Közös állásfoglalási indítvány - RC-B8-0168/2018Közös állásfoglalási indítvány
RC-B8-0168/2018

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a maldív-szigeteki helyzetről

14.3.2018 - (2018/2630(RSP))

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján
amely a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
Verts/ALE (B8-0168/2018)
EFDD (B8-0169/2018)
ECR (B8-0171/2018)
PPE (B8-0172/2018)
GUE/NGL (B8-0174/2018)
ALDE (B8-0175/2018)
S&D (B8-0176/2018)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Geoffroy Didier, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Elmar Brok, László Tőkés a PPE képviselőcsoport nevében
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Wajid Khan az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei az ECR képviselőcsoport nevében
Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström az ALDE képviselőcsoport nevében
Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Jordi Solé a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi az EFDD képviselőcsoport nevében


Eljárás : 2018/2630(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B8-0168/2018
Előterjesztett szövegek :
RC-B8-0168/2018
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása a maldív-szigeteki helyzetről

(2018/2630(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Maldív-szigetekről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2004. szeptember 16-i[1], a 2015. április 30-i[2], a 2015. december 17-i[3] és a 2017. október 5-i[4] állásfoglalására,

–  tekintettel az EKSZ szóvivőjének , a Maldív-szigetek Legfelső Bíróságának 2018. február 1-i határozatáról szóló, 2018. február 2-i[5], valamint a maldív-szigeteki helyzetről szóló, 2018. február 6-i[6] nyilatkozatára,

–  tekintettel az Európai Unió küldöttségének a Colombóban állandó lakóhellyel rendelkező és Maldív-szigetekre akkreditált uniós misszióvezetőkkel egyetértésben tett, Faris Maumoon parlamenti képviselő megújított letartóztatásáról szóló, 2018. január 30-i közös helyi nyilatkozatára[7],

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (PPJE), amelynek a Maldív-szigetek részes fele,

–  tekintettel a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, amelynek a Maldív-szigetek részes fele,

–  tekintettel a halálbüntetésről szóló uniós iránymutatásokra,

–  tekintettel a dél-ázsiai országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős európai parlamenti küldöttség a Maldív-szigetekre 2017. október 29. és 31. között tett hivatalos látogatására,

–  tekintettel Zeid Raad el-Husszein, az ENSZ emberi jogi főbiztosának 2018. február 7-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az Európai Parlament dél-ázsiai küldöttsége elnökségének a maldív-szigeteki helyzetről szóló, 2018. február 6-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a Külügyi Tanácsnak a Maldív-szigetekről szóló, a Tanács 2018. február 26-i 3598. ülésén elfogadott következtetéseire,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ főtitkárának Mohamed Asimmal, a Maldív Köztársaság külügyminiszterével 2017. szeptember 28-án tartott ülésére, ahol aggodalmát fejezte ki az ország politikai helyzete miatt,

–  tekintettel az International Association of Lawyers (UIA) 2018. március 7-i nyilatkozatára, amelyben súlyos aggodalmuknak adnak hangot a jogállamiság és a bírói függetlenség maldív-szigeteki helyzete tekintetében,

–  tekintettel eljárási szabályzata) 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,,

A.  mivel a 2008. évi első demokratikus választások és az új alkotmány elfogadása komoly reményeket keltett arra nézve, hogy a Maldív-szigeteken felszámolják a több évtizedes önkényuralmat, és egy demokratikus rendszer felé mozdulnak el, de a közelmúlt fejleményei súlyosan fenyegetik e remények valóra váltását;

B.  mivel ellenzéki pártok tagjai, független újságírók és emberijog-védők a hatóságok, a rendőrség és szélsőséges csoportok részéről fokozódó fenyegetésekről és támadásokról számolnak be; mivel aggályok merültek fel az erős politikai befolyásoltságú maldív-szigeteki igazságszolgáltatással kapcsolatban, amely éveken keresztül visszaélt hatalmával és az aktuális kormánypárt érdekei szerint járt el az ellenzéki politikusok ellen; mivel egyre több bizonyíték utal arra, hogy az Abdulla Jamín Abdul Gajúm elnök (a továbbiakban: Jamín elnök) politikai ellenzéke elleni büntetőjogi vádak politikai indíttatásúak lehettek; mivel Maumun Abdul Gajúm korábbi elnököt 2018 februárjában letartóztatták;

C.  mivel az elnökválasztás első fordulójára 2018 szeptemberében kerül sor; mivel az elnök felkérte a nemzetközi közösséget, hogy figyelje meg a választási folyamatot;

D.  mivel 2018. február 1-én a Maldív-szigetek Legfelső Bíróságának határozata megsemmisítette a vezető politikusok elleni büntetőeljárást, és elismerte, hogy az ellenük irányuló perek tisztességtelenek voltak; mivel az ítélet kilenc személy – beleértve nyolc ellenzéki politikai vezetőt, köztük a száműzött Mohamed Nasíd – azonnali szabadon bocsátását, valamint 12 felfüggesztett parlamenti képviselő hivatalba való visszahelyezését rendelte el; mivel a kormány parlamenti többsége addig van meg, amíg a 12 parlamenti képviselő nem kerül vissza hivatalába;

E.  mivel a Legfelső Bíróság határozatát követően, 2018. február 5-én Jamín elnök 15 napos szükségállapotot jelentett be; mivel a szükségállapot bejelentésével egyidejűleg az alkotmányban rögzített számos emberi jogot és alapvető szabadságot felfüggesztettek, ideértve a békés gyülekezéshez, valamint a jogellenes letartóztatással és fogva tartással szembeni szabadsághoz való jogot;

F.  mivel a Legfelső Bíróság két elnöklő bíráját – köztük a főbírót – letartóztatták, aminek következtében a többi elnöklő bíró megsemmisítette az eredeti végzést; mivel az igazságszolgáltatás függetlenségét egyértelműen semmibe véve, a bírói kar tagjait és a politikai ellenfeleket önkényesen fogva tartották;

G.  mivel a több száz polgár békés tiltakozása ellenére a parlament 2018. február 20-án további 30 napra meghosszabbította a szükségállapotot, amelyet a Maldív-szigetek legfőbb ügyésze alkotmányellenesnek ítélt, de a Legfelső Bíróság helybenhagyott; mivel a szükségállapot meghosszabbításáról szóló szavazást úgy erőltették át a parlamenten, hogy az nem volt határozatképes;

H.  mivel a Külügyek Tanácsa aggodalommal kísérte figyelemmel a közelmúltban a maldív-szigeteki helyzet romlását, és mindenkit arra szólít fel az országban, különösen a bűnüldöző szerveket, hogy tanúsítsanak önmérsékletet; mivel 2018. március 8-án az Emberi Jogi Tanács 37. ülésén több mint 40 ország – köztük valamennyi uniós tagállam – nevében közös nyilatkozatot tettek, amelyben felszólították a Maldív-szigetek kormányát, hogy állítsa helyre az alkotmányos jogokat és a bíróságok függetlenségét, és kifejezték, hogy támogatják az ország parlamentjének megfelelő működését, valamint sürgették a kormányt, hogy bocsássa szabadon a politikai foglyokat és családjaikat;

I.  mivel a Maldív-szigeteken a civil társadalmi aktivisták és az emberijog-védők továbbra is a szélsőségesek fenyegetéseivel és megfélemlítésével, valamint a hatóságok által elkövetett igazságügyi zaklatással szembesülnek, mint például Shaindha Ismail, a Maldivian Democracy Network ügyvezető igazgatója, akit újságcikkekkel, halálos fenyegetésekkel és rendőrségi nyomozással vettek célba a vallási fundamentalizmus és a radikalizálódás elleni fellépése miatt;

J.  mivel Jamín elnök többször is hangot adott azon szándékának, hogy a 60 éves moratóriumnak véget vetve visszaállítsa az állami kivégzések gyakorlatát; mivel a maldív-szigeteki jog a nemzetközi jogot sértve lehetővé teszi, hogy a kiskorúak halálbüntetését késleltetve, 18 éves koruk elérése után hajtsák végre; mivel legalább három esetben, nevezetesen Husszein Humám Ahmed, Ahmed Murat és Mohamed Nabíl esetében a Maldív-szigetek Legfelső Bírósága helybenhagyta az elítéltek halálos ítéletét, akik ellen olyan bírósági eljárásokat folytattak le, amelyek nem feleltek meg a tisztességes tárgyalás nemzetközileg elismert normáinak, és akiket most a kivégzés közvetlen veszélye fenyeget;

K.  mivel az utóbbi években az iszlám radikális irányzata felé mozdult el a Maldív-szigetek; mivel aggodalmat okoz, hogy a Maldív-szigeteken fokozódik az iszlám militantizmus, és hogy feltehetően számos radikalizálódott fiatal férfi és nő csatlakozott az ISIS-hez;

L.  mivel a Nemzetközi Újságíró Szövetség (IFJ), a Riporterek Határok Nélkül (RSF) és az újságírók védelmével foglalkozó bizottság (CPJ) 2018. február 15-én közös nyilatkozatot tett közzé, amelyben kifejezte mély aggodalmát a Maldív-szigeteken a média- és a sajtószabadság korlátozásával és az ezekkel szembeni fenyegetéssel kapcsolatban; mivel 2018. február 4-én a hatalmon lévő Maldív-szigeteki Haladás Párt (PPM) vezetőhelyettese, Abdul Raheem Abdullah felszólította biztonsági erőket a Raajje TV azonnali leállítására, azzal vádolva a csatornát, hogy műsoridőt biztosít az ellenzéki vezetők számára;

M.  mivel az Unió hosszú múltra visszatekintő kapcsolatokat ápol a Maldív-szigetekkel különösen az olyan területeken mint az éghajlatváltozás elleni küzdelem, és évente több százezer európai turista utazik a Maldív-szigetekre;

1.  mély aggodalmát fejezi ki a súlyos és egyre romló maldív-szigeteki politikai és emberi jogi helyzet, valamint Jamín elnök és kormánya egyre inkább tekintélyelvű hatalomgyakorlása miatt; megelégedetten veszi tudomásul a Maldív-szigetekről szóló, 2018. február 26-i tanácsi következtetéseket;

2.  felszólítja a maldív-szigeteki kormányt, hogy haladéktalanul szüntesse be a szükségállapotot, tartsa tiszteletben az alkotmányban előírt intézményeket és hatásköreiket, valamint valamennyi személy alapvető jogait, beleértve a véleménynyilvánítás és gyülekezés szabadságát és a jogállamiságot; aggodalmát fejezi ki a kormány közelmúltbeli fellépéseivel szemben, amelyek súlyosan rombolják és aláássák a demokráciát, ellentétesek a Maldív-szigetek alkotmányával és az ország nemzetközi emberi jogi kötelezettségeivel; elítéli a maldív-szigeteki újságírók, bloggerek és emberijog-védők folyamatos megfélemlítését és fenyegetését; sürgeti a maldív-szigeteki hatóságokat, hogy garantálják a biztonságot az ország valamennyi civil társadalmi aktivistája, emberijog-védője és a médiában dolgozók számára, lehetővé téve, hogy biztonságban és akadályoktól mentesen végezhessék munkájukat, továbbá hogy vizsgálják ki az ellenük irányuló fenyegetéseket, és indítsanak eljárást az elkövetőkkel szemben; elítéli a maldív-szigeteki politikai ellenzékekkel szembeni erőszakos fellépést, és felszólítja a kormányt, hogy ejtsen minden vádat minden, politikai okokból fogva tartott személy ellen, és haladéktalanul helyezze őket feltétel nélkül szabadlábra;

3.  üdvözli a Maldív-szigetek Legfelső Bíróságának 2018. február 1-i határozatát, amely megsemmisíti a vezető politikusok elleni büntetőeljárást és 12 parlamenti képviselőt visszahelyez hivatalába; felhívja a maldív-szigeteki hatóságokat az ítélet tiszteletben tartására;

4.  határozottan elítéli a Maldív-szigetek Legfelső Bíróságának munkájába való beavatkozást és az elnöklő bírák letartóztatását; felszólít azonnali és feltétel nélküli szabadlábra helyezésükre; aggodalmát fejezi ki a végrehajtó, igazságügyi és egyéb hatáskörök szétválasztása elvének a Maldív-szigeteken tapasztalható egyre erősödő feladása miatt; felszólítja a felelős hatóságokat, hogy tegyenek azonnali lépéseket az alkotmányban foglalt elvek helyreállítása és fenntartása érdekében;

5.  ismételten felszólítja a kormányt, hogy biztosítsa az igazságszolgáltatás maradéktalan függetlenségét és pártatlanságát, valamint garantálja valamennyi polgár számára a tisztességes és átlátható, politikai befolyástól mentes igazságszolgáltatáshoz való jogot; elítéli a Legfelső Bíróság munkájába való beavatkozást, és az igazságszolgáltatás és a bírák ellen hozott intézkedéseket; felszólítja a kormányt, biztosítsa, hogy az ügyvédek megfélemlítés, akadályozás, zaklatás és illetéktelen beavatkozás nélkül tudják ellátni minden szakmai feladatukat;

6.  ismételten felszólítja a maldív-szigeteki kormányt, hogy indítson az inkluzív párbeszédet valamennyi politikai párt vezetőivel; emlékeztet arra, hogy az ilyen párbeszéd megnyitja az utat a hiteles, átlátható és inkluzív választások számára; úgy véli, hogy az EU-nak aktívan támogatnia kell az ilyen párbeszéd az ENSZ általi elősegítését;

7.  felszólítja India és Kína kormányait, hogy működjenek együtt az uniós országokkal a Maldív-szigetek politikai és demokratikus stabilitásának elősegítése érdekében;

8.  úgy véli, hogy a demokrácia, az emberi jogok és szabadságjogok helyzetének maldív-szigeteki romlását csak valódi párbeszédfolyamat révén, valamennyi politikai párt és egyéb civil vezető bevonásával lehet visszafordítani; úgy véli továbbá, hogy a megbékélés felé tett első lépésként a kormánynak minden jelenleg bebörtönzött ellenzéki politikust szabadlábra kell helyeznie;

9.  ismételten hangsúlyozza, hogy az EU minden esetben és kivétel nélkül határozottan ellenzi a halálbüntetést; határozottan elítéli a halálbüntetés maldív-szigeteki visszaállítására vonatkozó bejelentést, és nyomatékosan kéri a maldív-szigeteki kormányt és parlamentet, hogy tartsa tiszteletben a halálbüntetésre vonatkozó, immár több mint 60 éve fennálló moratóriumot; felszólít a halálbüntetés általános eltörlésére, és felszólítja a kormányt, hogy vonja vissza a kiskorúak elleni, halálbüntetéssel járó vádakat, és tiltsa meg a kiskorú elkövetők kivégzését;

10.  határozottan kifogásolja, hogy a Maldív-szigeteken súlyosan büntetendő a nem muzulmán vallások gyakorlása; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a vallási egységről szóló jogszabályt a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozására használják fel a Maldív-szigeteken;

11.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a jelenlegi helyzet a külföldi lakosok és az országba látogatók biztonságára is kihathat; felkéri az alelnököt/főképviselőt, az Unió maldív-szigeteki küldöttségét és a tagállamok küldöttségeit, hogy e tekintetben szorosan hangolják össze utazási tanácsaikat;

12.  sürgeti az önkényesen fogva tartott személyek, akik közül sokan újságírók és békés tüntetők, azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását, ; elítél a hatóságok által alkalmazott mindenfajta erőszakot; felszólítja az összes a maldív-szigeteki hatóságot, különösen a bűnüldöző hatóságokat, hogy tanúsítsanak önmérsékletet; felszólítja a hatóságokat, hogy vizsgálják meg azokat, akik gyanúsíthatók azzal, hogy felelősek az elkövetett bűncselekményekért, és vonják őket felelősségre;

13.  felszólítja az EU-t, hogy teljes mértékben használja fel az összes rendelkezésére álló eszközt az emberi jogok és a demokratikus elvek maldív-szigeteki tiszteletben tartásának előmozdítása érdekében, beleértve – lehetőség szerint – az országnak nyújtott uniós pénzügyi támogatás felfüggesztését a jogállamiság és a demokratikus elvek tiszteletben tartásának helyreállításáig; felszólítja a Tanácsot, hogy célzott intézkedéseket és szankciókat vezessen be azokkal szemben, akik az országban aláássák az emberi jogokat, továbbá fagyassza be egyes maldív-szigeteki kormánytagok és maldív-szigeteki üzleti közösségbeli fő támogatóik külföldi számláit és rendeljen el utazási tilalmat velük szemben;

14.  felszólítja a maldív-szigeteki kormányt, hogy hajtsa végre el az igazságszolgáltatás átfogó reformját, teremtse meg az igazságügyi szolgáltatási bizottság pártatlanságát, állítsa helyre a főügyész függetlenségét, és tartsa tiszteletben a jogszerű eljárást, illetve a tisztességes, pártatlan és független tárgyaláshoz való jogot;

15.  elismeri, hogy az alkotmány értelmében 2018-ban választásokat kell tartani; hangsúlyozza, hogy azonnali intézkedést kell hozni annak biztosítása érdekében, hogy e választások átláthatók és hitelesek legyenek, hogy a szavazók valódi választási lehetőséget kapjanak, és hogy a pártok szabadon kampányolhassanak;

16.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Egyesült Nemzetek főtitkárának és a Maldív-szigetek kormányának.

 

Utolsó frissítés: 2018. március 14.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat