Διαδικασία : 2018/2718(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0242/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0242/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 31/05/2018 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0237

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 507kWORD 56k
29.5.2018
PE621.626v01-00}
PE621.629v01-00}
PE621.630v01-00} RC1
 
B8-0242/2018}
B8-0245/2018}
B8-0246/2018} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

B8-0242/2018 (PPE)

B8-0245/2018 (ECR)

B8-0246/2018 (S&D)


σχετικά με το σκέλος των μεταφορών του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (2018/2718(RSP))


Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Dieter-Lebrecht Koch εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ismail Ertug, Inés Ayala Sender εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Roberts Zīle, Zdzisław Krasnodębski εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pavel Telička, Dominique Riquet, Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σκέλος των μεταφορών του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (2018/2718(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 311, 312 και 323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) και την μεταγενέστερη τροποποίησή του από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/1123 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής(4),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2017, για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ (COM(2017)0358),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με το έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ(5),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 για κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (COM(2016)0604), και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2016)0299),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2016)0606),

–  έχοντας υπόψη την επικύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 4 Οκτωβρίου 2016 και από το Συμβούλιο στις 5 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-2020(6),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 15ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ)(7),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2018 με τίτλο «Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της. Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027» (COM(2018)0321),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 28ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα (JOIN(2018)0005),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2018, για την ενδιάμεση αξιολόγηση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (COM(2018)0066),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη και η αποκατάσταση της υποδομής μεταφορών στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι κατακερματισμένη και συνιστά μεγάλη πρόκληση από πλευράς ικανότητας και χρηματοδότησης, όμως είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστούν τόσο η βιώσιμη ανάπτυξη, η απασχόληση και η ανταγωνιστικότητα όσο και η κοινωνική και εδαφική συνοχή στην Ένωση και να αντιμετωπιστούν με αυτόν τον τρόπο οι ανισορροπίες μεταξύ των περιφερειών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) είναι ένα κοινό, κεντρικά διαχειριζόμενο πρόγραμμα χρηματοδότησης που αποσκοπεί στην προώθηση της ανάπτυξης ενός βιώσιμου και διασυνδεδεμένου διευρωπαϊκού δικτύου (ΔΕΔ) υψηλών επιδόσεων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ψηφιακών υπηρεσιών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκαιρη ολοκλήρωση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών της ΕΕ που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, στην απεξάρτηση της ευρωπαϊκής οικονομίας από τον άνθρακα και στην επίτευξη των στόχων «20-20-20» της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κεντρικό δίκτυο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το 2030 και το εκτεταμένο δίκτυο έως το 2050·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους 10 Ευρωπαίους εργάζεται στον ευρύτερο τομέα των μεταφορών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην υποδομή μεταφορών θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, καθώς εκτιμάται ότι κάθε δισεκατομμύριο ευρώ που επενδύεται στο κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔ-Μ θα δημιουργήσει έως και 20 000 νέες θέσεις εργασίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΜΣΕ επικεντρώνεται στη διευκόλυνση των διασυνοριακών συνδέσεων, στη δημιουργία πολυτροπικών και αστικών κόμβων, στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της αγοράς και στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΜΣΕ έχει εξασφαλίσει την υλοποίηση έργων που δεν θα είχαν υλοποιηθεί διαφορετικά και ότι, κατά συνέπεια, δημιουργεί σαφή ενωσιακή προστιθέμενη αξία μέσω της διευκόλυνσης της συνεργασίας και του συντονισμού σε διακρατικό επίπεδο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα των μεταφορών αναλογεί το μεγαλύτερο μερίδιο του προϋπολογισμού του ΜΣΕ για την περίοδο 2014-2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο των μεταφορών διαιρείται σε ένα γενικό κονδύλιο για όλα τα κράτη μέλη και σε ένα κονδύλιο συνοχής το οποίο διατίθεται στα κράτη μέλη που καλύπτονται από την πολιτική συνοχής και μεταφέρεται απευθείας από το Ταμείο Συνοχής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΜΣΕ είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα της ΕΕ, δεδομένου ότι οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έχουν υπερκαλυφθεί σε μεγάλο βαθμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι το τέλος του 2017, ο ΜΣΕ-Μεταφορές είχε ήδη διαθέσει 21,3 δισεκατομμύρια. EUR υπό μορφή επιχορηγήσεων για έργα ΔΕΔ-Μ, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν συνολικές επενδύσεις ύψους 41,6 δισεκατομμυρίων EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια του 2018, θα υπογραφούν επιπρόσθετες συμφωνίες επιχορήγησης στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων συνδυασμού που θα συνδυάζουν επιχορηγήσεις του ΜΣΕ με ιδιωτική χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2017, ο αρχικός προϋπολογισμός ύψους 1 δισεκατομμυρίου EUR για την πρόσκληση αυτή αυξήθηκε κατά 350 εκατομμύρια EUR για τη στήριξη της προτεραιότητας «Καινοτομία και νέες τεχνολογίες» σύμφωνα με τους στόχους του σχεδίου δράσης για τα εναλλακτικά καύσιμα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθιέρωση της αρχής «απώλεια σε περίπτωση μη χρήσης» έχει συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία του ΜΣΕ· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί η ανάκτηση του προϋπολογισμού έργων που δεν υλοποιήθηκαν·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΜΣΕ αποσκοπεί στην επιτάχυνση των επενδύσεων στην υποδομή μεταφορών και την καινοτομία, καθώς και στη μόχλευση χρηματοδότησης, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα και ότι παράλληλα ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και τον σεβασμό της αρχής της τεχνολογικής ουδετερότητας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησης του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ), αναμένεται να δημοσιευθούν τον Ιούνιο του 2018·

1.  τονίζει ότι οι επενδύσεις στην υποδομή μεταφορών αποτελούν επενδύσεις στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση· υπογραμμίζει, συνεπώς, τη στρατηγική σημασία που έχει το πρόγραμμα ΜΣΕ για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, για την έξυπνη κινητικότητα και για την ευκαιρία που δίνει στην ΕΕ να προσφέρει απτή προστιθέμενη αξία στους πολίτες της μέσω αυτού του προγράμματος·

2.  επισημαίνει ότι ο ΜΣΕ ήταν, είναι και πρέπει να παραμείνει ένα αποτελεσματικό και ειδικά εστιασμένο μέσο για την πραγματοποίηση επενδύσεων στις διευρωπαϊκές υποδομές (ΔΕΔ) στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας και στον ψηφιακό τομέα και για να συμβάλει στις προτεραιότητες της ΕΕ που αφορούν την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, την εσωτερική αγορά, την Ενεργειακή Ένωση, το κλίμα και την ψηφιακή ενιαία αγορά·

3.  επισημαίνει πόσο επιτυχές ήταν το πρόγραμμα ΜΣΕ 2014-2020, το οποίο απέφερε υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στηρίζοντας έργα συνδεσιμότητας με διασυνοριακή, διαλειτουργική και πολυτροπική διάσταση και έργα ενίσχυσης της συνδεσιμότητας ανάμεσα σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, μεταξύ άλλων στη θάλασσα, στους εσωτερικούς λιμένες και στις εσωτερικές πλωτές οδούς, δίνοντας προτεραιότητα σε έργα που συμπληρώνουν κενά στις συνδέσεις και εξαλείφοντας τα σημεία συμφόρησης, με στόχο να επιτευχθούν ένας ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος μεταφορών που θα είναι προσιτός σε όλους και ένας καινοτόμος τομέας μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη διασυνοριακή προστιθέμενη αξία των κόμβων, όπως οι θαλάσσιοι λιμένες, και να υποστηρίξει έργα που βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα με τρίτες χώρες εταίρους·

4.  αναγνωρίζει ότι μόνο με την ολοκλήρωση των κεντρικών και των εκτεταμένων δικτύων θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν στο ακέραιο τα οφέλη και οι δυνατότητες που προσφέρουν οι επενδύσεις της ΕΕ στο ΔΕΔ-Μ· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μη λησμονεί ότι η ολοκλήρωση αυτών των δικτύων θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις, μέρος των οποίων θα εξαρτηθεί από το αν θα συνεχισθεί η στήριξη της ΕΕ, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να διακοπεί· επιμένει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η πίεση που ασκείται προκειμένου να ολοκληρωθούν μέχρι το 2030 και το 2050 αντίστοιχα και σύμφωνα με τα πρότυπα του 21ου αιώνα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας·

5.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το πρόγραμμα ΜΣΕ στο πλαίσιο του προτεινόμενου ΠΔΠ 2021-2027 αποτελεί συνέχεια του τρέχοντος προγράμματος και είναι ακόμα πιο φιλόδοξο από πλευράς πολιτικών στόχων και οικονομικών πόρων· τονίζει ότι πρέπει να επισπευσθούν οι επενδύσεις σε ψηφιακά, καινοτόμα και βιώσιμα έργα στον τομέα των μεταφορών, ώστε να μεταβούμε σε ένα πιο οικολογικό, πραγματικά ολοκληρωμένο, σύγχρονο, προσιτό σε όλους, ασφαλέστερο και αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών·

6.  αναγνωρίζει ότι η παρέμβαση του ΜΣΕ ήταν καθοριστική για την έναρξη της πλειονότητας των έργων, και ιδίως για τα έργα συνδεσιμότητας σε διασυνοριακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· τονίζει ότι ο ΜΣΕ έχει αποδειχθεί σημαντικός καταλύτης για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις· πιστεύει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να αναληφθεί περαιτέρω δράση για να αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό του·

7.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει νέους τρόπους προώθησης του ΜΣΕ ως μέσου με πολιτικό χαρακτήρα και ειδικούς τομεακούς στόχους, που αφορά σύνθετα έργα με διάσταση διασυνοριακής ή πανευρωπαϊκής διαλειτουργικότητας·

8.  πιστεύει ότι, στο επόμενο ΠΔΠ, η Επιτροπή θα πρέπει, με βάση μια διεξοδική επανεξέταση της περιόδου 2014-2020 και των συνεπειών της περίπλοκης σχέσης ανάμεσα στον ΜΣΕ και σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα και μέσα, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», τα ΕΔΕΤ και το ΕΤΣΕ, και συγκεκριμένα της υποκατάστασης που παρατηρείται ανάμεσα στον ΜΣΕ και το ΕΤΣΕ, να ενισχύσει περαιτέρω και να εξασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα ανάμεσα στον ΜΣΕ και σε άλλα προγράμματα όπως το «Ορίζων Ευρώπη» και το Ταμείο InvestEU, προκειμένου να διατηρηθούν και να προαχθούν οι σαφείς στόχοι του προγράμματος, να αποφευχθούν οι επικαλύψεις και να βελτιστοποιηθούν οι δημοσιονομικοί πόροι·

9.  τονίζει ότι οιαδήποτε περικοπή στον επόμενο ΜΣΕ προς όφελος άλλων προγραμμάτων, όπως συνέβη στο πλαίσιο του ΜΣΕ 2014-2020 με το ΕΤΣΕ και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP), θα είναι απαράδεκτη· παροτρύνει την Επιτροπή να διατηρήσει την ακεραιότητα της χρηματοδοτικής ικανότητας του ΜΣΕ, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης αυτής αφορά έργα με ευρύτερα περιφερειακά και ενωσιακά οφέλη, για τα οποία όμως δεν υπάρχει ούτε επαρκής εθνική χρηματοδότηση ούτε χρηματοδότηση από την αγορά·

10.  αναγνωρίζει την ενθαρρυντική επιτυχία των πρώτων αποτελεσμάτων της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων συνδυασμού η οποία δρομολογήθηκε στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος ΜΣΕ· παροτρύνει, συνεπώς, την Επιτροπή να προκηρύξει αντίστοιχες προσκλήσεις στο μέλλον και να συνεχίσει να χρησιμοποιεί έναν ενισχυμένο ΜΣΕ υπό μορφή επιχορηγήσεων, σε συνδυασμό, κατά περίπτωση, με ενωσιακά και μη ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα· καλεί επίσης την Επιτροπή να βρει λύσεις για να ενθαρρυνθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η συμμετοχή ιδιωτών συνεπενδυτών, και τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τα νομοθετικά και διοικητικά εμπόδια που δυσχεραίνουν αυτήν τη διαδικασία·

11.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει περαιτέρω τις συνέργειες σε επίπεδο έργου μεταξύ των τριών τομέων, οι οποίες επί του παρόντος είναι περιορισμένες λόγω του αυστηρού δημοσιονομικού πλαισίου όσον αφορά την επιλεξιμότητα έργων και δαπανών· επισημαίνει στην Επιτροπή την ανάγκη προσαρμογής των υποδομών στις επικείμενες ανάγκες της καθαρής και «έξυπνης» κινητικότητας· αναμένει ότι στο μέλλον οι κατευθυντήριες γραμμές τομεακής πολιτικής και ο ΜΣΕ θα διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία για να διευκολύνουν τις συνέργειες και να ανταποκρίνονται καλύτερα σε νέες τεχνολογικές εξελίξεις και προτεραιότητες, όπως η ψηφιοποίηση, ενώ παράλληλα θα επιταχύνουν τη δημιουργία μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών και θα αντιμετωπίζουν προκλήσεις κοινές για το κοινωνικό σύνολο, όπως η κυβερνοασφάλεια·

12.  επισημαίνει τη σημασία της άμεσης διαχείρισης για την εξασφάλιση κοινών διαδικασιών στους τρεις τομείς, ταχείας διάθεσης της χρηματοδότησης και ιδιαίτερα άρτιας εκτέλεσης του προϋπολογισμού· τονίζει ότι η άμεση διαχείριση των επιχορηγήσεων του ΜΣΕ έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική, με σημαντική δεξαμενή έργων και διαδικασία επιλογής με προκήρυξη διαγωνισμού, έμφαση στους στόχους πολιτικής της ΕΕ, συντονισμένη υλοποίηση και πλήρη συμμετοχή των κρατών μελών· αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) στην επιτυχία του ΜΣΕ με τη βελτιστοποίηση του προϋπολογισμού, κυρίως χάρη στην ευελιξία του όσον αφορά την ταχεία αναδιάθεση ποσών που δεν δαπανήθηκαν στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων για τη χρηματοδότηση νέων· επιμένει να ενισχυθεί ο INEA για να εξασφαλιστεί ότι τα κονδύλια της ΕΕ θα δαπανώνται με τον ενδεδειγμένο τρόπο·

13.  υποστηρίζει την εφαρμογή της αρχής «απώλεια σε περίπτωση μη χρήσης» στην άμεση διαχείριση του ΜΣΕ· επιμένει, παράλληλα, ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα ανακύκλωσης των αναλήψεων υποχρεώσεων σε περιπτώσεις όπου τα έργα δεν έχουν την αναμενόμενη απόδοση, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα του ΜΣΕ·

14.  αναγνωρίζει πόσο περίπλοκη είναι η υποβολή πρότασης έργου, ιδίως δε μεγάλων έργων υποδομής στον τομέα των μεταφορών, και πόσο σημαντική είναι η παρεχόμενη τεχνική βοήθεια, λ.χ. μέσω της δράσης υποστήριξης του προγράμματος ΜΣΕ, ειδικά στα κράτη μέλη που καλύπτονται από την πολιτική συνοχής, προκειμένου να προαχθεί η επιλεξιμότητα ώριμων έργων υψηλής ποιότητας· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει αυτού του είδους τη βοήθεια και να σκεφτεί εκ νέου κριτήρια αξιολόγησης που θα βοηθούσαν να προσδιορίζεται σαφέστερα η προστιθέμενη αξία των έργων· ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα για την ουσιαστική απλούστευση των διοικητικών απαιτήσεων, όχι μόνο για τις μικρές επιχορηγήσεις, και να προσαρμόσει την τεχνική βοήθεια που παρέχεται σε όσους υποβάλλουν αιτήσεις για μικρότερης κλίμακας έργα·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μεταφορά 11,3 δισεκατομμυρίων EUR από το Ταμείο Συνοχής στο κονδύλιο συνοχής του σκέλους των μεταφορών του ΜΣΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος 2014-2020, και επισημαίνει την εξαιρετική επιτυχία των προσκλήσεων στον τομέα της συνοχής·

16.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση της Επιτροπής για κατανομή 42.265 εκατομμυρίων EUR στον ΜΣΕ για την περίοδο 2021-2027, στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται 7.675 εκατομμύρια EUR για ενεργειακά έργα και 2.662 εκατομμύρια EUR (αμφότερα σε σταθερές τιμές) για έργα τηλεπικοινωνιών/ψηφιακά έργα· εκφράζει όμως τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το κονδύλιο για το σκέλος των μεταφορών του ΜΣΕ ανέρχεται σε σταθερές τιμές σε 11.384 εκατομμύρια EUR και η χρηματοδοτική συνδρομή από το Ταμείο Συνοχής ανέρχεται σε 10.000 εκατομμύρια ευρώ, ποσά που αντιπροσωπεύουν μείωση κατά 12 % και 13 % αντίστοιχα· σημειώνει ως απαράδεκτο το γεγονός ότι τα κονδύλια που κατανεμήθηκαν στο σκέλος των μεταφορών είναι τα μόνα που έχουν υποστεί μείωση· υπογραμμίζει ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας των μεταφορών στην εσωτερική αγορά και η επιτυχία του ΜΣΕ δεν συνάδουν με τη μείωση του κονδυλίου για τις μεταφορές και ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει το προτεινόμενο ποσό·

17.  πιστεύει ότι, για να διατηρηθεί η υψηλή αξιοπιστία και η ελκυστικότητα του προγράμματος ΜΣΕ έναντι των επενδυτών, θα πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδοτική του ικανότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από το επόμενο ΠΔΠ· επισημαίνει ότι ένας ανεπαρκής προϋπολογισμός για τις μεταφορές θα έθετε σε κίνδυνο την ολοκλήρωση του δικτύου ΔΕΔ-Μ και ότι με αυτόν τον τρόπο θα υποβαθμιζόταν στην ουσία η αξία δημόσιων επενδύσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί·

18.  υπογραμμίζει επιπλέον ότι το κονδύλιο συνοχής έχει έντονη περιφερειακή διάσταση που ανταποκρίνεται στην τοπική ζήτηση και έχει κομβική σημασία για την ολοκλήρωση των τμημάτων των κεντρικών δικτύων που βρίσκονται στα κράτη μέλη τα οποία καλύπτονται από την πολιτική συνοχής και, κατά συνέπεια, για την εδαφική συνοχή της ΕΕ· επισημαίνει ότι οι επενδύσεις της ΕΕ στις υποδομές των μεταφορών, όταν πραγματοποιούνται με τη συνδρομή του Ταμείου Συνοχής, θα πρέπει να συνεχίσουν να βασίζονται σε έναν καλά ισορροπημένο συνδυασμό πηγών χρηματοδότησης που θα υπόκεινται τόσο σε κεντρική όσο και σε κοινή διαχείριση· τονίζει ότι το ποσό που θα διατεθεί, στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης του πλαισίου του ΜΣΕ από το Ταμείο Συνοχής στο επόμενο ΠΔΠ 2021 — 2027 πρέπει να παραμείνει έστω στο ίδιο επίπεδο όπως και στο προηγούμενο ΠΔΠ 2014-2020, και ότι το ποσό αυτό πρέπει οπωσδήποτε να επαρκεί για την ολοκλήρωση, κατά τη διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ 2021-2027, των έργων που χρηματοδοτούνται από τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο του σημερινού ΜΣΕ·

19.  υπενθυμίζει ότι η ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου μεταφορών στην ΕΕ και η εκπλήρωση των πολιτικών προτεραιοτήτων θα εξακολουθήσουν να απαιτούν συμμετοχή των ενδιαφερόμενων πολιτών και συμφεροντούχων στη λήψη αποφάσεων, διαφάνεια ως προς την παρακολούθηση και την εκτίμηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών πτυχών της εκτέλεσης των έργων, βελτίωση της ενοποίησης των τρόπων μεταφοράς και προαγωγή των συνδυασμένων τρόπων μεταφοράς·

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παραμείνουν προσηλωμένα στους κύριους στόχους πολιτικής του ΜΣΕ όσον αφορά τις μεταφορές: ολοκλήρωση, έως το 2030, του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του Ερευνητικού Προγράμματος ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR), των Θαλάσσιων Λεωφόρων (MoS) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS), και μετάβαση σε καθαρή, ανταγωνιστική, καινοτόμο και συνδεδεμένη κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένης μιας κεντρικής υποδομής φόρτισης εναλλακτικών καυσίμων στην ΕΕ έως το 2025· επίτευξη προόδου με στόχο την ολοκλήρωση του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ έως το 2050·

21.  υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε έξυπνα οριζόντια έργα· ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης συγκεκριμένων, ειδικών και διακρατικών πρωτοβουλιών, ούτως ώστε να επιταχυνθεί και να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των οριζόντιων προτεραιοτήτων, όπως του συστήματος ERTMS, με τη μόχλευση των ιδιωτικών επενδύσεων, εν μέρει με τον συνδυασμό επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων·

22.  υπενθυμίζει, σε ό, τι αφορά τον τομέα των μεταφορών, ότι είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στις πολυτροπικές και διασυνοριακές συνδέσεις, στις ψηφιακές λύσεις, στην αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των μεταφορών· πιστεύει ότι ο επικαιροποιημένος ΜΣΕ οφείλει επίσης να δώσει προτεραιότητα σε αμεσότερες ζεύξεις μεταξύ κεντρικών και εκτεταμένων δικτύων· πιστεύει ότι οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στους καταλόγους των προκαθορισμένων έργων που συμπεριλαμβάνονται στον επόμενο κανονισμό για τον ΜΣΕ·

23.  αναγνωρίζει ότι ο τομέας των μεταφορών θα πρέπει να επωφεληθεί πλήρως από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ψηφιακές και καινοτόμες τεχνολογίες και αναγνωρίζει ότι η νέα, καινοτόμος υποδομή μεταφορών είναι πάντα περισσότερο ελκυστική για τους επενδυτές, ιδίως από τον ιδιωτικό τομέα· τονίζει όμως ότι η υπάρχουσα υποδομή παραμένει η ραχοκοκαλιά του δικτύου της ΕΕ και επισημαίνει ότι επείγει να ενισχυθούν οι επενδύσεις για τη συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η ανακαίνιση ή η αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής θα διαπνέεται από υψηλό πνεύμα φιλοδοξίας για καινοτομίας, ούτως ώστε να είναι ελκυστική·

24.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις εξόχως απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ), που κατοχυρώνονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ, επεκτείνοντας το κεντρικό δίκτυο λιμένων για να βελτιωθεί η συνδεσιμότητα στο εσωτερικό της γεωγραφικής λεκάνης τους, μεταξύ των ΕΑΠ, με την ηπειρωτική χώρα και με τρίτες χώρες· θεωρεί ότι πρέπει να χορηγηθεί στις ΕΑΠ συγχρηματοδότηση που θα ανέρχεται σε έως και 85 % για όλους τους τρόπους μεταφοράς για να βελτιωθεί η πρόσβασή τους στις προσκλήσεις και για να δημιουργηθούν τακτικές θαλάσσιες συνδέσεις μεταξύ των ΕΑΠ και της ηπειρωτικής χώρας· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ειδικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τις ΕΑΠ και να εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο χρηματοδότησης καινοτόμων τεχνολογιών για τους περιφερειακούς αερολιμένες των ΕΑΠ για να είναι εγγυημένες η ασφάλεια και η συντήρηση των αερολιμενικών υποδομών·

25.  χαιρετίζει τους στόχους που καθορίζονται στην κοινή ανακοίνωση σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα σε ό, τι αφορά τόσο τη βελτίωση των υποδομών όσο και της δυνατότητας δημιουργίας συνεργειών· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τον ΜΣΕ για να στηρίξει την ανάπτυξη υποδομής διπλής χρήσης (στρατιωτικής-μη στρατιωτικής) κατά μήκος του δικτύου ΔΕΔ-Μ·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

 

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(2)

ΕΕ L 163 της 24.6.2017, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(4)

ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 64.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0401.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0412.

(7)

ΕΕ C 17 της 18.1.2017, σ. 20.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου