Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0197/2018Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0197/2018

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Hviderusland

18.4.2018 - (2018/2661(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
PPE (B8‑0197/2018)
S&D (B8‑0199/2018)
ECR (B8‑0200/2018)
ALDE (B8‑0201/2018)
Verts/ALE (B8‑0204/2018)

Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Clare Moody for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen
Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen
Rebecca Harms, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Davor Škrlec, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen

Procedure : 2018/2661(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B8-0197/2018
Indgivne tekster :
RC-B8-0197/2018
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om Hviderusland

(2018/2661(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger og henstillinger om Hviderusland,

–  der henviser til parlamentsvalget den 11. september 2016, til præsidentvalget den 11. oktober 2015 samt til lokalvalget den 18. februar 2018 i Hviderusland,

–  der henviser til erklæringen af 20. februar 2018 fra talsmanden for næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om lokalvalget i Hviderusland,

–  der henviser til NF/HR's talsmands erklæring af 25. marts 2018 om udviklingen i tiden op til og under Frihedsdagen i Hviderusland,

–  der henviser til Rådets konklusioner om Hviderusland, navnlig konklusionerne af 15. februar 2016 om ophævelse af sanktionerne mod 170 enkeltpersoner og tre hviderussiske virksomheder, hvori rammen for den politiske dialog samt betingelserne for, at forbindelserne mellem EU og Hviderusland kan udvikle sig i en mere positiv retning, navnlig i forbindelse med demokratiske reformer, fastsættes,

–  der henviser til konklusionerne fra topmødet i Det Østlige Partnerskab af 24. november 2017 og til godkendelsen af de 20 konkrete mål for 2020, der sigter mod at skabe resultater for borgerne,

–  der henviser til kommissær Johannes Hahns besøg i Hviderusland i januar 2018 og til de igangværende forhandlinger om prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Hviderusland,

–  der henviser til afgørelsen fra Rådet for Udenrigsanliggender om at forlænge de resterende restriktive foranstaltninger over for Hviderusland med ét år indtil februar 2019, herunder en våbenembargo, forbuddet mod udførsel af produkter, der kan anvendes til intern undertrykkelse, indefrysning af aktiver samt et rejseforbud mod fire personer opført på listen i forbindelse med to oppositionspolitikeres, en forretningsmands og en journalists uopklarede forsvinden i 1999 og 2000,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne og til alle de menneskerettighedskonventioner, som Hviderusland er part i,

–  der henviser til FN's særlige rapportørs erklæring om menneskerettighedssituationen i Hviderusland af 28. marts 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135,

A.  der henviser til, at Hviderusland efter præsidentvalget i 2015 og parlamentsvalget i 2016 afholdt lokalvalg den 18. februar 2018; der henviser til, at de mangeårige valg- og procedurerelaterede henstillinger fra Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR) samt fra Venedigkommissionen endnu ikke er blevet imødekommet i Hviderusland; der henviser til, at lokalvalget, som blev afholdt i februar, ifølge udenlandske diplomatiske og hviderussiske observatører blot bekræftede disse mangler;

B.  der henviser til, at EU i februar 2016 som et tegn på velvilje ophævede størstedelen af sine sanktioner mod hviderussiske embedsmænd og juridiske enheder for at anspore Hviderusland til at forbedre situationen for så vidt angår menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet;

C.  der henviser til, at EU gentagne gange har erklæret, at respekten for de grundlæggende frihedsrettigheder, retsstatsprincippet og menneskerettighederne er en klar forudsætning for forbedring og yderligere fremme af forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Hviderusland; der imidlertid henviser til, at situationen i landet fortsat er bekymrende, da der i denne henseende kun kan konstateres meget få og tøvende skridt hen imod forbedringer;

D.  der henviser til, at de længe ventede forfatningsmæssige og lovgivningsmæssige reformer, som vil gøre det muligt at udvikle et ægte demokrati, halter bagefter;

E.  der henviser til, at der ikke er blevet gjort forsøg på at gennemføre en valgreform, idet der i forbindelse med lokalvalget i februar 2018 fortsat kunne konstateres et betydeligt antal alvorlige mangler og proceduremæssige uregelmæssigheder, herunder restriktive retlige rammer for politiske rettigheder i alle faser af valgkampagnen samt problemer med hensyn til valgovervågningen, stemmeafgivningen og stemmeoptællingen; der henviser til, at der siden 1994 ikke har fundet frie og retfærdige valg sted i Hviderusland;

F.  der henviser til, at internationale observatører ikke blev inviteret til at overvåge de lokale valg, samtidig med at hviderussiske observatører indsamlede konkrete beviser på massive landsdækkende forsøg på kunstigt at oppuste tallene for den samlede valgdeltagelse og "karruselafstemning", hvor sidstnævnte blev anvendt for første gang i flere år;

G.  der henviser til, at der fortsat finder intimiderende aktiviteter sted, herunder talrige tilbageholdelser af uafhængige aktivister, oppositionsaktivister, politikere og journalister; der henviser til, at fremtrædende medlemmer af oppositionen samt demokrati- og menneskerettighedsforkæmpere endnu en gang blev forhindret i at deltage i valget eller blev anholdt i tiden op til og under en uautoriseret demonstration i Minsk den 25. marts 2018 i forbindelse med markeringen af 100-årsdagen for Hvideruslands uafhængighedserklæring, selv om de fleste efterfølgende blev løsladt uden tiltale;

H.  der henviser til, at to politiske fanger, Mikhail Zhamchuzhny og Dzmitry Paliyenka, fortsat tilbageholdes;

I.  der henviser til, at Europa-Parlamentet har støttet det hviderussiske samfund i mange år ved blandt andre initiativer at tildele Sakharovprisen til Journalistforbundet i Hviderusland i 2004 og til Alaksandr Milinkievich i 2006;

J.  der henviser til, at begivenhederne i anledning af Frihedsdagen 2018 endnu en gang vidner om, at den hviderussiske regering ikke har til hensigt at opgive gamle politikker, som i stor skala undertrykker borgere, der forsøger at udøve deres rettigheder i medfør af forfatningen og internationale traktater;

K.  der henviser til, at informationsministeriet den 24. januar 2018 på vilkårlig vis blokerede adgangen til det førende uafhængige nyhedswebsted Charter97.org i Hviderusland; der henviser til, at der er blevet indledt straffesager mod uafhængige bloggere; der henviser til, at ændringsforslagene til medieloven, såfremt de vedtages, udgør en ny og væsentlig trussel mod ytringsfriheden i landet;

L.  der henviser til, at Hviderusland den 25. oktober 2016 vedtog sin første nationale handlingsplan for menneskerettigheder, som blev godkendt ved en resolution fra det hviderussiske ministerråd, og som definerer de principielle aktionslinjer for gennemførelsen af landets menneskerettighedsforpligtelser;

M.  der henviser til, at Hviderusland er det eneste land i Europa, der stadig praktiserer dødsstraf; der henviser til, at FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Hviderusland har bemærket, at dødsdomme i Hviderusland kan anses for at være yderst tvivlsomme på grund af manglen på et uafhængigt retsvæsen og retfærdig rettergang;

N.  der henviser til, at EU og Hviderusland på nuværende tidspunkt er ved at forhandle skræddersyede prioriteter for partnerskabet, hvor de vigtigste interesseområder omfatter økonomisk udvikling og modernisering, styrkelse af institutioner og god regeringsførelse, forbindelsesmuligheder og mellemfolkelige kontakter; der henviser til, at den hviderussiske regering gentagne gange har erklæret, at den søger at opnå en normalisering af forbindelserne med EU, ophævelse af de resterende sanktioner samt visumliberalisering; der imidlertid henviser til, at fremskridt i denne henseende nødvendigvis afhænger af, at Hviderusland viser politisk vilje til og engagement med hensyn til at overholde demokratiske værdier, retsstatsprincippet og de grundlæggende frihedsrettigheder;

1.  støtter EU's kritiske engagement med Hviderusland, eftersom dette er betinget af, at de hviderussiske myndigheder tager konkrete skridt hen imod demokratisering og fuldstændig overholdelse af de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettighederne;

2.  bemærker med skuffelse, at henstillingerne fra OSCE/ODIHR og Venedigkommissionen i kølvandet på præsidentvalget i 2015 og parlamentsvalget i 2016, som skulle være gennemført inden lokalvalget i 2018, endnu ikke er blevet gennemført, til trods for tidligere henstillinger herom; opfordrer de hviderussiske myndigheder til hurtigst muligt at genoptage arbejdet med gennemgribende valgreformer som led i en bredere demokratiseringsproces og i samarbejde med internationale partnere;

3.  beklager forfølgelsen af journalister og af de uafhængige medier i Hviderusland under opfølgningen på lokalvalget, herunder blandt andet den ulovlige fjernelse fra et valgsted og brutale behandling af Belsat TV-journalisten Andrus Kozel og blokeringen af nyhedsportalen Charter97;

4.  opfordrer indtrængende de hviderussiske myndigheder til øjeblikkeligt og betingelsesløst at ophæve blokeringen af nyhedswebstedet Charter97.org, opgive ændringsforslagene til medieloven, der, såfremt de vedtages, ville udgøre en trussel mod ytringsfriheden, samt til at sætte en stopper for forfølgelsen af uafhængige bloggere for at gøre brug af deres ytringsfrihed;

5.  bemærker, at antallet af repræsentanter for den demokratiske opposition var uforholdsmæssigt lavt på distriktsvalgstederne i forhold til antallet af indgivne ansøgninger;

6.  udtrykker skuffelse over de gentagne afvisninger af at registrere demokratiske oppositionspartier; opfordrer til, at restriktionerne for politiske partier i Hviderusland ophæves, og til at registreringsprocedurerne lempes; understreger, at alle politiske partier uhindret skal kunne udføre politiske aktiviteter, især under valgkampagner; opfordrer til, at artikel 193/1 i den hviderussiske straffelov, som gør det kriminelt at deltage i ikkeregistrerede organisationer, ophæves;

7.  beklager de hviderussiske myndigheders uforholdsmæssigt voldsomme reaktion i forbindelse med oppositionsaktivisters bestræbelser på at organisere en uautoriseret frihedsdemonstration på Frihedsdagen den 25. marts 2018, som førte til snesevis af anholdelser, herunder af oppositionsledere og af de tidligere præsidentkandidater Mikalaj Statkevich og Uladzimir Niakliaev; gentager, at forsamlings- og foreningsfriheden er en grundlæggende menneskerettighed; understreger, at enhver alvorlig tilbagegang med hensyn til demokrati og respekt for de grundlæggende frihedsrettigheder, herunder flere tilbageholdelser af politiske fanger, i hvert enkelt tilfælde bør medføre en klar reaktion fra EU i forbindelserne med Hviderusland;

8.  opfordrer kraftigt til, at Mikhail Zhamchuzhny og Dzmitry Paliyenka – to civilsamfundsaktivister, der i øjeblikket tilbageholdes af politiske grunde – løslades, og til, at alle tidligere politiske fanger gives oprejsning og sikres deres borgerlige og politiske rettigheder;

9.  gentager sin opfordring til de hviderussiske myndigheder om under alle omstændigheder at sikre, at de demokratiske principper, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder respekteres i overensstemmelse med verdenserklæringen om menneskerettighederne og med de internationale og regionale menneskerettighedsinstrumenter, som Hviderusland har ratificeret;

10.  påpeger, at respekt for grundlæggende rettigheder er et centralt element i et velfungerende demokrati; opfordrer indtrængende de hviderussiske myndigheder til at indgå i en konstruktiv og åben dialog med den demokratiske opposition og med civilsamfundsorganisationerne med henblik på at garantere borgernes rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig retten til forenings-, forsamlings- og ytringsfrihed, samt til at sikre en ramme for frie og uafhængige medier;

11.  opfordrer indtrængende Hviderusland til at tilslutte sig et globalt moratorium for dødsstraf som et første skridt hen imod en permanent afskaffelse af dødsstraffen; minder om, at dødsstraf udgør en umenneskelig og nedværdigende behandling, der ikke har nogen påviselig afskrækkende virkning og gør fejlagtige domfældelser uoprettelige; bemærker med beklagelse, at de hviderussiske domstole har afsagt nye dødsstraffe i 2018;

12.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at fortsætte med at støtte civilsamfundsorganisationerne i Hviderusland og i udlandet; fremhæver i denne forbindelse behovet for at støtte alle uafhængige informationskilder for det hviderussiske samfund, herunder medier, som sender på hviderussisk og fra udlandet;

13.  noterer sig sektordialogerne mellem EU og Hviderusland på det tekniske plan og udvidelsen af samarbejdet på områder som økonomiske reformer, ressourceeffektivitet, grøn økonomi og miljøbeskyttelse; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at prioritere sikkerheden af det hviderussiske atomkraftværk i Ostrovets og til at sikre, at fremskridt i forbindelserne mellem EU og Hviderusland betinges af øget åbenhed og samarbejde samt af fuld overensstemmelse med internationale nukleare og miljømæssige sikkerhedskrav fra Hvideruslands side;

14.  beklager, at den igangværende menneskerettighedsdialog ikke giver konkrete resultater, og opfordrer EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder til at finde måder og midler til at sikre fuld og effektiv beskyttelse af menneskerettighederne i Hviderusland; opfordrer til løsladelse af alle politiske fanger;

15.  noterer sig de igangværende forhandlinger om partnerskabet mellem EU og Hviderusland og ser frem til en hurtig afslutning af forhandlingerne, som vil udvide det bilaterale samarbejde til fordel for borgerne på begge sider og give Hviderusland mulighed for at få adgang til en bredere vifte af finansiel bistand og samarbejde, under forudsætning af at det tager klare og konkrete skridt i retning af demokratisering og åbenhed, herunder prioritering af en omfattende valgreform; glæder sig i denne forbindelse over, at Kommissionen agter at øge tildelingen af den finansielle bistand for perioden 2018-2020; insisterer på klarere reformtilsagn fra den hviderussiske regering og henstiller til, at der etableres en køreplan for tættere forbindelser mellem EU og Hviderusland i form af benchmarks og en tidsplan for gennemførelsen af sådanne forpligtelser;

16.  opfordrer indtrængende til at opretholde EU-støtten til civilsamfundsorganisationer og menneskerettighedsforkæmpere og opfordrer Kommissionen til at arbejde tæt sammen med og følge anbefalingerne fra Det Østlige Partnerskabs civilsamfundsforum; opfordrer indtrængende den hviderussiske regering til at sikre borgernes deltagelse i beslutningsprocessen på lokalt og nationalt plan og til at lade sig inspirere af de retningslinjer, der blev vedtaget af Europarådet den 27. november 2017; noterer sig den stigende interaktion mellem Hviderusland og denne organisation;

17.  opfordrer i denne forbindelse EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at finde metoder til at informere og høre de hviderussiske civilsamfundsorganisationer om de igangværende forhandlinger og dialogen mellem EU og Hviderusland;

18.  bemærker med tilfredshed starten på gennemførelsen af mobilitetspartnerskabet mellem EU og Hviderusland og ser frem til færdiggørelsen af visumlempelses- og tilbagetagelsesaftalerne mellem EU og Hviderusland som et klart bidrag til udviklingen af mellemfolkelige kontakter og erhvervskontakter;

19.  glæder sig over de hviderussiske myndigheders afgørelse om fra februar 2018 at tillade udenlandske borgere fra 80 lande korte visumfrie ophold i Hviderusland;

20.  glæder sig over de fremskridt, der er gjort med hensyn til at fremme ungdomsudvekslinger og mellemfolkelige kontakter mellem EU og Hviderusland, herunder gennem EU's MOST-mobilitetsordning, Erasmus+, Horisont 2020 og instrumentet for teknisk bistand og informationsudvikling (TAIEX) samt gennem Hvideruslands tiltrædelse af Bolognaprocessen; opfordrer til, at Bolognaprocessen gennemføres i overensstemmelse med den køreplan, der blev aftalt i fællesskab mellem det europæiske område for videregående uddannelse (EHEA) og Hviderusland, som er en foranstaltning, der vil være til gavn for unge hviderussere, og som vil forbedre udvekslinger og mellemfolkelige kontakter med EU yderligere;

21.  opfordrer til at forny mandatet for FN's særlige rapportør for menneskerettighedssituationen i Hviderusland; opfordrer den hviderussiske regering til at samarbejde fuldt ud med den særlige rapportør; opfordrer EU og dets medlemsstater til at fremme og støtte forlængelsen af FN's særlige rapportørs mandat og opfordrer EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder til at samarbejde med FN's særlige rapportør med henblik på at forbedre situationen i landet;

22.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Rådet, OSCE's Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder, Europarådet, regeringerne og parlamenterne i medlemsstaterne samt til myndighederne i Hviderusland.

 

Seneste opdatering: 18. april 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik