Wspólny projekt rezolucji - RC-B8-0198/2018Wspólny projekt rezolucji
RC-B8-0198/2018

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Filipin

18.4.2018 - (2018/2662(RSP))

złożony zgodnie z art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym następujące projekty rezolucji:
PPE (B8-0198/2018)
S&D (B8-0202/2018)
ECR (B8-0203/2018)
ALDE (B8-0205/2018)
Verts/ALE (B8-0206/2018)
GUE/NGL (B8-0208/2018)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Marijana Petir, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil w imieniu grupy PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill w imieniu grupy S&D
Charles Tannock, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR
Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE
Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, Davor Škrlec, Heidi Hautala, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE
Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD


Procedura : 2018/2662(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B8-0198/2018
Teksty złożone :
RC-B8-0198/2018
Teksty przyjęte :

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Filipin

(2018/2662(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie sytuacji na Filipinach, a w szczególności rezolucje z dnia 15 września 2016 r.[1] i 16 marca 2017 r.[2],

–  uwzględniając oświadczenie rzecznika ESDZ z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie Filipin i Międzynarodowego Trybunału Karnego,

–  uwzględniając oświadczenia delegatury UE oraz rzecznika wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa,

–  uwzględniając Umowę ramową o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Filipin z drugiej strony,

–  uwzględniając wspólny dokument roboczy zatytułowany „Ocena Filipin w kontekście szczególnego rozwiązania motywacyjnego UE dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów („GSP Plus”) za lata 2016–2017” z dnia 19 stycznia 2018 r. (SWD(2018)0032),

–  uwzględniając oświadczenia wysokiego komisarza ONZ ds. praw człowieka Zeida Ra’ada Al Husseina w sprawie wysuwanych przez rząd Filipin oskarżeń o to, że specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. praw ludów tubylczych i inni obrońcy praw człowieka byli zaangażowani w działalność terrorystyczną,

–  uwzględniając wyniki okolicznościowego szczytu ASEAN-UE z okazji 40. rocznicy ustanowienia dialogu ASEAN-UE, a także plan działania ASEAN-UE (2018–2022),

–  uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Podkomisji Praw Człowieka (DROI) Parlamentu Europejskiego z dnia 23 lutego 2018 r., w którym stwierdził on, że „przetrzymywanie senator De Limy w więzieniu bez postawienia zarzutów jest niedopuszczalne”,

–  uwzględniając stosunki dyplomatyczne między Filipinami a UE (poprzednio Europejską Wspólnotą Gospodarczą (EWG)), które nawiązano w dniu 12 maja 1964 r. poprzez mianowanie ambasadora Filipin przy EWG,

–  uwzględniając fakt, że Filipiny są członkiem-założycielem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN),

–  uwzględniając Konwencję ONZ o prawach dziecka,

–  uwzględniając Międzynarodową konwencję o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem,

–  uwzględniając wytyczne UE w sprawie praw człowieka,

–  uwzględniając statut rzymski,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (MPPOiP),

–  uwzględniając art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Filipiny i UE łączą długoletnie stosunki dyplomatyczne, gospodarcze, kulturalne i polityczne; mając na uwadze, że poprzez ratyfikację umowy o partnerstwie i współpracy Unia Europejska i Filipiny potwierdziły swoje wspólne zobowiązanie do przestrzegania zasad dobrych rządów, demokracji, praworządności, praw człowieka, promowania rozwoju gospodarczego i społecznego, a także pokoju i bezpieczeństwa w regionie;

B.  mając na uwadze, że według doniesień od dnia 1 lipca 2016 r. na Filipinach zabito około 12 000 osób, w tym kobiety i dzieci, w ramach prowadzonej obecnie kampanii przeciwko narkotykom, określanej na szczeblu międzynarodowym mianem „wojny prezydenta Duterte z narkotykami”; mając na uwadze, że prezydent Duterte zobowiązał się do kontynuowania kampanii antynarkotykowej do końca swojej kadencji, tj. do 2022 r.; mając na uwadze, że UE pozostaje głęboko zaniepokojona wysoką liczbą zabójstw związanych z kampanią przeciwko nielegalnym narkotykom na Filipinach;

C.  mając na uwadze, że specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. praw ludów tubylczych Victoria Tauli-Corpuz, obywatelka Filipin, została oskarżona o terroryzm i wraz z 600 innymi osobami, w tym przywódcami ludów tubylczych i obrońcami praw człowieka, została w marcu 2018 r. wpisana przez rząd Filipin na listę terrorystów; mając na uwadze, że ekspertów ONZ chroni immunitet; mając na uwadze, że oskarżenia wysunięto po tym, jak V. Tauli-Corpuz potępiła ataki wojska na tubylczy lud Lumad na wyspie Mindanao; mając na uwadze, że V. Tauli-Corpuz zwróciła uwagę na prześladowania, tortury i aresztowania ludności tubylczej, która w pokojowy sposób chroniła swoją własność;

D.  mając na uwadze, że senator Leila De Lima, działaczka na rzecz praw człowieka i jeden z największych krytyków prowadzonej przez filipińskiego prezydenta Duterte kampanii antynarkotykowej, została w dniu 19 września 2016 r. usunięta ze stanowiska przewodniczącej Senackiej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a w dniu 23 lutego 2017 r. została aresztowana; mając na uwadze, że senator De Lima prowadziła dochodzenia w sprawie egzekucji pozasądowych w Davao w czasie, kiedy prezydent Duterte był burmistrzem tego miasta; mając na uwadze, że istnieją poważne obawy, że zarzuty, jakie postawiono senator De Limie, są prawie w całości sfabrykowane i umotywowane politycznie;

E.  mając na uwadze, że prześladowanie ludności tubylczej przez władze Filipin stanowi poważny problem; mając na uwadze, że pod koniec grudnia ONZ ostrzegała o masowych naruszeniach praw człowieka wobec Lumadów na filipińskiej wyspie Mindanao; mając na uwadze, że – jak szacują eksperci ONZ – od października 2017 r. wysiedlono co najmniej 2 500 Lumadów; mając na uwadze, że istnieją obawy, iż przyczyną niektórych z tych ataków jest nieuzasadnione podejrzenie, że Lumadowie są powiązani z ugrupowaniami terrorystycznymi, oraz opór Lumadów wobec działalności wydobywczej na ziemiach przodków;

F.  mając na uwadze, że Filipiny podpisały statut rzymski w dniu 28 grudnia 2000 r. i ratyfikowały go w dniu 30 sierpnia 2011 r.; mając na uwadze, że prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) wszczął wstępne dochodzenie w sprawie sytuacji na Filipinach w celu zbadania domniemanych zbrodni popełnionych w tym kraju co najmniej od dnia 1 lipca 2016 r. w kontekście „wojny z narkotykami” zainicjowanej przez rząd Filipin;

G.  mając na uwadze, że w dniu 19 marca 2018 r. MTK został oficjalnie powiadomiony przez ONZ, że w dniu 17 marca 2018 r. Filipiny złożyły pisemne zawiadomienie o wypowiedzeniu statutu rzymskiego;

H.  mając na uwadze, że filipińska Izba Reprezentantów zatwierdziła ustawę z dnia 7 marca 2017 r. przywracającą karę śmierci; mając na uwadze, że zanim prezydent będzie mógł podpisać tę ustawę, tak by mogła wejść w życie, musi ona jeszcze zostać zatwierdzona przez senatorów; mając na uwadze, że prezydent Duterte prowadził aktywną kampanię na rzecz przywrócenia kary śmierci; mając na uwadze, że przywrócenie kary śmierci stanowiłoby jawne pogwałcenie Drugiego protokołu fakultatywnego do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych (MPPOiP), którego Filipiny są stroną od 2007 r.;

I.  mając na uwadze, że Filipiny zajmują 111. miejsce spośród 180 krajów w rankingu korupcji publikowanym co roku przez Transparency International;

J.  mając na uwadze, że przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego coraz bardziej się kurczy; mając na uwadze, że według doniesień obrońcy praw człowieka na Filipinach spotykają się z coraz większą wrogością; mając na uwadze, że prezydent Duterte wydał oświadczenia zachęcające do ataków policyjnych na organizacje i osoby broniące praw człowieka;

K.  mając na uwadze, że osobom, które publicznie wypowiadają się przeciwko egzekucjom pozasądowym, grozi zakaz wjazdu na Filipiny;

L.  mając na uwadze, że prezydent Duterte wielokrotnie wypowiadał się w sposób obraźliwy i poniżający o kobietach, usprawiedliwiał gwałty i wzywał do strzelania do kobiet;

M.  mając na uwadze, że obrońcy praw człowieka, dziennikarze i aktywiści regularnie padają ofiarą pogróżek, nękania, zastraszania i przemocy za to, że dążą do ujawnienia domniemanych egzekucji pozasądowych i innych naruszeń praw człowieka na Filipinach; mając na uwadze, że społeczność LGBTI boryka się z ciągłymi prześladowaniami;

N.  mając na uwadze, że Filipiny są beneficjentem unijnego ogólnego systemu preferencji taryfowych plus (GSP+);

O.  mając na uwadze, że w umowie o partnerstwie i współpracy UE–Filipiny wezwano do ustanowienia konstruktywnego dialogu dotyczącego praw człowieka w formie grupy roboczej ds. praw człowieka;

1.  wzywa rząd Filipin do natychmiastowego zaprzestania egzekucji pozasądowych pod pretekstem „wojny z narkotykami”; zdecydowanie potępia wysoką liczbę egzekucji pozasądowych wykonywanych przez siły zbrojne i straż obywatelską w związku z kampanią antynarkotykową; składa kondolencje rodzinom ofiar; wyraża poważne zaniepokojenie wiarygodnymi doniesieniami o tym, że filipińskie siły policyjne fałszują dowody na uzasadnienie egzekucji pozasądowych oraz że ich ofiarą padają w przeważającej mierze ubodzy mieszkańcy miast;

2.  odnotowuje ostatnie inicjatywy rządu zmierzające do zapewnienia bardziej jednolitego i zintegrowanego podejścia do walki z narkotykami w oparciu o ściganie przestępstw, sprawiedliwość, rzecznictwo, resocjalizację i integrację; z zadowoleniem przyjmuje rezolucję Senatu Filipin nr 516 z dnia 25 września 2017 r., w której wezwano władze do „podjęcia niezbędnych kroków w celu powstrzymania serii zabójstw, zwłaszcza naszych dzieci”; wzywa rząd, by przywiązywał większą wagę do walki z siatkami handlu narkotykami i baronami narkotykowymi niż do zwalczania drobnych konsumentów; podkreśla, że władze Filipin muszą kontynuować walkę z nielegalnymi narkotykami ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia publicznego i w pełnym poszanowaniu sprawiedliwości proceduralnej, zgodnie z prawem międzynarodowym i krajowym; zachęca rząd do przyjęcia konkretnych strategii antyprzemocowych;

3.  zachęca władze do pełnej współpracy ze specjalnymi ekspertami ONZ; wzywa władze Filipin do natychmiastowego przeprowadzenia bezstronnych i dogłębnych dochodzeń w sprawie egzekucji pozasądowych, a także do ścigania i postawienia przed wymiarem sprawiedliwości wszystkich sprawców; wzywa UE i wszystkie państwa członkowskie do wspierania dochodzenia prowadzonego pod egidą ONZ w sprawie zabójstw na Filipinach i postawienia sprawców przed wymiarem sprawiedliwości;

4.  ponownie wzywa władze Filipin do uwolnienia senator Leili De Limy oraz do zapewnienia jej odpowiedniego bezpieczeństwa i warunków sanitarnych w więzieniu; ponownie wzywa władze do zagwarantowania rzetelnego procesu sądowego oraz do wycofania wszystkich motywowanych politycznie zarzutów przeciwko niej; wzywa UE, by wciąż bacznie śledziła sprawę przeciwko senator De Limie;

5.  wzywa władze Filipin do usunięcia obrońców praw człowieka z listy terrorystów, wycofania wszelkich stawianych im zarzutów oraz umożliwienia im prowadzenia pokojowej działalności; przypomina władzom Filipin, że Victoria Tauli-Corpuz korzysta z immunitetu na mocy Konwencji o przywilejach i immunitetach z 1946 r.;

6.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę MTK, by zbadać zarzuty dotyczące zbrodni przeciwko ludzkości w kontekście zabójstw dokonanych w ramach „wojny z narkotykami”; wzywa rząd Filipin do pełnej współpracy z Biurem Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego przy jego wstępnym dochodzeniu w sprawie Filipin; wyraża głębokie ubolewanie z powodu decyzji rządu Filipin o złożeniu zawiadomienia o wypowiedzeniu statutu rzymskiego; wzywa rząd Filipin do wycofania się z tej decyzji;

7.  ponownie wyraża głębokie zaniepokojenie decyzją Izby Reprezentantów o przywróceniu kary śmierci; ponownie wzywa władze Filipin do natychmiastowego wstrzymania toczącej się procedury mającej na celu przywrócenie kary śmierci; przypomina, że UE uznaje karę śmierci za okrutną i nieludzką karę, która nie odstrasza od zachowań przestępczych; wzywa rząd Filipin, by nie obniżał minimalnego wieku odpowiedzialności karnej;

8.  jest zaniepokojony rosnącym poziomem korupcji pod obecną administracją filipińską; wzywa władze Filipin do wzmożenia wysiłków na rzecz skutecznej walki z korupcją; podkreśla znaczenie poszanowania podstawowych zasad demokracji i państwa prawa w tym zakresie;

9.  potępia wszelkie pogróżki, nękanie, zastraszanie i stosowanie przemocy wobec osób, które dążą do ujawnienia domniemanych egzekucji pozasądowych i innych naruszeń praw człowieka na Filipinach, w tym wobec obrońców praw człowieka, dziennikarzy i aktywistów; wzywa rząd Filipin do zadbania o to, by obrońcy praw człowieka, dziennikarze i aktywiści mogli prowadzić działalność w sprzyjającym środowisku i bez strachu przed represjami;

10.  wzywa rząd Filipin do zniesienia zakazu wjazdu na teren kraju osób, które są postrzegane jako krytycy polityki prezydenta Duterte;

11.  wzywa rząd Filipin, by przestrzegał wynikających z prawa międzynarodowego zobowiązań do ochrony praw człowieka w odniesieniu do ludów tubylczych, w tym w kontekście konfliktu zbrojnego;

12.  potępia wszelkie formy przemocy wobec kobiet i przypomina, że przemoc ta stanowi poważne naruszenie praw człowieka oraz godności kobiet i dziewcząt; zdecydowanie potępia poniżające i mizoginiczne wypowiedzi prezydenta Duterte na temat walczących kobiet; przypomina prezydentowi, że podżeganie państwowych sił do popełniania aktów przemocy seksualnej w czasie konfliktu zbrojnego stanowi pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego; wzywa prezydenta do traktowania kobiet z szacunkiem oraz do powstrzymania się od nawoływania do przemocy wobec kobiet;

13.  zachęca UE i jej państwa członkowskie, by rozważyły wystosowanie apelu w sprawie usunięcia Republiki Filipin z Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych przed wygaśnięciem jej członkostwa z końcem 2018 r.;

14.  przypomina władzom Filipin o ich zobowiązaniach wynikających z prawa międzynarodowego, systemu GSP+ oraz umów o partnerstwie i współpracy, zwłaszcza w odniesieniu do praw człowieka, a także o konsekwencjach płynących z nieprzestrzegania tych zobowiązań; podkreśla, że mimo w znacznej mierze pozytywnych postępów we wdrażaniu konwencji związanych z GSP+, poważne obawy wzbudza nadal kwestia łamania praw człowieka przy okazji wojny z narkotykami; w związku z tym przypomina swoją wcześniejszą rezolucję z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie Filipin oraz wzywa Komisję i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych do wykorzystania wszelkich dostępnych instrumentów, w tym umowy o partnerstwie i współpracy, aby przekonać rząd Filipin do położenia kresu egzekucjom pozasądowym związanym z kampanią antynarkotykową, a w przypadku braku znaczących postępów do podjęcia kroków proceduralnych, które mogłyby prowadzić do czasowego zniesienia preferencji GSP+; apeluje do UE o wykorzystanie wszystkich dostępnych instrumentów, aby wesprzeć rząd Filipin w przestrzeganiu międzynarodowych zobowiązań w zakresie praw człowieka;

15.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji prezydentowi, rządowi i parlamentowi Filipin, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, parlamentom i rządom państw członkowskich, Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka oraz rządom państw członkowskich ASEAN.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 18 kwietnia 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności