Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0198/2018Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0198/2018

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις Φιλιππίνες

18.4.2018 - (2018/2662(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
PPE (B8‑0198/2018)
S&D (B8‑0202/2018)
ECR (B8‑0203/2018)
ALDE (B8‑0205/2018)
Verts/ALE (B8‑0206/2018)
GUE/NGL (B8‑0208/2018)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Marijana Petir, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Νότης Μαριάς, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, Davor Škrlec, Heidi Hautala, Igor Šoltes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Δημήτριος Παπαδημούλης, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Στέλιος Κούλογλου, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao εξ ονόματος της Ομάδας EFDD


Διαδικασία : 2018/2662(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0198/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0198/2018
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις Φιλιππίνες

(2018/2662(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την κατάσταση στις Φιλιππίνες, και ειδικότερα τα ψηφίσματα της 15ης Σεπτεμβρίου 2016[1] και της 16ης Μαρτίου 2017[2],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της ΕΥΕΔ της 16ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τις Φιλιππίνες και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της αντιπροσωπείας της ΕΕ και του εκπροσώπου τύπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΑΕ/ΥΕ),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 19ης Ιανουαρίου 2018, για την αξιολόγηση των Φιλιππίνων από το ειδικό καθεστώς κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση» («GSP+»), η οποία καλύπτει την περίοδο 2016-2017 (SWD(2018)0032),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Zeid Ra’ad Al Hussein, σχετικά με τις κατηγορίες που διατύπωσε η κυβέρνηση των Φιλιππίνων, σύμφωνα με τις οποίες η Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών και άλλοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμμετείχαν σε τρομοκρατικές δραστηριότητες,

–  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της πανηγυρικής διάσκεψης κορυφής ASEAN-ΕΕ για την 40ή επέτειο από την ανάπτυξη σχέσεων διαλόγου μεταξύ ΕΕ και ASEAN, καθώς και το σχέδιο δράσης ASEAN-ΕΕ (2018-2022),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του προέδρου της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (DROI) της 23ης Φεβρουαρίου 2018, ότι «είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η γερουσιαστής De Lima κρατείται στη φυλακή χωρίς να της έχουν απαγγελθεί κατηγορίες»,

–  έχοντας υπόψη τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των Φιλιππίνων και της ΕΕ (πρώην Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ)), που συνήφθησαν στις 12 Μαΐου 1964 με τον διορισμό του Πρέσβη των Φιλιππίνων στην ΕΟΚ,

–  έχοντας υπόψη το καθεστώς των Φιλιππίνων ως ιδρυτικού μέλους του Συνδέσμου Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το καταστατικό της Ρώμης,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες και η ΕΕ έχουν μακρόχρονες διπλωματικές, οικονομικές, πολιτιστικές και πολιτικές σχέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι με την επικύρωση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Φιλιππίνες επιβεβαίωσαν την κοινή τους δέσμευση, αφενός στις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, αφετέρου, στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, και στην ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, από την 1η Ιουλίου 2016, περίπου 12.000 άνθρωποι στις Φιλιππίνες, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, έχουν δολοφονηθεί σε μία συνεχιζόμενη εκστρατεία κατά των ναρκωτικών γνωστή διεθνώς ως ο «πόλεμος του Προέδρου Duterte κατά των ναρκωτικών»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Duterte δεσμεύθηκε να συνεχίσει την εκστρατεία κατά των ναρκωτικών έως τη λήξη της προεδρικής του θητείας το 2022· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να εκφράζει πολύ σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τον υψηλό αριθμό δολοφονιών που συνδέονται με την εκστρατεία κατά των παράνομων ναρκωτικών στις Φιλιππίνες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τους αυτόχθονες πληθυσμούς, Victoria Tauli-Corpuz, υπήκοος Φιλιππινών, έχει κατηγορηθεί για τρομοκρατία από την κυβέρνηση των Φιλιππίνων και τέθηκε, τον Μάρτιο του 2018, μαζί με 600 άλλα άτομα στα οποία περιλαμβάνονται και αυτόχθονες ηγέτες και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε κατάλογο που εμφανίζει τις τρομοκρατικές οργανώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών έχουν νομική ασυλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν όταν η Tauli-Corpuz καταδίκασε τις επιθέσεις του στρατού εναντίον του αυτόχθονου πληθυσμού Lumad στο Mindanao· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Tauli-Corpuz διαπίστωσε ότι άτομα που ανήκαν σε αυτόχθονους πληθυσμούς τα οποία προσπαθούσαν να προστατέψουν με ειρηνικό τρόπο την ιδιοκτησία τους υπήρξαν αντικείμενο παρενοχλήσεων, βασανιστηρίων και συλλήψεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γερουσιαστής Leila De Lima, ακτιβίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ευρέως γνωστή για την κριτική της εναντίον της εκστρατείας του Προέδρου των Φιλιππίνων Duterte κατά των ναρκωτικών, απομακρύνθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2016 από τη θέση που κατείχε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Γερουσίας και συνελήφθη στις 23 Φεβρουαρίου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γερουσιαστής De Lima ηγήθηκε των ερευνών για τις εξωδικαστικές εκτελέσεις στο Νταβάο, όταν ο Πρόεδρος Duterte ήταν δήμαρχος της πόλης· λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη βάσιμων φόβων ότι οι κατηγορίες για τα αδικήματα που αποδίδονται στην γερουσιαστή De Lima είναι εξ ολοκλήρου χαλκευμένες και έχουν πολιτικά κίνητρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στοχοποίηση των αυτοχθόνων πληθυσμών από τις αρχές των Φιλιππινών αποτελεί ζήτημα που προκαλεί σοβαρή ανησυχία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο τέλος του Δεκεμβρίου, τα Ηνωμένα Έθνη προέβησαν σε προειδοποίηση των αρχών για τις μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος του πληθυσμού των Lumads στη νήσο Μιντανάο των Φιλιππίνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικοί των ΗΕ εκτιμούν ότι, από τον Οκτωβρίου 2017, τουλάχιστον 2.500 άτομα του πληθυσμού των Lumads έχουν εκτοπιστεί· λαμβάνοντας υπόψη τους φόβους για το γεγονός ότι ορισμένες από αυτές τις επιθέσεις υποκινούνται από αβάσιμες υποψίες ότι οι Lumads εμπλέκονται σε τρομοκρατικές ομάδες, ή επειδή έχουν προβάλει αντίσταση στην εξορυκτική εκμετάλλευση της γης των προγόνων τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες υπέγραψαν το Καταστατικό της Ρώμης στις 28 Δεκεμβρίου 2000 και το κύρωσαν στις 30 Αυγούστου 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) έχει αρχίσει προκαταρκτική εξέταση για την κατάσταση στις Φιλιππίνες, και θα διερευνήσει για τα εγκλήματα που εικάζεται ότι διεπράχθησαν στην χώρα τουλάχιστον από την 1η Ιουλίου 2016 και μετά στο πλαίσιο του «πολέμου κατά των ναρκωτικών», μία εκστρατεία που δρομολόγησε η κυβέρνηση των Φιλιππίνων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 19 Μαρτίου 2018 το ΔΠΔ έλαβε επίσημη κοινοποίηση από τον ΟΗΕ ότι οι Φιλιππίνες είχαν καταθέσει στις 17 Μαρτίου 2018 γραπτή κοινοποίηση της αποχώρησής τους από το Καταστατικό της Ρώμης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων των Φιλιππίνων ενέκρινε στις 7 Μαρτίου 2017 νομοσχέδιο για την επαναφορά της θανατικής ποινής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομοσχέδιο απαιτεί έγκριση από τη Γερουσία προτού το υπογράψει ο Πρόεδρος μετατρέποντάς το σε νόμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Duterte υποστήριξε ενεργά την επαναφορά της θανατικής ποινής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαναφορά της θανατικής ποινής θα συνιστούσε σαφή παραβίαση του Δεύτερου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), στο οποίο έχουν προσχωρήσει οι Φιλιππίνες από το 2007·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τη διαφθορά, οι Φιλιππίνες βρίσκονται στην 111η θέση μεταξύ των 180 στην παγκόσμια κατάταξη διαφθοράς που δημοσιεύει ετησίως η Διεθνής Διαφάνεια·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χώρος για την κοινωνία των πολιτών συρρικνώνεται συνεχώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα όλο και πιο εχθρικό περιβάλλον στις Φιλιππίνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Duterte έχει προβεί σε δηλώσεις που ενθάρρυναν τις επιθέσεις της αστυνομίας κατά ομάδων και υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που προβαίνουν σε δημόσιες δηλώσεις κατά των εξωδικαστικών εκτελέσεων αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο απαγόρευσης της εισόδου τους στις Φιλιππίνες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Duterte προέβη σε σειρά προσβλητικών και υποτιμητικών δηλώσεων σχετικά με τις γυναίκες, έχει επανειλημμένα δικαιολογήσει πράξεις βιασμού γυναικών και συνέστησε στους στρατιώτες του να πυροβολούν γυναίκες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφοι και ακτιβιστές αντιμετωπίζουν τακτικά απειλές, γίνονται αντικείμενα παρενόχλησης, εκφοβισμού και βίας επειδή εκθέτουν κατηγορίες για εξωδικαστικές εκτελέσεις και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Φιλιππίνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη της κοινότητας των ΛΟΑΔΔΑ αντιμετωπίζουν συνεχείς παρενοχλήσεις·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες είναι χώρα που επωφελείται από την προτιμησιακή μεταχείριση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (GSP +)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων ζητεί την εδραίωση ουσιαστικού διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη μορφή ομάδας εργασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

1.  καλεί την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να θέσει άμεσα τέλος στις εξωδικαστικές εκτελέσεις που πραγματοποιούνται με το πρόσχημα του «πολέμου κατά των ναρκωτικών»· καταδικάζει απερίφραστα τον υψηλό αριθμό εξωδικαστικών εκτελέσεων από τις ένοπλες δυνάμεις και τις πολιτοφυλακές που συνδέονται με την εκστρατεία κατά των ναρκωτικών· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· εκφράζει σοβαρή ανησυχία για αξιόπιστες μαρτυρίες ότι οι αστυνομικές αρχές των Φιλιππίνων προβαίνουν σε παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων για να δικαιολογούν τις εξωδικαστικές εκτελέσεις που στοχεύουν κυρίως τις φτωχές αστικές κοινότητες·

2.  σημειώνει τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης προκειμένου να εξασφαλιστεί μια πιο ενοποιημένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τις προσπάθειες καταπολέμησης των ναρκωτικών δια της επιβολής του νόμου, της δικαιοσύνης, της υποστήριξης, της αποκατάστασης και της ολοκλήρωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για το ψήφισμα 516 της Γερουσίας που κατατέθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017 στις Φιλιππίνες με το οποίο καλούνται οι αρχές να «λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να σταματήσει το κύμα δολοφονιών, ιδίως των παιδιών μας»· καλεί την κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα στην καταπολέμηση των δικτύων εμπορίας ναρκωτικών και των βαρόνων των ναρκωτικών αντί να καταδιώκει τους μικρούς καταναλωτές· τονίζει ότι οι αρχές των Φιλιππίνων πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση των παράνομων ναρκωτικών, θέτοντας στο επίκεντρο τη δημόσια υγεία και σε πλήρη συμμόρφωση με τη δέουσα διαδικασία, σύμφωνα με το εθνικό και το διεθνές δίκαιο· καλεί την κυβέρνηση να εγκρίνει συγκεκριμένες πολιτικές κατά της βίας·

3.  καλεί τις αρχές να συνεργασθούν πλήρως με τις ειδικές διαδικασίες του ΟΗΕ· καλεί τις αρχές των Φιλιππίνων να διεξαγάγουν ανυπερθέτως αμερόληπτες και ουσιαστικές έρευνες για τις εξωδικαστικές εκτελέσεις και να διώξουν και προσαγάγουν όλους τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης· καλεί την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν την έρευνα των ΗΕ με αντικείμενο τις δολοφονίες στις Φιλιππίνες και να μεριμνήσουν ώστε να προσαχθούν οι υπεύθυνοι ενώπιον της δικαιοσύνης·

4.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τις αρχές των Φιλιππίνων να απελευθερώσουν την γερουσιαστή Leila de Lima και, ενόσω κρατείται, να μεριμνήσουν ώστε να έχει επαρκή ασφάλεια και ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής· επαναλαμβάνει επίσης την έκκλησή του προς τις αρχές να εγγυηθούν τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης και να άρουν όλες τις εναντίον της πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες· καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την υπόθεση της γερουσιαστού De Lima·

5.  καλεί τις αρχές των Φιλιππίνων να διαγράψουν τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον κατάλογο των τρομοκρατών, να άρουν όλες τις εις βάρος τους κατηγορίες και να τους επιτρέψουν να ασκούν τις δραστηριότητές τους σε κλίμα ειρήνης· υπενθυμίζει στις αρχές των Φιλιππίνων ότι η κ. Victoria Tauli-Corpuz απολαύει ασυλίας δυνάμει της σύμβασης σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες του 1946·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) να ερευνήσει τις καταγγελίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο πλαίσιο των δολοφονιών που έχουν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια του «πολέμου κατά των ναρκωτικών»· καλεί την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να συνεργαστεί πλήρως με το Γραφείο του Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που αφορά τις Φιλιππίνες· εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την απόφαση της κυβέρνησης των Φιλιππίνων να δρομολογήσει την απόσυρσή της από το Καταστατικό της Ρώμης· καλεί την κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόφαση αυτή·

7.  επαναλαμβάνει τη σοβαρή του ανησυχία για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων να επαναφέρει την θανατική ποινή· καλεί τις αρχές των Φιλιππίνων να θέσουν άμεσα τέρμα στις τρέχουσες διαδικασίες για την επαναφορά της θανατικής ποινής· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ θεωρεί ότι η θανατική ποινή συνιστά σκληρή και απάνθρωπη τιμωρία η οποία δεν λειτουργεί αποτρεπτικά για εγκληματικές συμπεριφορές· καλεί την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να μην μειώσει την ελάχιστη ηλικία ποινικής ευθύνης·

8.  εκφράζει την ανησυχία του για τα αυξανόμενα επίπεδα διαφθοράς που σημειώθηκαν στη διάρκεια της θητείας της σημερινής κυβέρνησης των Φιλιππίνων· ζητεί από τις αρχές των Φιλιππίνων να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς· υπογραμμίζει τη σημασία του σεβασμού στις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

9.  καταδικάζει κάθε μορφή απειλής, παρενόχλησης, εκφοβισμού και βίας σε βάρος προσώπων που εκθέτουν κατηγορίες για εξωδικαστικές εκτελέσεις και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Φιλιππίνες, περιλαμβανομένων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων και ακτιβιστών· καλεί την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να εγγυηθούν ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δημοσιογράφοι και οι ακτιβιστές μπορούν να επιτελούν το έργο τους σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον και χωρίς τον φόβο αντιποίνων·

10.  καλεί τις Φιλιππίνες να άρουν την απαγόρευση εισόδου στη χώρα προσώπων που θεωρούνται ως επικριτές της πολιτικής που ακολουθεί ο Πρόεδρος Duterte·

11.  καλεί τις Φιλιππίνες να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας τους στο πλαίσιο ενόπλων συγκρούσεων·

12.  καταδικάζει όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και υπενθυμίζει ότι η εν λόγω βία αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των γυναικών και των κοριτσιών· καταδικάζει απερίφραστα τις ταπεινωτικές και μισογυνικές δηλώσεις του Προέδρου Duterte όσον αφορά τις γυναίκες-μαχητές· υπενθυμίζει στον Πρόεδρο ότι όταν ενθαρρύνονται οι κρατικές δυνάμεις να διαπράττουν σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων παραβιάζουν κατάφορα το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· καλεί τον Πρόεδρο να φέρεται στις γυναίκες με σεβασμό και να μην υποκινεί τη βία κατά των γυναικών·

13.  ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξετάσουν το ενδεχόμενο διαγραφής της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών πριν λήξει η τρέχουσα συμμετοχή της ως μέλους σε αυτό στο τέλος του 2018·

14.  υπενθυμίζει στις αρχές των Φιλιππίνων τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, του καθεστώτος του ΣΓΠ + και της ΣΕΣΣ, ιδίως όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης με αυτά· τονίζει ότι, ενώ η πρόοδος που σημείωσε η υλοποίηση των συμβάσεων ΣΓΠ + είναι σε μεγάλο βαθμό θετική , εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες γύρω από τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το προηγούμενο ψήφισμά του σχετικά με τις Φιλιππίνες της 16ης Μαρτίου 2017, και καλεί την Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που διαθέτουν, συμπεριλαμβανομένων των ΣΕΣΣ, για να πείσουν τις Φιλιππίνες να θέσουν τέλος στις εξωδικαστικές εκτελέσεις που σχετίζονται με την εκστρατεία κατά των ναρκωτικών και, αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές βελτιώσεις, να κινήσουν τα διαδικαστικά στάδια τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε προσωρινή κατάργηση των προτιμησιακών όρων του ΣΓΠ+· ζητεί από την ΕΕ να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για να βοηθήσει την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να τηρήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο, στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο των Φιλιππίνων, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών του ASEAN.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 18 Απριλίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου