Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0244/2018Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0244/2018

  FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen i Nicaragua

  29.5.2018 - (2018/2711(RSP))

  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4
  til erstatning af følgende forslag:
  B8‑0244/2018 (PPE)
  B8‑0248/2018 (S&D)
  B8‑0249/2018 (ECR)
  B8‑0251/2018 (ALDE)
  B8‑0252/2018 (EFDD)

  Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, José Inácio Faria for PPE-Gruppen
  Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis for S&D-Gruppen
  Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen
  Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen
  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen

  Procedure : 2018/2711(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  RC-B8-0244/2018
  Indgivne tekster :
  RC-B8-0244/2018
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Nicaragua

  (2018/2711(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til sine tidligere beslutninger om Nicaragua, navnlig beslutning af 18. december 2008[1], 26. november 2009[2] og 16. februar 2017[3],

  –  der henviser til associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika fra 2012,

    der henviser til EU's landestrategidokument og flerårige vejledende program 2014-2020 for Nicaragua,

  –  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

  –  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

    der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere fra juni 2004,

    der henviser til Nicaraguas forfatning,

  –  der henviser til erklæring af 19. november 2016 fra talsmanden for næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om de endelige resultater af valget i Nicaragua,

  –  der henviser til erklæring af 22. april 2018 og 15. maj 2018 fra talsmanden for NF/HR om Nicaragua,

  –  der henviser til pressemeddelelse af 27. april 2018 fra Kontoret for FN's Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR) om menneskerettighedssituationen i Nicaragua,

  –  der henviser til det besøg, som Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (IACHR) aflagde fra den 17. til den 21. maj 2018 med henblik på at undersøge situationen i Nicaragua, og dens foreløbige erklæring af 21. maj 2018,

  –  der henviser til erklæring af 20. april 2018 fra Liz Throssell, talsmand for FN's Menneskerettighedskontor, om vold under demonstrationer i Nicaragua,

  –  der henviser til pressemeddelelse af 14. maj 2018 fra Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) om besøget for at undersøge situationen i Nicaragua,

  –  der henviser til rapport af 20. januar 2017 fra Generalsekretariatet for OAS om Nicaragua og dets erklæring af 22. april 2018, der fordømte volden i Nicaragua,

    der henviser til kommunikéer fra Den Episkopale Konference i Nicaragua og især det seneste af 23. maj 2018,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

  A.  der henviser til, at det forlyder, at mindst 84 personer er blevet dræbt, over 860 personer er blevet såret, og over 400 er blevet anholdt som følge af de fredelige demonstrationer anført af studerende, der blev indledt den 18. april 2018 som protest mod de reformer af socialsikringen, som blev bebudet af præsident Daniel Ortega; der henviser til, at de fleste ofre havde skudsår i hovedet, halsen, brystet eller maven, hvilket peger kraftigt i retning af udenretslige henrettelser; der henviser til, at de nicaraguanske myndigheder åbent har stigmatiseret demonstranterne ved at kalde dem "vandaler" og anklage dem for "politisk manipulation";

  B.  der henviser til, at Daniel Ortega den 23. april 2018 meddelte, at reformen af socialsikringen blev aflyst, men at demonstrationerne udviklede sig til bredere vedvarende uro samt krav om en midlertidig regering og genetablering af den demokratiske orden; der henviser til, at endnu en kilde til utilfredshed og åben konflikt er den kraftige stigning i eksportorienterede "udvindingsaktiviteter";

  C.  der henviser til, at 600 studerende den 20. april 2018 blev angrebet i den gamle katedral i Managua af urostyrker og en gruppe medlemmer af Den Nationale Sandinistiske Befrielsesfront, som handlede med fuldstændig straffrihed og med politiets medvirken og samtykke; der henviser til, at IACHR har dokumenteret angreb på fire universiteter (UCA, UPOLL, UNA og UNAN);

  D.  der henviser til, at det høje antal ofre beviser den brutale undertrykkelse fra de statslige myndigheders side, som er en krænkelse af de principper om nødvendighed og proportionalitet, der gælder i henhold til folkeretten og internationale standarder om begrænsninger for magtanvendelse; der henviser til, at chefen for Nicaraguas nationale politikorps, Aminta Granera, er trådt tilbage som følge af den overdrevne brug af vold;

  E.  der henviser til, at medieforetagender, som dækkede demonstrationerne, vilkårligt blev lukket af regeringen, og at journalister, der gav udtryk for den mindste form for modstand, blev truet og tilbageholdt; der henviser til, at de nicaraguanske myndigheders hårde kurs over for ytringsfriheden og deres chikane af oppositionsledere er blevet fordømt som et angreb på de grundlæggende frihedsrettigheder; der henviser til, at journalisten Angel Gahona blev skudt og dræbt under en liveudsendelse;

  F.  der henviser til, at menneskerettighedsorganisationer har registreret adskillige påstande om manglende bistand til og behandling af sårede demonstranter på offentlige hospitaler;

  G.  der henviser til, at formanden for Nationalforsamlingen, Gustavo Porras, den 27. april bebudede nedsættelse af en sandhedskommission, der skulle undersøge, hvad der skete under demonstrationerne; der henviser til, at et panel af syv lovgivere – hvoraf fem tilhørte præsident Ortegas parti – den 6. maj 2018 udnævnte kommissionens fem medlemmer, og at Nationalforsamlingen godkendte udnævnelserne;

  H.  der henviser til, at IACHR besøgte Nicaragua fra den 17. til den 21. maj 2018; der henviser til, at IACHR dokumenterede ulovlige og vilkårlige anholdelser, tortur og grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling, censurering af og angreb på pressen og andre former for intimidering såsom trusler, chikane og forfølgelse med henblik på at opløse demonstrationerne og hæmme borgernes deltagelse deri;

  I.  der henviser til, at den nationale dialog mellem Daniel Ortega og den nicaraguanske opposition og nicaraguanske borgergrupper, med den katolske kirke som mægler, blev indledt den 16. maj 2018, men mislykkedes med hensyn til at finde en løsning på krisen og blev suspenderet, eftersom regeringens forhandlere nægtede at drøfte en 40-punkts dagsorden forelagt af mæglerne, der indeholdt en køreplan for demokratiske valg, herunder reformer af valgloven, fremskyndelse af næste valg og forbud mod genvalg af præsidenten; der henviser til, at det blev foreslået at nedsætte et blandet udvalg bestående af seks personer – tre fra regeringen og tre fra platformen "Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia";

  J.  der henviser til, at Daniel Ortega siden 2007 er blevet genvalgt i tre på hinanden følgende valg, på trods af at den nicaraguanske forfatning forbød fortløbende genvalg, hvilket påviser den korruption og de autoritære principper, som staten gør anvendelse af; der henviser til, at valgene i 2011 og 2016 blev stærkt kritiseret for deres uregelmæssigheder af EU-institutionerne og OAS, eftersom de blev afholdt uden tilstedeværelsen af observatører fra disse organisationer eller andre troværdige internationale observatører;

  K.  der henviser til, at korruption i den offentlige sektor, herunder korruption, der involverer Daniel Ortegas slægtninge, fortsat er en af de største udfordringer; der henviser til, at bestikkelse af embedsmænd, ulovlig beslaglæggelse og vilkårlige vurderinger fra told- og skattemyndighedernes side er meget udbredt; der henviser til, at der er givet udtryk for legitime bekymringer angående nepotisme inden for den nicaraguanske regering; der henviser til, at menneskerettighedsgrupper har fordømt den gradvise magtkoncentration, som etpartistyret og svækkelsen af institutionerne medfører;

  L.  der henviser til, at der i Nicaragua er sket tilbageskridt med hensyn til demokrati og retsstatsprincippet i de seneste ti år; der henviser til, at udvikling og befæstelse af demokratiet og retsstaten og respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder skal være en integreret del af EU's eksterne politikker, herunder associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og landene i Mellemamerika fra 2012;

  1.  fordømmer, at fredelige demonstranter, der er imod reformen af socialsikringen i Nicaragua, er blevet undertrykt og truet på brutal vis, hvilket har ført til tab af adskillige menneskeliv, forsvindinger og vilkårlige anholdelser, som de nicaraguanske myndigheder, de væbnede styrker, politiet og voldelige grupper, der støtter regeringen, er skyld i; minder alle nicaraguanske sikkerhedsstyrker om deres pligt til frem for alt at beskytte borgerne mod skader;

  2.  udtrykker sin medfølelse og sympati med familierne til alle ofre, som blev dræbt og såret under demonstrationerne;

  3.  opfordrer de nicaraguanske myndigheder til at standse alle voldshandlinger mod personer, der udøver retten til ytringsfrihed og retten til forsamlingsfrihed; opfordrer desuden de demonstranter og civilsamfundsorganisationer, der står i spidsen for demonstrationerne, til at afstå fra brugen af vold, når de udøver deres rettigheder; opfordrer indtrængende de nicaraguanske myndigheder til at løslade alle vilkårligt fængslede personer, yde kompensation til alle berørte familiemedlemmer og garantere, at der ikke vil blive truffet strafferetlige foranstaltninger mod dem; opfordrer indtrængende de statslige myndigheder til at afholde sig fra at fremsætte offentlige udtalelser, der stigmatiserer demonstranter, menneskerettighedsforkæmpere eller journalister, samt fra at anvende de statslige medier til offentlige kampagner, der kunne tilskynde til vold;

  4.  opfordrer de nicaraguanske myndigheder til omgående at tillade en international, uafhængig og gennemsigtig efterforskning med henblik på at retsforfølge de personer, der er ansvarlige for undertrykkelsen og dødsfaldene under demonstrationerne; glæder sig i denne forbindelse over IACHR's besøg i Nicaragua og udtrykker bekymring over den foreløbige rapports konklusioner; opfordrer indtrængende det internationale samfund til at spille en aktiv rolle med hensyn til at stille de ansvarlige til regnskab;

  5.  anmoder den nicaraguanske regering om at anerkende og styrke bemyndigelsen for udvalget for overvågning af gennemførelsen af henstillingerne fra IACHR og fastlægge en tidsplan for dets nye besøg; anmoder om, at der oprettes et offentligt tilstedeværelsesregister på hospitaler som ønsket af IACHR;

  6.  opfordrer indtrængende de nicaraguanske myndigheder til at give alle samfundets aktører, bl.a. oppositionen, journalister og menneskerettighedsforkæmpere, herunder miljøaktivister og civilsamfundet, tilstrækkelig plads til at handle frit i henhold til folkeretten med henblik på at bane vejen for, at alle parter kan drøfte situationen i Nicaragua og værne om menneskerettighederne i landet; minder om, at fuld deltagelse af oppositionen, afpolarisering af retsvæsenet, afskaffelse af straffrihed og mediemangfoldighed er afgørende faktorer for at genetablere den demokratiske orden i landet;

  7.  beklager krænkelsen af mediefriheden i Nicaragua, både før og under demonstrationerne; mener, at myndighedernes beslaglæggelse af medieforetagender under demonstrationerne er uacceptabel; opfordrer regeringen til at genoprette fuld mediefrihed og ytringsfrihed i landet og til at ophøre med at chikanere journalister;

  8.  noterer sig den nylige indledning af en national dialog og nedsættelsen af en sandhedskommission, der skal indebære inddragelsen af uafhængige nationale aktører såvel som internationale aktører i alle sektorer; beklager, at den første runde af den nationale dialog er slået fejl som følge af de begrænsninger, som den nicaraguanske regering har indført, og udtrykker håb om, at den nylige genoptagelse af dialogen giver mulighed for at løse krisen og standse volden; understreger, at enhver dialog bør finde sted uden vold og undertrykkelse og med respekt for loven og forfatningen samt princippet om, at eventuelle ændringer i lovgivningen bør foretages i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat deri;

  9.  fordømmer de ulovlige skridt, som er taget i modstrid med retssystemet, og som har ført til forfatningsmæssige ændringer, der har fjernet begrænsningerne af præsidentens mandatperiode og dermed givet Daniel Ortega mulighed for at fortsætte som præsident i klar modstrid med retten til demokratiske valg; understreger behovet for stærke demokratiske institutioner, forsamlingsfrihed og politisk pluralisme; opfordrer i denne forbindelse til en valgreform, som skal sikre retfærdige, gennemsigtige og troværdige valg, der overholder de internationale standarder, med henblik på at løse den politiske krise;

  10.  opfordrer myndighederne til at bekæmpe den omsiggribende korruption inden for Nicaraguas politiske kredse, der hindrer alle statslige institutioners funktion og begrænser udenlandske investeringer; opfordrer til gennemførelse af Nicaraguas lovgivning om bekæmpelse af korruption, herunder lovgivningen om bestikkelse, embedsmisbrug og smørepenge; er bekymret over sammenhængen mellem præsident Ortega og andre konflikter i regionen; opfordrer de nicaraguanske myndigheder til at undertegne og ratificere Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol;

  11.  påpeger, at Nicaragua i lyset af associeringsaftalen mellem EU og landene i Mellemamerika skal mindes om nødvendigheden af at respektere principperne om retsstatsforhold, demokrati og menneskerettigheder som fastlagt i aftalens menneskerettighedsklausul; opfordrer indtrængende EU til at overvåge situationen og om nødvendigt overveje potentielle foranstaltninger; advarer mod de alvorlige politiske, økonomiske og investeringsmæssige konsekvenser, der kan følge af krænkelser af menneskerettighederne;

  12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, Det Centralamerikanske Parlament, Lima-gruppen og til regeringen og parlamentet i Republikken Nicaragua.

   

  Seneste opdatering: 30. maj 2018
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik