Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0225/2018Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0225/2018

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις εκλογές στη Βενεζουέλα

2.5.2018 - (2018/2695(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:
PPE, ECR, ALDE (B8-0225/2018)
S&D (B8-0226/2018)

Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Jaromír Štětina εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Διαδικασία : 2018/2695(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0225/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0225/2018
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εκλογές στη Βενεζουέλα

(2018/2695(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα πολυάριθμα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα και συγκεκριμένα το ψήφισμα της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[1], το ψήφισμα της 18ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τις διώξεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα[2], και τα ψηφίσματα της 12ης Μαρτίου 2015[3], της 8ης Ιουνίου 2016[4], της 27ης Απριλίου 2017[5] και της 8ης Φεβρουαρίου 2018[6], σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της «Ομάδας της Λίμα», της 23ης Ιανουαρίου 2018 και της 14ης Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2017 και της 22ας Ιανουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα, της 26ης Ιανουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η Εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, κ. Fatou Bensouda, στις 8 Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Βενεζουέλα στις 19 Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών σχετικά με την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, της 20ής Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ομάδας Στήριξης της Δημοκρατίας και Συντονισμού των Εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 23ης Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόωρες προεδρικές εκλογές που προκήρυξε η μη αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα Εθνική Συντακτική Συνέλευση και που ενέκρινε το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο θα διεξαχθούν, βάσει των όσων ισχύουν σήμερα, στις 20 Μαΐου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο αποφάσισε να περιοριστεί η συμμετοχή σε ταυτόχρονες τοπικές και περιφερειακές εκλογές μόνο σε όσα κόμματα συμμετέχουν με υποψηφίους στις προεδρικές εκλογές·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Ιανουαρίου 2018, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας αποφάσισε να αποκλείσει από τις προεδρικές εκλογές τη Mesa de la Unidad Democrática (MUD), συνασπισμό κομμάτων της αντιπολίτευσης, γεγονός που συνιστά σοβαρή παραβίαση της αρχής των δίκαιων εκλογών αφού απαγορεύεται σε υποψήφιους της αντιπολίτευσης να συναγωνιστούν ελεύθερα και επί ίσοις όροις στις εκλογές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προϋποθέσεις για αξιόπιστες, διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς εκλογές εξακολουθούν να μην πληρούνται, όπως κατέδειξαν οι συνομιλίες στο Santo Domingo και η αποτυχία εξεύρεσης συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης της Βενεζουέλας και αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι διεθνείς δημοκρατικοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, απέρριψαν την πρόσκληση αποστολής εκλογικών παρατηρητών σε μια τέτοια παράνομη εκλογική διαδικασία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Νοεμβρίου 2017, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να επιβάλει εμπάργκο όπλων κατά της Βενεζουέλας και να απαγορεύσει την αποστολή οποιουδήποτε συναφούς υλικού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Ιανουαρίου 2018, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ομοφώνως να επιβάλει κυρώσεις σε επτά πολίτες της Βενεζουέλας που κατέχουν επίσημες θέσεις, κυρώσεις υπό μορφή περιοριστικών μέτρων όπως είναι η απαγόρευση ταξιδίου και η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων σε απάντηση της μη συμμόρφωσης με τις δημοκρατικές αρχές·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα προκαλούν περαιτέρω πόλωση και επιδείνωση της κατάστασης σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει μία πολιτική, κοινωνική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση άνευ προηγουμένου που έχει κοστίσει πολλές ανθρώπινες ζωές·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση της μη αναγνωρισμένης από τη διεθνή κοινότητα Εθνικής Συντακτικής Συνέλευσης, απόφαση που όμως ενέκρινε το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο, να διεξαγάγει πρόωρες προεδρικές εκλογές, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί, βάσει των όσων ισχύουν σήμερα, για τις 20 Μαΐου 2018· ζητεί να αναβληθεί άμεσα η διεξαγωγή των εκλογών μέχρις ότου πληρωθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για αξιόπιστες, διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς εκλογές·

2.  τονίζει ότι η ΕΕ μπορεί να αναγνωρίσει μόνο όσες εκλογές διοργανώνονται βάσει ενός βιώσιμου εκλογικού χρονοδιαγράμματος, συμφωνημένου στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου με όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες και τα πολιτικά κόμματα, και διεξάγονται σε πνεύμα σεβασμού των ίσων, δίκαιων και διαφανών συνθηκών συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων της άρσης των απαγορεύσεων σε βάρος αντιπολιτευόμενων, της απελευθέρωσης των πολιτικών κρατουμένων, της ισορροπημένης σύνθεσης ενός αμερόληπτου Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου και της ύπαρξης επαρκών εγγυήσεων στις οποίες περιλαμβάνεται η εποπτεία από ανεξάρτητους διεθνείς παρατηρητές·

3.  ζητεί να προκηρυχθούν άμεσα εκλογές που πληρούν όλα τα διεθνή πρότυπα και συνάδουν απολύτως με τα κριτήρια του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών· επισημαίνει ότι η νόμιμη κυβέρνηση που θα προκύψει από παρόμοιες εκλογές πρέπει να αντιμετωπίσει κατεπειγόντως την τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση στη Βενεζουέλα και να εργαστεί για την εθνική συμφιλίωση στη χώρα·

4.  καλεί τόσο την κυβέρνηση όσο και την αντιπολίτευση να εγκρίνουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση ένα σχέδιο μακροοικονομικής σταθεροποίησης από κοινού με διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πολυάριθμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, όπως η ανθρωπιστική κρίση που προκάλεσε ο υπερπληθωρισμός και οι ελλείψεις σε βασικά προϊόντα και φάρμακα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να επιτρέψει την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα·

5.  υπενθυμίζει ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αδυνατεί να αναγνωρίσει τις εκλογές που θα προκύψουν από αυτήν την παράνομη διαδικασία· απευθύνει συνεπώς έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών και την «Ομάδα της Λίμα» να ενεργήσουν με ενιαίο και συντονισμένο τρόπο·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής και στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.