Procedūra : 2018/2630(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0168/2018

Pateikti tekstai :

RC-B8-0168/2018

Debatai :

PV 15/03/2018 - 8.1
CRE 15/03/2018 - 8.1

Balsavimas :

PV 15/03/2018 - 10.1
CRE 15/03/2018 - 10.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0079

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 435kWORD 49k
14.3.2018
PE616.114v01-00}
PE616.115v01-00}
PE616.117v01-00}
PE616.118v01-00}
PE616.120v01-00}
PE616.121v01-00}
PE616.122v01-00} RC1
 
B8-0168/2018}
B8-0169/2018}
B8-0171/2018}
B8-0172/2018}
B8-0174/2018}
B8-0175/2018}
B8-0176/2018} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:

Verts/ALE (B8-0168/2018)

EFDD (B8-0169/2018)

ECR (B8-0171/2018)

PPE (B8-0172/2018)

GUE/NGL (B8-0174/2018)

ALDE (B8-0175/2018)

S&D (B8-0176/2018)


dėl padėties Maldyvuose (2018/2630(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Geoffroy Didier, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Elmar Brok, László Tőkés PPE frakcijos vardu
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Wajid Khan S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei ECR frakcijos vardu
Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu
Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu
Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu
Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Maldyvuose (2018/2630(RSP)) Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Maldyvuose (2018/2630(RSP))  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Maldyvuose, ypač į 2004 m. rugsėjo 16 d.(1), 2015 m. balandžio 30 d.(2), 2015 m. gruodžio 17 d.(3) ir 2017 m. spalio 5 d.(4) rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) atstovo spaudai pareiškimus: 2018 m. vasario 2 d. pareiškimą dėl 2018 m. vasario 1 d. Aukščiausiojo Maldyvų teismo sprendimo(5) ir 2018 m. vasario 6 d. pareiškimą dėl padėties Maldyvuose(6),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 30 d. Europos Sąjungos delegacijos susitarus su ES misijų vadovais reziduojančiais Kolombe ir akredituotais Maldyvams bendrą vietos lygmens pareiškimą dėl atnaujinto parlamentaro Fariso Maumoono suėmimo(7),

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Maldyvai yra pasirašę,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą, kurį Maldyvai irgi yra pasirašę,

–  atsižvelgdamas į ES gaires dėl mirties bausmės,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento delegacijos ryšiams su Pietų Azijos šalimis oficialią misiją Maldyvuose nuo 2017 m. spalio 29 d. iki 31 d.,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 7 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Zeid Ra’ado Al Husseino pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 6 d. Europos Parlamento Delegacijos su Pietų Azijos šalimis biuro išplatintą pareiškimą dėl padėties Maldyvuose,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Maldyvų, kurias Taryba priėmė 2018 m. vasario 26 d. įvykusiame 3598-ame posėdyje,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus susitikimą su Maldyvų Respublikos užsienio reikalų ministru Mohamedu Asimu 2017 m. rugsėjo 28 d., kuriame jis išreiškė susirūpinimą dėl politinės padėties šalyje,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 7 d. Tarptautinės teisininkų asociacijos pareiškimą, kuriame reiškiamas rimtas susirūpinimas dėl teisinės valstybės ir teismų nepriklausomumo padėties Maldyvuose,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi pirmieji demokratiniai rinkimai 2008 m. ir naujos konstitucijos priėmimas sukėlė didelius lūkesčius, kad Maldyvai turėtų įveikti autoritarinio režimo dešimtmečius ir pereiti prie demokratinės sistemos, tačiau pastarojo meto įvykiai kelia didelę grėsmę šios perspektyvos įgyvendinimui;

B.  kadangi opozicinių partijų nariai, nepriklausomi žurnalistai ir žmogaus teisių gynėjai praneša apie vis stiprėjančius valdžios institucijų, policijos ir ekstremistų grupuočių grasinimus ir išpuolius; kadangi rūpestį kelia itin politizuotos Maldyvų teisminės institucijos, kurios daug metų piktnaudžiavo įgaliojimais ir veikė esamos valdančiosios partijos naudai ir prieš opozicijos politikus; kadangi yra vis daugiau įrodymų, rodančių, kad prezidento Abdullos Yameeno Abdulio Gayou (toliau – Prezidentas A. Yameen) politiniams priešininkams iškelti kaltinimai galėjo būti politiškai motyvuoti; kadangi buvęs prezidentas Maumoon Abdul Gayoom 2018 m. vasario mėn. buvo suimtas;

C.  kadangi pirmasis prezidento rinkimų turas turi įvykti 2018 m. rugsėjo mėn.; kadangi prezidentas paragino tarptautinę bendruomenę stebėti rinkimų procesą;

D.  kadangi 2018 m. vasario 1 d. Maldyvų Aukščiausiasis Teismas priėmė sprendimą panaikinti baudžiamąsias bylas prieš žymius politikus ir pripažino, kad teismo procesai prieš juos buvo nesąžiningi; kadangi pagal nutartį buvo reikalaujama nedelsiant į laisvę paleisti devynis asmenis, iš kurių aštuoni buvo politiniai opozicijos lyderiai ir tarp kurių buvo ištremtas Mohamed Nasheed, ir grąžinti įgaliojimus 12 suspenduotų parlamento narių; kadangi vyriausybė turės daugumą Parlamente tol, kol 12 parlamento narių neatgaus savo įgaliojimų;

E.  kadangi 2018 m. vasario 5 d., po Aukščiausiojo Teismo sprendimo, Prezidentas Abdullah Yameen paskelbė 15 dienų nepaprastąją padėtį; kadangi, paskelbus nepaprastąją padėtį, buvo sustabdyta daug Konstitucijoje įtvirtintų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, įskaitant teisę į taikius susirinkimus ir laisvę nebūti neteisėtai sulaikytam ir suimtam;

F.  kadangi buvo sulaikyti du Aukščiausiojo Teismo teisėjai, įskaitant Teismo pirmininką, o likę pirmininkaujantys teisėjai buvo priversti panaikinti pradinę nutartį; kadangi akivaizdžiai nekreipiant dėmesio į teisminių institucijų nepriklausomumą, teismų sistemos nariai ir politiniai oponentai buvo savavališkai sulaikyti;

G.  kadangi nepaisant šimtų piliečių taikaus protesto, 2018 m. vasario 20 d. parlamentas dar 30 dienų pratęsė nepaprastąją padėtį – Maldyvų generalinis prokuroras šį veiksmą pripažino antikonstituciniu, tačiau jį patvirtino Aukščiausiasis Teismas; kadangi, nors nebuvo kvorumo, parlamente priverstinai nubalsuota už nepaprastosios padėties pratęsimą;

H.  kadangi Užsienio reikalų Taryba susirūpinusi stebėjo pastaruoju metu pablogėjusią padėtį Maldyvuose ir išplatino raginimus visiems šalies subjektams, visų pirma teisėsaugos pajėgoms, elgtis santūriai; kadangi 40 šalių, įskaitant visas ES valstybes nares, vardu 2018 m. kovo 8 d. 37-ojoje Žmogaus teisių tarybos sesijoje buvo pristatytas bendras pareiškimas, kuriame Maldyvų vyriausybė buvo raginama atkurti konstitucines teises ir teismų nepriklausomumą ir reiškiama parama tinkamam šalies parlamento funkcionavimui ir primygtinai raginama vyriausybė paleisti politinius kalinius ir jų šeimas;

I.  kadangi pilietinės visuomenės aktyvistai ir žmogaus teisių gynėjai Maldyvuose ir toliau susiduria su ekstremistų grasinimais ir bauginimais, taip pat teisminių institucijų persekiojimu, kaip Maldyvų demokratijos tinklo vykdomosios direktorės Shahindha Ismail atveju, prieš kurią nukreipti spaudos straipsniai, grasinimai mirtimi ir policijos tyrimas dėl jos pasisakymų prie religinį fundamentalizmą ir radikalizacijos propagavimą;

J.  kadangi prezidentas A. Yameen ne kartą pareiškė savo ketinimą atnaujinti valstybės sankcionuojamą mirties bausmės vykdymo praktiką ir taip nutraukti 60 metų trunkantį moratoriumą; kadangi pagal Maldyvų teisę, priešingai nei pagal tarptautinę teisę, leidžiama nuteisti nepilnamečius mirties bausme, bausmės vykdymą atidedant iki kol nepilnametis sulauks 18 metų amžiaus; kadangi Maldyvų Aukščiausiasis Teismas bent jau trijose bylose, t. y. Husseino Humaamo Ahmedo, Ahmedo Murratho ir Mohamedo Nabeelo, patvirtino mirties nuosprendžius nuteistiems asmenims, kurių teismai neatitiko tarptautiniu lygių pripažintų normų ir kuriems dabar gresia artėjantis mirties bausmės įvykdymas;

K.  kadangi pastaraisiais metais Maldyvai pakrypo radikaliojo islamo link; kadangi nerimą kelia tai, jog didėja radikalių islamistų karingumas, taip pat tai, kad daug radikalizuotų jaunų vyrų ir moterų tariamai prisijungė prie ISIS;

L.  kadangi Tarptautinė žurnalistų federacija, organizacija „Žurnalistai be sienų“ ir Žurnalistų gynimo komitetas 2018 m. vasario 15 d. paskelbė pareiškimą, kuriame išreiškė didelį savo susirūpinimą dėl žiniasklaidai ir spaudos laisvei Maldyvuose taikomų apribojimų ir joms kylančių grėsmių; kadangi 2018 m. vasario 4 d. valdančiosios Maldyvų pažangos partijos lyderio pavaduotojas Abdul Raheem Abdullah paragino saugumo pajėgas nedelsiant nutraukti Raajje TV veiklą, apkaltindamas šią televiziją tuo, kad ji eterio laiką skiria opozicijos lyderiams;

M.  kadangi ES su Maldyvais palaiko ilgalaikius santykius, ypač tokiose srityse, kaip kova su klimato kaita, taip pat šimtai tūkstančių Europos turistų kasmet keliauja į Maldyvus;

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl rimtos ir blogėjančios politinės ir žmogaus teisių padėties Maldyvuose ir vis labiau autoritarinio prezidento A. Yameeno ir jo vyriausybės valdymo; teigiamai vertina 2018 m. vasario 26 d. Tarybos išvadas dėl Maldyvų;

2.  ragina Maldyvų vyriausybę nedelsiant atšaukti nepaprastąją padėtį, gerbti institucijas ir jų kompetencijos sritis, kaip numatyta Konstitucijoje, taip pat paisyti visų žmonių pagrindinių teisių, įskaitant teisę į saviraiškos laisvę ir susirinkimų laisvę, taip pat teisinės valstybės principų; išreiškia didėjantį susirūpinimą dėl naujausių vyriausybės veiksmų, kuriais smarkiai kenkiama demokratijai ir prieštaraujama Maldyvų konstitucijai ir šalies tarptautiniams įsipareigojimams žmogaus teisių srityje; smerkia žurnalistų, tinklaraštininkų ir žmogaus teisių gynėjų Maldyvuose patiriamą bauginimą ir grasinimus; primygtinai ragina Maldyvų valdžios institucijas šalyje užtikrinti visų pilietinės visuomenės aktyvistų, žmogaus teisių gynėjų ir žiniasklaidos darbuotojų saugumą, suteikti jiems galimybę atlikti savo darbą saugiai ir netrukdomiems, tirti jų patiriamus grasinimus ir grasintojus patraukti baudžiamojon atsakomybėn; apgailestauja, kad imamasi represijų prieš politinius oponentus, Maldyvuose, ir ragina vyriausybę panaikinti visus kaltinimus visiems dėl politinių motyvų kalinaniems asmenims ir nedelsiant bei besąlygiškai juos paleisti;

3.  palankiai vertina Maldyvų Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 1 d. sprendimą panaikinti baudžiamuosius procesus prieš vadovaujančius politikus ir į pareigas grąžinti 12 Parlamento narių; ragina Maldyvų valdžios institucijas šį sprendimą vykdyti;

4.  griežtai smerkia bet kokius veiksmus, kuriais kišamasi į Maldyvų Aukščiausiojo Teismo darbą, ir pirmininkaujančių teisėjų areštus; ragina nedelsiant ir besąlygiškai juos paleisti į laisvę; yra susirūpinęs dėl to, kad Maldyvuose vis labiau nesilaikoma vykdomosios, teisminės ir kitų valdžių atskyrimo principo; ragina atsakingas valdžios institucijas nedelsiant imtis priemonių siekiant atkurti ir išlaikyti Konstitucijoje įtvirtintus principus;

5.  dar kartą ragina vyriausybę užtikrinti visišką teismų sistemos nepriklausomumą ir nešališkumą ir užtikrinti visų piliečių teisę į teisingą ir skaidrų teisingumą, nepriklausomą nuo politinės įtakos; griežtai smerkia bet kokius veiksmus, kuriais kišamasi į Maldyvų Aukščiausiojo Teismo darbą, ir veiksmus prieš teismines institucijas ir teisėjus; ragina vyriausybę užtikrinti, kad teisininkai galėtų atlikti visas savo profesines funkcijas nebauginami, netrukdomi, nepersekiojami ar nepatirdami nederamo kišimosi;

6.  dar kartą ragina Maldyvų vyriausybę pradėti įtraukų dialogą su visų politinių partijų lyderiais; primena, kad toks dialogas padeda užtikrinti patikimus, skaidrius ir įtraukius rinkimus; mano, kad ES turėtų toliau aktyviai remti JT vykdomą šio dialogo lengvinimą;

7.  ragina Indijos ir Kinijos vyriausybes bendradarbiauti su ES šalimis siekiant Maldyvuose užtikrinti politinį ir demokratinį stabilumą;

8.  mano, kad vienintelis būdas spręsti blogėjančios demokratijos, žmogaus teisių ir laisvių padėties Maldyvuose klausimą yra tikro dialogo, įtraukiančio visas politines partijas ir kitus pilietinės visuomenės vadovus, procesas; taip pat mano, kad, kaip žengdama pirmą žingsnį siekiant susitaikymo vyriausybė turi paleisti visus šiuo metu kalėjime laikomus opozicijos politikus;

9.  pakartoja, kad ES visais atvejais be išimties griežtai nepritaria mirties bausmei; griežtai smerkia pranešimą dėl mirties bausmės atnaujinimo Maldyvuose ir primygtinai ragina Maldyvų vyriausybę ir parlamentą laikytis mirties bausmės moratoriumo, kuris galioja jau daugiau kaip 60 metų; ragina visame pasaulyje panaikinti mirties bausmę ir ragina vyriausybę panaikinti visus su mirties bausme susijusius kaltinimus nepilnamečiams ir uždrausti mirties bausmės vykdymą nepilnamečiams nusikaltėliams;

10.  griežtai kritikuoja tai, kad nemusulmoniško tikėjimo praktikavimas Maldyvuose yra griežtai baudžiamas; yra susirūpinęs dėl to, kad Maldyvuose Religijos vienybės aktas naudojamas siekiant apriboti žodžio laisvę;

11.  išreiškia susirūpinimą dėl dabartinės padėties poveikio iš užsienio kilusių gyventojų ir lankytojų saugumui; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę, ES delegaciją Maldyvuose ir valstybių narių delegacijas glaudžiai koordinuoti savo teikiamas rekomendacijas kelionių klausimais;

12.  ragina nedelsiant ir be jokių sąlygų paleisti visus savavališkai suimtus asmenis, kurių daugelis yra žurnalistai ir taikūs protestuotojai; smerkia bet kokį valdžios institucijų jėgos naudojimą; ragina Maldyvų valdžios institucijas, visų pirma teisėsaugos institucijas, elgtis santūriai; ragina valdžios institucijas atlikti tyrimus dėl visų už įvykdytus nusikaltimus atsakingų įtariamųjų ir patraukti juos atsakomybėn;

13.  ragina ES visapusiškai pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, kuriomis skatinama laikytis žmogaus teisių ir demokratijos principų Maldyvuose, įskaitant, kai įmanoma, ES šiai šaliai teikiamos finansinės pagalbos nutraukimą, kol nebus vėl laikomasi teisinės valstybės ir demokratijos principų; ragina Tarybą pradėti taikyti tikslines priemones ir sankcijas prieš šioje šalyje žmogaus teises pažeidžiančius asmenis ir įšaldyti turtą užsienyje, taip pat taikyti draudimą keliauti tam tikriems Maldyvų vyriausybės nariams ir pagrindiniams jų rėmėjams, priklausantiems Maldyvų verslo bendruomenei;

14.  ragina Maldyvų vyriausybę iš pagrindų reformuoti teismų sistemą, įtvirtinti Teismų tarnybos komisijos nešališkumą, grąžinti generalinio prokuroro nepriklausomumą ir laikytis tinkamo teisinio proceso bei gerbti teisę į teisingą, nešališką ir nepriklausomą bylos nagrinėjimą;

15.  pripažįsta, kad pagal Konstituciją rinkimai turi būti surengti 2018 m.; pabrėžia, kad nedelsiant reikia imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad rinkimai būtų skaidrūs ir patikimi, kad būtų suteikta reali pasirinkimo galimybė ir kad šalys galėtų laisvai vykdyti rinkiminę kampaniją;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui ir Maldyvų vyriausybei.

(1)

OL C 140E, 2005 6 9, p. 165.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0180.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0464.

(4)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0383.

(5)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39275/statement-spokesperson-decision-supreme-court-maldives_en

(6)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39413/statement-spokesperson-situation-maldives_en

(7)

https://eeas.europa.eu/delegations/sri-lanka/39021/joint-local-statement-renewed-arrest-mp-faris-maumoon_en

Atnaujinta: 2018 m. kovo 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika