Postup : 2018/2695(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0225/2018

Predkladané texty :

RC-B8-0225/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 03/05/2018 - 7.10

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0199

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 342kWORD 52k
2.5.2018
PE621.599v01-00}
PE621.600v01-00} RC1
 
B8-0225/2018}
B8-0226/2018} RC1

v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku

ktorý nahrádza návrhy uznesenia skupín:

PPE, ECR, ALDE (B8‑0225/2018)

S&D (B8‑0226/2018)


o voľbách vo Venezuele (2018/2695(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Jaromír Štětina v mene skupiny PPE
Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR
Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o voľbách vo Venezuele (2018/2695(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje početné uznesenia o Venezuele, najmä na uznesenia z 27. februára 2014 o situácii vo Venezuele(1), z 18. decembra 2014 o prenasledovaní demokratickej opozície vo Venezuele(2), z 12. marca 2015(3), z 8. júna 2016(4), z 27. apríla 2017(5) a z 8. februára 2018(6) o situácii vo Venezuele,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu,

–  so zreteľom na vyhlásenia skupiny „El Grupo de Lima“ z 23. januára 2018 a zo 14. februára 2018,

–  so zreteľom na závery Rady z 13. novembra 2017 a 22. januára 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 26. januára 2018 o najnovšom vývoji vo Venezuele,

–  so zreteľom na vyhlásenie prokurátorky Medzinárodného trestného súdu Fatou Bensoudovej z 8. februára 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie PK/VP z 19. apríla 2018 o situácii vo Venezuele,

–  so zreteľom na vyhlásenie Organizácie amerických štátov (OAS) z 20. apríla 2018 o zhoršujúcej sa humanitárnej situácii vo Venezuele,

–  so zreteľom na vyhlásenie jeho skupiny na podporu demokracie a koordináciu volieb z 23. apríla 2018,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže predčasné prezidentské voľby, o ktorých rozhodlo medzinárodne neuznané národné ústavodarné zhromaždenie a ktoré schválila Národná volebná rada (CNE), sa budú konať 20. mája 2018; keďže CNE sa rozhodlo obmedziť účasť na súbežne prebiehajúcich miestnych a regionálnych voľbách na tie strany, ktoré nominovali kandidátov do prezidentských volieb;

B.  keďže venezuelský najvyšší súd 25. januára 2018 rozhodol o vylúčení koalície opozičných strán Mesa de la Unidad Democrática (MUD) z prezidentských volieb, čo predstavuje vážne porušenie zásady spravodlivých volieb, pretože kandidátom opozície sa odopiera možnosť zúčastniť sa slobodne a za rovnakých podmienok na voľbách;

C.  keďže podmienky na dôveryhodné, transparentné a inkluzívne voľby nie sú splnené, ako sa ukázalo počas rozhovorov v Santo Domingu, kde sa venezuelská vláda a opozícia nedokázali dohodnúť; keďže medzinárodné demokratické orgány vrátane Európskej únie odmietli pozvanie na pozorovanie takéhoto protiprávneho volebného procesu;

D.  keďže Rada Európskej únie sa 13. novembra 2017 rozhodla schváliť zbrojné embargo voči Venezuele a zákaz vývozu súvisiaceho materiálu, ktorý by sa mohol použiť na represálie vo vnútri štátu; keďže Rada Európskej únie v reakcii na nedodržiavanie demokratických zásad 22. januára 2018 jednohlasne rozhodla o zavedení sankcií v podobe reštriktívnych opatrení ako zákaz cestovania a zmrazenie majetku voči siedmim osobám z Venezuely zastávajúcim verejné funkcie;

E.  keďže nedávny vývoj vo Venezuele spôsobuje ďalšiu polarizáciu a zhoršovanie situácie v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu; keďže Venezuela čelí bezprecedentnej politickej, sociálnej, hospodárskej a humanitárnej kríze, ktorá viedla k mnohým úmrtiam;

1.  dôrazne odmieta rozhodnutie medzinárodne neuznaného národného ústavodarného zhromaždenia, ktoré schválila Národná volebná rada, o usporiadaní predčasných prezidentských volieb, ktoré sú teraz naplánované na 20. mája 2018; požaduje ich okamžité pozastavenie, kým nebudú splnené nevyhnutné podmienky na dôveryhodné, transparentné a inkluzívne voľby;

2.  trvá na tom, že EÚ uzná len voľby, ktoré budú založené na realistickom volebnom harmonograme dohodnutom v rámci národného dialógu so všetkými príslušnými aktérmi a politickými stranami a pri ktorých budú dodržané rovnaké, spravodlivé a transparentné podmienky účasti, ku ktorým patrí zrušenie zákazov pre politických oponentov, oslobodenie politických väzňov, vyvážené zloženie nestrannej Národnej volebnej rady a existencia dostatočných záruk vrátane monitorovania zo strany nezávislých medzinárodných pozorovateľov;

3.  požaduje okamžité vyhlásenie volieb, ktoré budú spĺňať všetky medzinárodné normy v plnom súlade s kritériami OAS; zdôrazňuje, že legitímna vláda, ktorá vzíde z týchto volieb, musí naliehavo riešiť súčasnú hospodársku a sociálnu krízu vo Venezuele a usilovať sa o národné zmierenie v krajine;

4.  vyzýva vládu a opozíciu, aby spolu s medzinárodnými finančnými inštitúciami bezodkladne prijali makroekonomický stabilizačný plán na riešenie početných výziev, ktorým krajina čelí, akými sú napríklad humanitárna kríza spôsobená hyperinfláciou a nedostatok základných výrobkov a liekov; opätovne vyzýva venezuelskú vládu, aby umožnila prísun humanitárnej pomoci do krajiny;

5.  pripomína, že Európsky parlament za súčasných okolností nemôže uznať voľby, ktoré budú výsledkom tohto nelegitímneho procesu; vyzýva v tejto súvislosti Európsku úniu, OAS a skupinu „El Grupo de Lima“, aby konali jednotne a koordinovane;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 285, 29.8.2017, s. 145.

(2)

Ú. v. EÚ C 294, 12.8.2016, s. 21.

(3)

Ú. v. EÚ C 316, 30.8.2016, s. 190.

(4)

Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 101.

(5)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0200.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0041.

Posledná úprava: 3. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia