Postup : 2018/2661(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0197/2018

Předložené texty :

RC-B8-0197/2018

Rozpravy :

PV 19/04/2018 - 6.1
CRE 19/04/2018 - 6.1

Hlasování :

PV 19/04/2018 - 10.1

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0174

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 371kWORD 56k
18.4.2018
PE618.450v01-00}
PE618.452v01-00}
PE618.453v01-00}
PE618.454v01-00}
PE618.457v01-00} RC1
 
B8-0197/2018}
B8-0199/2018}
B8-0200/2018}
B8-0201/2018}
B8-0204/2018} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

PPE (B8-0197/2018)

S&D (B8-0199/2018)

ECR (B8-0200/2018)

ALDE (B8-0201/2018)

Verts/ALE (B8-0204/2018)


o Bělorusku (2018/2661(RSP))


Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Clare Moody za skupinu S&D
Charles Tannock, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR
Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans za skupinu ALDE
Rebecca Harms, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Davor Škrlec, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o Bělorusku (2018/2661(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení a doporučení týkající se Běloruska,

–  s ohledem na parlamentní volby konané v Bělorusku dne 11. září 2016, prezidentské volby konané dne 11. října 2015 a volby do místních zastupitelstev konané dne 18. února 2018,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 20. února 2018 k volbám do místních zastupitelstev v Bělorusku,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky ze dne 25. března 2018 k událostem předcházejícím oslavám Dne svobody v Bělorusku a během jejich konání,

–  s ohledem na závěry Rady týkající se Běloruska, zejména na závěry ze dne 15. února 2016, ve kterých se ruší sankce proti 170 jednotlivcům a třem běloruským společnostem a stanoví se rámec pro politický dialog a podmínky pro to, aby se vztahy EU a Běloruska dále vyvíjely na základě pozitivnějších témat, zejména pokud jde o demokratické reformy,

–  s ohledem na závěry summitu Východního partnerství ze dne 24. listopadu 2017 a vyslovení souhlasu s programem „20 cílů pro rok 2020“, který má přinést výsledky pro občany,

–  s ohledem na návštěvu komisaře Hahna v Bělorusku v lednu 2018 a na probíhající jednání o prioritách partnerství EU–Bělorusko,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady pro zahraniční věci prodloužit až do února 2019 platnost zbývajících omezujících opatření vůči Bělorusku, mezi něž patří zbrojní embargo, zákaz vývozu vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi, a zmrazení majetku a zákaz vstupu na území EU čtyřem osobám zařazeným na seznam v souvislosti s neobjasněným zmizením dvou opozičních politiků, jednoho podnikatele a jednoho novináře v letech 1999 a 2000,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a na všechny úmluvy o lidských právech, jichž je Bělorusko smluvní stranou,

–  s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku ze dne 28. března 2018,

–  s ohledem na článek 135 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že po prezidentských volbách v roce 2015 a po parlamentních volbách v roce 2016 se v Bělorusku konaly dne 18. února 2018 volby do místních zastupitelstev; vzhledem k tomu, že dlouhodobá doporučení Úřadu OBSE pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) a Benátské komise v oblasti volebních zákonů a procesů zůstávají v Bělorusku bez odezvy; vzhledem k tomu, že podle pozorovatelů z řad zahraničních diplomatů i Bělorusů volby do místních zastupitelstev, které se konaly v únoru 2018, tyto nedostatky jen znovu potvrdily;

B.  vzhledem k tomu, že v únoru 2016 EU jako gesto dobré vůle zrušila většinu svých omezujících opatření vůči běloruským představitelům a právním subjektům s cílem podnítit Bělorusko k tomu, aby zlepšilo situaci v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu;

C.  vzhledem k tomu, že EU opakovaně prohlásila, že dodržování základních svobod, zásad právního státu a lidských práv je jednoznačným předpokladem pro zlepšení a další rozvíjení vztahů mezi Evropskou unií a Běloruskem; vzhledem k tomu, že situace v zemi však i nadále zůstává znepokojující, protože v tomto ohledu lze zaznamenat pouze velmi omezené kroky, spíše náznaky, ve snaze o zlepšení;

D.  vzhledem k tomu, že dlouho očekávané ústavní a legislativní reformy, které by umožnily, aby země dospěla ke skutečné demokracii, se zatím nedostavují;

E.  vzhledem k tomu, že se neuskutečnil žádný pokus o volební reformu, a jak se ukázalo během voleb do místních zastupitelstev v únoru 2018, přetrvává značný počet závažných nedostatků a procesních nesrovnalostí, včetně restriktivního právního rámce pro výkon politických práv ve všech fázích volebních kampaní a problémů se sledováním průběhu hlasování, se samotným hlasováním a se sčítáním hlasů; vzhledem k tomu, že od roku 1994 se v Bělorusku neuskutečnily žádné svobodné a spravedlivé volby;

F.  vzhledem k tomu, že ke sledování průběhu voleb do místních zastupitelstev nebyli přizváni mezinárodní pozorovatelé, přičemž běloruští pozorovatelé sami shromáždili hmatatelné důkazy o obrovském celostátním úsilí navýšit celkovou volební účast a o tzv. kruhovém hlasování, které bylo použito poprvé po několika letech;

G.  vzhledem k tomu, že pokračují aktivity s cílem zastrašit, včetně mnoha případů zadržení nezávislých a opozičních aktivistů, politiků a novinářů; vzhledem k tomu, že prominentním představitelům opozice a prodemokratickým aktivistům a obhájcům lidských práv bylo znovu znemožněno se voleb účastnit nebo byli zatčeni ještě před konáním či v průběhu nepovolené demonstrace v Minsku dne 25. března 2018 u příležitosti 100. výročí vyhlášení nezávislosti Běloruska, následně byla ovšem většina z nich propuštěna, aniž by byli z čehokoli obviněni;

H.  vzhledem k tomu, že ve vazbě stále zůstávají dva političtí vězni, Michail Žamčužny a Zmicer Palijenka;

I.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament léta podporoval běloruskou občanskou společnost, kromě jiných iniciativ i udělením Sacharovovy ceny Běloruské asociaci novinářů v roce 2004 a Aljaksandaru Milinkevičovi v roce 2006;

J.  vzhledem k tomu, že události na Den svobody v roce 2018 jsou znovu dokladem toho, že běloruská vláda nemá nikterak v úmyslu se vzdát svých starých metod masových represí vůči občanům, kteří se pokoušejí uplatnit svá práva vyplývající z ústavy a z mezinárodních smluv;

K.  vzhledem k tomu, že dne 24. ledna 2018 ministerstvo informací svévolně zablokovalo na celém území Běloruska přístup k nejsledovanějším webovým stránkám nezávislého zpravodajství Charter97.org; vzhledem k tomu, že byla zahájena trestní řízení s nezávislými bloggery; vzhledem k tomu, že pokud by byly přijaty předložené návrhy změn zákona o sdělovacích prostředcích, staly by se novou a závažnou hrozbou pro svobodu projevu v zemi;

L.  vzhledem k tomu, že dne 25. října 2016 přijalo Bělorusko svůj Národní akční plán v oblasti lidských práv, který byl schválen usnesením běloruské rady ministrů a vymezuje principiální směry činnosti ve snaze naplnit závazky země v oblasti lidských práv;

M.  vzhledem k tomu, že Bělorusko je jedinou zemí v Evropě, která má stále výkon trestu smrti; vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodaj OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku konstatoval, že rozsudky smrti v Bělorusku lze považovat za značně sporné, protože v zemi nefunguje nezávislé soudnictví a neprobíhají spravedlivé soudní procesy;

N.  vzhledem k tomu, že EU a Bělorusko právě jednají o konkrétním potřebám uzpůsobených prioritách partnerství, mezi jejichž hlavní oblasti zájmu patří hospodářský rozvoj a modernizace, posilování institucí a řádné správy věcí veřejných, propojitelnost a mezilidské kontakty; vzhledem k tomu, že běloruská vláda opakovaně uvedla, že usiluje o normalizaci vztahů s EU, o zrušení zbývajících sankcí a o uvolnění vízového režimu; vzhledem k tomu, že pokrok v tomto ohledu však nutně závisí na tom, zda Bělorusko projeví politickou vůli a odhodlání vyznávat demokratické hodnoty, právní řád a základní svobody;

1.  podporuje kriticky důležité aktivní styky EU s Běloruskem, pokud budou podmíněny tím, že Bělorusko učiní konkrétní kroky ve snaze o demokratizaci a že běloruské orgány budou v plném rozsahu dodržovat základní svobody a lidská práva;

2.  se zklamáním konstatuje, že i přes dřívější výzvy nebyla uskutečněna doporučení, která vydaly úřad OBSE ODIHR a Benátská komise po prezidentských volbách v roce 2015 a po parlamentních volbách v roce 2016 a která měla být uskutečněna před volbami do místních zastupitelstev v roce 2018; vyzývá běloruské orgány, aby neprodleně začaly opětovně pracovat na komplexních volebních reformách jako součásti širšího demokratizačního procesu a ve spolupráci s mezinárodními partnery;

3.  vyjadřuje politování nad pronásledováním novinářů a nezávislých sdělovacích prostředků v Bělorusku po volbách do místních zastupitelstev, mezi jehož příklady jsou mimo jiné nezákonné odvedení novináře stanice Belsat TV Andruse Kozela z volební místnosti a brutální zacházení s ním a zablokování zpravodajského portálu Charter97;

4.  naléhavě žádá běloruské orgány, aby okamžitě a bezpodmínečně zrušily blokádu hlavního nezávislého zpravodajského internetového portálu Charter97.org, upustily od novelizace zákona o sdělovacích prostředích, který by, pokud by byl přijat, ohrozil svobodu projevu, a aby ukončily pronásledování nezávislých blogerů za to, že tuto svobodu uplatňují;

5.  konstatuje, že počet zástupců demokratické opozice ve volebních místnostech na úrovni okrsků byl ve srovnání s počtem podaných žádostí neúměrně nízký;

6.  vyjadřuje zklamání nad opakovaným zamítnutím registrace demokratických opozičních stran; vyzývá ke zrušení omezení politických stran v Bělorusku a k jejich snadnější registraci; zdůrazňuje, že všem politickým stranám musí být umožněno vykonávat neomezenou politickou činnost, zejména v období volební kampaně; vyzývá ke zrušení článku 193/1 trestního zákoníku Běloruska, který staví účast na činnosti neregistrovaných organizací mimo zákon;

7.  s politováním konstatuje, že běloruské orgány reagovaly na snahu opozičních aktivistů zorganizovat 25. března 2018 na Den svobody nepovolenou demonstraci nepřiměřeně, což vedlo k zatčení desítek osob, včetně opozičních vůdců a bývalých kandidátů na prezidenta Mikalaje Statkeviče a Uladzimira Ňakljajeva; znovu opakuje, že svoboda shromažďování a sdružování je základním lidským právem; zdůrazňuje, že jakékoli závažné ustupování, pokud jde o demokracii a dodržování základních práv, včetně zadržení dalších politických vězňů, by mělo v každém případě vést ve vztazích s Běloruskem k jednoznačné reakci EU;

8.  důrazně požaduje propuštění Michaila Žamčužného a Zmicera Palijenky, dvou aktivistů občanské společnosti, kteří jsou v současnosti zadržováni z politických důvodů, a rehabilitaci všech bývalých politických vězňů, kterým mají být navrácena jejich občanská a politická práva;

9.  opakovaně vyzývá běloruské orgány, aby v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv a s mezinárodními a regionálními nástroji v oblasti lidských práv, které Bělorusko ratifikovalo, za všech okolností zajistily dodržování demokratických zásad, lidských práv a základních svobod;

10.  poukazuje na to, že dodržování základních svobod je jedním z hlavních prvků zdravé demokracie; naléhavě žádá běloruské orgány, aby se s cílem zaručit občanské svobody a práva, zejména právo na sdružování, pokojné shromažďování a právo na svobodu projevu, a také s cílem zajistit rámec pro fungování svobodných a nezávislých sdělovacích prostředků zapojily do konstruktivního otevřeného dialogu s demokratickou opozicí a organizacemi občanské společnosti;

11.  znovu naléhavě žádá Bělorusko, aby se připojilo k celosvětovému moratoriu na používání trestu smrti, což by bylo prvním krokem na cestě k jeho trvalému zrušení; připomíná, že trest smrti je formou nelidského a ponižujícího zacházení, která nemá žádný prokazatelný odrazující účinek, a že v jeho důsledku jsou justiční omyly nezvratné; s politováním konstatuje, že běloruské soudy v roce 2018 znovu v několika případech vynesly trest smrti;

12.  vyzývá ESVČ a Komisi, aby i nadále poskytovaly organizacím občanské společnosti v Bělorusku i jinde v zahraničí svou podporu; v této souvislosti zdůrazňuje, že je nutné podporovat všechny nezávislé informační zdroje určené pro běloruskou společnost, včetně vysílání sdělovacích prostředků v běloruském jazyce a ze zahraničí;

13.  bere na vědomí odvětvový dialog na odborné úrovni, který probíhá mezi EU a Běloruskem, a prohloubení spolupráce v oblastech, jako je reforma hospodářství, účinné využívání zdrojů, ekologická ekonomika a ochrana životního prostředí; vyzývá ESVČ a Komisi, aby učinily bezpečnost běloruské jaderné elektrárny ve městě Astravěc svou prioritou a zajistily, aby byl pokrok ve vztazích mezi EU a Běloruskem podmíněn větší otevřeností, širší spoluprací a dodržováním veškerých mezinárodních norem jaderné bezpečnosti a ochrany životního prostředí ze strany Běloruska;

14.  s politováním konstatuje, že současný dialog týkající se oblasti lidských práv nenese žádné konkrétní výsledky, a naléhavě vyzývá zvláštního zástupce EU pro lidská práva, aby nalezl způsoby a prostředky, jak v Bělorusku podporovat úplnou a účinnou ochranu lidských práv; vyzývá k propuštění všech politických vězňů;

15.  bere na vědomí probíhající jednání o prioritách partnerství mezi EU a Běloruskem a netrpělivě očekává jejich brzké uzavření, které povede k rozšíření oboustranné spolupráce ku prospěchu občanů na obou stranách a za předpokladu, že Bělorusko přijme jasné hmatatelné kroky směrem k demokratizaci a otevřenosti a zajistí mj. coby svou prioritu rozsáhlou volební reformu, umožní mu dosáhnout na širší finanční pomoc a spolupráci; vítá v této souvislosti plán Komise na navýšení finanční pomoci na období 2018–2020; trvá na jasnějších reformních závazcích běloruské vlády a doporučuje, aby byl v zájmu užších vztahů mezi EU a Běloruskem vytvořen plán ve formě referenčních kritérií a časového harmonogramu pro plnění těchto závazků;

16.  naléhavě vyzývá k další podpoře EU poskytované organizacím občanské společnosti a obráncům lidských práv a žádá Komisi, aby úzce spolupracovala s Fórem občanské společnosti v rámci Východního partnerství a řídila se jeho doporučeními; naléhavě vyzývá běloruskou vládu, aby zajistila účast občanů v rozhodovacích politických procesech na místní a celostátní úrovni a nechala se přitom inspirovat pokyny, které přijala Rada Evropy dne 27. listopadu 2017; konstatuje, že mezi Běloruskem a touto organizací dochází se stále větší interakci;

17.  vyzývá v této souvislosti ESVČ a Komisi, aby zjistily, jakým způsobem by bylo možné informovat běloruské organizace občanské společnosti o probíhajícím dialogu a jednáních mezi EU a Běloruskem a jak by s nimi mohly tuto problematiku konzultovat;

18.  s potěšením konstatuje, že došlo k zahájení partnerství mezi EU a Běloruskem v oblasti mobility, a netrpělivě očekává, že mezi EU a Běloruskem dojde k dojednání dohody o zjednodušení vízového styku a dohody o zpětném přebírání osob, což by bezpochyby přispělo k prohloubení kontaktů mezi lidmi i podniky;

19.  vítá rozhodnutí minských orgánů, které od února 2018 umožnily zahraničním občanům z 80 zemí krátkodobě pobývat v Bělorusku bez víza;

20.  vítá pokrok, kterého bylo dosaženo při prosazování mládežnické výměny mezi EU a Běloruskem a kontaktů mezi lidmi, mj. prostřednictvím unijního systému mobility MOST, programu Erasmus+, iniciativy Horizont 2020 a Nástroje pro poskytování odborné pomoci a výměnu informací (TAIEX) a na základě přistoupení Běloruska k Boloňskému procesu; vyzývá k uplatňování Boloňského procesu v souladu s plánem, který byl dohodnut mezi Evropským prostorem vysokoškolského vzdělávání (EHEA) a Běloruskem, což je opatření, které bude ku prospěchu mladým Bělorusům a které dále zlepší výměnné pobyty s EU a styky mezi lidmi;

21.  žádá o prodloužení mandátu zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku; vyzývá běloruskou vládu, aby se zvláštním zpravodajem plně spolupracovala; vyzývá EU a její členské státy, aby podporovaly a prosazovaly prodloužení mandátu zvláštního zpravodaje OSN, a vybízí zvláštního zástupce EU pro lidská práva, aby v zájmu zlepšení situace v této zemi se zvláštním zpravodajem OSN spolupracoval;

22.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, Radě, Úřadu OBSE pro demokratické instituce a lidská práva, vládám a parlamentům členských států a běloruským orgánům.

 

Poslední aktualizace: 18. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí