Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0225/2018Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0225/2018

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om valget i Venezuela

2.5.2018 - (2018/2695(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4
til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
PPE, ECR, ALDE (B8‑0225/2018)
S&D (B8‑0226/2018)

Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Jaromír Štětina for PPE-Gruppen
Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski for ECR-Gruppen
Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen

Procedure : 2018/2695(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B8-0225/2018
Indgivne tekster :
RC-B8-0225/2018
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om valget i Venezuela

(2018/2695(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine talrige beslutninger om Venezuela, navnlig beslutning af 27. februar 2014 om situationen i Venezuela[1], af 18. december 2014 om forfølgelse af den demokratiske opposition i Venezuela[2] og af 12. marts 2015[3], 8. juni 2016[4], 27. april 2017[5] og 8. april 2018[6] om situationen i Venezuela,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol,

–  der henviser til erklæringen fra "El Grupo de Lima" af 23. januar 2018 og 14. februar 2018,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 13. november 2017 og 22. januar 2018,

–  der henviser til erklæringen af 26. januar 2018 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini, om den seneste udvikling i Venezuela,

–  der henviser til erklæringen af 8. februar 2018 fra Den Internationale Straffedomstols anklager, Fatou Bensouda,

–  der henviser til erklæringen af 19. april 2018 fra NF/HR om situationen i Venezuela,

–  der henviser til erklæringen af 20. april 2018 fra Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) om den forværrede humanitære situation i Venezuela,

–  der henviser til erklæringen af 23. april 2018 fra sin Gruppe for Demokratistøtte og Valgkoordinering,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at det fremrykkede præsidentvalg, som blev udskrevet af den internationalt ikkeanerkendte Nationale Forfatningsgivende Forsamling og godkendt af Det Nationale Valgråd (CNE), nu skal afholdes den 20. maj 2018; der henviser til, at CNE har besluttet at begrænse deltagelsen i samtidige lokale og regionale valg til de partier, der opstiller kandidater til præsidentvalget;

B.  der henviser til, at den venezuelanske højesteret den 25. januar 2018 besluttede at udelukke Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en koalition af oppositionspartier, fra at stille op til præsidentvalget, hvilket udgør en alvorlig tilsidesættelse af princippet om retfærdige valg, idet det forbyder oppositionens kandidater at konkurrere frit og på lige vilkår i valget;

C.  der henviser til, at betingelserne for troværdige, gennemsigtige og inklusive valg ikke er opfyldt, som det viste sig under drøftelserne i Santo Domingo, hvor der ikke blev nået frem til en aftale mellem den venezuelanske regering og oppositionen; der henviser til, at internationale demokratiske organer, herunder Den Europæiske Union, afslog indbydelsen til at overvåge en sådan ulovlig valgproces;

D.  der henviser til, at Rådet for Den Europæiske Union den 13. november 2017 besluttede at indføre en våbenembargo mod Venezuela og et forbud mod dertil knyttet materiel, som kan anvendes til intern undertrykkelse; der henviser til, at Rådet for Den Europæiske Union den 22. januar 2018 enstemmigt vedtog at indføre sanktioner mod syv venezuelanske enkeltpersoner, der besad officielle poster, i form af restriktive foranstaltninger såsom rejseforbud og indefrysning af aktiver som reaktion på den manglende overholdelse af demokratiske principper;

E.  der henviser til, at den seneste udvikling i Venezuela skaber yderligere polarisering og forværring af situationen med hensyn til menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet; der henviser til, at Venezuela står over for en hidtil uset politisk, social, økonomisk og humanitær krise, der har resulteret i mange dødsfald;

1.  afviser på det kraftigste den internationalt ikkeanerkendte Nationale Forfatningsgivende Forsamlings afgørelse, som er godkendt af det nationale valgråd, om at afholde et fremrykket præsidentvalg, som for øjeblikket er berammet til den 20. maj 2018; opfordrer til, at dette valg straks udsættes, indtil de nødvendige betingelser for troværdige, gennemsigtige og inklusive valg er opfyldt;

2.  fastholder, at kun valg baseret på en realistisk tidsplan, der er aftalt inden for rammerne af den nationale dialog med alle relevante aktører og politiske partier, og med lige, fair og gennemsigtige betingelser for deltagelse – herunder ophævelse af forbud rettet mod politiske modstandere, frigivelse af politiske fanger, en afbalanceret sammensætning af et upartisk nationalt valgråd og eksistensen af tilstrækkelige garantier, herunder tilsyn fra uafhængige internationale observatørers side – vil blive anerkendt af EU;

3.  opfordrer til, at der omgående indkaldes til valg, der lever op til internationale standarder og fuldt ud er i overensstemmelse med OAS' kriterier; understreger, at den legitime regering, der bliver resultatet af et sådant valg, omgående må tage fat på problemet med den nuværende økonomiske og sociale krise i Venezuela og arbejde hen imod national forsoning i landet;

4.  opfordrer både regeringen og oppositionen til uden yderligere forsinkelse at vedtage en makroøkonomisk stabiliseringsplan sammen med de internationale finansielle institutioner for at imødegå de mange udfordringer, som landet står over for, såsom den humanitære krise, der er forårsaget af hyperinflation og mangel på basale varer og lægemidler; gentager sin opfordring til den venezuelanske regering om at give adgang for humanitær bistand til landet;

5.  minder om, at Europa-Parlamentet under de nuværende omstændigheder ikke kan anerkende det valg, der er et resultat af denne illegitime proces; opfordrer i denne forbindelse Den Europæiske Union, OAS og "El Grupo de Lima" til at optræde med samlet og koordineret stemme;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas regering og Nationalforsamling, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

 

Seneste opdatering: 3. maj 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik