Postup : 2018/2663(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0191/2018

Předložené texty :

RC-B8-0191/2018

Rozpravy :

PV 19/04/2018 - 8.1
CRE 19/04/2018 - 8.1

Hlasování :

PV 19/04/2018 - 10.3

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0176

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 358kWORD 54k
18.4.2018
PE618.443v01-00}
PE621.578v01-00}
PE621.580v01-00}
PE621.581v01-00}
PE621.582v01-00} RC1
 
B8-0191/2018}
B8-0207/2018}
B8-0209/2018}
B8-0210/2018}
B8-0211/2018} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

PPE (B8-0191/2018)

S&D (B8-0207/2018)

ALDE (B8-0209/2018)

Verts/ALE (B8-0210/2018)

ECR (B8-0211/2018)


o situaci v Pásmu Gazy  (2018/2663(RSP))


Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Julia Pitera, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok za skupinu PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Norbert Neuser za skupinu S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Anders Primdahl Vistisen za skupinu ECR
Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Anders Primdahl Vistisen za skupinu ALDE
Tamás Meszerics, Jakop Dalunde, Bart Staes, Helga Trüpel, Alyn Smith, Rebecca Harms, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE
Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Eleonora Evi
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Pásmu Gazy  (2018/2663(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o izraelsko-palestinském konfliktu a o mírovém procesu na Blízkém východě,

–  s ohledem na nedávné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové ze dne 31. března 2018 a na prohlášení, která ve dnech 5. a 7. dubna a 19. února 2018 učinil její tiskový mluvčí,

–  s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese ze dne 5. dubna 2018 a na prohlášení jeho mluvčího ze dne 30. března 2018,

–  s ohledem na prohlášení žalobkyně Mezinárodního trestního soudu Fatou Bensoudové ze dne 8. dubna 2018,

–  s ohledem na příslušné rezoluce Valného shromáždění OSN a Rady bezpečnosti OSN,

–  s ohledem na čtvrtou Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války z roku 1949,

–  s ohledem na základní zásady OSN pro použití síly a střelných zbraní příslušníky donucovacích orgánů z roku 1990,

–  s ohledem na zprávu OSN z července 2017 nazvanou „Gaza, o deset let později“

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 30. března 2018 byly v Pásmu Gazy zahájeny šestitýdenní masové demonstrace, tzv. velký pochod za návrat, který organizují skupiny občanské společnosti; vzhledem k tomu, že Hamás i další palestinské frakce vyzývají obyvatele k účasti na tomto pochodu; vzhledem k tomu, že izraelské orgány informovaly o tom, že na jejich obranné síly bylo útočeno kameny a zápalnými bombami a že se někteří účastníci protestů pokoušeli poškodit a překročit oplocení a vstoupit na izraelské území;

B.  vzhledem k tomu, že dne 30. března, 6. dubna a 13. dubna 2018 izraelské ozbrojené síly (IDF) zahájily palbu na protestující a použily ostré střelivo; vzhledem k tomu, že bylo zabito téměř 30 Palestinců a více než 2 000 osob bylo zraněno, včetně mnoha dětí a žen;

C.  vzhledem k tomu, že generální tajemník OSN António Guterres a místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Federica Mogheriniová a řada dalších mezinárodních aktérů vyzvala k nezávislému transparentnímu vyšetření těchto násilností, zvláště v souvislosti s použitím ostrého střeliva;

D.  vzhledem k tomu, že základní zásady OSN pro použití síly a střelných zbraní příslušníky donucovacích orgánů povolují záměrné použití smrtících střelných zbraní pouze v případech uvedených v odstavci 9 těchto zásad;

E.  vzhledem k tomu, že Hamás figuruje na seznamu teroristických organizací vedeném EU a vyzývá ke zničení Izraele; vzhledem k tomu, že nadále pokračuje odpalování raket z Pásma Gazy na izraelské území; vzhledem k tomu, že v posledních týdnech sílí teroristické útoky proti Izraeli a v Pásmu Gazy a jeho okolí roste počet ozbrojených incidentů;

F.  vzhledem k tomu, že podle údajů OSN 1,3 milionu osob v Gaze potřebuje humanitární pomoc, 47 % domácností trpí vážným nebo mírným nedostatkem potravin, 97 % vody z vodovodní sítě není vhodné pro lidskou spotřebu, 80 % potřeb v oblasti energie není pokryto a více než 40 % obyvatel v této oblasti je nezaměstnaných;

G.  vzhledem k tomu, že Hamás v Pásmu Gazy i nadále kontroluje obyvatele a vyvíjí na ně nátlak a Gaza je v mezinárodním měřítku vnímána jako centrum teroristických organizací; vzhledem k tomu, že orgány pod vedením Hamásu silně omezují základní svobody, včetně svobody sdružování a projevu; vzhledem k tomu, že bez ohledu na blokádu rozdělení palestinské společnosti dále omezuje schopnost místních orgánů zajišťovat v Gaze poskytování základních služeb; vzhledem k tomu, že nedávný pokus o atentát na palestinského předsedu vlády Rámích Hamdalláha během jeho návštěvy v této oblasti dále prohloubil patovou situaci, která blokuje proces palestinského usmíření;

H.  vzhledem k tomu, že podle dostupných informací byli Avera Mengistu, který do Izraele emigroval z Etiopie, a Hišám As-Sajjid, palestinský beduín z Izraele, nezákonně zatčeni a jsou drženi v izolaci v Pásmu Gazy, přičemž oba muži trpí psychosociálním postižením; vzhledem k tomu, že Hamás v Gaze i nadále zadržuje ostatky izraelských vojáků Hadara Goldina a Orona Shaula;

1.  vyzývá k co největší zdrženlivosti a zdůrazňuje, že prioritou je zabránit jakékoli další eskalaci násilí a ztrátám na životech;

2.  vyjadřuje politování nad ztrátou životů; důrazně odsuzuje zabití a zranění nevinných palestinských demonstrantů v Pásmu Gazy, k nimž došlo v posledních třech týdnech, a naléhavě vyzývá izraelské ozbrojené síly, aby vůči neozbrojeným protestujícím nepoužívaly smrtící prostředky; vyjadřuje soustrast rodinám obětí; znovu opakuje, že je nutné umožnit rychlé dodávky lékařského vybavení pro potřebné a umožnit, aby byli pacienti z Gazy přijímáni z humanitárních důvodů v nemocnicích mimo území pásma;

3.  uznává problémy, jimž Izrael čelí v oblasti bezpečnosti, a to, že musí chránit své území a hranice za využití přiměřených prostředků; odsuzuje teroristické útoky na Izrael, které z Pásma Gazy provádí Hamás a další militantní skupiny, včetně odpalování raket, infiltrace na území Izraele a budování tunelů; vyjadřuje své znepokojení nad tím, že se Hamás podle všeho snaží o vyostření napětí; jednoznačně odsuzuje nepolevující taktiku Hamásu, který zneužívá civilisty k tomu, aby kryli teroristické aktivity;

4.  zdůrazňuje právo Palestinců na pokojné protesty, které jsou legitimním projevem jejich základních práv na svobodu projevu, shromažďování a sdružování; vyzývá osoby, které stojí v čele protestů v Pásmu Gazy, aby se zdržely rozdmýchávání násilí a aby zajistily, že veškeré protesty, demonstrace a shromáždění budou nenásilné a nebudou zneužity k jinému účelu; vyzývá Izrael, aby respektoval toto základní právo na pokojné protesty;

5.  podporuje výzvy k tomu, aby byly tyto násilné události nezávisle a transparentně vyšetřeny; bere na vědomí mechanismus pro vyšetřování a hodnocení, který zřídily izraelské ozbrojené síly a který je určen k přezkumu jeho akcí a konkrétních incidentů, k nimž došlo na hranici Izraele a Gazy od 30. března 2018; připomíná význam odpovědnosti a to, že záměrné použití smrtících prostředků vůči demonstrantům, kteří nemohou bezprostředně ohrozit něčí život nebo někoho zranit, porušuje mezinárodní právo v oblasti lidských práv a s ohledem na okupaci je závažným porušením čtvrté Ženevské úmluvy;

6.  s hlubokým znepokojením bere na vědomí, že OSN v několika svých zprávách varovalo před tím, že do roku 2020 může být Pásmo Gazy neobyvatelné; hluboce odsuzuje především skutečnost, že zdravotnictví je na pokraji kolapsu a nemocnice čelí závažnému nedostatku léků, vybavení a elektřiny; žádá okamžité přijetí zásadních mezinárodních opatření k obnově a renovaci Gazy, aby se zmírnila humanitární krize; vysoce oceňuje práci Agentury OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (UNRWA), která poskytuje potravinovou pomoc, přístup ke vzdělání a zdravotní péči a další základní služby pro populaci palestinských uprchlíků v této oblasti, která čítá 1,3 milionu osob;

7.  vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému ukončení blokády a uzavření Pásma Gazy, které vedly ke zhoršení bezprecedentní humanitární krize v této oblasti;

8.  znovu žádá, aby se do Pásma Gazy vrátila Palestinská správa a mohla se tak ujmout výkonu svých vládních funkcí, což musí být prioritou; vyzývá palestinské frakce, aby obnovily úsilí o usmíření, které má zásadní význam také pro zlepšení situace osob žijících v Gaze; zdůrazňuje, že usmíření v Palestině, včetně prezidentských a parlamentních voleb, které se měly konat již dávno, má význam pro dosažení řešení v podobě dvou států a je nutné, aby EU toto usmíření i nadále podporovala inovativními opatřeními; vyzývá k odzbrojení všech militantních skupin v Pásmu Gazy;

9.  požaduje, aby byli Avera Mengistu a Hišám As-Sajjid propuštěni a mohli se vrátit do Izraele; požaduje, aby byly vráceny ostatky Hadara Goldina a Orona Shaula, a vyjadřuje upřímnou soustrast jejich rodinám; žádá, aby byly vráceny ostatky zabitých Palestinců;

10.  znovu vyzývá všechny zúčastněné strany konfliktu, aby plně dodržovaly práva zadržovaných osob a vězňů;

11.  připomíná, že na situaci v Pásmu Gazy je nutné nahlížet v širších souvislostech mírového procesu na Blízkém východě; znovu opakuje, že hlavním cílem EU je dosáhnout řešení izraelsko-palestinského konfliktu v podobě existence dvou států na základě hranic z roku 1967, s Jeruzalémem jakožto hlavním městem obou států, s bezpečným Státem Izrael a nezávislým, demokratickým, souvislým a životaschopným Palestinským státem, které budou žít vedle sebe v míru a bezpečí, na základě práva na sebeurčení a plného dodržování mezinárodního práva;

12.  zdůrazňuje, že nenásilné prostředky a dodržování lidských práv a humanitárního práva státními i nestátními subjekty jsou jedinou cestou, jak dosáhnout udržitelného řešení a spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci; dále se domnívá, že pokračující násilí, teroristické činy a podněcování k násilí se zásadně neslučují se snahou o dosažení mírového řešení založeného na dvou státech; podotýká, že k tomu, aby bylo možné znovu nastolit důvěru a zabránit eskalaci násilí, které by dále omezovalo šanci na dosažení míru, je nutné vytrvat v odhodlání účinně bojovat proti násilí, terorismu, verbálním projevům nenávisti a podněcování k nenávisti;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, parlamentům a vládám členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, Knesetu, prezidentovi a vládě Izraele, Palestinské legislativní radě a prezidentovi palestinské samosprávy.

 

 

Poslední aktualizace: 18. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí