Predlog skupne resolucije - RC-B8-0168/2018Predlog skupne resolucije
RC-B8-0168/2018

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah na Maldivih

14.3.2018 - (2018/2630(RSP))

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
Verts/ALE (B8-0168/2018)
EFDD (B8-0169/2018)
ECR (B8-0171/2018)
PPE (B8-0172/2018)
GUE/NGL (B8-0174/2018)
ALDE (B8-0175/2018)
S&D (B8-0176/2018)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Geoffroy Didier, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Elmar Brok, László Tőkés v imenu skupine PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Wajid Khan v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei v imenu skupine ECR
Urmas Paet, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Ivan Jakovčić, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE
Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL
Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD


Postopek : 2018/2630(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B8-0168/2018
Predložena besedila :
RC-B8-0168/2018
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah na Maldivih

(2018/2630(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah na Maldivih, zlasti z dne 16. septembra 2004[1], 30. aprila 2015[2], 17. decembra 2015[3] in 5. oktobra 2017[4],

–  ob upoštevanju izjav tiskovne predstavnice ESZD z dne 2. februarja 2018 o odločitvi, ki jo je maldivijsko vrhovno sodišče sprejelo 1. februarja 2018[5], ter z dne 6. februarja 2018 o razmerah na Maldivih[6],

–  ob upoštevanju skupne lokalne izjave o ponovni aretaciji poslanca Farisa Mavmuna[7], ki jo je 30. januarja 2018 podala delegacija Evropske unije v dogovoru z vodji misij v Colombu, akreditiranih pri Maldivih,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, ki so ga Maldivi podpisali,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, ki so ga Maldivi prav tako podpisali,

–  ob upoštevanju smernic EU o smrtni kazni,

–  ob upoštevanju uradne misije delegacije Evropskega parlamenta za odnose z državami južne Azije na Maldive od 29. do 31. oktobra 2017,

–  ob upoštevanju izjave visokega komisarja OZN za človekove pravice Zejda Rada Al Huseina z dne 7. februarja 2018,

–  ob upoštevanju izjave predsedstva delegacije Evropskega parlamenta za južno Azijo z dne 6. februarja 2018 o razmerah na Maldivih,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve o Maldivih, ki jih je Svet sprejel na 3598. seji 26. februarja 2018,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah,

–  ob upoštevanju srečanja generalnega sekretarja OZN z ministrom za zunanje zadeve Republike Maldivi Mohamedom Asimom 28. septembra 2017, na katerem je bila izražena zaskrbljenost nad političnimi razmerami v državi,

–  ob upoštevanju izjave mednarodnega združenja odvetnikov z dne 7. marca 2018, v kateri je bila izražena resna zaskrbljenost nad razmerami na področju pravne države in neodvisnosti sodstva na Maldivih,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker so se po prvih demokratičnih volitvah leta 2008 in sprejetju nove ustave vzbudila velika pričakovanja, da se bodo Maldivi rešili desetletja trajajočega avtoritarnega režima in se usmerili proti demokratičnemu sistemu, a nedavni dogodki pomenijo precejšnjo grožnjo za uresničitev teh obetov;

B.  ker člani opozicijskih strank, neodvisni novinarji in zagovorniki človekovih pravic poročajo o vse številnejših grožnjah in napadih oblasti, policije in skupin skrajnežev; ker so bili izraženi pomisleki v zvezi z zelo politiziranim maldivijskim sodstvom, ki je dolga leta zlorabljalo svoja pooblastila in delovalo v prid vladajoče stranke in proti opozicijskim politikom; ker je vedno več dokazov, da so bile kazenske obtožnice proti političnim nasprotnikom predsednika Abdule Jamina Abdula Gajuma politično motivirane; ker je bil nekdanji predsednik Mavmum Abdul Gajum februarja 2018 aretiran;

C.  ker bo septembra 2018 predvidoma potekal prvi krog predsedniških volitev; ker je predsednik mednarodno skupnost pozval k opazovanju volilnega procesa;

D.  ker je maldivijsko vrhovno sodišče 1. februarja 2018 ustavilo kazenski postopek zoper vodilne politike in priznalo, da je bilo sojenje nepravično; ker je v sodbi zahtevalo takojšnjo izpustitev devetih oseb, tudi osmih opozicijskih voditeljev, med njimi Mohameda Našida, ki je v izgnanstvu, ter vrnitev 12 suspendiranih poslancev na njihov položaj; ker ima vlada v parlamentu večino, dokler teh 12 poslancev ne bo ponovno zasedlo svojega mesta;

E.  ker je predsednik Abdula Jamin po odločitvi vrhovnega sodišča 5. februarja 2018 razglasil petnajstdnevno obdobje izrednih razmer; ker je bila z razglasitvijo izrednih razmer začasno odvzeta vrsta človekovih pravic in temeljnih svoboščin iz ustave, vključno s pravico do miroljubnega zbiranja ter zaščito pred nezakonito aretacijo in pridržanjem;

F.  ker sta bila dva predsedujoča sodnika vrhovnega sodišča, vključno s predsednikom tega sodišča, aretirana, zaradi česar so preostali sodniki razveljavili prvotno sodbo; ker so bili člani sodstva in politični nasprotniki samovoljno pridržani, pri čemer je šlo za odkrito neupoštevanje neodvisnosti sodstva;

G.  ker je predsednik kljub miroljubnim protestom na stotine državljanov 20. februarja 2018 izredne razmere podaljšal za nadaljnjih 30 dni, pri čemer je šlo za odločitev, ki je bila po mnenju vrhovnega državnega tožilca v nasprotju z ustavo, a jo je vrhovno sodišče potrdilo; ker se je o podaljšanju izrednih razmer v parlamentu glasovalo brez potrebne sklepčnosti;

H.  ker Svet za zunanje zadeve z zaskrbljenostjo spremlja nedavno zaostritev razmer na Maldivih in poziva vse v državi, zlasti organe pregona, naj ravnajo premišljeno; ker je bila na 37. seji Sveta za človekove pravice 8. marca 2018 v imenu več kot 40 držav, tudi vseh držav članic EU, podana skupna izjava, v kateri so podpisnice pozvale vlado Maldivov, naj znova vzpostavi ustavne pravice in neodvisnost sodišč, izrazile podporo ustreznemu delovanju parlamenta te države ter zahtevale, naj vlada izpusti politične zapornike in njihove družine;

I.  ker so civilnodružbeni aktivisti in zagovorniki človekovih pravic na Maldivih še naprej tarča groženj in ustrahovanja skrajnežev ter sodnega nadlegovanja organov, kot na primer izvršna direktorica maldivijske demokratične mreže Šahinda Ismail, ki so jo blatili v novicah, ji grozili s smrtjo ter jo vključili v policijsko preiskavo, ker se je izrekla zoper verski fundamentalizem in radikalizacijo;

J.  ker je predsednik Jamin večkrat izrazil namero, da bo nadaljeval usmrtitve, ukazane s strani države, s čimer bo končal 60-letni moratorij; ker maldivijska zakonodaja v nasprotju z mednarodnim pravom dovoljuje obsodbo mladoletnikov na preloženo smrtno kazen, ki se izvrši, ko mladoletnik dopolni 18 let; ker je maldivijsko vrhovno sodišče vsaj v treh primerih, namreč za Huseina Humama Ahmeda, Ahmeda Murata in Mohameda Nabila, potrdilo smrtno kazen posameznikov, ki so bili na smrt obsojeni v sodnih postopkih, v katerih se niso spoštovali mednarodno priznani standardi pravičnega sojenja, zdaj pa jim grozi skorajšnja usmrtitev;

K.  ker se Maldivi v zadnjih letih usmerjajo k bolj radikalni različici islama; ker je bila izražena skrb tudi zaradi naraščajoče radikalne islamistične militantnosti in številnih mladih radikaliziranih moških in žensk, ki naj bi se pridružili ISIS;

L.  ker so Mednarodna zveza novinarjev, Novinarji brez meja in Odbor za zaščito novinarjev 15. februarja 2018 podali skupno izjavo, v kateri so izrazili močno zaskrbljenost zaradi omejevanja medijev in medijske svobode na Maldivih in groženj zoper njih; ker je Abdul Rahim Abdula, namestnik voditelja vladajoče Napredne stranke Maldivov, 4. februarja 2018 pozval varnostne sile, naj nemudoma ukinejo televizijsko postajo Raajje, ki jo je obtožil, da namenja programski čas opozicijskim voditeljem;

M.  ker ima EU z Maldivi dolgotrajne odnose, zlasti na področjih, kot je boj proti podnebnim spremembam, tja pa vsako leto potuje več sto tisoč evropskih turistov;

1.  je zelo zaskrbljen zaradi slabšanja političnih razmer in razmer na področju človekovih pravic na Maldivih ter vse bolj avtoritarnega vladanja predsednika Abdula Jamina in njegove vlade; je zadovoljen s sklepi Sveta o Maldivih z dne 26. februarja 2018;

2.  poziva maldivijsko vlado, naj nemudoma prekliče izredne razmere ter spoštuje institucije in njihove pristojnosti, kot določa ustava, temeljne pravice vseh prebivalcev, tudi svobodo izražanja in zbiranja, ter pravno državo; je vse bolj zaskrbljen zaradi nedavnih ukrepov vlade, ki močno ogrožajo demokracijo in ji škodujejo ter so v nasprotju z maldivijsko ustavo in mednarodnimi obveznostmi te države na področju človekovih pravic; obsoja stalno ustrahovanje in grožnje, ki so jim izpostavljeni novinarji, avtorji spletnih dnevnikov in zagovorniki človekovih pravic na Maldivih; poziva maldivijske oblasti, naj poskrbijo za varnost vseh aktivistov, zagovornikov človekovih pravic in medijskih delavcev v državi ter jim omogočijo varno in nemoteno opravljanje dela, preiščejo grožnje zoper njih in kazensko preganjajo storilce; obžaluje zatiranje političnih nasprotnikov na Maldivih in poziva vlado, naj umakne vse obtožbe zoper tiste, ki so bili pridržani iz političnih razlogov, ter jih nemudoma in brezpogojno izpusti;

3.  pozdravlja odločitev maldivijskega vrhovnega sodišča z dne 1. februarja 2018 o ustavitvi kazenskega postopka zoper vodilne politike in vrnitvi 12 poslancev na njihov položaj; poziva maldivijske oblasti, naj to odločitev spoštujejo;

4.  odločno obsoja vsakršno vmešavanje v delo maldivijskega vrhovnega sodišča in aretacije predsedujočih sodnikov; poziva k njihovi takojšnji in brezpogojni izpustitvi; je zaskrbljen zaradi vse hitrejšega razkrajanja načela ločitve izvršne, sodne in drugih oblasti na Maldivih; poziva odgovorne organe, naj nemudoma ukrepajo ter znova vzpostavijo in spoštujejo ustavna načela;

5.  ponovno poziva vlado, naj zagotovi popolno neodvisnost in nepristranskost sodstva in vsem državljanom zajamči pravico do poštenega in preglednega sodnega varstva brez političnih vplivov; obsoja vmešavanje v delo maldivijskega vrhovnega sodišča in ukrepe zoper sodstvo in sodnike; poziva vlado, naj zagotovi, da bodo lahko odvetniki opravljali vse poklicne naloge brez groženj, ustrahovanja, ovir, nadlegovanja in nedopustnega vmešavanja;

6.  znova poziva maldivijsko vlado, naj sodeluje v vključujočem dialogu z voditelji vseh političnih strank; spominja, da ta dialog tlakuje pot za verodostojne, pregledne in vključujoče volitve; meni, da bi morala EU še naprej dejavno podpirati OZN pri omogočanju tega dialoga;

7.  poziva vladi Indije in Kitajske, naj sodelujeta z državami EU pri iskanju politične in demokratične stabilnosti na Maldivih;

8.  meni, da se lahko le s procesom pristnega dialoga z vsemi vpletenimi političnimi strankami in drugimi državljanskimi voditelji izboljšajo razmere na področju demokracije, človekovih pravic in svoboščin na Maldivih; je tudi prepričan, da je prvi korak k spravi ta, da vlada izpusti vse opozicijske politike, ki so trenutno zaprti;

9.  ponavlja, da EU odločno nasprotuje smrtni kazni v vseh primerih in brez izjem; ostro obsoja napoved ponovne uvedbe smrtne kazni na Maldivih ter poziva maldivijsko vlado in parlament, naj spoštujeta moratorij na smrtno kazen, ki je v veljavi že več kot 60 let; poziva k splošni odpravi smrtne kazni in prosi vlado, naj nemudoma prekliče vse smrtne obsodbe mladoletnikov in prepove usmrtitve mladoletnih storilcev kaznivih dejanj;

10.  izraža ostro kritiko na račun tega, da je prakticiranje nemuslimanskih veroizpovedi na Maldivih strogo kaznivo; je zaskrbljen, ker se zakon o verski enotnosti uporablja za omejevanje svobode izražanja v tej državi;

11.  izraža zaskrbljenost zaradi morebitnih posledic, ki bi jih trenutne razmere utegnile imeti za varnost tujih državljanov, ki prebivajo na Maldivih, in obiskovalcev; poziva podpredsednico/visoko predstavnico, delegacijo EU na Maldivih in delegacije držav članic, naj dobro uskladijo svoje potovalne nasvete v zvezi s tem;

12.  poziva k takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh samovoljno pridržanih oseb, med katerimi je veliko novinarjev in mirnih protestnikov; obsoja vsakršno uporabo sile s strani oblasti; maldivijske organe, zlasti tiste za kazenski pregon, poziva, naj ravnajo preudarno; poziva jih tudi, naj sprožijo preiskavo vseh, ki so osumljeni storjenih kaznivih dejanj, in poskrbijo, da bodo za ta dejanja tudi odgovarjali;

13.  poziva EU, naj dodobra izkoristi vse instrumente, ki jih ima na voljo, da bi spodbudila spoštovanje človekovih pravic in demokratičnih načel na Maldivih, in naj razmisli tudi o začasni ustavitvi finančne pomoči, dokler ne bodo obnovljeni pravna država in demokratična načela; poziva Svet, naj sprejeme usmerjene ukrepe in sankcije proti tistim, ki spodkopavajo človekove pravice, ter zamrzne sredstva, ki jih imajo nekateri člani maldivijske vlade in njihovi glavni podporniki iz maldivijskega gospodarstva v tujini, hkrati pa zanje uvede prepoved potovanja;

14.  poziva maldivijsko vlado, naj temeljito reformira sodstvo, zagotovi nepristranskost komisije sodniške službe, znova uvede neodvisnost vrhovnega državnega tožilca ter spoštuje načelo dolžnega pravnega ravnanja in pravico do poštenega, nepristranskega in neodvisnega sojenja;

15.  ugotavlja, da je treba v skladu z ustavo v letu 2018 razpisati volitve; poudarja, da je treba nemudoma ukrepati, da bodo te volitve pregledne in verodostojne, da bodo imeli volivci dejansko izbiro in da bodo lahko stranke nemoteno vodile svoje volilne kampanje;

16.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov in vladi Maldivov.

Zadnja posodobitev: 14. marec 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov