Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0242/2018Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0242/2018

  FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Connecting Europe-facilitetens transportsøjle efter 2020

  29.5.2018 - (2018/2718 (RSP))

  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4
  til erstatning af følgende beslutningsforslag:
  B8‑0242/2018 (PPE)
  B8‑0245/2018 (ECR)
  B8‑0246/2018 (S&D)

  Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Dieter-Lebrecht Koch for PPE-Gruppen
  Ismail Ertug, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen
  Roberts Zīle, Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen
  Pavel Telička, Dominique Riquet, Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg for ALDE-Gruppen


  Procedure : 2018/2718(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  RC-B8-0242/2018
  Indgivne tekster :
  RC-B8-0242/2018
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  Europa-Parlamentets beslutning om Connecting Europe-facilitetens transportsøjle efter 2020

  (2018/2718 (RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til artikel 311, 312 og 323 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

  –  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[1] og dens senere ændring ved Rådets forordning (EU, Euratom) 2017/1123 af 20. juni 2017[2],

  –  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[3],

  –  der henviser til sin beslutning af 6. juli 2016 om forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag[4],

  –  der henviser til Kommissionens oplæg af 28. juni 2017 om fremtiden for EU's finanser (COM(2017)0358),

  –  der henviser til sin beslutning af 24. oktober 2017 om oplægget om fremtiden for EU's finanser[5],

  –  der henviser til Kommissionens af 14. september 2016 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (COM(2016)0604) og det ledsagende arbejdsdokument (SWD(2016)0299),

  –  der henviser til Kommissionens forslag af 14. september 2016 om ændring af den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (COM(2016)0606),

  –  der henviser til Europa-Parlamentets ratificering af Parisaftalen den 4. oktober 2016 og Rådets ratificering af Parisaftalen den 5. oktober 2016,

  –  der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2016 om midtvejsrevision af FFR for 2014-2020[6],

  –  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 15. juni 2016 – Midtvejsrevision af den flerårige finansielle ramme (FFR)[7],

  –  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. maj 2018 med titlen "Et moderne budget for en Union, der beskytter, styrker og forsvarer: Den flerårige finansielle ramme for 2021-2027"(COM(2018)0321),

  –  der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 28. marts 2018 om handlingsplanen for militær mobilitet (JOIN(2018)0005),

  –  der henviser til Kommissionens rapport af 14. februar 2018 om midtvejsevalueringen af Connecting Europe-faciliteten (COM(2018)0066),

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

  A.  der henviser til, at udviklingen og genopbygningen af transportinfrastrukturer i EU stadig er temmelig fragmenteret og udgør en stor udfordring med hensyn til kapacitet og finansiering, men er afgørende for at sikre såvel bæredygtig vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne som social og territorial samhørighed i EU og modvirker derved uligheder mellem regioner;

  B.  der henviser til, at Connecting Europe-faciliteten (CEF) er et fælles centralt forvaltet finansieringsprogram, der har til formål at fremme udviklingen af et højtydende, bæredygtigt og sammenkoblet transeuropæisk net (TEN) inden for infrastruktur for transport, energi og digitale tjenester;

  C.  der henviser til, at en hurtig færdiggørelse af det transeuropæiske transportnet (TEN-T) vil bidrage væsentligt til EU's opfyldelse af dens emissionsmål i henhold til Parisaftalen om klimaændringer og dekarboniseringen af den europæiske økonomi og EU's 20-20-20-mål inden for energi- og klimapolitik; der henviser til, at hovednettet bør være færdiggjort senest inden udgangen af 2030 og det samlede net senest inden udgangen af 2050;

  D.  der henviser til, at én ud af 10 europæere arbejder i den bredere transportsektor, og at investering i transportinfrastruktur vil føre til skabelse af nye job, idet det skønnes, at hver milliard euro, der investeres i TEN-T-hovednettet, vil skabe op til 20 000 nye job;

  E.  der henviser til, at CEF har fokus på at fremme grænseoverskridende forbindelser, etablere multimodale og urbane knudepunkter, imødegå markedssvigt og fjerne flaskehalse; der henviser til, at CEF har sikret gennemførelsen af projekter, der ellers ikke ville være blevet gennemført, hvilket har givet en klar europæisk merværdi med hensyn til at fremme tværnationalt samarbejde og koordinering;

  F.  der henviser til, at transportsektoren har tegnet sig for den største del af CEF-budgettet i perioden 2014-2020; der henviser til, at den transportrelaterede andel var opdelt i en generel bevillingsramme for alle medlemsstater og en bevillingsramme til samhørighed, som er til rådighed for samhørighedsmedlemsstaterne, og som overføres direkte fra Samhørighedsfonden;

  G.  der henviser til, at CEF er et af de mest succesrige EU-programmer, idet indkaldelserne af forslag i vid udstrækning har været overtegnede; der henviser til, at CEF-Transport ved udgangen af 2017 allerede havde tildelt 21,3 mia. EUR i tilskud til TEN-T-projekter, hvilket samlet førte til investeringer for 41,6 mia. EUR; der henviser til, at der i løbet af 2018 vil blive undertegnet yderligere tilskudsaftaler med henblik på en udbudsrunde med blandet finansiering, der kombinerer CEF-tilskud med privat finansiering, bl.a. fra Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI); der henviser til, at det oprindelige budget på 1 mia. EUR for denne udbudsrunde i november 2017 blev forhøjet med 350 mio. EUR for at støtte prioriteten "Innovation og nye teknologier" i overensstemmelse med målsætningerne i handlingsplanen for alternative brændstoffer;

  H.  der henviser til, at indførelsen af princippet "use it or lose it" i høj grad har bidraget til CEF's succes; der henviser til, at inddrivelsen af budgettet for ikke-gennemførte projekter bør fremskyndes;

  I.  der henviser til, at Connecting Europe-faciliteten har til formål at fremskynde investeringer i transportinfrastruktur og innovation og mobilisere midler fra både den offentlige og den private sektor, samtidig med at retssikkerheden øges, og princippet om teknologineutralitet respekteres;

  J.  der henviser til, at Kommissionen forventes at offentliggøre sine lovgivningsmæssige forslag om europæiske strategiske investeringer, herunder en opdateret Connecting Europe-facilitet (CEF) i juni 2018;

  1.  understreger, at investering i transportinfrastruktur betyder investering i langsigtet bæredygtig vækst, samhørighed, konkurrenceevne og beskæftigelse; understreger derfor den strategiske betydning af CEF-programmet for så vidt angår integrationen af det indre marked, intelligent mobilitet og EU's mulighed for at levere konkret merværdi for borgerne gennem dette program;

  2.  understreger, at CEF har været, er og skal forblive et effektivt og målrettet instrument til investering i transeuropæisk infrastruktur (TEN) i transportsektoren, energisektoren og de digitale servicesektorer og til at bidrage til EU's prioriteter for job, vækst og investeringer, det indre marked, energiunionen, klimaet og det digitale indre marked;

  3.  fremhæver, at det er lykkedes CEF-programmet for perioden 2014-2020 at opnå høj europæisk merværdi ved at støtte konnektivitetsprojekter med en grænseoverskridende, interoperabel og multimodal dimension og projekter, der fremmer konnektivitet i alle transportformer, herunder på havet, i indlandshavne og på indre vandveje, prioritere projekter, der retter op på manglende forbindelser, og fjerne flaskehalse med henblik på at skabe et fælles europæisk transportområde, der er tilgængeligt for alle, og en innovativ transportsektor; opfordrer Kommissionen til at øge den grænseoverskridende merværdi af knudepunkter, såsom søhavne, og til at støtte projekter, der øger forbindelser med partnerlande uden for EU;

  4.  anerkender, at det fulde udbytte og potentiale af EU's investeringer i TEN-T-nettet kun kan realiseres efter færdiggørelse af hovednettet og det samlede net; opfordrer Kommissionen til at tage højde for, at færdiggørelsen af det transeuropæiske net som defineret i EU's politiske prioriteringer vil kræve betydelige investeringer, hvoraf en del vil afhænge af EU's fortsatte støtte, eller de risikerer at gå i stå uden denne; insisterer på, at presset skal opretholdes for at sikre, at disse net færdiggøres senest i henholdsvis 2030 og 2050 og i overensstemmelse med det 21. århundredes standarder igennem hele processen;

  5.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at CEF-programmet under FFR-forslaget for 2021-2027 følger op på det nuværende program med endnu større ambitioner med hensyn til politiske målsætninger og finansielle ressourcer; understreger, at investeringer i digitale, innovative og bæredygtige transportprojekter skal fremskyndes i retning af et en grønnere, fuldt integreret, moderne, sikkert og effektivt transportsystem, der er tilgængeligt for alle;

  6.  anerkender, at CEF's intervention var afgørende for lanceringen af de fleste projekter, især for konnektivitetsprojekter på grænseoverskridende, nationalt, regionalt og lokalt plan; understreger, at CEF har vist sig at være en vigtig katalysator for offentlige og private investeringer; mener imidlertid, at der bør træffes yderligere foranstaltninger for at udnytte dens fulde potentiale;

  7.  opfordrer Kommissionen til at overveje yderligere metoder til fremme af CEF som et politisk instrument med sektorspecifikke mål til håndtering af komplekse projekter med en grænseoverskridende dimension eller EU-dækkende interoperabilitet;

  8.  mener, at Kommissionen i den næste FFR på baggrund af en grundig gennemgang af perioden 2014-2020 og følgerne af det komplekse forhold mellem CEF og andre finansielle programmer og instrumenter, såsom Horisont 2020, ESI-fondene og EFSI, og navnlig substitutionseffekten mellem CEF og EFSI, yderligere bør styrke og sikre komplementaritet mellem CEF og andre programmer som f.eks. Horisont Europa og InvestEU-fonden med henblik på at bevare og fremme de klare målsætninger for programmet, undgå overlapning og optimere budgetmidler;

  9.  understreger, at enhver nedskæring i CEF til fordel for andre programmer, således som det skete under CEF 2014-2020 til fordel for EFSI og programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri (EDIDP), ville blive anset for at være uacceptabel; opfordrer indtrængende Kommissionen til at bevare CEF's finansielle kapacitet, idet hovedparten af CEF-finansieringen vedrører projekter med større fordele på regionalt plan og i EU, men hvortil den nationale finansiering er utilstrækkelig, eller der mangler markedsbaseret finansiering;

  10.  anerkender de positive første af resultater af indkaldelsen af forslag med blandet finansiering, som blev iværksat under det nuværende CEF-program; tilskynder derfor indtrængende Kommissionen til at gentage sådanne indkaldelser af forslag i fremtiden og fortsætte med at bruge en styrket CEF i form af tilskud, som kombineres med finansielle instrumenter inden for og uden for EU, hvor det er muligt; opfordrer endvidere Kommissionen til at finde måder til mere effektivt at fremme private medinvestorers deltagelse og til at tilskynde medlemsstaterne til at fjerne lovgivningsmæssige og administrative hindringer for en sådan proces;

  11.  opfordrer Kommissionen til yderligere at fremme synergier på projektniveau mellem de tre sektorer, hvilket i øjeblikket er begrænset på grund af manglende fleksibilitet i de budgetmæssige rammer for så vidt angår projekters og omkostningers støtteberettigelse; opfordrer indtrængende Kommissionen til at tilpasse infrastrukturen til de kommende behov for ren og intelligent mobilitet; forventer, at de kommende sektorspecifikke retningslinjer og CEF-instrumentet gøres mere fleksible for at fremme synergier og en højere grad af reaktionsdygtighed over for nye teknologiske udviklinger og prioriteter, eksempelvis digitalisering, samtidig med at man fremskynder etableringen af en lavemissionsøkonomi og tackler fælles samfundsmæssige udfordringer såsom cybersikkerhed;

  12.  fremhæver betydningen af direkte forvaltning for at sikre fælles procedurer på tværs af de tre sektorer, en hurtig tildeling af midler og en særdeles forsvarlig budgetgennemførelse; påpeger, at den direkte forvaltning af CEF-tilskud har vist sig meget effektiv med en stærk projektplanlægning og en konkurrencepræget udvælgelsesproces, fokus på EU's politiske målsætninger, koordineret gennemførelse og fuld inddragelse af medlemsstaterne; anerkender den afgørende rolle, som Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) spiller for CEF's succes, med optimering af budgettet, navnlig takket være dets fleksibilitet med hurtigt at omdirigere ubrugte midler til visse foranstaltninger til finansiering af nye; insisterer på at styrke INEA for at sikre, at EU's midler anvendes hensigtsmæssigt;

  13.  støtter anvendelsen af princippet "use it or lose it" i den direkte forvaltning af CEF; insisterer samtidig på at bevare muligheden for at genanvende forpligtelser i tilfælde, hvor projekterne er ikke så effektive som forventet, med henblik på at øge effektiviteten af CEF;

  14.  anerkender kompleksiteten forbundet med at forelægge et projekt, især for store transportinfrastrukturer, og relevansen af den tekniske bistand, der ydes, f.eks. gennem CEF-programstøtteforanstaltningen, navnlig til samhørighedslandene, for at fremme støtteberettigelsen af modne projekter af høj kvalitet; opfordrer Kommissionen til at fortsætte med at yde denne form for bistand og til at genoverveje evalueringskriterier, der favoriserer en klarere identifikation af projekternes merværdi; opfordrer endvidere Kommissionen til at tage yderligere skridt til væsentligt at forenkle de administrative krav og ikke kun for små tilskud og tilpasse den tekniske bistand, der ydes til mindre projektansøgere;

  15.  glæder sig over, at der i programmet for 2014-2020 blev overført 11,3 mia. EUR fra Samhørighedsfonden til CEF-Transports bevillingsramme til samhørighed og fremhæver den enestående succes af indkaldelserne af forslag vedrørende samhørighed;

  16.  noterer sig Kommissionens forslag om at afsætte 42 265 mio. EUR til CEF for perioden 2021-2027, herunder 7 675 mio. EUR til energiprojekter og 2 662 mio. EUR (begge i faste priser) til telekommunikationsprojekter og digitale projekter; beklager imidlertid, at tildelingen til CEF-Transport i faste priser beløber sig til 11 384 mio. EUR, og at støtten fra Samhørighedsfonden beløber sig til 10 000 mio. EUR, hvilket svarer til en nedskæring på henholdsvis 12 % og 13 %; noterer sig og kan ikke acceptere, at de midler, der er afsat til transportsøjlen, er de eneste, som er blevet reduceret; understreger, at de udfordringer, som transportsektoren står over for i det indre marked, og CEF's succes, er i modstrid med en nedsættelse af bevillingsrammen til transport, og anmoder Kommissionen om at genoverveje det foreslåede beløb;

  17.  mener, at CEF-programmet for at opretholde sin høje troværdighed og tiltrækningskraft for investorer bør have øget finansiel kapacitet i løbet af den næste FFR; understreger, at et utilstrækkeligt budget til transport ville bringe færdiggørelsen af TEN-T-nettet i fare, og at dette i realiteten ville reducere værdien af de investeringer, der allerede er foretaget med offentlige midler;

  18.  understreger desuden, at samhørighedsmidlerne har en stærk regional dimension, der tager hensyn til lokale behov, og er afgørende for færdiggørelsen af de dele af hovednettet, der befinder sig i samhørighedsmedlemsstaterne og dermed for den territoriale samhørighed i EU; noterer sig, at investeringer i EU's transportinfrastruktur, når de er gennemført med et bidrag til transport fra Samhørighedsfonden, fortsat bør være et velafbalanceret system af kilder, der forvaltes centralt og ved hjælp af delt forvaltning; understreger, at det beløb, der øremærkes under den direkte forvaltning i forbindelse med CEF fra Samhørighedsfonden i den næste FFR for 2021-2027, mindst skal ligge på samme niveau som under den foregående FFR for 2014-2020, og at dette beløb under alle omstændigheder skal være tilstrækkeligt til, at man i løbet af den næste FFR for 2021-2027 kan afslutte de projekter, der finansieres ved hjælp af de øremærkede midler fra Samhørighedsfonden under den nuværende CEF;

  19.  minder om, at færdiggørelsen af hovednettet i EU og opfyldelsen af de politiske prioriteringer fortsat vil kræve deltagelse af de berørte borgere og interessenter i beslutningstagningen, gennemsigtighed i vurderingen og overvågningen af den miljømæssige og finansielle gennemførelse af projekterne, forbedring af modal integration og fremme af sammodale transportoperationer;

  20.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fortsat at have fokus på CEF's vigtigste politiske målsætninger i transportsektoren: inden udgangen af 2030 – færdiggørelse af TEN-T-hovednettet, herunder ibrugtagning af ATM-forskning i det fælles europæiske luftrum (SESAR), motorveje til søs og European Rail Traffic Management System (ERTMS) og overgang til ren, konkurrencedygtig, innovativ og forbundet mobilitet, herunder en EU-rygrad af ladeinfrastruktur for alternative brændstoffer inden udgangen af 2025; fremskridt i retning af færdiggørelse af det samlede TEN-T-net senest i 2050;

  21.  understreger behovet for et stærkere fokus på intelligente horisontale projekter; anmoder derfor Kommissionen om at overveje at indføre specifikke, målrettede og tværnationale initiativer med henblik på at fremme og sikre korrekt gennemførelse af horisontale prioriteringer som f.eks. ERTMS ved at mobilisere private investeringer, delvis ved at kombinere tilskud og finansielle instrumenter;

  22.  minder om i forbindelse med transportsektoren vigtigheden af at fokusere på multimodale og grænseoverskridende forbindelser, digitale løsninger, trafikoverflytning og mere bæredygtig transport; mener, at den opdaterede CEF også bør prioritere mere direkte forbindelser mellem hovednettet og det samlede net; mener, at disse målsætninger bør afspejles i oversigterne over forhåndsudpegede projekter, som skal medtages i den næste CEF-forordning;

  23.  anerkender, at transportsektoren bør drage fuld fordel af de muligheder, som digitale og innovative teknologier giver, og erkender, at nye innovative transportinfrastrukturer altid er mere attraktive for investeringer, især fra den private sektor; påpeger imidlertid, at de eksisterende infrastrukturer er rygraden i EU's net, og fremhæver det presserende behov for at investere mere i vedligeholdelse af eksisterende infrastruktur; opfordrer derfor Kommissionen til at sørge for, at det er attraktivt at modernisere eller opgradere eksisterende infrastruktur med høje innovationsambitioner;

  24.  opfordrer Kommissionen til at være særlig opmærksom på regionerne i den yderste periferi som fastsat i artikel 349 TEUF ved at udvide hovednettet af havne med henblik på at forbedre forbindelserne i deres geografiske områder, mellem de pågældende regioner, med fastlandet og med tredjelande; mener, at regionerne i den yderste periferi bør modtage op til 85 % i samfinansiering inden for alle transportformer med henblik på at forbedre deres adgang til indkaldelser af forslag, og at der bør oprettes regelmæssige maritime forbindelser mellem regionerne i den yderste periferi og områderne på fastlandet; opfordrer Kommissionen til at overveje at oprette en særlig indkaldelse af forslag for regionerne i den yderste periferi og desuden at overveje tildelingen af midler til innovativ teknologi til regionale lufthavne i regionerne i den yderste periferi med henblik på at garantere sikkerheden og vedligeholdelsen af lufthavnsinfrastrukturen;

  25.  glæder sig over de mål, der er opstillet i den fælles meddelelse om handlingsplanen for militær mobilitet, både med hensyn til at forbedre infrastruktur og muliggøre synergier; opfordrer Kommissionen til at bruge CEF til at støtte udviklingen af infrastruktur med dobbelt anvendelse (civilt og forsvarsmæssigt) sideløbende med TEN-T-nettet;

  26.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og medlemsstaterne.

   

  Seneste opdatering: 18. september 2018
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik