Postupak : 2018/2662(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0198/2018

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0198/2018

Rasprave :

PV 19/04/2018 - 6.2
CRE 19/04/2018 - 6.2

Glasovanja :

PV 19/04/2018 - 10.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0175

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 362kWORD 56k
18.4.2018
PE618.451v01-00}
PE618.455v01-00}
PE618.456v01-00}
PE618.458v01-00}
PE618.459v01-00}
PE621.579v01-00} RC1
 
B8-0198/2018}
B8-0202/2018}
B8-0203/2018}
B8-0205/2018}
B8-0206/2018}
B8-0208/2018} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

PPE (B8-0198/2018)

S&D (B8-0202/2018)

ECR (B8-0203/2018)

ALDE (B8-0205/2018)

Verts/ALE (B8-0206/2018)

GUE/NGL (B8-0208/2018)


o Filipinima (2018/2662(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Marijana Petir, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga u ime Kluba zastupnika ECR-a
Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, Davor Škrlec, Heidi Hautala, Igor Šoltes u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u ime Kluba zastupnika EFDD-a
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o Filipinima (2018/2662(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o stanju na Filipinima, osobito one od 15. rujna 2016.(1) i od 16. ožujka 2017.(2),

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice ESVD-a od 16. ožujka 2018. o Filipinima i Međunarodnom kaznenom sudu,

–  uzimajući u obzir izjave Delegacije EU-a i glasnogovornice potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

–  uzimajući u obzir Okvirni sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije (EU) i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Filipina, s druge strane,

–  uzimajući u obzir zajednički radni dokument službi o ocjeni posebnih poticajnih mjera EU-a za održivi razvoj i dobro upravljanje (OSP+) na Filipinima u razdoblju 2016. – 2017. od 19. siječnja 2018. (SWD(2018)0032),

–  uzimajući u obzir izjave visokog povjerenika UN-a za ljudska prava, Zeida Raada Al-Husseina, u vezi s optužbama filipinske vlade o tome da su posebna izvjestiteljica UN-a za prava autohtonih naroda i drugi borci za ljudska prava bili uključeni u terorističke aktivnosti,

–  uzimajući u obzir ishod komemorativnog sastanka na vrhu ASEAN-a i EU-a prigodom 40. godišnjice uspostave dijaloga između ASEAN-a i EU-a te akcijski plan ASEAN-a i EU-a (2018. – 2022.);

–  uzimajući u obzir izjavu predsjednika Pododbora Europskog parlamenta za ljudska prava (DROI) od 23. veljače 2018. o tome da je držanje senatorice de Lime u zatvoru bez optužnice neprihvatljivo,

–  uzimajući u obzir diplomatske odnose između Filipina i EU-a (bivša Europska ekonomska zajednica (EEZ)) uspostavljene 12. svibnja 1964. imenovanjem veleposlanika Filipina u EEZ-u,

–  uzimajući u obzir status Filipina kao jednog od osnivača Udruženja država jugoistočne Azije (ASEAN),

–  uzimajući u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima djeteta,

–  uzimajući u obzir Međunarodnu konvenciju o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka,

–  uzimajući u obzir smjernice EU-a o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir Rimski statut,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (ICCPR),

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da Filipine i Europsku uniju vežu dugotrajni diplomatski, gospodarski, kulturni i politički odnosi; budući da su ratifikacijom Sporazuma o partnerstvu i suradnji Europska unija i Filipini potvrdili zajedničku predanost načelima dobrog upravljanja, demokracije, vladavine prava, ljudskih prava, promicanja društvenog i gospodarskog razvoja te miru i sigurnosti u regiji;

B.  budući da je od 1. srpnja 2016. na Filipinima ubijeno otprilike 12 000 ljudi, uključujući žene i djecu, tijekom aktualne kampanje protiv droge, međunarodno proglašene kao „rat protiv droge” predsjednika Dutertea; budući da je predsjednik Duterte obećao da će nastaviti s kampanjom protiv droge sve do kraja svojeg predsjedničkog mandata 2022.; budući da je EU i dalje duboko zabrinut zbog visokog broja ubojstava povezanih s nezakonitim drogama na Filipinima;

C.  budući da je u ožujku 2018. filipinska vlada optužila za terorizam posebnu izvjestiteljicu UN-a za prava autohtonih naroda, filipinsku državljanku Victoriju Tauli-Corpuz, te ju je, zajedno sa 600 drugih pojedinaca, među ostalim i vođa autohtonih naroda i boraca za ljudskih prava, stavila na popis terorističkih organizacija; budući da stručnjaci UN-a uživaju pravni imunitet; budući da su optužbe uslijedile nakon što je Tauli-Corpuz osudila napad vojske na autohtoni narod Lumad na otoku Mindanau; budući da je Tauli-Corpuz istaknula upotrebu zlostavljanja, mučenja i uhićenja nad pripadnicima autohtonih naroda koji su mirno prosvjedovali u pokušaju da zaštite svoju imovinu;

D.  budući da je senatorica Leila de Lima, aktivistica za ljudska prava i vrlo istaknuta kritičarka kampanje protiv droge filipinskog predsjednika Dutertea, 19. rujna 2016. smijenjena s funkcije predsjednice senatskog odbora za pravosuđe i ljudska prava te je 23. veljače 2017. uhićena; budući da je senatorica de Lima predvodila istragu o izvansudskim pogubljenjima u Davau dok je predsjednik Duterte ondje bio gradonačelnik; budući da postoje ozbiljne sumnje na to da su optužbe protiv senatorice de Lime gotovo u potpunosti izmišljene i politički motivirane;

E.  budući da je djelovanje filipinskih vlasti usmjereno protiv autohtonih naroda na Filipinima ozbiljan razlog za zabrinutost; budući da je krajem prosinca UN upozorio na masovna kršenja ljudskih prava pripadnika naroda Lumad na filipinskom otoku Mindanau; budući da je prema procjenama stručnjaka UN-a od listopada 2017. raseljeno barem 2500 pripadnika naroda Lumad; budući da postoji bojazan da su neki od tih napada motivirani neosnovanim sumnjama da su Lumadi uključeni u terorističke skupine ili njihovim protivljenjem rudarskim aktivnostima na zemlji njihovih predaka;

F.  budući da su Filipini 28. prosinca 2000. potpisali Rimski statut, a 30. kolovoza 2011. su ga ratificirali; budući da je tužitelj Međunarodnog kaznenog suda otvorio preliminarnu istragu o situaciji na Filipinima, tijekom koje će se analizirati zločini navodno počinjeni u zemlji barem od 1. srpnja 2016. u kontekstu kampanje „rata protiv droge” koju je pokrenula filipinska vlada;

G.  budući da je 19. ožujka 2018. UN službeno obavijestio Međunarodni kazneni sud da su Filipini 17. ožujka 2018. deponirali pisanu obavijest o povlačenju iz Rimskog statuta;

H.  budući da je Zastupnički dom Filipina 7. ožujka 2017. odobrio prijedlog zakona o ponovnom uvođenju smrtne kazne; budući da Senat još mora potvrditi prijedlog zakona prije nego što mu predsjednik da zakonsku snagu; budući da predsjednik Duterte vodi aktivnu kampanju za ponovno uvođenje smrtne kazne; budući da bi ponovno uvođenje smrtne kazne predstavljalo očito kršenje Drugog fakultativnog protokola uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (ICCPR), kojeg su Filipini stranka od 2007.;

I.  budući da Transparency International svake godine objavljuje popis zemalja poredanih prema rasprostranjenosti korupcije na kojemu Filipini zauzimaju 111. od 180 mjesta;

J.  budući da je prostor za civilno društvo ondje sve manji; budući da je na Filipinima okruženje za borce za ljudska prava navodno sve više neprijateljsko; budući da predsjednik Duterte u svojim izjavama potiče policiju da napada skupine i borce za ljudska prava;

K.  budući da osobama koje javno izražavaju protivljenje izvansudskim pogubljenjima prijeti rizik od zabrane ulaska na Filipine;

L.  budući da se predsjednik Duterte u brojnim izjavama izražavao pogrdno i ponižavajuće prema ženama te je u više navrata opravdavao silovanje i pozivao na ubojstvo žena;

M.  budući da se borci za ljudska prava, novinari i aktivisti rutinski suočavaju s prijetnjama, uznemiravanjem, zastrašivanjem i nasiljem zbog toga što nastoje razotkriti navodna izvansudska pogubljenja i druga kršenja ljudskih prava na Filipinima; budući da su pripadnici zajednice LGBTI suočeni sa stalnim uznemiravanjem;

N.  budući da su Filipini korisnici općeg sustava povlastica Europske unije OSP+;

O.  budući da se u Sporazumu o partnerstvu i suradnji između EU-a i Filipina poziva na pokretanje istinskog dijaloga o ljudskim pravima u obliku radne skupine za ljudska prava;

1.  poziva filipinsku vladu da smjesta stane na kraj izvansudskim pogubljenjima koja se provode pod izlikom „rata protiv droge”; oštro osuđuje velik broj izvansudskih pogubljenja koja su počinile oružane snage i skupine vigilanata u kontekstu kampanje protiv droge; izražava sućut obiteljima žrtava; izražava ozbiljnu zabrinutost zbog vjerodostojnih navoda o tome da filipinska policija krivotvori dokaze kako bi opravdala izvansudska pogubljenja i da su žrtve tih pogubljenja velikom većinom siromašni stanovnici gradova;

2.  prima na znanje nedavne vladine inicijative u cilju osiguranja ujednačenijeg i integriranijeg pristupa borbi protiv droge, utemeljenog na provođenju zakonodavstva, pravdi, posredovanju te rehabilitaciji i integraciji; pozdravlja rezoluciju Senata br. 516 koja je podnesena 25. rujna 2017. na Filipinima, a u kojoj se poziva vlasti da poduzmu potrebne korake za zaustavljanje vala ubojstava, a posebno ubojstava djece; poziva vladu da borbi protiv mreža za krijumčarenje droge i velikih dilera da prednost pred hvatanjem malih konzumenata; naglašava da filipinske vlasti svoju borbu protiv nedopuštenih droga moraju voditi tako da stave naglasak na javno zdravlje i da u potpunosti poštuju propisani postupak, u skladu s nacionalnim i međunarodnim pravom; poziva vladu da donese posebne nenasilne politike;

3.  poziva vlasti da u potpunosti surađuju s predstavnicima posebnih postupaka UN-a; poziva filipinske vlasti da smjesta provedu nepristrane i učinkovite istrage o izvansudskim pogubljenjima i da sve počinitelje kazneno gone i privedu pravdi; poziva EU i sve njegove države članice da podrže istragu pod vodstvom Ujedinjenih naroda u pogledu pogubljenja na Filipinima i poziva na privođenje počinitelja pravdi;

4.  ponavlja svoj poziv filipinskim vlastima da puste senatoricu Leilu de Limu i da joj osiguraju odgovarajuće sigurnosne i sanitarne uvjete dok je u pritvoru; još jednom ponavlja svoj poziv vlastima da joj zajamče pravedno suđenje i odbace sve politički motivirane optužbe protiv nje; poziva EU da nastavi pomno pratiti slučaj senatorice De Lime;

5.  poziva filipinske vlasti da imena boraca za ljudska prava uklone s popisa terorista, da odbace sve optužbe protiv njih i da im dopuste da mirno obavljaju svoje aktivnosti; podsjeća filipinske vlasti da Victoria Tauli-Corpuz uživa imunitet na temelju Konvencije o povlasticama i imunitetima iz 1946.;

6.  pozdravlja inicijativu Međunarodnog kaznenog suda da istraži optužbe za zločine protiv čovječnosti u kontekstu pogubljenja koja su provedena tijekom „rata protiv droge”; poziva filipinsku vladu da u potpunosti surađuje s Uredom tužitelja Međunarodnog kaznenog suda u preliminarnoj istrazi Filipina; snažno žali zbog odluke filipinske vlade da pokrene povlačenje Filipina iz Rimskog statuta; poziva vladu da poništi tu odluku;

7.  ponavlja svoju duboku zabrinutost zbog odluke Zastupničkog doma o ponovnom uvođenju smrtne kazne; ponovno poziva filipinske vlasti da smjesta obustave aktualni proces ponovnog uvođenja smrtne kazne; podsjeća na to da EU smrtnu kaznu smatra okrutnim i nečovječnim oblikom kažnjavanja koji ne odvraća od kriminalnog ponašanja; poziva filipinsku vladu da ne snižava minimalnu dob za kaznenu odgovornost;

8.  iznimno je zabrinut zbog sve rasprostranjenije korupcije u sadašnjoj filipinskoj upravi; poziva filipinske vlasti da pojačaju napore u cilju efektivne borbe protiv korupcije; naglašava da je u tom kontekstu važno poštovati temeljna načela demokracije i vladavine prava;

9.  osuđuje sve prijetnje, uznemiravanja, zastrašivanja i nasilje protiv osoba koje nastoje razotkriti navodna izvansudska pogubljenja i druga kršenja ljudskih prava na Filipinima, uključujući borce za ljudska prava, novinare i aktiviste; potiče filipinsku vladu da se pobrine za to da borci za ljudska prava, novinari i aktivisti mogu obavljati svoj posao u poticajnom okruženju i bez straha od odmazde;

10.  potiče Filipine da ukinu praksu zabrane ulaska u zemlju osobama koje se smatraju kritičarima politika predsjednika Dutertea;

11.  potiče Filipine da poštuju svoje obveze u skladu s međunarodnim pravom za zaštitu ljudskih prava autohtonih naroda, među ostalim i u kontekstu oružanih sukoba;

12.  osuđuje svaki oblik nasilja nad ženama i podsjeća da takvo nasilje predstavlja ozbiljno kršenje ljudskih prava i dostojanstva žena i djevojčica; strogo osuđuje ponižavajuće i mizogine izjave predsjednika Dutertea o borkinjama; podsjeća predsjednika da poticanje državnih snaga na seksualno nasilje tijekom oružanih sukoba predstavlja kršenje međunarodnog humanitarnog prava; poziva predsjednika da se prema ženama odnosi s poštovanjem i da se suzdrži od poticanja nasilja nad ženama;

13.  potiče EU i njegove države članice da razmisle o tome da pozovu na izbacivanje Filipina iz Vijeća Ujedinjenih naroda za ljudska prava prije nego što njihov aktualni mandat istekne krajem 2018.;

14.  podsjeća filipinske vlasti na njihove obveze u okviru međunarodnog prava, općeg sustava povlastica OSP+ i Sporazuma o partnerstvu i suradnji, posebno u vezi s ljudskim pravima i posljedicama njihova nepoštovanja; iako je napredak u provedbi konvencija sustava OSP+ uglavnom pozitivan, naglašava da i dalje postoji znatan stupanj zabrinutosti zbog kršenja ljudskih prava povezanih s ratom protiv droge; u tom pogledu podsjeća na svoju prethodnu Rezoluciju o Filipinima od 16. ožujka 2017. i poziva Komisiju i Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) da upotrijebe sve raspoložive instrumente, uključujući Sporazum o partnerstvu i suradnji, kako bi uvjerile Filipine da stanu na kraj izvansudskim pogubljenjima koja su povezana s kampanjom protiv droge te da, u slučaju da ne dođe do značajnih poboljšanja, pokrenu postupovne korake koji bi mogli dovesti do privremenog oduzimanja povlastica u okviru sustava OSP +; potiče EU da se koristi svim raspoloživim instrumentima kako bi pomogao filipinskoj vladi u poštovanju njezinih međunarodnih obveza u području ljudskih prava;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi predsjedniku, vladi i parlamentu Filipina, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, parlamentima i vladama država članica, visokom povjereniku Ujedinjenih naroda za ljudska prava te vladama država članica ASEAN-a.

 

 

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0349.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0088.

Posljednje ažuriranje: 18. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti