Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B8-0168/2018Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B8-0168/2018

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Maldīvijā

14.3.2018 - (2018/2630(RSP))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
Verts/ALE (B8-0168/2018)
EFDD (B8-0169/2018)
ECR (B8-0171/2018)
PPE (B8-0172/2018)
GUE/NGL (B8-0174/2018)
ALDE (B8-0175/2018)
S&D (B8-0176/2018)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Geoffroy Didier, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Elmar Brok, László Tőkés PPE grupas vārdā
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Wajid Khan S&D grupas vārdā
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei ECR grupas vārdā
Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā
Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā
Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā
Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā


Procedūra : 2018/2630(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B8-0168/2018
Iesniegtie teksti :
RC-B8-0168/2018
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Maldīvijā

(2018/2630(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par stāvokli Maldīvijā, jo īpaši 2004. gada 16. septembra[1], 2015. gada 30. aprīļa[2], 2015. gada 17. decembra[3] un 2017. gada 5. oktobra[4] rezolūcijas,

–  ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) runaspersonas 2018. gada 2. februāra paziņojumus par Maldīvijas Augstākās tiesas 2018. gada 1. februāra[5] un 2018. gada 6. februāra[6] lēmumu par stāvokli Maldīvijā,

–  ņemot vērā kopīgo vietējo paziņojumu, ar ko 2018. gada 30. janvārī nāca klajā Eiropas Savienības delegācija, vienojoties ar ES misiju vadītājiem, kuri atrodas Kolombo un ir akreditēti Maldīvijā, par deputāta Faris Maumoon atkārtoto arestu[7],

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR), kuram ir pievienojusies arī Maldīvija,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām (ICESCR), kuram ir pievienojusies arī Maldīvija,

–  ņemot vērā ES pamatnostādnes par nāvessodu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta Delegācijas attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm oficiālo vizīti Maldīvijā 2017. gada 29.–31. oktobrī,

–  ņemot vērā ANO augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos Zeid Ra’ad Al Hussein 2018. gada 7. februāra paziņojumu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta Delegācijas attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm prezidija 2018. gada 6. februāra paziņojumu par stāvokli Maldīvijā,

–  ņemot vērā ES Ārlietu padomes secinājumus par Maldīviju, kas pieņemti 2018. gada 26. februārī notikušajā 3598. sanāksmē,

–  ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2017. gada 28. septembra tikšanos ar Maldīvijas Republikas ārlietu ministru Mohamed Asim, kurā tika paustas bažas par politisko situāciju minētajā valstī,

–  ņemot vērā Starptautiskās Juristu asociācijas (UIA) 2018. gada 7. marta paziņojumu, kurā paustas nopietnas bažas par tiesiskumu un tiesu iestāžu neatkarību Maldīvijā,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā pirmās demokrātiskās vēlēšanas 2008. gadā un jaunas konstitūcijas pieņemšana raisīja lielas cerības, ka Maldīvija varētu pārvarēt vairākas desmitgades ilgušo autoritārismu un pāriet uz demokrātisku sistēmu, taču nesenās norises rada nopietnu šo izredžu apdraudējumu;

B.  tā kā opozīcijas partijas locekļi, neatkarīgie žurnālisti un cilvēktiesību aizstāvji ziņo par pieaugošiem draudiem un uzbrukumiem, kurus īsteno varas iestādes, policija un ekstrēmistu grupas; tā kā ir radušās bažas par to, ka Maldīvijas tiesa ir ļoti politizēta un ka tā gadu gaitā ir ļaunprātīgi izmantojusi savas pilnvaras un ir rīkojusies par labu pašreizējai valdošajai partijai un pret opozīcijas politiķiem; tā kā ir aizvien vairāk pierādījumu, kas liecina, ka apsūdzības, kuras atbilstīgi krimināltiesībām izvirzītas pret prezidenta Abdulla Yameen Abdul Gayoom (turpmāk “prezidents A. Yameen”) politiskajiem oponentiem, var būt politiski motivētas; tā kā bijušais prezidents Maumoon Abdul Gayoom tika arestēts 2018. gada februārī;

C.  tā kā prezidenta vēlēšanu pirmā kārta ir plānota 2018. gada septembrī; tā kā prezidents ir aicinājis starptautisko sabiedrību novērot vēlēšanu procesu;

D.  tā kā ar Maldīvijas Augstākās tiesas 2018. gada 1. februāra lēmumu tika apturēta tiesvedība krimināllietā pret vadošajiem politiķiem un atzīts, ka viņu tiesāšana ir bijusi netaisnīga; tā kā minētais lēmums paredzēja nekavējoties atbrīvot deviņas personas, tostarp astoņus politiskās opozīcijas līderus, kuru skaitā bija arī trimdā esošais Mohamed Nasheed, un atjaunot 12 parlamenta deputātu pilnvaras; tā kā, kamēr minēto 12 deputātu pilnvaras ir apturētas, valdība saglabā vairākumu parlamentā;

E.  tā kā pēc minētā Augstākās tiesas lēmuma prezidents Abdullah Yameen 2018. gada 5. februārī pasludināja 15 dienu ilgu ārkārtas stāvokli; tā kā sakarā ar ārkārtas stāvokļa izsludināšanu tika apturēta liela skaita to cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana, kuras nostiprinātas konstitūcijā, tostarp tiesības uz miermīlīgu pulcēšanos un tiesības netikt nelikumīgi aizturētam un ieslodzītam;

F.  tā kā divi Augstākās tiesas galvenie tiesneši, tostarp tiesas priekšsēdētājs, tika aizturēti, tādēļ pārējie galvenie tiesneši atcēla sākotnējo lēmumu; tā kā, nepārprotami ignorējot tiesu iestāžu neatkarību, ir patvaļīgi aizturēti tiesu iestāžu darbinieki un politiskie pretinieki;

G.  tā kā, neraugoties uz simtiem iedzīvotāju miermīlīgu protestu, parlaments 2018. gada 20. februārī vēl par 30 dienām pagarināja ārkārtas stāvokli un Maldīvijas ģenerālprokurors pauda viedokli, ka šis lēmums neatbilst konstitūcijai, taču Augstākā tiesa to atstāja spēkā; tā kā balsojums par ārkārtas stāvokļa pagarināšanu parlamentā tika organizēts, nepastāvot kvorumam;

H.  tā kā Ārlietu padome ar bažām ir vērojusi neseno situācijas pasliktināšanos Maldīvijā un aicina visus valstī, jo īpaši tiesībaizsardzības spēkus, rīkoties atturīgi; tā kā Cilvēktiesību padomes 37. sesijā 2018. gada 8. martā tika pieņemta kopīga deklarācija vairāk nekā 40 valstu, tostarp visu ES dalībvalstu, vārdā, kurā pausts aicinājums Maldīvijas valdībai atjaunot konstitucionālās tiesības un tiesu neatkarību, paužot atbalstu pienācīgai valsts parlamenta darbībai un mudinot valdību atbrīvot politiskos ieslodzītos un viņu ģimenes;

I.  tā kā pilsoniskās sabiedrības aktīvisti un cilvēktiesību aizstāvji Maldīvijā turpina saskarties ar draudiem un iebiedēšanu no ekstrēmistu puses un tiesu iestāžu īstenotu vajāšanu, kā tas ir attiecībā uz Maldīvijas Demokrātijas tīkla izpilddirektori Shahindha Ismail, pret kuru tika vērsti uzbrukumi presē, nāves draudi un policijas izmeklēšana, jo viņa iestājās pret reliģisko fundamentālismu un radikalizāciju;

J.  tā kā prezidents A. Yameen vairākkārt ir deklarējis savu nodomu atjaunot valsts sankcionētu nāvessodu praksi, tādējādi izbeidzot 60 gadus ilgušo moratoriju; tā kā Maldīvijas tiesībās pretēji starptautiskajām tiesībām nepilngadīgām personām drīkst piespriest atliktu nāvessodu, kas tiek izpildīts, kad nepilngadīgā persona sasniedz 18 gadu vecumu; tā kā vismaz trijos gadījumos, t. i., attiecībā uz Hussein Humaam Ahmed, Ahmed Murrath un Mohamed Nabeel, Maldīvijas Augstākā tiesa apstiprināja nāvessodu piespriešanu par vainīgām atzītajām personām, kuru tiesāšana neatbilda starptautiski atzītiem taisnīgas tiesas standartiem un kurām tagad draud tūlītēja nāvessoda izpilde;

K.  tā kā pēdējos gados Maldīvija ir pārgājusi uz radikālo islāmu; tā kā pastāv arī bažas par radikālo islāmistu agresivitātes palielināšanos un par to radikāli noskaņoto jauno vīriešu un sieviešu skaitu, kas saskaņā ar apgalvojumiem ir pievienojušies ISIS;

L.  tā kā Starptautiskā Žurnālistu federācija (IFJ), organizācija „Reportieri bez robežām” (RSF) un Žurnālistu aizsardzības komiteja (CPJ) 2018. gada 15. februārī nāca klajā ar kopīgu paziņojumu, kurā pauda dziļas bažas par ierobežojumiem un draudiem, kas vērsti pret plašsaziņas līdzekļiem un preses brīvību Maldīvijā; tā kā 2018. gada 4. februārī pie varas esošās Maldīvijas Progresīvās partijas (PPM) līderis Abdul Raheem Abdullah aicināja drošības spēkus nekavējoties slēgt Raajje TV, apsūdzot to raidlaika atvēlēšanā opozīcijas līderiem;

M.  tā kā ES ir ilgstošas attiecības ar Maldīviju, jo īpaši tādās jomās kā cīņa pret klimata pārmaiņām, un simtiem tūkstošu Eiropas tūristu katru gadu ceļo uz Maldīviju,

1.  pauž dziļas bažas par to, ka Maldīvijā būtiski pasliktinās politiskā un cilvēktiesību situācija, un par pieaugošo prezidenta A. Yameen un viņa valdības autoritārismu; atzinīgi vērtē Padomes 2018. gada 26. februāra secinājumus par Maldīviju;

2.  aicina Maldīvijas valdību nekavējoties atcelt ārkārtas stāvokli, respektēt iestādes un to kompetences, kas paredzētas konstitūcijā, un ievērot visu cilvēku pamattiesības, tostarp tiesības uz vārda brīvību un pulcēšanās brīvību, kā arī tiesiskumu; pauž arvien lielākas bažas par valdības nesenajām darbībām, kas rada būtisku kaitējumu demokrātijai un apdraud to, kā arī ir pretrunā ar Maldīvijas konstitūciju un valsts starptautiskajām saistībām cilvēktiesību jomā; nosoda nepārtraukto iebiedēšanu un draudus, kas vērsti pret žurnālistiem, blogeriem un cilvēktiesību aizstāvjiem Maldīvijā; mudina Maldīvijas iestādes garantēt drošību visiem pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem, cilvēktiesību aizstāvjiem un plašsaziņas līdzekļu darbiniekiem valstī, lai dotu viņiem iespēju veikt savu darbu drošos un netraucētos apstākļos, un aicina izmeklēt minētajām personām izteikto draudu gadījumus un sodīt vainīgos; pauž nožēlu par politisko oponentu apspiešanu Maldīvijā un aicina valdību atsaukt visas apsūdzības pret visām personām, kas ieslodzītas politisku iemeslu dēļ, un nekavējoties un bez jebkādiem nosacījumiem atbrīvot šīs personas;

3.  atzinīgi vērtē Maldīvijas Augstākās tiesas 2018. gada 1. februāra lēmumu apturēt tiesvedību krimināllietā pret vadošajiem politiķiem un atjaunot 12 deputātu pilnvaras; aicina Maldīvijas varas iestādes ievērot minēto lēmumu;

4.  asi nosoda jebkādu iejaukšanos Maldīvijas Augstākās tiesas darbā un galveno tiesnešu aizturēšanu; prasa viņus nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot; pauž bažas par to, ka Maldīvijā aizvien mazāk tiek ievērots izpildvaras, tiesu varas un citu pilnvaru nodalīšanas princips; aicina atbildīgās iestādes nekavējoties rīkoties, lai atjaunotu un ievērotu konstitūcijā nostiprinātos principus;

5.  atkārto savu aicinājumu valdībai nodrošināt pilnīgu tiesu iestāžu neatkarību un objektivitāti un visiem iedzīvotājiem garantēt tiesības uz taisnīgu un pārredzamu tiesu, kas būtu brīva no politiskas ietekmes; nosoda iejaukšanos Augstākās tiesas darbā un pret tiesu varu un tiesnešiem vērstās darbības; mudina valdību nodrošināt, lai advokāti varētu pilnībā veikt savu darbu bez iebiedēšanas, apgrūtināšanas, uzmākšanās vai nepiemērotas iejaukšanās;

6.  atkārtoti aicina Maldīvijas valdību uzsākt iekļaujošu dialogu ar visu politisko partiju līderiem; atgādina, ka šāds dialogs paver iespēju nodrošināt ticamas, pārredzamas un iekļaujošas vēlēšanas; uzskata, ka ES būtu jāturpina aktīvi atbalstīt ANO šāda dialoga veicināšanā;

7.  aicina Indijas un Ķīnas valdību sadarboties ar ES dalībvalstīm, lai palīdzētu īstenot politisko un demokrātisko stabilitāti Maldīvijā;

8.  uzskata, ka vienīgais veids, kā novērst demokrātijas, cilvēktiesību un brīvību situācijas pasliktināšanos Maldīvijā, ir īstenot patiesa dialoga procesu, kurā līdzdarbotos visas politiskās partijas un citi pilsoniskie līderi; turklāt uzskata, ka valdībai kā pirmais solis ceļā uz samierināšanos ir jāatbrīvo visi opozīcijas politiķi, kas patlaban ir ieslodzīti cietumā;

9.  atkārtoti apliecina ES stingro nostāju pret nāvessodu visos gadījumos un bez izņēmumiem; stingri nosoda paziņojumu par nāvessoda atjaunošanu Maldīvijā un mudina Maldīvijas valdību un parlamentu ievērot nāvessoda moratoriju, kas ir bijis spēkā vairāk nekā 60 gadus; aicina uz vispārēju nāvessoda atcelšanu un mudina valdību atsaukt visus spriedumus par nāvessodu nepilngadīgajiem un aizliegt nepilngadīgo sodīšanu ar nāvi;

10.  asi kritizē to, ka personas, kas nav musulmaņi, Maldīvijā ir nopietni sodāmas; pauž bažas par to, ka reliģijas vienotības likums tiek izmantots, lai ierobežotu vārda brīvību Maldīvijā;

11.  pauž bažas par to, ka pašreizējā situācija var ietekmēt arī ārvalstu iedzīvotāju un apmeklētāju drošību; šajā sakarībā aicina PV/AP, ES delegāciju Maldīvijā un dalībvalstu delegācijas cieši koordinēt to sniegtos ceļošanas ieteikumus;

12.  prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visas patvaļīgi ieslodzītās personas, kuru vidū ir daudzi žurnālisti un miermīlīgi demonstranti; nosoda varas iestāžu īstenotu jebkādu spēka pielietošanu; aicina Maldīvijas iestādes, jo īpaši tiesībaizsardzības iestādes, rīkoties atturīgi; aicina varas iestādes veikt izmeklēšanu attiecībā uz visām personām, kas var būt atbildīgas par izdarītajiem pārkāpumiem, un saukt šīs personas pie atbildības;

13.  aicina ES pilnībā izmantot visus tās rīcībā esošos instrumentus, lai veicinātu cilvēktiesību un demokrātijas principu ievērošanu Maldīvijā, tostarp, iespējams, apturēt ES finansiālo palīdzību šai valstij, līdz tiks atjaunots tiesiskums un ievēroti demokrātijas principi; aicina Padomi ieviest mērķtiecīgus pasākumus un sankcijas pret tiem minētajā valstī, kas pārkāpj cilvēktiesības, un iesaldēt konkrētu Maldīvijas valdības locekļu un viņu aktīvāko atbalstītāju Maldīvijas uzņēmēju aprindās aktīvus ārvalstīs, kā arī noteikt minētajām personām ceļošanas aizliegumus;

14.  aicina Maldīvijas valdību veikt vērienīgu tiesu sistēmas reformu, paredzēt tieslietu dienesta komisijas objektivitāti, atjaunot ģenerālprokurora neatkarību un ievērot likumā paredzēto kārtību un tiesības uz taisnīgu, objektīvu un neatkarīgu tiesas procesu;

15.  atzīst, ka saskaņā ar konstitūciju vēlēšanām jānotiek 2018. gadā; uzsver, ka nekavējoties ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka šīs vēlēšanas ir pārredzamas un uzticamas, ka vēlētājiem ir patiesas izvēles iespējas un ka pusēm ir iespēja brīvi rīkot savas kampaņas;

16.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram un Maldīviju valdībai.

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 14. marts
Juridisks paziņojums - Privātuma politika