Postup : 2018/2630(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0168/2018

Predkladané texty :

RC-B8-0168/2018

Rozpravy :

PV 15/03/2018 - 8.1
CRE 15/03/2018 - 8.1

Hlasovanie :

PV 15/03/2018 - 10.1
CRE 15/03/2018 - 10.1

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0079

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 371kWORD 50k
14.3.2018
PE616.114v01-00}
PE616.115v01-00}
PE616.117v01-00}
PE616.118v01-00}
PE616.120v01-00}
PE616.121v01-00}
PE616.122v01-00} RC1
 
B8-0168/2018}
B8-0169/2018}
B8-0171/2018}
B8-0172/2018}
B8-0174/2018}
B8-0175/2018}
B8-0176/2018} RC1

v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

Verts/ALE (B8-0168/2018)

EFDD (B8-0169/2018)

ECR (B8-0171/2018)

PPE (B8-0172/2018)

GUE/NGL (B8-0174/2018)

ALDE (B8-0175/2018)

S&D (B8-0176/2018)


o situácii na Maldivách (2018/2630(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Geoffroy Didier, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Elmar Brok, László Tőkés v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Wajid Khan v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei v mene skupiny ECR
Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL
Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD

 Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii na Maldivách (2018/2630(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii na Maldivách, najmä na uznesenia zo 16. septembra 2004(1), z 30. apríla 2015(2), zo 17. decembra 2015(3) a z 5. októbra 2017(4),

–  so zreteľom na vyhlásenia hovorcu ESVČ z 2. februára 2018 o rozhodnutí Najvyššieho súdu Maldív z 1. februára 2018(5) a zo 6. februára 2018 o situácii na Maldivách(6),

–  so zreteľom na spoločné miestne vyhlásenie delegácie Európskej únie z 30. januára 2018 po dohode s vedúcimi misií EÚ so sídlom v Kolombe akreditovanými pre Maldivy o opätovnom zatknutí poslanca Farisa Maumoona(7),

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR), ktorého sú Maldivy zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ICESCR), ktorého sú Maldivy takisto zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o treste smrti,

–  so zreteľom na oficiálnu služobnú cestu Delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s krajinami južnej Ázie na Maldivy od 29. do 31. októbra 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zajda Ra’ada al-Husajna zo 7. februára 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie, ktoré 6. februára 2018 vydalo predsedníctvo Delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s krajinami južnej Ázie, o situácii na Maldivách,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Maldivách v znení, ktoré Rada prijala na svojom 3598. zasadnutí 26. februára 2018,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na stretnutie generálneho tajomníka OSN s ministrom zahraničných vecí Maldivskej republiky Mohamedom Asimom, ktoré sa uskutočnilo 28. septembra 2017 a na ktorom bolo vyjadrené znepokojenie nad politickou situáciou v krajine,

–  so zreteľom na vyhlásenie Medzinárodného združenia právnikov (UIA) zo 7. marca 2018, v ktorom boli vyjadrené vážne obavy týkajúce sa právneho štátu a nezávislosti súdnictva na Maldivách,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže prvé demokratické voľby v roku 2008 a prijatie novej ústavy priniesli veľké nádeje, že Maldivy prekonajú desaťročia autoritárskej vlády a posunú sa smerom k demokratickému systému, nedávny vývoj je však pre realizáciu týchto vyhliadok vážnou hrozbou;

B.  keďže členovia opozičných strán, nezávislí novinári a obhajcovia ľudských práv informujú o väčšom počte hrozieb a útokov zo strany orgánov, polície a extrémistických skupín; keďže vznikli obavy v súvislosti s vysoko spolitizovaným maldivským súdnictvom, ktoré roky zneužívalo svoje právomoci a konalo v prospech súčasnej vládnucej strany a proti opozičným politikom; keďže existuje čoraz viac dôkazov naznačujúcich, že trestné obvinenia vznesené proti politickým oponentom prezidenta Abdullu Yameena Abdula Gayooma (ďalej len „prezidenta Yameena“) mohli byť politicky motivované; keďže bývalý prezident Maumoon Abdul Gayoom bol v februári 2018 zatknutý;

C.  keďže prvé kolo prezidentských volieb sa má konať v septembri 2018; keďže prezident vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby sledovalo volebný proces;

D.  keďže 1. februára 2018 Najvyšší súd Maldív svojím rozhodnutím zrušil trestné konania voči politickým lídrom a pripustil, že súdne konania voči nim boli nespravodlivé; keďže rozhodnutím bolo nariadené okamžité prepustenie deviatich osôb vrátane ôsmich opozičných politických lídrov, a to aj Mohameda Nasheeda, ktorý žije v exile, ako aj obnovenie mandátov 12 suspendovaných poslancov; keďže vláda si v parlamente zachová väčšinu, pokiaľ týchto 12 poslancov zostane zbavených funkcií;

E.  keďže 5. februára 2018 v nadväznosti na rozhodnutie najvyššieho súdu prezident Yameen vyhlásil 15-dňový výnimočný stav; keďže vyhlásením výnimočného stavu bol pozastavený veľký počet ľudských práv a základných slobôd zakotvených v ústave vrátane práva na pokojné zhromažďovanie a ochrany pred nezákonným zatýkaním a zadržiavaním;

F.  keďže dvaja predsedajúci sudcovia najvyššieho súdu vrátane predsedu najvyššieho súdu boli zatknutí, v dôsledku čoho ostatní predsedajúci sudcovia zrušili pôvodný príkaz; keďže sudcovia a politickí oponenti boli svojvoľne zadržiavaní, jednoznačne bez ohľadu na nezávislosť súdnictva;

G.  keďže napriek pokojnému protestu stoviek občanov parlament 20. februára 2018 predĺžil výnimočný stav o ďalších 30 dní, čo bol krok, ktorý generálny prokurátor Maldív považoval za protiústavný, ktorý však najvyšší súd potvrdil; keďže hlasovanie o predĺžení výnimočného stavu bolo v parlamente vynútené, pričom nebol uznášaniaschopný;

H.  keďže Rada pre zahraničné veci so znepokojením sleduje nedávne zhoršenie situácie na Maldivách a vyzýva všetkých v krajine, a predovšetkým orgány presadzovania práva, aby konali zdržanlivo; keďže na 37. zasadnutí Rady pre ľudské práva 8. marca 2018 bolo vydané spoločné vyhlásenie v mene viac ako 40 krajín vrátane všetkých členských štátov EÚ, v ktorom sa vláda Maldív vyzýva, aby obnovila ústavné práva a nezávislosť súdnictva a vyjadrila svoju podporu riadnemu fungovaniu parlamentu krajiny, a v ktorom sa vláda Maldív naliehavo vyzýva, aby prepustila politických väzňov a členov ich rodín;

I.  keďže aktivisti občianskej spoločnosti a obhajcovia ľudských práv na Maldivách naďalej čelia hrozbám a zastrašovaniu zo strany extrémistov a súdnemu obťažovaniu zo strany orgánov, ako je to v prípade Shahindhy Ismailovej, výkonnej riaditeľky Maldivskej siete pre demokraciu, ktorá bola napadnutá v novinových článkoch a ktorej bolo vyhrážané smrťou a policajným vyšetrovaním pre jej boj proti náboženskému fundamentalizmu a radikalizácii;

J.  keďže prezident Yameen opakovane ohlásil svoj zámer obnoviť vykonávanie štátom povolených popráv, a ukončiť tak 60 rokov trvajúce moratórium; keďže v rozpore s medzinárodným právom môžu byť podľa maldivského práva maloleté osoby odsúdené na trest smrti, ktorého výkon sa odloží do momentu, keď maloletá osoba dovŕši 18 rokov; keďže najmenej v troch prípadoch, konkrétne vo veci Husseina Humaama Ahmeda, Ahmeda Murratha a Mohameda Nabeela, Najvyšší súd Maldív potvrdil trest smrti pre odsúdených, ktorých súdne konania nespĺňali medzinárodne uznávané normy spravodlivého procesu a ktorým v súčasnosti bezprostredne hrozí poprava;

K.  keďže v posledných rokoch na Maldivách došlo k posunu smerom k radikálnej podobe islamu; keďže existujú aj obavy týkajúce sa rastúcej militantnosti radikálnych islamistov a množstva radikalizovaných mladých mužov a žien, ktorí údajne vstúpili do organizácie ISIS;

L.  keďže Medzinárodná federácia novinárov (IFJ), Reportéri bez hraníc (RSF) a Výbor na ochranu novinárov (CPJ) vydali 15. februára 2018 spoločné vyhlásenie, v ktorom vyjadrili hlboké znepokojenie nad obmedzeniami slobody médií a tlače na Maldivách a nad hrozbami voči tejto slobode; keďže 4. februára 2018 podpredseda vládnucej Pokrokovej strany Maldív (PPM) Abdul Raheem Abdullah vyzval bezpečnostné sily, aby okamžite ukončili vysielanie stanice Raajje TV, ktorú obvinil z toho, že vedúcim predstaviteľom opozície poskytuje priestor na vyjadrenie;

M.  keďže EÚ má s Maldivami dlhodobé vzťahy, predovšetkým v oblastiach, akou je boj proti zmene klímy, a státisíce európskych turistov každoročne cestujú na Maldivy;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad závažnou a zhoršujúcou sa politickou situáciou a situáciou v oblasti ľudských práv na Maldivách a nad čoraz autoritatívnejším vládnutím prezidenta Yameena a jeho vlády; s uspokojením berie na vedomie závery Rady o Maldivách z 26. februára 2018;

2.  vyzýva vládu Maldív, aby okamžite zrušila výnimočný stav, rešpektovala inštitúcie a ich právomoci, ako je stanovené v ústave, a dodržiavala základné práva všetkých osôb vrátane práva na slobodu prejavu a zhromažďovania, ako aj zásady právneho štátu; vyjadruje čoraz väčšie znepokojenie nad nedávnymi krokmi vlády, ktoré vážne poškodzujú a oslabujú demokraciu a sú v rozpore s ústavou Maldív a medzinárodnými záväzkami krajiny v oblasti ľudských práv; odsudzuje pretrvávajúce zastrašovanie a hrozby namierené proti novinárom, blogerom a obhajcom ľudských práv na Maldivách; naliehavo vyzýva maldivské orgány, aby zaručili bezpečnosť všetkých aktivistov občianskej spoločnosti, obhajcov ľudských práv a mediálnych pracovníkov v krajine, umožnili im vykonávať si prácu bezpečne a bez prekážok, vyšetrili hrozby namierené proti nim a stíhali páchateľov; odsudzuje zásahy proti politickým oponentom na Maldivách a vyzýva vládu, aby stiahla všetky obvinenia voči všetkým osobám zadržiavaným z politických dôvodov a okamžite a bezpodmienečne ich prepustila;

3.  víta rozhodnutie Najvyššieho súdu Maldív z 1. februára 2018 zrušiť trestné konania voči politickým lídrom a obnoviť mandát 12 poslancom; vyzýva maldivské orgány, aby toto rozhodnutie dodržiavali;

4.  dôrazne odsudzuje akékoľvek zasahovanie do práce Najvyššieho súdu Maldív a zatknutie predsedajúcich sudcov; žiada ich okamžité a bezpodmienečné prepustenie; je znepokojený čoraz výraznejším stroskotávaním zásady oddelenia výkonnej a súdnej moci a iných mocí na Maldivách; vyzýva zodpovedné orgány, aby prijali okamžité kroky na obnovenie a dodržiavanie zásad zakotvených v ústave krajiny;

5.  opakovane vyzýva vládu, aby zaistila úplnú nezávislosť a nestrannosť súdnictva a aby všetkým občanom zaručila právo na spravodlivé a transparentné súdnictvo, ktoré nie je politicky ovplyvňované; odsudzuje zasahovanie do práce najvyššieho súdu a kroky prijaté proti súdom a sudcom; vyzýva vládu, aby zaistila, aby právnici mohli vykonávať všetky svoje profesijné činnosti bez zastrašovania, prekážok, prenasledovania či nevhodného zasahovania;

6.  opakovane vyzýva vládu Maldív, aby sa zapojila do inkluzívneho dialógu s predstaviteľmi všetkých politických strán; pripomína, že takýto dialóg pripravuje pôdu pre dôveryhodné, transparentné a inkluzívne voľby; domnieva sa, že EÚ by mala aj naďalej aktívne podporovať uľahčovanie takéhoto dialógu zo strany OSN;

7.  vyzýva vlády Indie a Číny, aby spolupracovali s krajinami EÚ s cieľom pomôcť dosiahnuť politickú a demokratickú stabilitu na Maldivách;

8.  domnieva sa, že zhoršovanie situácie v oblasti demokracie, ľudských práv a slobôd na Maldivách možno zvrátiť len prostredníctvom skutočného dialógu, do ktorého budú zapojené všetky politické strany a ostatní občianski lídri; ďalej sa domnieva, že ako prvý krok smerom k zmiereniu musí vláda prepustiť všetkých opozičných politikov, ktorí sú v súčasnosti väznení;

9.  opätovne potvrdzuje rozhodne odmietavý postoj EÚ voči trestu smrti vo všetkých prípadoch a bez výnimky; dôrazne odsudzuje oznámenie o opätovnom zavedení trestu smrti na Maldivách a naliehavo vyzýva vládu a parlament Maldív, aby dodržiavali moratórium na trest smrti, ktoré platí už viac ako 60 rokov; požaduje všeobecné zrušenie trestu smrti a vyzýva vládu, aby zrušila všetky rozsudky trestu smrti voči mladistvým a zakázala popravy mladistvých páchateľov;

10.  dôrazne kritizuje skutočnosť, že praktizovanie nemoslimského vierovyznania sa na Maldivách prísne trestá; vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že zákon o náboženskej jednote sa používa na obmedzovanie slobody prejavu na Maldivách;

11.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti s tým, aký vplyv by súčasná situácia mohla mať aj na bezpečnosť zahraničných rezidentov a návštevníkov; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, delegáciu EÚ na Maldivách a delegácie členských štátov, aby v tejto súvislosti úzko koordinovali svoje cestovné odporúčania;

12.  vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých osôb, ktoré sú svojvoľne zadržiavané a z ktorých mnohé sú novinári a pokojní demonštranti; odsudzuje akékoľvek použitie sily zo strany orgánov; vyzýva maldivské orgány, najmä orgány presadzovania práva, aby konali zdržanlivo; vyzýva orgány, aby vyšetrili všetky osoby podozrivé zo zodpovednosti za trestné činy, ktoré boli spáchané, a aby voči nim vyvodili zodpovednosť;

13.  vyzýva EÚ, aby v plnej miere využívala všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, na podporu dodržiavania ľudských práv a zásad demokracie na Maldivách, prípadne aj vrátane pozastavenia finančnej pomoci EÚ pre túto krajinu, pokým nebude obnovený právny štát a pokým sa nebudú dodržiavať demokratické zásady; vyzýva Radu, aby zaviedla cielené opatrenia a sankcie proti tým, ktorí v krajine podkopávajú ľudské práva, a aby zmrazila zahraničné aktíva a uložila zákaz cestovania niektorým členom maldivskej vlády a ich hlavným stúpencom spomedzi maldivskej podnikateľskej komunity;

14.  vyzýva vládu Maldív, aby uskutočnila hlbokú reformu súdnictva, ustanovila nestrannosť komisie pre justičnú službu, obnovila nezávislosť generálneho prokurátora a rešpektovala riadny proces a právo na spravodlivý, nestranný a nezávislý súdny proces;

15.  berie na vedomie, že podľa ústavy sa voľby musia uskutočniť v roku 2018; zdôrazňuje, že by sa mali vykonať okamžité kroky na zabezpečenie toho, aby tieto voľby boli transparentné a vierohodné, aby voliči mali skutočnú možnosť výberu a aby strany mohli slobodne viesť kampaň;

16.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov a vláde Maldív.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 140E, 9.6.2005, s. 165.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0180.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0464.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0383.

(5)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39275/statement-spokesperson-decision-supreme-court-maldives_en.

(6)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39413/statement-spokesperson-situation-maldives_en.

(7)

https://eeas.europa.eu/delegations/sri-lanka/39021/joint-local-statement-renewed-arrest-mp-faris-maumoon_en.

Posledná úprava: 15. marca 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia