući osam oporbenih političkih čelnika, među njima i izgnanog Mohameda Nasheeda, i vraćanju na položaj 12-orice suspendiranih zastupnika u Maldivskom parlamentu; budući da Vlada i dalje ima većinu u Maldivskom parlamentu sve dok tih 12 zastupnika ne može obnašati svoje dužnosti;

E.  budući da je 5. veljače 2018., nakon odluke Vrhovnog suda, predsjednik Abdullah Yameen proglasio izvanredno stanje u trajanju od 15 dana; budući da je proglašenjem izvanrednog stanja suspendiran velik broj ljudskih prava i temeljnih sloboda utvrđenih Ustavom, uključujući prava na mirno okupljanje i slobodu od nezakonitog uhićenja i pritvaranja;

F.  budući da su dva suca predsjedatelja Vrhovnog suda, uključujući predsjednika Vrhovnog suda, uhićena, zbog čega su preostali suci poništili prvotni nalog; budući da su uz očito nepoštovanje neovisnosti pravosuđa proizvoljno pritvoreni članovi sudstva i politički protivnici;

G.  budući da je usprkos mirnim prosvjedima stotina građana Parlament produljio izvanredno stanje za dodatnih 30 dana od 20. veljače 2018., što je državni odvjetnik Maldiva proglasio neustavnim, ali je Vrhovni sud potvrdio; budući da je glasovanje za produljenje izvanrednog stanja iznuđeno u Parlamentu u kojem nije bilo kvoruma;

H.  budući da Vijeće za vanjske poslove sa zabrinutošću prati nedavno pogoršanje stanja na Maldivima i poziva sve aktere u zemlji, a posebno snage kaznenog progona, na suzdržano djelovanje; budući da je 8. ožujka 2018. na 37. zasjedanju svojeg Vijeća za ljudska prava objavljena zajednička izjava u ime više od 40 zemalja, uključujući sve države članice EU-a, u kojoj se poziva Vladu Maldiva da ponovno uspostavi ustavna prava i neovisnost pravosuđa, podržava propisno funkcioniranje Parlamenta te zemlje i potiče Vladu da oslobodi političke zatvorenike i njihove obitelji;

I.  budući da se aktivisti civilnog društva i borci za ljudska prava na Maldivima i dalje suočavaju s prijetnjama i zastrašivanjima od strane ekstremista i sa sudskim uznemirivanjem koji provode vlasti, kao u slučaju Shahindhe Ismail, izvršne direktorice Demokratske mreže Maldiva, koja je postala meta novinskih članaka, prijetnji smrću i policijske istrage zbog njezinog zauzimanja protiv vjerskog fundamentalizma i radikalizacije;

J.  budući da je predsjednik Yameen u više navrata najavio svoju namjeru da ponovno pokrene praksu pogubljenja koje naredi država, čime bi se prekinuo moratorij koji je trajao 60 godina; budući da maldivsko pravo, za razliku od međunarodnog prava, dopušta da se maloljetnike osudi na odgođenu smrtnu kaznu, koju se provodi nakon što navrše 18 godina; budući da je u najmanje tri slučaja, tj. u slučajevima Husseina Humaama Ahmeda, Ahmeda Murratha i Mohameda Nabeela, Vrhovni sud Maldiva potvrdio smrtnu kaznu za osuđene pojedince čija suđenja nisu bila u skladu s međunarodno priznatim standardima poštenog suđenja te im sada neposredno prijeti rizik od pogubljenja;

K.  budući da su se posljednjih godina Maldivi preusmjerili prema radikalnijoj verziji islama; budući da postoji zabrinutost i zbog sve raširenijeg militantnog islamističkog radikalizma te zbog broja radikaliziranih mladih muškaraca i žena koji su se navodno pridružili ISIS-u;

L.  budući da su Međunarodna federacija novinara (IFJ), Reporteri bez granica (RSF) i Odbor za zaštitu novinara (CPJ) 15. veljače 2018. izdali zajedničku izjavu u kojoj izražavaju svoju duboku zabrinutost zbog ograničenja slobode medija i prijetnji upućenih medijima na Maldivima; budući da je 4. veljače 2018. zamjenik čelnika vladajuće Napredne stranke Maldiva Abdul Raheem Abdullah pozvao sigurnosne snage da odmah zatvore TV postaju Raajje, optuživši je da daje medijski prostor čelnicima oporbe;

M.  budući da EU ima dugogodišnje odnose s Maldivima, posebno u području borbe protiv klimatskih promjena, i da svake godine stotine tisuća europskih turista putuje na Maldive;

1.  izražava duboku zabrinutost zbog ozbiljne i sve gore situacije u pogledu političkih i ljudskih prava na Maldivima te zbog sve autoritativnije vladavine predsjednika Yameena i njegove vlade; pozitivno gleda na zaključke Vijeća o Maldivima od 26. veljače 2018.;

2.  poziva Vladu Maldiva da odmah ukine izvanredno stanje, da poštuje institucije i njihove nadležnosti u skladu s Ustavom te da poštuje temeljna prava svih osoba, uključujući i pravo na slobodu izražavanja i okupljanja, i vladavinu prava; izražava sve veću zabrinutost zbog nedavnih mjera vlade kojima se ozbiljno ugrožava i šteti demokraciji i koje su u suprotnosti s Ustavom Maldiva i međunarodnim obvezama te zemlje u području ljudskih prava; osuđuje kontinuirano zastrašivanje i prijetnje novinarima, blogerima i braniteljima ljudskih prava na Maldivima; potiče maldivske vlasti da zajamče sigurnost svim aktivistima civilnog društva, braniteljima ljudskih prava i medijskim djelatnicima u toj zemlji, da im omoguće da sigurno i neometano obavljaju svoj posao, da istraže prijetnje protiv njih i da kazneno gone počinitelje; žali zbog represije nad političkim protivnicima na Maldivima i poziva vladu da odbaci sve optužbe protiv svih onih koji su pritvoreni iz političkih razloga te da ih hitno i bezuvjetno oslobodi;

3.  pozdravlja odluku Vrhovnog suda Maldiva od 1. veljače 2018. kojom se poništava kazneni postupak protiv vodećih političara i vraća na dužnost 12 zastupnika u Parlamentu; poziva maldivske vlasti da poštuju tu presudu;

4.  snažno osuđuje bilo kakvo uplitanje u rad Vrhovnog suda Maldiva i uhićenja sudaca predsjedatelja; poziva na njihovo trenutačno i bezuvjetno puštanje na slobodu; zabrinut je zbog toga što se načelo diobe izvršne, sudske i drugih vlasti na Maldivima sve više krši; poziva nadležne vlasti da poduzmu hitne korake kako bi se primjenjivala i poštovala načela zajamčena Ustavom te zemlje;

5.  ponovno upućuje poziv Vladi da zajamči punu neovisnost i nepristranost pravosuđa i svim građanima zajamči pravo na pošteno i transparentno pravosuđe koje je neovisno o političkom utjecaju; osuđuje uplitanje u rad Vrhovnog suda Maldiva i mjere poduzete protiv pravosuđa i sudaca; poziva Vladu da zajamči da odvjetnici mogu slobodno obavljati svoje profesionalne zadaće, bez zastrašivanja, ometanja, uznemiravanja ili nedoličnog uplitanja;

6.  ponovno poziva Vladu Maldiva da stupi u uključiv dijalog s čelnicima svih političkih stranaka; podsjeća na to da se takvim dijalogom otvara mogućnost održavanja vjerodostojnih, transparentnih i uključivih izbora; smatra da bi EU i dalje trebao aktivno pružati potporu UN-u u omogućavanju takvoga dijaloga;

7.  poziva vlade Indije i Kine da surađuju s državama članicama EU-a na postizanju političke i demokratske stabilnosti na Maldivima;

8.  smatra da je proces istinskog dijaloga koji uključuje sve političke stranke i druge čelnike civilnog društva jedini put da se preokrene pogoršanje stanja demokracije, ljudskih prava i sloboda na Maldivima; nadalje smatra da bi, kao prvi korak prema pomirenju, Vlada trebala pustiti na slobodu sve oporbene političare koji se trenutačno nalaze u zatvoru;

9.  ponovno ističe da se EU snažno protivi smrtnoj kazni, u svim slučajevima i bez iznimke; snažno osuđuje najavu ponovnog uvođenja smrtne kazne na Maldivima i apelira na Vladu i Parlament Maldiva da poštuju moratorij na smrtnu kaznu koji je na snazi već više od 60 godina; poziva na opće ukidanje smrtne kazne i poziva Vladu da povuče sve optužbe povezane s izricanjem smrtne kazne maloljetnicima i zabrani pogubljenja maloljetnih prijestupnika;

10.  oštro kritizira činjenicu da se očitovanje nemuslimanskih vjeroispovijesti na Maldivima strogo kažnjava; izražava zabrinutost zbog toga što se Zakon o vjerskom jedinstvu na Maldivima koristi za ograničavanje slobode izražavanja;

11.  izražava zabrinutost zbog toga što trenutačna situacija može imati učinka na sigurnost i stranih posjetitelja i stranaca koji prebivaju na Maldivima; poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, delegaciju EU-a na Maldivima i izaslanstva država članica da u tom smislu tijesno surađuju u pogledu putnih savjeta;

12.  poziva na hitno i bezuvjetno puštanje na slobodu svih arbitrarno pritvorenih osoba, među kojima je mnogo novinara i mirnih prosvjednika; osuđuje svako korištenje sile od strane vlasti; poziva sve pripadnike vlasti na Maldivima, a posebno tijela nadležna za kazneni progon, na suzdržano postupanje; poziva vlasti da pokrenu istragu protiv svih onih za koje se sumnja da su odgovorni za počinjenja kaznena djela kako bi odgovarali za svoje postupke;

13.  poziva EU da u potpunosti iskoristi sve raspoložive instrumente za promicanje poštovanja ljudskih prava i demokratskih načela na Maldivima, uključujući, eventualno, obustavu financijske pomoći EU-a toj zemlji do ponovne uspostave vladavine prava i ponovnog poštovanja demokratskih načela; poziva Vijeće da uvede ciljane mjere i sankcije protiv osoba koje u toj zemlji podrivaju ljudska prava i da zamrznu inozemnu imovinu određenih članova Vlade Maldiva i njihovih glavnih pristaša u maldivskoj poslovnoj zajednici te da za njih uvedu zabranu putovanja;

14.  poziva Vladu Maldiva da provede dubinsku reformu pravosudnog sustava, uspostavi nepristranost Komisije za pravosudnu službu, ponovno uspostavi neovisnost državnog odvjetnika i da poštuje propisani zakonski postupak i pravo na pošteno, nepristrano i neovisno suđenje;

15.  potvrđuje da bi se prema Ustavu izbori morali održati tijekom 2018. godine; naglašava da hitno treba poduzeti mjere kako bi se zajamčilo da će ti izbori biti transparentni i vjerodostojni, da će se biračima pružiti istinska mogućnost izbora i da će stranke moći slobodno voditi izborne kampanje;

16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda te Vladi Maldiva.

(1)

SL C 140E, 9.6.2005., str. 165.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0180.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0464.

(4)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0383.

(5)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39275/statement-spokesperson-decision-supreme-court-maldives_en

(6)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39413/statement-spokesperson-situation-maldives_en

(7)

https://eeas.europa.eu/delegations/sri-lanka/39021/joint-local-statement-renewed-arrest-mp-faris-maumoon_en

Posljednje ažuriranje: 15. ožujka 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti