Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0197/2018Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0197/2018

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη Λευκορωσία

18.4.2018 - (2018/2661(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
PPE (B8-0197/2018)
S&D (B8-0199/2018)
ECR (B8-0200/2018)
ALDE (B8-0201/2018)
Verts/ALE (B8-0204/2018)

Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Clare Moody εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Rebecca Harms, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Davor Škrlec, Igor Šoltes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Διαδικασία : 2018/2661(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0197/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0197/2018
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Λευκορωσία

(2018/2661(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα και συστάσεις του σχετικά με τη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη τις βουλευτικές εκλογές της 11ης Σεπτεμβρίου 2016, τις προεδρικές εκλογές της 11ης Οκτωβρίου 2015 και τις δημοτικές εκλογές της 18ης Φεβρουαρίου 2018 στη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη την από 20ής Φεβρουαρίου 2018 δήλωση του εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) σχετικά με τις δημοτικές εκλογές της Λευκορωσίας,

–  έχοντας υπόψη την από 25ης Μαρτίου δήλωση του εκπροσώπου της ΑΕ/ΥΕ σχετικά με τις εξελίξεις κατά την προετοιμασία και κατά τη διάρκεια της Ημέρας Ελευθερίας στη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Λευκορωσία, και ιδίως αυτά της 15ης Φεβρουαρίου 2016, για την άρση των κυρώσεων εις βάρος 170 ιδιωτών και τριών λευκορωσικών εταιρειών και για τον καθορισμό του πλαισίου για τον πολιτικό διάλογο και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι σχέσεις ΕΕ-Λευκορωσίας θα μπορούσαν να εξελιχθούν πιο θετικά, ιδίως σε ό,τι αφορά τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, της 24ης Νοεμβρίου 2017, καθώς και την έγκριση των 20 παραδοτέων για το 2020, που έχουν ως στόχο να φέρουν αποτελέσματα για τους πολίτες,

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη του Επιτρόπου Hahn στη Λευκορωσία τον Ιανουάριο του 2018 και τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις σχετικά με τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Λευκορωσίας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων να παραταθούν για ένα χρόνο, έως τον Φεβρουάριο 2019, τα εναπομείναντα περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας, στα οποία περιλαμβάνονται το εμπάργκο όπλων, η απαγόρευση των εξαγωγών εμπορευμάτων με σκοπό την εσωτερική καταστολή, καθώς και η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα εις βάρος τεσσάρων ατόμων που σχετίζονται με την ανεξιχνίαστη εξαφάνιση δύο πολιτικών της αντιπολίτευσης, ενός επιχειρηματία και ενός δημοσιογράφου, το 1999 και το 2000,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και όλες τις συμβάσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των οποίων η Λευκορωσία είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη την από 28ης Μαρτίου 2018 δήλωση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις προεδρικές εκλογές του 2015 και τις βουλευτικές εκλογές του 2016, πραγματοποιήθηκαν στη Λευκορωσία και δημοτικές εκλογές, στις 18 Φεβρουαρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχετικές με την εκλογική νομοθεσία συστάσεις που έχουν διατυπώσει εδώ και καιρό το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ (ODIHR) και η Επιτροπή της Βενετίας δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη στη Λευκορωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ξένους διπλωμάτες και λευκορώσους παρατηρητές, το πρόβλημα αυτό επιβεβαιώθηκε εκ νέου κατά τις δημοτικές εκλογές του Φεβρουαρίου 2018·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Φεβρουάριο του 2016, η ΕΕ ήρε, ως ένδειξη καλής θέλησης, τα περισσότερα από τα περιοριστικά μέτρα κατά αξιωματούχων και νομικών οντοτήτων της Λευκορωσίας, με στόχο να ενθαρρυνθεί η βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Λευκορωσία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει τονίσει κατ’ επανάληψη ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών ελευθεριών, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί σαφή προϋπόθεση για τη βελτίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λευκορωσίας· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η κατάσταση στη χώρα εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, δεδομένου ότι παρατηρούνται, εν προκειμένω, μόνον πολύ περιορισμένα και διστακτικά βήματα προόδου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυαναμενόμενες συνταγματικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, που θα επέτρεπαν να δημιουργηθεί μια πραγματική δημοκρατία, καθυστερούν·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει επιχειρηθεί ακόμη η μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας και, όπως κατέδειξαν οι δημοτικές εκλογές του Φεβρουαρίου 2018, εξακολουθούν να σημειώνονται πολλές σοβαρές ελλείψεις και διαδικαστικές ανωμαλίες, μεταξύ άλλων ένα περιοριστικό νομικό πλαίσιο για τα πολιτικά δικαιώματα σε όλα τα στάδια των προεκλογικών εκστρατειών, καθώς και προβλήματα στην παρακολούθηση, τη διαδικασία ψηφοφορίας και την καταμέτρηση των ψήφων· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 1994 και μετά δεν έχουν διεξαχθεί ελεύθερες και δίκαιες εκλογές στη Λευκορωσία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν εκλήθησαν διεθνείς παρατηρητές για να παρακολουθήσουν τις δημοτικές εκλογές, ενώ οι λευκορώσοι παρατηρητές, από την πλευρά τους, συγκέντρωσαν απτές αποδείξεις μαζικών προσπαθειών σε εθνικό επίπεδο για τη διόγκωση του ποσοστού συμμετοχής, καθώς και περιστατικών πολλαπλής ψήφου (πρακτική «καρουζέλ»), τα οποία σημειώθηκαν για πρώτη φορά εδώ και αρκετά χρόνια·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζονται οι δραστηριότητες εκφοβισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται πολλά κρούσματα κράτησης ανεξάρτητων ακτιβιστών της αντιπολίτευσης, πολιτικών και δημοσιογράφων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για άλλη μια φορά, εξέχοντα μέλη της αντιπολίτευσης και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας είτε παρεμποδίστηκαν να συμμετάσχουν είτε συνελήφθησαν πριν ή κατά τη διάρκεια της άνευ αδείας διαδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Μινσκ, στις 25 Μαρτίου 2018, για τον εορτασμό της 100ης επετείου από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Λευκορωσίας, παρόλο που στη συνέχεια οι περισσότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους απαγγελθεί κατηγορία·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο πολιτικοί κρατούμενοι, ο Mikhail Zhamchuzhny και ο Dzmitry Paliyenka, παραμένουν υπό κράτηση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει εδώ και χρόνια την κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας, καθώς, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, απένειμε το βραβείο Ζαχάρωφ στη Λευκορωσική Ένωση Δημοσιογράφων το 2004 και στον Alaksandr Milinkievich το 2006·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκδηλώσεις της Ημέρας Ελευθερίας το 2018 καταδεικνύουν για πολλοστή φορά ότι η κυβέρνηση της Λευκορωσίας δεν έχει καμία πρόθεση να εγκαταλείψει την πολιτική της συνήθεια να καταστέλλει σε μαζική κλίμακα τα δικαιώματα που οι πολίτες επιχειρούν να ασκήσουν, τα οποία προβλέπονται από το Σύνταγμα και τις διεθνείς συνθήκες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Ιανουαρίου 2018 το Υπουργείο Πληροφόρησης μπλόκαρε αυθαίρετα την πρόσβαση στην κορυφαία ανεξάρτητη ειδησεογραφική ιστοσελίδα Charter97.org στην επικράτεια της Λευκορωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος ανεξάρτητων μπλόγκερ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδεχόμενη έγκριση του σχεδίου τροποποίησης του νόμου για τα μέσα ενημέρωσης συνιστά μια νέα και σημαντική απειλή για την ελευθερία έκφρασης στη χώρα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Οκτωβρίου 2016 η Λευκορωσία υιοθέτησε το πρώτο εθνικό σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που εγκρίθηκε με ψήφισμα του Υπουργικού Συμβουλίου της χώρας, το οποίο καθορίζει τα βασικά μέτρα για την εφαρμογή των δεσμεύσεων της χώρας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης που εξακολουθεί να εφαρμόζει τη θανατική ποινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία παρατήρησε ότι η θανατική ποινή στη Λευκορωσία μπορεί να θεωρηθεί άκρως αμφισβητήσιμη, δεδομένου ότι το σύστημα απονομής δικαιοσύνης δεν είναι ανεξάρτητο και δεν εφαρμόζεται η αρχή της δίκαιης δίκης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Λευκορωσία διαπραγματεύονται επί του παρόντος για τις εξατομικευμένες προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης, της οποίας οι κύριοι τομείς ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν την οικονομική ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό, την ενίσχυση των θεσμών και τη χρηστή διακυβέρνηση, τη συνδεσιμότητα και τις διαπροσωπικές επαφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Λευκορωσίας έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι επιδιώκει την εξομάλυνση των σχέσεων με την ΕΕ, την άρση των υπόλοιπων κυρώσεων και την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η πρόοδος στον τομέα αυτό εξαρτάται κατ’ ανάγκην από το κατά πόσο η Λευκορωσία θα επιδείξει πολιτική βούληση και δέσμευση για την επικράτηση των δημοκρατικών αξιών, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών·

1.  τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης των σχέσεων της ΕΕ με τη Λευκορωσία, με κριτικό πνεύμα, υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα θα αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις με στόχο τον εκδημοκρατισμό και ότι οι αρχές της Λευκορωσίας θα σέβονται πλήρως τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

2.  σημειώνει με απογοήτευση το γεγονός ότι δεν εφαρμόστηκαν, παρά τις προηγούμενες εκκλήσεις, οι συστάσεις του ΟΑΣΕ/ODIHR και της Επιτροπής της Βενετίας μετά τις προεδρικές εκλογές του 2015 και τις βουλευτικές εκλογές του 2016, παρόλο που έπρεπε να υλοποιηθούν πριν από τις δημοτικές εκλογές του 2018· καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να ξαναρχίσουν, χωρίς καθυστέρηση, να εργάζονται για μια συνολική εκλογική μεταρρύθμιση στο πλαίσιο της ευρύτερης διαδικασίας εκδημοκρατισμού και σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους·

3.  εκφράζει τη λύπη του για την παρενόχληση των δημοσιογράφων και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία κατά την παρακολούθηση των δημοτικών εκλογών, μεταξύ άλλων για την παράνομη απομάκρυνση από εκλογικό κέντρο και τη βάναυση μεταχείριση προς τον δημοσιογράφο του Belsat TV Andrus Kozel, και για το κλείσιμο της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Charter97·

4.  καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να προβούν σε άμεση και άνευ όρων άρση των μέτρων που επιβλήθηκαν στην κορυφαία ανεξάρτητη ειδησεογραφική ιστοσελίδα Charter97.org, να αποσύρουν τις τροποποιήσεις του νόμου για τα μέσα ενημέρωσης, οι οποίες, αν εγκριθούν, θα θέσουν σε κίνδυνο την ελευθερία της έκφρασης, και να παύσουν την ποινική δίωξη των ανεξάρτητων μπλόγκερ που ασκούσαν το δικαίωμα τους να εκφράζονται ελεύθερα·

5.  σημειώνει ότι ο αριθμός των εκπροσώπων της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στα εκλογικά κέντρα σε επίπεδο εκλογικών περιφερειών ήταν δυσανάλογα χαμηλός σε σχέση με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν·

6.  εκφράζει την απογοήτευσή του για την επανειλημμένη απόρριψη των αιτήσεων καταχώρησης από κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης· ζητεί την άρση των περιορισμών και την απλούστευση των διαδικασιών για την καταχώρηση πολιτικών κομμάτων στη Λευκορωσία· τονίζει ότι πρέπει να επιτραπεί σε όλα τα πολιτικά κόμματα να ασκούν χωρίς περιορισμούς πολιτικές δραστηριότητες, ιδίως κατά τη διάρκεια των προεκλογικών εκστρατειών· ζητεί την κατάργηση του άρθρου 193/1 του Ποινικού Κώδικα της Λευκορωσίας, το οποίο επιβάλλει κυρώσεις για τη συμμετοχή σε δραστηριότητες μη καταχωρημένων οργανισμών·

7.  εκφράζει τη λύπη του για τη δυσανάλογη αντίδραση των αρχών της Λευκορωσίας στις προσπάθειες των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης να διοργανώσουν χωρίς άδεια διαδήλωση για τον εορτασμό της Ημέρας Ελευθερίας στις 25 Μαρτίου 2018, γεγονός που οδήγησε σε δεκάδες συλλήψεις, μεταξύ άλλων, ηγετών της αντιπολίτευσης και των Mikalai Statkevich και Uladzimir Niakliaev, πρώην υποψηφίων στις προεδρικές εκλογές· επαναλαμβάνει ότι η ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα· τονίζει ότι οποιαδήποτε σοβαρή οπισθοδρόμηση σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία και το σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών, περιλαμβανομένων των περαιτέρω συλλήψεων πολιτικών κρατουμένων, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιφέρει σαφή αντίδραση από πλευράς της ΕΕ στο πλαίσιο των σχέσεών της με τη Λευκορωσία·

8.  απευθύνει έντονη έκκληση για την απελευθέρωση των Mikhail Zhamchuzhny και Dzmitry Paliyenka, δύο ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών που κρατούνται για πολιτικούς λόγους, καθώς και για την επανένταξη όλων των πρώην πολιτικών κρατουμένων και την αποκατάσταση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων τους·

9.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές της Λευκορωσίας να εξασφαλίζουν, σε όλες τις περιπτώσεις, τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις διεθνείς και περιφερειακές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει κυρώσει η Λευκορωσία·

10.  επισημαίνει ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε υγιούς δημοκρατίας· προτρέπει τις αρχές της Λευκορωσίας να συμμετάσχουν σε εποικοδομητικό και ανοικτό διάλογο με τη δημοκρατική αντιπολίτευση και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να δοθούν εγγυήσεις για τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολιτών, ιδίως για το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα της ειρηνικής συνάθροισης και της έκφρασης, καθώς και για να διασφαλιστεί η δημιουργία ενός πλαισίου για τη λειτουργία ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης·

11.  παροτρύνει τη Λευκορωσία να συνταχθεί με το παγκόσμιο μορατόριουμ στην εκτέλεση της θανατικής ποινής ως πρώτο βήμα για τη μόνιμη κατάργησή της· υπενθυμίζει ότι η θανατική ποινή αποτελεί απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση, δεν έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί αποτρεπτικά, και καθιστά τα δικαστικά σφάλματα ανεπανόρθωτα· σημειώνει με λύπη ότι το 2018 τα δικαστήρια εξέδωσαν νέες αποφάσεις θανατικής ποινής·

12.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να συνεχίσουν να στηρίζουν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στη Λευκορωσία και στο εξωτερικό· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη να υποστηριχθούν όλες οι ανεξάρτητες πηγές πληροφοριών για την κοινωνία της Λευκορωσίας, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης που εκπέμπουν στη λευκορωσική γλώσσα, και από το εξωτερικό·

13.  λαμβάνει υπό σημείωση τον τομεακό διάλογο ΕΕ-Λευκορωσίας σε τεχνικό επίπεδο και τη διεύρυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομική μεταρρύθμιση, η αποδοτική χρήση των πόρων, η πράσινη οικονομία και η προστασία του περιβάλλοντος· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να θέσουν σε προτεραιότητα την ασφάλεια του λευκορωσικού πυρηνικού σταθμού στο Ostrovets και να διασφαλίσουν ότι η πρόοδος στις σχέσεις ΕΕ-Λευκορωσίας θα εξαρτάται από την ενίσχυση της διαφάνειας και της συνεργασίας και από την πλήρη συμμόρφωση της Λευκορωσίας με τις διεθνείς πυρηνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές ασφαλείας·

14.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο σημερινός διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν αποφέρει απτά αποτελέσματα και παροτρύνει τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να βρει τρόπους και μέσα για την προώθηση της πλήρους και ουσιαστικής προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία· ζητεί την αποφυλάκιση όλων των πολιτικών κρατουμένων·

15.  λαμβάνει υπό σημείωση τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Λευκορωσίας και προσβλέπει στην ταχεία ολοκλήρωσή τους, η οποία θα διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της διμερούς συνεργασίας προς όφελος των πολιτών και των δύο πλευρών και θα επιτρέψει στη Λευκορωσία πρόσβαση σε ευρύτερο φάσμα χρηματοδοτικής συνδρομής και συνεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει σαφή και απτά μέτρα προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού και της διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένης, κατά προτεραιότητα, της συνολικής μεταρρύθμισης του εκλογικού συστήματος· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο της Επιτροπής να αυξήσει την κατανομή της χρηματοδοτικής βοήθειας για την περίοδο 2018-2020· επιμένει ότι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης της Λευκορωσίας για μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν σαφέστερες και συνιστά τη δημιουργία χάρτη πορείας για τη σύσφιξη των σχέσεων ΕΕ-Λευκορωσίας υπό μορφή κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης και χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση των δεσμεύσεων·

16.  ζητεί να συνεχιστεί η υποστήριξη της ΕΕ στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και να ακολουθεί τις συστάσεις του· καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, αντλώντας έμπνευση από τις κατευθυντήριες γραμμές που ενέκρινε το Συμβούλιο της Ευρώπης στις 27 Νοεμβρίου 2017· επισημαίνει την αυξανόμενη αλληλεπίδραση μεταξύ της Λευκορωσίας και του Συμβουλίου της Ευρώπης·

17.  καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να αναζητήσουν τρόπους για να ενημερώνουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της Λευκορωσίας και να διαβουλεύονται μαζί τους σχετικά με τον εν εξελίξει διάλογο ΕΕ-Λευκορωσίας και τις οικείες διαπραγματεύσεις·

18.  σημειώνει με ικανοποίηση την έναρξη της εφαρμογής της εταιρικής σχέσης κινητικότητας ΕΕ-Λευκορωσίας και προσβλέπει στην ολοκλήρωση των συμφωνιών ΕΕ-Λευκορωσίας για τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων και την επανεισδοχή, οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα συμβάλουν στην προαγωγή των διαπροσωπικών και επιχειρηματικών επαφών·

19.  χαιρετίζει την απόφαση των αρχών του Μινσκ, η οποία απαλλάσσει, από τον Φεβρουάριο του 2018, αλλοδαπούς πολίτες 80 χωρών από την υποχρέωση θεώρησης για σύντομη παραμονή στη Λευκορωσία·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην προώθηση των ανταλλαγών νέων και των διαπροσωπικών επαφών μεταξύ ΕΕ και Λευκορωσίας, μεταξύ άλλων μέσω του συστήματος κινητικότητας της ΕΕ MOST, του Erasmus+, του Horizon 2020 και του προγράμματος παροχής τεχνικής βοήθειας και ανταλλαγής πληροφοριών (ΤΑΙΕΧ), καθώς και με την προσχώρηση της Λευκορωσίας στη διαδικασία της Μπολόνια· ζητεί την εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια, σύμφωνα με τον χάρτη πορείας που συμφωνήθηκε από κοινού από τον Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ) και τη Λευκορωσία, καθώς πρόκειται για μέτρο που θα ωφελήσει τους νέους Λευκορώσους και θα βελτιώσει περαιτέρω τις ανταλλαγές και τις διαπροσωπικές επαφές με τους πολίτες της ΕΕ·

21.  ζητεί την ανανέωση της εντολής του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία· ζητεί από την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να συνεργαστεί πλήρως με τον Ειδικό Εισηγητή· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προωθήσουν και να στηρίξουν την παράταση της εντολής του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ, και καλεί τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να συνεργαστεί με τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για τη βελτίωση της κατάστασης στη χώρα·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στο Συμβούλιο, στο Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στις αρχές της Λευκορωσίας.

 

Τελευταία ενημέρωση: 18 Απριλίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου