Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0198/2018Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0198/2018

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o Filipínach

18.4.2018 - (2018/2662(RSP))

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B8-0198/2018)
S&D (B8-0202/2018)
ECR (B8-0203/2018)
ALDE (B8-0205/2018)
Verts/ALE (B8-0206/2018)
GUE/NGL (B8-0208/2018)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Marijana Petir, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR
Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE
Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, Davor Škrlec, Heidi Hautala, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE
Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD


Postup : 2018/2662(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B8-0198/2018
Predkladané texty :
RC-B8-0198/2018
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o Filipínach

(2018/2662(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii na Filipínach, najmä na uznesenie z 15. septembra 2016[1] a zo 16. marca 2017[2],

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu ESVČ zo 16. marca 2018 o Filipínach a Medzinárodnom trestnom súde,

–  so zreteľom na vyhlásenia delegácie EÚ a hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP/PK),

–  so zreteľom na Rámcovú dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou (EÚ) a jej členskými štátmi na jednej strane a Filipínskou republikou na strane druhej,

–  so zreteľom na spoločný pracovný dokument z 19. januára 2018 o vykonaní posúdenia Filipín za obdobie 2016 – 2017 na účely osobitného stimulačného opatrenie EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných (GSP+) (SWD(2018)0032),

–  so zreteľom na vyhlásenia vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zajda Ra’ada al-Husajna týkajúce sa obvinení zo strany filipínskej vlády, podľa ktorých bola osobitná spravodajkyňa OSN pre práva pôvodného obyvateľstva a ďalší obhajcovia ľudských práv zapojení do teroristickej činnosti,

–  so zreteľom na výsledok pamätného samitu ASEAN – EÚ pri príležitosti 40. výročia vytvorenia vzťahov v rámci dialógu ASEAN a EÚ a na akčný plán ASEAN – EÚ (2018 – 2022),

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Podvýboru Európskeho parlamentu pre ľudské práva (DROI) z 23. februára 2018, v ktorom sa uvádza, že „zadržiavanie senátorky De Limovej vo väzení bez obvinenia je neprijateľné“,

–  so zreteľom na diplomatické vzťahy medzi Filipínami a EÚ [predtým s Európskym hospodárskym spoločenstvom (EHS)] nadviazané 12. mája 1964 vymenovaním veľvyslanca Filipín pri EHS,

–  so zreteľom na štatút Filipín ako zakladajúceho člena Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN),

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa,

–  so zreteľom na Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o ľudských právach,

–  so zreteľom na Rímsky štatút,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR),

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Filipíny a EÚ majú dlhotrvajúce diplomatické, hospodárske, kultúrne a politické vzťahy; keďže Európska únia a Filipíny ratifikáciou dohody o partnerstve a spolupráci opätovne potvrdili svoj spoločný záväzok dodržiavať zásady dobrej správy veci verejných, demokracie, právneho štátu, ľudských práv, podpory sociálneho a hospodárskeho rozvoja, mieru a bezpečnosti v tomto regióne;

B.  keďže od 1. júla 2016 bolo na Filipínach počas prebiehajúcej kampane proti drogám, ktorú prezident Duterte na medzinárodnej úrovni vyhlásil ako „boj proti drogám“, údajne zabitých približne 12 000 ľudí vrátane žien a detí; keďže prezident Duterte prisľúbil, že bude pokračovať vo svojej protidrogovej kampani až do konca svojho prezidentského funkčného obdobia v roku 2022; keďže EÚ je naďalej hlboko znepokojená vysokým počtom usmrtení súvisiacich s kampaňou proti nezákonnému obchodu s drogami na Filipínach;

C.  keďže osobitná spravodajkyňa OSN pre práva pôvodného obyvateľstva Victoria Tauli-Corpuz (filipínska štátna príslušníčka) bola obvinená z terorizmu a spolu s ďalšími 600 osobami vrátane vedúcich predstaviteľov z radov pôvodného obyvateľstva a obhajcov ľudských práv ju filipínska vláda zaradila v marci 2018 do zoznamu teroristických organizácií; keďže experti OSN majú právnu imunitu; keďže obvinenia nasledovali po tom, ako Tauli-Corpuz odsúdila útoky armády proti pôvodnému obyvateľstvu z kmeňa Lumad na ostrove Mindanao; keďže Tauli-Corpuz poukázala na obťažovanie, mučenie a zatýkanie pôvodného obyvateľstva, ktorí nenásilne bránili svoj majetok;

D.  keďže senátorka Leila De Lima, bojovníčka za ľudské práva a významná kritička protidrogovej kampane filipínskeho prezidenta Duterteho, bola 19. septembra 2016 zbavená svojej funkcie predsedníčky výboru senátu pre spravodlivosť a ľudské práva a 23. februára 2017 bola zadržaná; keďže senátorka De Lima viedla v čase, keď bol prezident Duterte primátorom mesta, vyšetrovania mimosúdnych popráv; keďže existujú vážne obavy, že trestné činy, z ktorých bola senátorka De Lima obvinená, sú takmer úplne vykonštruované a politicky motivované;

E.  keďže útoky filipínskych orgánov na pôvodné obyvateľstvo vzbudzujú vážne obavy; keďže OSN koncom decembra upozornila na rozsiahle porušovanie ľudských práv, ktorého obeťami je pôvodné obyvateľstvo z kmeňa Lumad na filipínskom ostrove Mindanao; keďže podľa odhadov expertov OSN bolo od októbra 2017 vysídlených približne 2 500 ľudí z kmeňa Lumad; keďže existujú obavy, že niektoré z týchto útokov sú motivované nepodloženými podozreniami, že obyvatelia z kmeňa Lumad sú zapojení do teroristických skupín, alebo ich vzdorom voči ťažobným činnostiam na pôde ich predkov;

F.  keďže Filipíny podpísali 28. decembra 2000 Rímsky štatút a ratifikovali ho 30. augusta 2011; keďže prokurátorka Medzinárodného trestného súdu (MTS) začala predbežné preskúmanie situácie na Filipínach, ktoré bude analyzovať zločiny, ktoré boli údajne spáchané v tejto krajine minimálne od 1. júla 2016 v súvislosti s kampaňou „boj proti drogám“, ktorú začala filipínska vláda;

G.  keďže OSN 19. marca 2018 oficiálne oznámila MTS, že Filipíny 17. marca 2018 uložili písomné oznámenie o odstúpení od Rímskeho štatútu;

H.  keďže snemovňa reprezentantov Filipín schválila 7. marca 2017 návrh zákon o obnovení trestu smrti; keďže tento návrh zákona si stále vyžaduje schválenie senátu pred tým, než ho prezident podpíše ako zákon; keďže prezident Duterte sa aktívne zasadzoval za opätovné zavedenie trestu smrti; keďže opätovné zavedenie trestu smrti by bolo jasným porušením Druhého opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach (ICCPR), ktorého sú Filipíny zmluvnou stranou od roku 2007;

I.  keďže Filipíny sa v rebríčku korupcie, ktorý každoročne uverejňuje Transparency International, umiestnili spomedzi 180 krajín na 111. mieste;

J.  keďže priestor pre občiansku spoločnosť sa postupne zmenšuje; keďže obhajcovia ľudských práv údajne čelia na Filipínach čoraz nepriateľskejšiemu prostrediu; keďže prezident Duterte vo svojich vyhláseniach podporil policajné útoky proti skupinám pre ľudské práva a obhajcom ľudských práv;

K.  keďže osoby, ktoré robia verejné vyhlásenia proti mimosúdnym popravám, sú vystavené riziku, že im bude zakázaný vstup na Filipíny;

L.  keďže prezident Duterte predniesol niekoľko hanlivých a ponižujúcich vyhlásení na adresu žien a opakovane ospravedlňoval znásilňovanie a vyzýval na strieľanie žien;

M.  keďže obhajcovia ľudských práv, novinári a aktivisti pravidelne čelia hrozbám, obťažovaniu, zastrašovaniu a násiliu za to, že sa snažia odhaliť údajné mimosúdne popravy a iné prípady porušovania ľudských práv na Filipínach; keďže komunita LGBTI čelí neustálemu obťažovaniu;

N.  keďže Filipíny sú príjemcom všeobecného systému preferencií plus Európskej únie (GSP+);

O.  keďže v dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínami sa žiada vytvorenie zmysluplného dialógu o ľudských právach vo forme pracovnej skupiny pre ľudské práva;

1.  vyzýva filipínsku vládu, aby okamžite ukončila mimosúdne popravy pod zámienkou „boja proti drogám“; dôrazne odsudzuje vysoký počet mimosúdnych popráv zo strany ozbrojených síl a skupín občianskej sebaobrany v súvislosti s protidrogovou kampaňou; vyjadruje sústrasť rodinám obetí; vyjadruje vážne znepokojenie nad dôveryhodnými správami o tom, že filipínska polícia falšuje dôkazy, aby odôvodnila mimosúdne popravy, a že terčom sú prevažne chudobní obyvatelia miest;

2.  berie na vedomie najnovšie iniciatívy vlády na zabezpečenie jednotnejšieho a ucelenejšieho prístupu k boju proti drogám na základe zásad presadzovania práva, spravodlivosti, obhajoby a rehabilitácie a integrácie; víta rezolúciu filipínskeho senátu č. 516 podanú 25. septembra 2017, v ktorej sa príslušné orgány naliehavo vyzývajú, aby „vykonali opatrenia nevyhnutné na zastavenie vlny zabíjania, najmä našich detí“; vyzýva vládu, aby sa prednostne zaoberala bojom proti sieťam obchodníkov s drogami a veľkým drogovým magnátom, a nie pátraním po malých užívateľoch drog; zdôrazňuje, že filipínske orgány musia pokračovať v boji proti nelegálnym drogám so zameraním na verejné zdravie a plne dodržiavať riadny postup v súlade s vnútroštátnym a medzinárodným právom; vyzýva vládu, aby prijala konkrétne nenásilné opatrenia;

3.  vyzýva príslušné orgány, aby v plnej miere spolupracovali s osobitnými postupmi OSN; vyzýva filipínske orgány, aby okamžite uskutočnili nestranné a zmysluplné vyšetrovanie týchto mimosúdnych popráv a aby stíhali a postavili pred súd všetkých páchateľov; žiada EÚ a všetky jej členské štáty, aby podporovali vyšetrovanie popráv na Filipínach vedené OSN, a žiada, aby boli zodpovedné osoby postavené pred súd;

4.  opätovne vyzýva filipínske orgány, aby prepustili senátorku Leilu De Limovú a poskytli jej primerané bezpečnostné a hygienické podmienky, pokým bude vo väzbe; ďalej opätovne vyzýva príslušné orgány, aby zaručili spravodlivé súdne konanie a upustili od všetkých politicky motivovaných obvinení voči nej; vyzýva EÚ, aby naďalej pozorne sledovala prípad týkajúci sa senátorky De Limovej;

5.  vyzýva filipínske orgány, aby zo zoznamu teroristov odstránili obhajcov ľudských práv, upustili od všetkých obvinení voči nim a umožnili im pokojne vykonávať ich činnosti; pripomína filipínskym orgánom, že Victoria Tauli-Corpuz požíva imunitu podľa Dohovoru o výsadách a imunitách z roku 1946;

6.  víta iniciatívu MTS na vyšetrenie údajných zločinov proti ľudskosti v súvislosti so zabíjaním v „boji proti drogám“; vyzýva filipínsku vládu, aby v plnej miere spolupracovala s úradom prokurátorky Medzinárodného trestného súdu v rámci jeho predbežného preskúmania týkajúceho sa Filipín; vyjadruje hlboké poľutovanie nad rozhodnutím filipínskej vlády iniciovať odstúpenie od Rímskeho štatútu; vyzýva vládu, aby toto rozhodnutie zrušila;

7.  opätovne vyjadruje svoje hlboké znepokojenie nad rozhodnutím snemovne reprezentantov opätovne zaviesť trest smrti; opätovne vyzýva filipínske orgány, aby okamžite zastavili prebiehajúce konania, ktorých cieľom je obnoviť trest smrti; pripomína, že EÚ považuje trest smrti za krutý a neľudský trest, ktorý nedokáže odradiť od kriminálneho správania; vyzýva filipínsku vládu, aby upustila od zníženia minimálneho veku trestnej zodpovednosti;

8.  je znepokojený rastúcou úrovňou korupcie v súčasnej filipínskej štátnej správe; vyzýva filipínske orgány, aby zintenzívnili svoje úsilie v oblasti účinného riešenia korupcie; zdôrazňuje, že je dôležité v tejto súvislosti dodržiavať základné zásady demokracie a právneho štátu;

9.  odsudzuje všetky hrozby, obťažovanie, zastrašovanie a násilie voči tým, ktorí sa snažia odhaliť údajné mimosúdne popravy a iné prípady porušovania ľudských práv na Filipínach vrátane obhajcov ľudských práv, novinárov a aktivistov; naliehavo vyzýva filipínsku vládu, aby zabezpečila, aby obhajcovia ľudských práv, novinári a aktivisti mohli vykonávať svoju prácu v priaznivom prostredí a bez obáv z represálií;

10.  naliehavo vyzýva Filipíny, aby ukončili zákaz vstupu do tejto krajiny pre osoby, ktoré sú vnímané ako kritici politiky prezidenta Duterteho;

11.  naliehavo vyzýva Filipíny, aby dodržiavali svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva týkajúce sa ochrany ľudských práv pôvodného obyvateľstva, a to aj v súvislosti s ozbrojeným konfliktom;

12.  odsudzuje všetky formy násilia voči ženám a pripomína, že takéto násilie predstavuje závažné porušenie ľudských práv a dôstojnosti žien a dievčat; dôrazne odsudzuje ponižujúce a nenávistné vyhlásenia prezidenta Duterteho na adresu bojovníčok; pripomína prezidentovi, že nabádanie ozbrojených síl k páchaniu sexuálneho násilia počas ozbrojených konfliktov je porušením medzinárodného humanitárneho práva; vyzýva prezidenta, aby sa k ženám správal s úctou a upustil od podnecovania k násiliu voči ženám;

13.  nabáda EÚ a jej členské štáty, aby zvážili možnosť žiadať o odvolanie Filipínskej republiky z Rady OSN pre ľudské práva pred ukončením jej súčasného členstva na konci roku 2018;

14.  pripomína filipínskym orgánom ich povinnosti v rámci medzinárodného práva, systému GSP+ a dohody o partnerstve a spolupráci, najmä pokiaľ ide o ľudské práva, a dôsledky ich nedodržiavania; zdôrazňuje, že hoci je pokrok pri vykonávaní dohovorov GSP+ prevažne pozitívny, pretrvávajú značné obavy, pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv v súvislosti s bojom proti drogám; v tejto súvislosti pripomína svoje predchádzajúce uznesenie o Filipínach zo 16. marca 2017 a vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby využili všetky dostupné nástroje vrátane dohody o partnerstve a spolupráci a presvedčili Filipíny, aby ukončili mimosúdne popravy v súvislosti s kampaňou proti drogám a aby v prípade, že nenastane podstatné zlepšenie, iniciovali procedurálne postupy, ktoré by mohli viesť k dočasnému odňatiu preferencií GSP+; naliehavo vyzýva EÚ, aby využila všetky dostupné nástroje na podporu filipínskej vlády pri dodržiavaní jej medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie prezidentovi, vláde a parlamentu Filipín, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, parlamentom a vládam členských štátov, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a vládam členských štátov združenia ASEAN.

 

Posledná úprava: 18. apríla 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia