Procedura : 2018/2695(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B8-0225/2018

Teksty złożone :

RC-B8-0225/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 03/05/2018 - 7.10

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0199

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 336kWORD 46k
2.5.2018
PE621.599v01-00}
PE621.600v01-00} RC1
 
B8-0225/2018}
B8-0226/2018} RC1

złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu

zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:

PPE, ECR, ALDE (B8‑0225/2018)

S&D (B8‑0226/2018)


w sprawie wyborów w Wenezueli (2018/2695(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Jaromír Štětina w imieniu grupy PPE
Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D
Charles Tannock, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR
Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wyborów w Wenezueli (2018/2695(RSP))  

Parlament Europejski,

–  uwzględniając szereg swoich rezolucji w sprawie Wenezueli, w szczególności rezolucję z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli(1), rezolucję z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie prześladowań demokratycznej opozycji w Wenezueli(2) oraz rezolucje z dnia 12 marca 2015 r.(3), 8 czerwca 2016 r.(4), 27 kwietnia 2017 r.(5) i 8 lutego 2018 r.(6) w sprawie sytuacji w Wenezueli,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych,

–  uwzględniając statut rzymski Międzynarodowego Trybunału Karnego,

–  uwzględniając deklaracje Grupy z Limy z dnia 23 stycznia i 14 lutego 2018 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 13 listopada 2017 r. i 22 stycznia 2018 r.,

–  uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ostatnich wydarzeń w Wenezueli,

–  uwzględniając oświadczenie prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego Fatou Bensoudy z dnia 8 lutego 2018 r.,

–  uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli,

–  uwzględniając deklarację Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie pogarszającej się sytuacji humanitarnej w Wenezueli,

–  uwzględniając oświadczenie swojego Zespołu ds. Wspierania Demokracji i Koordynacji Wyborów z dnia 23 kwietnia 2018 r.,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 20 maja 2018 r. mają się odbyć przedterminowe wybory prezydenckie, o które zabiegało nieuznawane na forum międzynarodowym Narodowe Zgromadzenie Konstytucyjne i na które zgodę wydała Krajowa Rada Wyborcza; mając na uwadze, że Krajowa Rada Wyborcza postanowiła ograniczyć jednoczesne uczestnictwo w wyborach lokalnych i regionalnych do partii, które wystawiły kandydatów w wyborach prezydenckich;

B.  mając na uwadze, że w dniu 25 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy Wenezueli postanowił wykluczyć z udziału w wyborach prezydenckich sojusz partii opozycyjnych Mesa de la Unidad Democrática (MUD), co stanowi poważne naruszenie zasady równości wyborów, ponieważ uniemożliwia kandydatom opozycji swobodny udział w wyborach na równych warunkach;

C.  mając na uwadze, że warunki przeprowadzenia wiarygodnych, przejrzystych i pluralistycznych wyborów nie zostały spełnione, co pokazały rozmowy w Santo Domingo, podczas których wenezuelskiemu rządowi i opozycji nie udało się osiągnąć porozumienia; mając na uwadze, że międzynarodowe organy demokratyczne, w tym Unia Europejska, odrzuciły zaproszenie do obserwowania takiego nieprawomocnego procesu wyborczego;

D.  mając na uwadze, że w dniu 13 listopada 2017 r. Rada Unii Europejskiej postanowiła nałożyć na Wenezuelę embargo na broń i sprzęt, który mógłby być wykorzystany w tym kraju do stosowania represji; mając na uwadze, że w dniu 22 stycznia 2018 r. Rada Unii Europejskiej jednogłośnie postanowiła nałożyć na siedmiu Wenezuelczyków piastujących urzędy państwowe sankcje w postaci środków ograniczających takich jak zakaz wjazdu na terytorium Unii Europejskiej i zamrożenie aktywów, co stanowiło odpowiedź na nieprzestrzeganie zasad demokratycznych;

E.  mając na uwadze, że ostatnie wydarzenia w Wenezueli powodują dalszą polaryzację i pogarszanie się sytuacji w zakresie praw człowieka, demokracji i praworządności; mając na uwadze, że Wenezuela jest pogrążona w bezprecedensowym kryzysie politycznym, społecznym, gospodarczym i humanitarnym, powodującym wiele ofiar śmiertelnych;

1.  zdecydowanie sprzeciwia się decyzji podjętej przez nieuznawane na forum międzynarodowym Narodowe Zgromadzenie Konstytucyjne, a zatwierdzonej przez Krajową Radę Wyborczą, o przeprowadzeniu przedterminowych wyborów prezydenckich, zaplanowanych obecnie na dzień 20 maja 2018 r.; wzywa do natychmiastowego zawieszenia procesu wyborczego do czasu zapewnienia warunków koniecznych do przeprowadzenia wiarygodnych, przejrzystych i pluralistycznych wyborów;

2.  podkreśla, że UE uzna tylko wybory zorganizowane według realistycznego kalendarza wyborczego, uzgodnionego w drodze dialogu narodowego z udziałem wszystkich istotnych podmiotów i partii politycznych oraz przy poszanowaniu równych, uczciwych i przejrzystych warunków uczestnictwa, zakładających zniesienie zakazów obejmujących przeciwników politycznych, uwolnienie więźniów politycznych, równowagę w składzie bezstronnej Krajowej Rady Wyborczej i zapewnienie wystarczających gwarancji, w tym obecności niezależnych obserwatorów międzynarodowych;

3.  apeluje o natychmiastowe ogłoszenie wyborów spełniających wszystkie normy międzynarodowe, w pełni zgodnych z kryteriami OPA; podkreśla, że prawowity rząd powołany w wyniku takich wyborów musi pilnie zająć się obecnym kryzysem gospodarczym i społecznym w Wenezueli i podjąć działania na rzecz pojednania narodowego w tym kraju;

4.  wzywa zarówno rząd, jak i opozycję, aby w porozumieniu z międzynarodowymi instytucjami finansowymi niezwłocznie przyjęły plan stabilizacji makroekonomicznej, tak aby zająć się licznymi wyzwaniami, przed którymi stoi ten kraj, takimi jak kryzys humanitarny spowodowany hiperinflacją oraz niedostatek podstawowych towarów i leków; ponownie wzywa rząd Wenezueli, aby umożliwił niesienie pomocy humanitarnej w kraju;

5.  przypomina, że w obecnych okolicznościach Parlament Europejski nie może uznać wyborów, które odbyłyby się w wyniku tego nieprawomocnego procesu; w związku z tym wzywa Unię Europejską, OPA i Grupę z Limy do działania w sposób zjednoczony i skoordynowany;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, rządowi i Zgromadzeniu Narodowemu Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, Euro-Latynoamerykańskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu oraz sekretarzowi generalnemu Organizacji Państw Amerykańskich.

 

(1)

Dz.U. C 285 z 29.8.2017, s. 145.

(2)

Dz.U. C 294 z 12.8.2016, s. 21.

(3)

Dz.U. C 316 z 30.8.2016, s. 190.

(4)

Dz.U. C 86 z 6.3.2018, s. 101.

(5)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0200.

(6)

Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0041.

Ostatnia aktualizacja: 3 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności