Wspólny projekt rezolucji - RC-B8-0168/2018Wspólny projekt rezolucji
RC-B8-0168/2018

  WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji na Malediwach

  14.3.2018 - (2018/2630(RSP))

  złożony zgodnie z art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu
  zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
  Verts/ALE (B8-0168/2018)
  EFDD (B8-0169/2018)
  ECR (B8-0171/2018)
  PPE (B8-0172/2018)
  GUE/NGL (B8-0174/2018)
  ALDE (B8-0175/2018)
  S&D (B8-0176/2018)

  Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Geoffroy Didier, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Elmar Brok, László Tőkés w imieniu grupy PPE
  Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Wajid Khan w imieniu grupy S&D
  Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei w imieniu grupy ECR
  Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE
  Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL
  Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE
  Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD


  Procedura : 2018/2630(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  RC-B8-0168/2018
  Teksty złożone :
  RC-B8-0168/2018
  Teksty przyjęte :

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Malediwach

  (2018/2630(RSP))
  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Malediwach
  (2018/2630(RSP))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie sytuacji na Malediwach, w szczególności rezolucje z dni: 16 września 2004 r.[1], 30 kwietnia 2015 r.[2], 17 grudnia 2015 r.[3] oraz 5 października 2017 r.[4],

  –  uwzględniając oświadczenia rzecznika ESDZ z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie decyzji Sądu Najwyższego Malediwów z dnia 1 lutego 2018 r.[5] oraz z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie sytuacji na Malediwach[6],

  –  uwzględniając wspólne lokalne oświadczenie delegatury Unii Europejskiej z dnia 30 stycznia 2018 r., wydane w porozumieniu z szefami misji UE zamieszkałymi w Kolombo i akredytowanymi na Malediwach, w sprawie ponownego aresztowania posła Farisa Maumoona[7],

  –  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (MPPOiP), którego Malediwy są stroną,

  –  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych (ICESCR), którego Malediwy są również stroną,

  –  uwzględniając wytyczne UE w sprawie kary śmierci,

  –  uwzględniając oficjalną misję Delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków z państwami Azji Południowej, która miała miejsce na Malediwach w dniach 29–31 października 2017 r.,

  –  uwzględniając oświadczenie wysokiego komisarza ONZ ds. praw człowieka Zeida Ra’ada Al Husseina z dnia 7 lutego 2018 r.,

  –  uwzględniając oświadczenie wydane dnia 6 lutego 2018 r. przez Prezydium Delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków z państwami Azji Południowej, dotyczące sytuacji na Malediwach,

  –  uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych w sprawie Malediwów, przyjęte przez Radę na 3598. posiedzeniu w dniu 26 lutego 2018 r.,

  –  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

  –  uwzględniając spotkanie sekretarza generalnego ONZ z Mohamedem Asimem, ministrem spraw zagranicznych Republiki Malediwów, które miało miejsce w dniu 28 września 2017 r. i podczas którego wyrażono zaniepokojenie sytuacją polityczną w tym kraju,

  –  uwzględniając oświadczenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (UIA) z dnia 7 marca 2018 r., w którym wyrażono poważne zaniepokojenie praworządnością i stanem niezawisłości sądownictwa na Malediwach,

  –  uwzględniając art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu,

  A.  mając na uwadze, że pierwsze demokratyczne wybory w 2008 r. i przyjęcie nowej konstytucji wzbudziły duże nadzieje, że Malediwy przezwyciężą dziesięciolecia autorytarnych rządów i przejdą w kierunku systemu demokratycznego, jednak ostatnie wydarzenia stanowią poważne zagrożenie dla realizacji tej perspektywy;

  B.  mając na uwadze, że członkowie partii opozycyjnych, niezależni dziennikarze i obrońcy praw człowieka donoszą o nasilających się groźbach i atakach ze strony władz, policji i ugrupowań ekstremistów; mając na uwadze zastrzeżenia, które pojawiły się z powodu wysoce upolitycznionego malediwskiego wymiaru sprawiedliwości, który przez lata nadużywał swoich uprawnień i sprzyjał obecnej partii rządzącej, działając przeciwko politykom opozycji; mając na uwadze, że coraz większa liczba dowodów wskazuje na to, że postępowania karne wszczęte wobec przeciwników politycznych prezydenta Abdullaha Jamina Abdula Gajuma są umotywowane politycznie; mając na uwadze, że były prezydent Maumun Abdul Gajum został aresztowany w lutym 2018 r.;

  C.  mając na uwadze, że pierwsza tura wyborów prezydenckich ma odbyć się we wrześniu 2018 r.; mając na uwadze, że prezydent zaprosił społeczność międzynarodową do obserwacji procedury wyborczej;

  D.  mając na uwadze, że w dniu 1 lutego 2018 r. wyrokiem Sądu Najwyższego Malediwów unieważniono postępowania karne prowadzone przeciwko czołowym politykom i przyznano, że procesy im wytoczone były niesprawiedliwe; mając na uwadze, że w wyroku tym nakazano natychmiastowo uwolnić dziewięć osób, w tym ośmiu przywódców politycznych opozycji, w tym Mohameda Nasheeda, oraz przywrócić na stanowisko 12 zawieszonych posłów do parlamentu; mając na uwadze, że dopóki 12 wspomnianych posłów jest pozbawionych stanowiska, rząd zachowuje większość w parlamencie;

  E.  mając na uwadze, że w dniu 5 lutego 2018 r., w następstwie decyzji Sądu Najwyższego, prezydent Abdullah Jamin ogłosił piętnastodniowy stan wyjątkowy; mając na uwadze, że wraz z ogłoszeniem stanu wyjątkowego zawieszono wiele praw człowieka i podstawowych wolności zapisanych w konstytucji, w tym prawo do pokojowych zgromadzeń oraz wolność od bezprawnego aresztowania i przetrzymywania;

  F.  mając na uwadze, że dwóch sędziów przewodniczących Sądu Najwyższego, w tym sam prezes Sądu Najwyższego, zostało aresztowanych, co spowodowało unieważnienie pierwotnego wyroku przez pozostałych sędziów; mając na uwadze, że przy wyraźnym lekceważeniu niezawisłości sądownictwa arbitralnie zatrzymano sędziów i przeciwników politycznych;

  G.  mając na uwadze, że pomimo pokojowych protestów setek obywateli stan wyjątkowy został przedłużony przez Parlament o kolejne 30 dni w dniu 20 lutego 2018 r., co zostało uznane przez prokuratora generalnego Malediwów za niezgodne z konstytucją, a mimo to zostało podtrzymane przez Sąd Najwyższy; mając na uwadze, że wobec braku kworum głosowanie nad przedłużeniem stanu wyjątkowego w parlamencie zostało wymuszone;

  H.  mając na uwadze, że Rada do Spraw Zagranicznych z zaniepokojeniem obserwuje niedawne pogorszenie się sytuacji na Malediwach i wzywa wszystkie podmioty w tym kraju, szczególnie organy ścigania, do zachowania powściągliwości w działaniach; mając na uwadze, że podczas 37. sesji Rady Praw Człowieka, która odbyła się w dniu 8 marca 2018 r., w imieniu ponad 40 krajów, w tym wszystkich państw członkowskich UE, wydano wspólne oświadczenie, w którym wezwano rząd Malediwów do przywrócenia praw konstytucyjnych i niezawisłości sądów, wyrażono poparcie dla prawidłowego funkcjonowania parlamentu tego kraju oraz zaapelowano do rządu o uwolnienie więźniów politycznych i ich rodzin;

  I.  mając na uwadze, że działacze społeczeństwa obywatelskiego i obrońcy praw człowieka na Malediwach nadal spotykają się z groźbami i zastraszaniem ze strony ekstremistów, a także z prześladowaniami sądowymi ze strony władz, tak jak w przypadku Shahindhy Ismail, dyrektor wykonawczej Maldivian Democracy Network, która była adresatem artykułów prasowych, gróźb śmierci i prowadzonego przez policję śledztwa w związku z jej orędownictwem przeciwko fundamentalizmowi religijnemu i radykalizacji;

  J.  mając na uwadze, że prezydent A. Jamin wielokrotnie deklarował zamiar wznowienia praktyki usankcjonowanych przez państwo egzekucji, kładąc kres obowiązującemu od 60 lat moratorium; mając na uwadze, że prawo malediwskie, w przeciwieństwie do prawa międzynarodowego, dopuszcza skazywanie nieletnich na odroczoną karę śmierci, którą wykonuje się po ukończeniu przez skazanego 18. roku życia; mając na uwadze, że w co najmniej trzech przypadkach – Husseina Humaama Ahmeda, Ahmeda Murratha i Mohameda Nabeela – Sąd Najwyższy Malediwów potwierdził wyroki śmierci dla skazanych, których procesy sądowe były niezgodne z uznanymi na szczeblu międzynarodowym normami sprawiedliwego procesu i którym obecnie grozi nieuchronna egzekucja;

  K.  mając na uwadze, że w ostatnich latach Malediwy przeszły na radykalną wersję islamu; mając na uwadze, że istnieją również obawy co do nasilenia działalności radykalnych bojówek islamskich oraz liczby zradykalizowanych młodych mężczyzn i kobiet, którzy rzekomo przystąpili do ISIS;

  L.  mając na uwadze, że Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy (IFJ), Reporterzy bez Granic (RSF) oraz Komitet Ochrony Dziennikarzy (CPJ) wydały w dniu 15 lutego 2018 r. wspólne oświadczenie, w którym wyraziły głębokie zaniepokojenie ograniczeniami i groźbami wobec wolności mediów i prasy na Malediwach; mając na uwadze, że w dniu 4 lutego 2018 r. zastępca szefa rządzącej Postępowej Partii Malediwów (PPM) Abdul Raheem Abdullah wezwał siły bezpieczeństwa do natychmiastowego zamknięcia Raajje TV, oskarżając ją o udostępnianie czasu antenowego liderom opozycji;

  M.  mając na uwadze, że UE od dawna utrzymuje stosunki z Malediwami, zwłaszcza w takich dziedzinach jak walka ze zmianą klimatu, a setki tysięcy turystów europejskich podróżuje co roku na Malediwy;

  1.  wyraża głębokie zaniepokojenie poważną i pogarszającą się sytuacją polityczną i w zakresie praw człowieka na Malediwach oraz coraz bardziej autorytarnym sprawowaniem władzy przez prezydenta Jamina i jego rząd; przyjmuje z zadowoleniem konkluzje Rady w sprawie Malediwów z dnia 26 lutego 2018 r.;

  2.  wzywa rząd Malediwów do natychmiastowego zniesienia stanu wyjątkowego, do respektowania instytucji i ich kompetencji zgodnie z konstytucją oraz do poszanowania podstawowych praw wszystkich obywateli, w tym prawa do wolności wypowiedzi i zgromadzeń, a także praworządności; wyraża rosnące zaniepokojenie niedawnymi działaniami rządu, które nie tylko poważnie szkodzą demokracji i ją podważają, ale są też sprzeczne z konstytucją Malediwów i międzynarodowymi zobowiązaniami tego kraju w zakresie praw człowieka; potępia ciągłe zastraszanie i groźby wobec dziennikarzy, blogerów i obrońców praw człowieka na Malediwach; nalega, by władze Malediwów zagwarantowały bezpieczeństwo wszystkich działaczy społeczeństwa obywatelskiego, obrońców praw człowieka i pracowników mediów w kraju, umożliwiły im bezpieczne i bezproblemowe wykonywanie ich pracy, przeprowadziły śledztwo w sprawie gróźb wobec tych osób oraz ścigały sprawców; ubolewa nad prześladowaniem przeciwników politycznych na Malediwach i wzywa rząd do odstąpienia od wszelkich zarzutów stawianych wszystkim osobom przetrzymywanym z powodów politycznych oraz do ich natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia;

  3.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Sądu Najwyższego Malediwów z dnia 1 lutego 2018 r. o unieważnieniu postępowania karnego przeciwko czołowym politykom i o przywróceniu 12 posłów do parlamentu na stanowiska; apeluje do władz Malediwów, aby zastosowały się do tego orzeczenia;

  4.  zdecydowanie potępia wszelkie ingerencje w prace Sądu Najwyższego Malediwów i aresztowania sędziów przewodniczących; wzywa do ich bezzwłocznego i bezwarunkowego uwolnienia; wyraża zaniepokojenie coraz większym rozpadem zasady rozdziału władzy wykonawczej od sądowniczej i innych ośrodków władzy na Malediwach; wzywa właściwe władze do niezwłocznego podjęcia działań w celu przywrócenia i utrzymania zasad zapisanych w konstytucji;

  5.  ponawia apel do rządu o zagwarantowanie pełnej niezawisłości i bezstronności wymiaru sprawiedliwości oraz o zagwarantowanie wszystkim obywatelom prawa do sprawiedliwego i przejrzystego wymiaru sprawiedliwości, wolnego od wpływów politycznych; potępia ingerencję w prace Sądu Najwyższego oraz działania podjęte przeciwko wymiarowi sprawiedliwości i sędziom; wzywa rząd do zagwarantowania prawnikom możliwości wykonywania wszystkich swoich zawodowych obowiązków bez zastraszania, przeszkadzania, nękania lub niedozwolonych nacisków;

  6.  ponownie wzywa rząd Malediwów do podjęcia pluralistycznego dialogu z przywódcami wszystkich partii politycznych; przypomina, że taki dialog otwiera drogę do wiarygodnych, przejrzystych i pluralistycznych wyborów; uważa, że UE powinna nadal aktywnie wspierać ułatwianie przez ONZ takiego dialogu;

  7.  wzywa rządy Indii i Chin do współpracy z krajami UE w celu zapewnienia politycznej i demokratycznej stabilności na Malediwach;

  8.  uważa, że jedynym sposobem na odwrócenie pogorszenia stanu demokracji, praw człowieka i swobód na Malediwach jest szczery dialog z udziałem wszystkich partii politycznych i innych liderów społeczeństwa obywatelskiego; uważa ponadto, że pierwszym krokiem w kierunku pojednania jest uwolnienie wszystkich polityków opozycyjnych przetrzymywanych obecnie w więzieniu;

  9.  przypomina, że UE zdecydowanie sprzeciwia się stosowaniu kary śmierci – we wszystkich przypadkach i bez wyjątków; z całą mocą potępia zamiar przywrócenia kary śmierci na Malediwach i wzywa rząd i parlament Malediwów do respektowania moratorium na wykonywanie kary śmierci, które obowiązuje od ponad 60 lat; wzywa do powszechnego zniesienia kary śmierci i apeluje do rządu o natychmiastowe wycofanie wszystkich skutkujących karą śmierci zarzutów wobec nieletnich oraz o zakaz wykonywania egzekucji na młodocianych przestępcach;

  10.  zdecydowanie krytykuje fakt, że praktykowanie wyznań niemuzułmańskich na Malediwach podlega surowym karom; wyraża zaniepokojenie faktem, że ustawa o jedności religijnej jest wykorzystywana do ograniczania wolności słowa na Malediwach;

  11.  wyraża zaniepokojenie z powodu wpływu obecnej sytuacji na bezpieczeństwo obcokrajowców i gości; wzywa wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel, delegaturę UE na Malediwach i delegatury państw członkowskich do ścisłej koordynacji udzielanych przez nie porad dotyczących podróży;

  12.  wzywa do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich arbitralnie zatrzymanych osób, wśród których jest wielu dziennikarzy i pokojowych demonstrantów; potępia wszystkie i wszelkie przypadki użycia siły przez władze; wzywa wszystkie władze Malediwów, w szczególności organy ścigania, do powściągliwego działania; apeluje do władz, by przeprowadziły dochodzenie w sprawie wszystkich osób podejrzanych o odpowiedzialność za popełnione przestępstwa oraz by pociągnęły je do odpowiedzialności;

  13.  wzywa UE do pełnego wykorzystania wszystkich dostępnych jej instrumentów w celu wspierania poszanowania praw człowieka i zasad demokracji na Malediwach, w tym ewentualnego zawieszenia pomocy finansowej UE dla tego kraju do czasu przywrócenia rządów prawa i przestrzegania zasad demokratycznych; wzywa Radę do wprowadzenia ukierunkowanych środków i sankcji przeciwko osobom naruszającym prawa człowieka w tym kraju oraz do zamrożenia zagranicznych aktywów i nałożenia zakazu podróżowania na niektórych członków rządu Malediwów i ich głównych zwolenników w środowisku biznesowym Malediwów;

  14.  wzywa rząd Malediwów do głębokiego zreformowania sądownictwa, ustanowienia bezstronności komisji sędziowskiej, przywrócenia niezależności prokuratora generalnego oraz poszanowania należytej procedury sądowej i prawa do sprawiedliwego, bezstronnego i niezależnego procesu sądowego;

  15.  uznaje, że zgodnie z konstytucją wybory muszą odbyć się w 2018 r.; podkreśla, że należy podjąć natychmiastowe działania w celu dopilnowania przejrzystości i wiarygodności tych wyborów, zapewnienia wyborcom rzeczywistego wyboru, a partiom – możliwości prowadzenia swobodnej kampanii;

  16.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu Narodów Zjednoczonych i rządowi Malediwów.

   

  Ostatnia aktualizacja: 15 marca 2018
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności