Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0198/2018Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0198/2018

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Filippinerne

18.4.2018 - (2018/2662(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
PPE (B8‑0198/2018)
S&D (B8‑0202/2018)
ECR (B8‑0203/2018)
ALDE (B8‑0205/2018)
Verts/ALE (B8‑0206/2018)
GUE/NGL (B8‑0208/2018)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Marijana Petir, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil for PPE-Gruppen
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen
Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen
Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, Davor Škrlec, Heidi Hautala, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen
Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen


Procedure : 2018/2662(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B8-0198/2018
Indgivne tekster :
RC-B8-0198/2018
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om Filippinerne

(2018/2662(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Filippinerne, særlig beslutningerne af 15. september 2016[1] og 16. marts 2017[2],

–  der henviser til erklæring fra EU-Udenrigstjenestens talsperson af 16. marts 2018 om Filippinerne og Den Internationale Straffedomstol,

–  der henviser til erklæringerne fra EU-delegationen og talsmanden for næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR),

–  der henviser til rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Filippinerne på den anden side,

–  der henviser til det fælles arbejdsdokument af 19. januar 2018 fra Kommissionens tjenestegrene om vurdering af Filippinerne inden for rammerne af EU's særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse (GSP +) for perioden 2016-2017(SWD(2018)0032),

–  der henviser til erklæringer fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra'ad Al Hussein, om den filippinske regerings beskyldninger om, at FN's særlige rapportør om oprindelige folks rettigheder og andre menneskerettighedsforkæmpere har været involveret i terroraktiviteter,

–  der henviser til resultatet af jubilæumstopmødet mellem EU og ASEAN i anledning af 40-året for indførelsen af ASEAN-EU-dialogen og til ASEAN-EU-handlingsplanen (2018-2022),

–  der henviser til erklæring fra formanden for Europa-Parlamentet Underudvalg om Menneskerettigheder (DROI) af 23. februar om, at "fængslingen af senator De Lima uden sigtelse er uacceptabel",

–  der henviser til de diplomatiske forbindelser mellem Filippinerne og EU (tidligere Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF)), som blev etableret den 12. maj 1964 med udnævnelsen af Filippinernes ambassadør til EØF,

–  der henviser til Filippinernes status som stiftende medlem af Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN),

–  der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder;

–  der henviser til den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettigheder,

–  der henviser til Romstatutten,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Filippinerne og EU har langvarige diplomatiske, økonomiske, kulturelle og politiske forbindelser; der henviser til, at Den Europæiske Union og Filippinerne med ratificeringen af partnerskabs- og samarbejdsaftalen har bekræftet deres fælles engagement i principperne om god regeringsførelse, demokrati, retsstatsforhold, menneskerettigheder, fremme af den sociale og økonomiske udvikling samt fred og sikkerhed i regionen;

B.  der henviser til, at omkring 12 000 mennesker, herunder kvinder og børn, siden den 1. juli 2016 skal være blevet dræbt i Filippinerne i den løbende kampagne mod narkotika, internationalt udnævnt til præsident Dutertes "krig mod narkotika"; der henviser til, at præsident Duterte har lovet at fortsætte sin kampagne for bekæmpelse af narkotika indtil udgangen af sin mandatperiode i 2022; der henviser til, at EU fortsat er dybt bekymret over det høje antal drab i forbindelse med bekæmpelsen af ulovlig narkotikahandel i Filippinerne;

C.  der henviser til, at FN's særlige rapportør om oprindelige folks rettigheder, Victoria Tauli-Corpuz, der er filippinsk statsborger, af den filippinske regering i marts 2018 blev anklaget for terrorisme og sammen med 600 andre, herunder ledere af oprindelige folk og menneskerettighedsforkæmpere, sat på en liste over terrororganisationer; der henviser til, at FN-eksperter nyder retlig immunitet; der henviser til, at anklagerne blev fremsat i kølvandet på Tauli-Corpuz' fordømmelse af hærens angreb på det oprindelige lumad-folk i Mindanao; der henviser til Tauli-Corpuz' kommentarer om brugen af tortur, chikane og arrestationer mod oprindelige folk, som på fredelig vis beskyttede deres ejendom;

D.  der henviser til, at senator Leila De Lima, som er menneskerettighedsforkæmper og den højest profilerede kritiker af præsident Dutertes kampagne mod narkotika, fik frataget sit hverv som formand for Senatets Udvalg om Retlige Anliggender og Menneskerettigheder den 19. september 2016 og arresteret den 23. februar 2017; der påpeger, at senator De Lima stod i spidsen for undersøgelsen af de udenretslige drab, der blev begået i byen Davao, mens præsident Duterte var borgmester; der påpeger, at der er stærk mistanke om, at de lovovertrædelser, senator De Lima er anklaget for at have begået, så godt som fuldstændigt er fabrikerede og politisk motiverede;

E.  der understreger, at de filippinske myndigheders forfølgelse af oprindelige folk er et alvorligt problem; der henviser til, at FN i slutningen af december advarede om de massive menneskerettighedskrænkelser, som lumad-folket på den filippinske ø Mindanao blev udsat for; der henviser til, at mindst 2 500 lumader af FN's eksperter skønnes at være blevet fordrevet siden oktober 2017; der henviser til, at nogle af disse angreb frygtes at være motiveret af en grundløs mistanke om, at lumaderne er involveret i terroraktiviteter, eller af deres modstand mod minedrift på deres nedarvede jorder;

F.  der henviser til, at Filippinerne undertegnede Rom-statutten den 28. december 2000 og ratificerede den den 30. august 2011; der henviser til, at anklagemyndigheden ved Den Internationale Straffedomstol (ICC) har iværksat en indledende undersøgelse af situationen i Filippinerne md henblik på at analysere forbrydelser, der angiveligt er begået i landet siden den 1. juli 2016 som led i den filippinske regerings "krig mod narkotika";

G.  der henviser til, at ICC den 19. marts 2018 officielt blev underrettet af FN om, at Filippinerne den 17. marts 2018 havde deponeret en skriftlig meddelelse om udtrædelse af Romstatutten;

H.  der henviser til, at det filippinske Repræsentanternes Hus den 7. marts 2017 vedtog et lovforslag om genindførelse af dødsstraf; der henviser til, at lovforslaget stadig skal godkendes af senatet, før præsidenten kan ophøje det til lov; der påpeger, at præsident Duterte aktivt har ført kampagne for genindførelse af dødsstraf; der påpeger, at genindførelse af dødsstraf vil udgøre en åbenlys krænkelse af den anden valgfri protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR), som Filippinerne har været part i siden 2007;

I.  der henviser til, at Filippinerne er nr. 111 ud af 180 lande i det korruptionsindeks, der hvert år offentliggøres af Transparency International;

J.  der påpeger, at civilsamfundet får stadig mindre plads; der påpeger, at menneskerettighedsforkæmpere angiveligt lever i et stadig mere fjendtligt miljø i Filippinerne; der henviser til, at præsident Duterte i udtalelser har tilkendegivet støtte til politiets angreb mod menneskerettighedsgrupper og -forkæmpere;

K.  der påpeger, at personer, som offentligt udtaler sig mod de udenretslige drab, risikerer at få indrejseforbud i Filippinerne;

L.  der påpeger, at præsident Duterte har afgivet en række nedsættende og fornedrende udtalelser om kvinder og gentagne gange har retfærdiggjort voldtægt og opfordret til at skyde kvinder;

M.  der henviser til, at menneskerettighedsforkæmpere, journalister og aktivister rutinemæssigt udsættes for trusler, chikane, intimidering og vold, når de søger at afdække påstande om udenretslige drab og andre krænkelser af menneskerettighederne i Filippinerne; der henviser til, at LGBTI-samfundet konstant udsættes for chikane;

N.  der henviser til, at Filippinerne er begunstiget af EU's generelle toldpræferenceordning (GSP +);

O.  der henviser til, at partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Filippinerne, der blev undertegnet i 2012, bl.a. opfordrer til etablering af en meningsfuld menneskerettighedsdialog i form af en arbejdsgruppe vedrørende menneskerettigheder;

1.  opfordrer den filippinske regering til omgående at sætte en stopper for de udenretslige drab, der begås under dække af "krigen mod narkotika"; fordømmer på det kraftigste det høje antal udenretslige drab udført af de væbnede styrker og private vagtværn i forbindelse med kampagnen for bekæmpelse af narkotika; giver udtryk for sin dybe medfølelse med ofrenes familier; udtrykker dyb bekymring over de troværdige rapporter om, at Filippinernes politi fremstiller falske beviser for at retfærdiggøre udenretslige drab, og at det i overvældende grad er de fattige i byerne, som rammes;

2.  bemærker, at regeringen for nylig har taget initiativ til at sikre en mere helhedsorienteret og integreret tilgang til narkotikabekæmpelse baseret på håndhævelse, retfærdighed, fortalervirksomhed samt rehabilitering og integration; hilser det velkommen, at det filippinske senat i sin resolution 516 af 25. september 2017 opfordrede til at "iværksætte de nødvendige foranstaltninger for at standse bølgen af drab, navnlig på vores børn"; opfordrer regeringen til at prioritere bekæmpelsen af narkotikanet og store narkobaroner i stedet for at forfølge småforbrugere; understreger, at de filippinske myndigheder i deres kamp mod ulovlig narkotika skal fokusere på folkesundheden og fuldt ud respektere retten til en retfærdig rettergang i overensstemmelse med national ret og folkeretten; opfordrer regeringen til at vedtage specifikke ikkevoldelige politikker;

3.  opfordrer myndighederne til fuldt ud at samarbejde med FN's uafhængige eksperter (Special Procedures); opfordrer de filippinske myndigheder til øjeblikkeligt at gennemføre uvildige og meningsfulde undersøgelser af disse udenretslige drab og retsforfølge alle gerningsmænd; opfordrer EU og alle dets medlemsstater til at støtte en FN-ledet efterforskning af drabene i Filippinerne og retsforfølgning af de ansvarlige;

4.  gentager sin opfordring til de filippinske myndigheder om at løslade senator Leila De Lima og sørge for, at hun under frihedsberøvelsen har passende sikkerhed og sanitære forhold; gentager desuden sin opfordring til myndighederne om at sikre en retfærdig rettergang og frafalde alle politisk motiverede anklager mod hende; opfordrer EU til fortsat at følge sagen mod senator De Lima nøje;

5.  opfordrer de filippinske myndigheder til at fjerne menneskerettighedsforkæmpere fra terroristlisten, frafalde alle anklager og lade dem udføre deres aktiviteter i fred; minder de filippinske myndigheder om, at Victoria Tauli-Corpuz har immunitet i henhold til konventionen af 1946 om privilegier og immuniteter;

6.  påskønner initiativet til at undersøge påstande om forbrydelser mod menneskeheden begået i forbindelse med drabene i "krigen mod narkotika"; opfordrer den filippinske regering til at samarbejde fuldt ud med anklagemyndigheden ved Den Internationale Straffedomstol under dennes indledende undersøgelse af Filippinerne; beklager dybt den filippinske regering beslutning om at påbegynde sin udtrædelse af Romstatutten; opfordrer regeringen til at omgøre sin beslutning;

7.  udtrykker på ny sin stærke bekymring over Repræsentanternes Hus' beslutning om at genindføre dødsstraf; opfordrer på ny myndighederne i Filippinerne til øjeblikkeligt at standse de igangværende procedurer for genindførelse af dødsstraf; minder om, at EU anser dødsstraf for at være en grusom og umenneskelig straf, der ikke virker afskrækkende på kriminel adfærd; opfordrer den filippinske regering til at afstå fra at nedsætte den kriminelle lavalder;

8.  er foruroliget over de stigende korruptionsniveauer under det nuværende filippinske forvaltning; opfordrer de filippinske myndigheder til at intensivere indsatsen for at bekæmpe korruption effektivt; understreger betydningen af at overholde de grundlæggende principper om demokrati og retsstatsforhold i denne henseende;

9.  fordømmer enhver form for trussel, chikane, intimidering og vold mod dem, der søger at afdække påstande om udenretslige drab og andre krænkelser af menneskerettighederne i Filippinerne, herunder menneskerettighedsforkæmpere, journalister og aktivister; opfordrer indtrængende den filippinske regering til at sikre, at menneskerettighedsforkæmpere, journalister og aktivister kan udføre deres arbejde i et gunstigt miljø og uden frygt for repressalier;

10.  opfordrer Filippinerne til at ophøre med at udstede indrejseforbud mod personer, der opfattes som kritikere af præsident Dutertes politikker;

11.  opfordrer Filippinerne til at overholde sine folkeretlige forpligtelser til at værne om oprindelige folks menneskerettigheder, herunder i forbindelse med væbnede konflikter;

12.  fordømmer alle former for vold mod kvinder og minder om, at en sådan vold udgør en alvorlig krænkelse af kvinders og pigers menneskerettigheder og værdighed; fordømmer på det kraftigste præsident Dutertes nedsættende og misogyne udtalelser om kvindelige krigere; minder præsidenten om, at han ved at tilskynde regeringsstyrker til at begå seksuel vold under væbnede konflikter krænker den humanitære folkeret; opfordrer præsidenten til at behandle kvinder med respekt og til at afholde sig fra at opildne til vold mod kvinder;

13.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at overveje at anmode om, at Republikken Filippinerne fratages sin plads i De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd, før dens nuværende medlemskab udløber ved udgangen af 2018;

14.  minder de filippinske myndigheder om deres forpligtelser i henhold til folkeretten, GSP +-ordningen og partnerskabs- og samarbejdsaftalen, navnlig med hensyn til menneskerettigheder, og om konsekvenserne af manglende overholdelse heraf; understreger, at selv om udviklingen i gennemførelsen af GSP+- konventionerne overvejende har været positiv, er der fortsat alvorlige betænkeligheder omkring overtrædelser af menneskerettighederne i tilknytning til krigen mod narkotika; minder i den forbindelse om sin tidligere beslutning om Filippinerne af 16. marts 2017 og opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at anvende alle tilgængelige instrumenter, herunder partnerskabs- og samarbejdsaftalen, til at overtale Filippinerne til at sætte en stopper for udenretslige drab i forbindelse med krigen mod narkotika og, såfremt der ikke sker væsentlige fremskridt, at indlede en procedure, der kan føre til en midlertidig tilbagetrækning af GSP +-toldpræferencer; opfordrer indtrængende EU til at anvende alle tilgængelige instrumenter til at bistå regeringen i Filippinerne med at overholde sine internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Filippinernes præsident, regering og parlament, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet. Kommissionen, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, FN's højkommissær for menneskerettigheder og regeringerne i ASEAN's medlemsstater.

 

 

Seneste opdatering: 18. april 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik