Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0254/2018Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0254/2018

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν) στο Ιράν

30.5.2018 - (2018/2717(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:
B8‑0254/2018 (ECR)
B8‑0255/2018 (Verts/ALE)
B8‑0256/2018 (S&D)
B8‑0257/2018 (PPE)
B8‑0258/2018 (ALDE)

Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Branislav Škripek εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Pascal Durand, Keith Taylor εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Aymeric Chauprade

Διαδικασία : 2018/2717(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0254/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0254/2018
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν) στο Ιράν

(2018/2717(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Ιράν και συγκεκριμένα της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν μετά την πυρηνική συμφωνία[1], της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν[2], της 17ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις πρόσφατες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν[3], και της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την προσέγγιση της ΕΕ απέναντι στο Ιράν[4],

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις Ετήσιες Εκθέσεις της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια, την ελευθερία της έκφρασης και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το νέο στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, που έχει ως σκοπό να τεθεί η προστασία και η παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επίκεντρο όλων των πολιτικών της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2018/568 (ΚΕΠΠΑ) της 12ης Απριλίου 2018[5], σύμφωνα με την οποία τα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τις σοβαρές παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Ιράν ανανεώνονται για ένα χρόνο μέχρι τις 13 Απριλίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) Federica Mogherini και του Υπουργού Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Javad Zarif, στις 16 Απριλίου 2016 στην Τεχεράνη, στην οποία συμφωνήθηκε να αρχίσει ένας διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ της ΕΕ και του Ιράν για ζητήματα συναφή με τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις εκθέσεις από το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, στις 23 Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά δικαιώματα του 1966, στο οποίο το Ιράν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αρκετοί πολίτες που έχουν διπλή ιθαγένεια, ΕΕ και ιρανική, οι οποίοι κρατούνται σε ιρανικές φυλακές, συμπεριλαμβανομένου του κ. Ahmadreza Djalali, σουηδο-ιρανού ερευνητή που έχει κατηγορηθεί για κατασκοπεία και καταδικάστηκε σε θάνατο κατόπιν άδικης δίκης, χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρο και χωρίς την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, την ίδια στιγμή που τελεί υπό τη διαρκή απειλή εκτέλεσης και βρίσκεται σε κακή κατάσταση υγείας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Kamran Ghaderi, αυστρο-ιρανός πολίτης, βρίσκονταν στο Ιράν για ταξίδι εργασίας όταν συνελήφθη και καταδικάστηκε σε δεκαετή ποινή φυλάκισης, αφού η εισαγγελική αρχή χρησιμοποίησε μια εξαναγκασμένη ομολογία· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των κρατουμένων βρίσκεται και η κα Nazanin Zaghari-Ratcliffe, βρετανο-ιρανή η οποία εργάζονταν για φιλανθρωπική οργάνωση και έχει διαγνωστεί με προχωρημένη κατάθλιψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Abbas Edalat, βρετανο-ιρανός ακαδημαϊκός, συνελήφθη τον Απρίλιο του 2018 και ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί οι κατηγορίες σε βάρος του·

Γ.  έχοντας υπόψη ότι συνεχίζονται συλλήψεις πολιτών διπλής ιθαγένειας, ΕΕ και ιρανικής, ακολουθούμενες από πρακτικές παρατεταμένης απομόνωσης και ανακρίσεων, μη τήρησης των νομότυπων διαδικασιών, άρνησης προξενικής πρόσβασης ή επισκέψεων από μέλη των Ηνωμένων Εθνών ή ανθρωπιστικών οργανώσεων, ότι οι δίκες καλύπτονται από μυστικότητα, ο κρατούμενος διαθέτει περιορισμένη πρόσβαση σε δικηγόρο και υπόκειται σε μακρόχρονες ποινές φυλάκισης που βασίζονται σε ασαφείς ή απροσδιόριστες κατηγορίες που σχετίζονται με «εθνική ασφάλεια» ή «κατασκοπεία» και ότι διεξάγονται εκστρατείες δυσφήμισης με κρατική υποστήριξη κατά των φυλακισμένων προσώπων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν, ως συμβαλλόμενο μέρος του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), οφείλει να σέβεται την ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας καθώς και την ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και της ειρηνικής συνάθροισης σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν συνεχίζει τις φυλακίσεις και έχει, πρόσφατα, αυξήσει τις συλλήψεις ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιβαλλοντικών και πολιτικών ακτιβιστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφοι και πολιτικοί ακτιβιστές διώκονται ενεργά για ειρηνικές δράσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολίτες διπλής ιθαγένειας, οι οποίοι κρατούνται στο Ιράν δεν έχουν πάντοτε πρόσβαση σε δικηγόρο και μια δίκαιη δίκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πρακτικά, το Ιράν μεταχειρίζεται τους πολίτες διπλής ιθαγένειας μόνο ως Ιρανούς, γεγονός που περιορίζει την πρόσβαση των ξένων πρεσβειών στους πολίτες που κρατούνται στη χώρα, όπως και την πρόσβαση των ίδιων των κρατουμένων σε προξενική προστασία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πολιτικοί κρατούμενοι και πρόσωπα που κατηγορούνται για εγκλήματα κατά της εθνικής ασφάλειας υποφέρουν από την έλλειψη επαρκούς πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, με σοβαρές συνέπειες·

1.  καταδικάζει τη συνεχιζόμενη πρακτική φυλάκισης των πολιτών διπλής ιθαγένειας, ΕΕ και ιρανικής, από τις αρχές του Ιράν κατόπιν άδικης δίκης· ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους, ή να προσαχθούν εκ νέου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, οι δε υπάλληλοι που ευθύνονται για τις παραβιάσεις να λογοδοτήσουν·

2.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις συλλήψεις, χωρίς εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία διάπραξης εγκλήματος, των πολιτών διπλής ιθαγένειας, ΕΕ και ιρανικής, με την είσοδό τους στο Ιράν· τονίζει ότι αυτού του είδους οι συλλήψεις εμποδίζουν τις δυνατότητες διαπροσωπικών επαφών·

3.  θεωρεί λυπηρό ότι οι πολίτες διπλής ιθαγένειας, ΕΕ και ιρανικής, κρατούνται σε ιρανικές φυλακές σε κακές συνθήκες και συχνά υποχρεώνονται να προβούν σε ομολογίες μετά από βασανιστήρια και απάνθρωπη συμπεριφορά·

4.  ζητεί από τις ιρανικές αρχές να εξασφαλίσουν ότι ο κ. Djalali έχει πλήρη πρόσβαση στο δικηγόρο του και σε οποιαδήποτε ιατρική αγωγή απαιτήσει· παροτρύνει τις ιρανικές αρχές να ακυρώσουν τη θανατική ποινή του και να τον απελευθερώσουν αμέσως, όπως ζητήθηκε από τη διεθνή κοινότητα·

5.  ζητεί από τις ιρανικές αρχές να διασφαλίσουν την επανεκδίκαση της υπόθεσης του Kamran Ghaderi, ως εγγύηση ότι το δικαίωμά του σε δίκαιη δίκη χαίρει σεβασμού, να απελευθερώσουν άμεσα την Nazanin Zaghari-Ratcliffe, η οποία ήδη πληροί τα κριτήρια πρόωρης αποφυλάκισης, και να δημοσιοποιήσουν επειγόντως τις κατηγορίες που βαρύνουν τον Abbas Edalat·

6.  ζητεί από τις ιρανικές αρχές να σεβαστούν το θεμελιώδες δικαίωμα των κατηγορουμένων για πρόσβαση σε δικηγόρο της επιλογής τους και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, δεδομένων των διεθνών υποχρεώσεων του Ιράν, όπως ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

7.  καταδικάζει, κατόπιν έγκυρων αναφορών, τα βασανιστήρια και κάθε άλλη βάναυση μεταχείριση που σημειώνεται, ιδίως κατά την ανάκριση, και καλεί τις ιρανικές αρχές να σεβαστούν την εγγενή ανθρώπινη αξιοπρέπεια των κρατουμένων· καταδικάζει τις σκληρές και απάνθρωπες συνθήκες κράτησης και καλεί το Ιράν να εγγυηθεί ότι όλοι οι κρατούμενοι λαμβάνουν επαρκή ιατρική περίθαλψη·

8.  καλεί τους δικαστές να σεβαστούν τις αρχές της δίκαιης δίκης και της νομιμότητας των διαδικασιών και να χορηγήσουν στους υπόπτους πρόσβαση σε νομικό σύμβουλο, προξενικές επισκέψεις και επισκέψεις από μέλη των Ηνωμένων Εθνών και ανθρωπιστικών οργανώσεων, καθώς και πλήρη πρόσβαση σε ιατρική αγωγή και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις του Ιράν· ζητεί από το Ιράν να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επανεξέταση της νομοθεσίας, ώστε να υπάρχουν εγγυήσεις για δίκαιες δίκες και πρόσβαση σε δικηγόρο κατά τη διάρκεια του ερευνητικού σταδίου και να θέσει τέλος στις καταναγκαστικές ομολογίες που προκύπτουν μετά από βασανιστήρια·

9.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και από την Επιτροπή να συστήσουν μια εσωτερική ομάδα δράσης για την υποστήριξη των πολιτών της ΕΕ οι οποίοι αντιμετωπίζουν θανατική ποινή ή έχουν εμφανώς υποστεί μη δίκαιη δίκη σε τρίτες χώρες, προκειμένου να ενισχυθεί η διαθέσιμη υποστήριξη από τις εθνικές προξενικές ή διπλωματικές υπηρεσίες·

10.  καλεί τις ιρανικές αρχές να συνεργαστούν με τις πρεσβείες των κρατών μελών της ΕΕ στην Τεχεράνη, ώστε να δημιουργηθεί ένας κατάλογος πολιτών με διπλή ιθαγένεια, ΕΕ και ιρανική, οι οποίοι βρίσκονται, επί του παρόντος, υπό κράτηση σε ιρανικές φυλακές και να παρακολουθούν στενά κάθε μεμονωμένη περίπτωση, δεδομένου ότι η ασφάλεια και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ είναι ύψιστης σημασίας για αυτήν·

11.  ζητεί την απελευθέρωση όλων των υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων οι οποίοι είναι φυλακισμένοι στο Ιράν και την παύση κάθε πράξης εκφοβισμού σε βάρος τους·

12.  χαιρετίζει τη δημιουργία υψηλότερων προτύπων για καταδίκες σε εγκλήματα που έχουν σχέση με ναρκωτικά και τιμωρούνται με θάνατο, ως ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση ενός μορατόριουμ στη θανατική ποινή στο Ιράν·

13.  ζητεί από το Ιράν να εντατικοποιήσει τη δέσμευσή του με τους διεθνείς μηχανισμούς στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συνεργαζόμενο με τους Ειδικούς Εισηγητές και τους ειδικούς μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των αιτημάτων για πρόσβαση των σχετικών εντολοδόχων στη χώρας· παροτρύνει τις ιρανικές αρχές να εξασφαλίσουν ιδίως ότι επιτρέπεται στον μελλοντικό Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν να εισέλθει στη χώρα·

14.  υποστηρίζει τις συζητήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του διαλόγου υψηλού επιπέδου μεταξύ ΕΕ και Ιράν, που έχει δρομολογηθεί με το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με το Ιράν· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει αποφασιστική και να συνεχίσει να εγείρει ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα με το Ιράν, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε πολυμελείς φορείς·

15.  επαναλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν υπέρ ενός διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και χαιρετίζει το ανοικτό πνεύμα που επέδειξαν οι ιρανικές αρχές δρομολογώντας το διάλογο αυτό·

16.  ζητεί από την ΥΕ/ΑΠ να θέσει στις αρχές τα ζητήματα των συνθηκών φυλάκισης και της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως για τις περιπτώσεις των πολιτών διπλής ιθαγένειας, ΕΕ και ιρανικής, οι οποίοι είναι φυλακισμένοι στο Ιράν, προκειμένου να τεθεί τέλος στη σκληρή και απάνθρωπη μεταχείριση στις ιρανικές φυλακές· καλεί την ΥΕ/ΑΠ και τα κράτη μέλη να εκφράζουν συστηματικά στις ιρανικές αρχές τις ανησυχίες τους για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τις ιρανικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης των πολιτικών κρατουμένων και των υπερασπιστών των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Ιράν.