Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0254/2018Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0254/2018

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o situácii osôb s dvojitou štátnou príslušnosťou EÚ a Iránu väznených v Iráne

30.5.2018 - (2018/2717(RSP))

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:
B8‑0254/2018 (ECR)
B8‑0255/2018 (Verts/ALE)
B8‑0256/2018 (S&D)
B8‑0257/2018 (PPE)
B8‑0258/2018 (ALDE)

Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Branislav Škripek v mene skupiny ECR
Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE
Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Pascal Durand, Keith Taylor v mene skupiny Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Aymeric Chauprade

Postup : 2018/2717(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B8-0254/2018
Predkladané texty :
RC-B8-0254/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii osôb s dvojitou štátnou príslušnosťou EÚ a Iránu väznených v Iráne

(2018/2717(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iráne, najmä na uznesenie z 25. októbra 2016 o stratégii EÚ voči Iránu po jadrovej dohode[1], uznesenie z 3. apríla 2014 o stratégii EÚ voči Iránu[2], uznesenie zo 17. novembra 2011 o Iráne – nedávnych prípadoch porušovania ľudských práv[3] a uznesenie z 10. marca 2011 o postoji EÚ k Iránu[4],

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia k výročným správam EÚ o ľudských právach,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa trestu smrti, mučenia, slobody prejavu a obhajcov ľudských práv,

–  so zreteľom na nový strategický rámec EÚ a akčný plán pre ľudské práva a demokraciu, ktorého cieľom je dosiahnuť, aby ochrana ľudských práv a dohľad nad nimi boli v centre všetkých politík EÚ,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/568 z 12. apríla 2018[5], ktorým sa predlžujú reštriktívne opatrenia vzťahujúce sa na závažné porušovanie ľudských práv v Iráne o jeden rok, až do 13. apríla 2019,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčky Komisie (VP/PK) Federicy Mogheriniovej a ministra zahraničných vecí Iránskej islamskej republiky Džawáda Zarífa vydané 16. apríla 2016 v Teheráne, v ktorom sa dohodli, že nastolia dialóg o ľudských právach a usporiadajú vzájomné návštevy predstaviteľov EÚ a Iránu v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa ľudských práv,

–  so zreteľom na výročnú správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva a správy Úradu vysokého komisára a generálneho tajomníka OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike z 23. marca 2018,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorého zmluvnou stranou je aj Irán,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v iránskych väzniciach je zadržiavaných viacero osôb s dvojitou štátnou príslušnosťou EÚ a Iránu vrátane pána Ahmadreza Djalali, švédsko-iránskeho výskumného pracovníka, ktorý bol obvinený zo špionáže a odsúdený na trest smrti po nespravodlivom súdnom procese bez prístupu k advokátovi a bez potrebnej lekárskej starostlivosti, pričom mu hrozí bezprostredné riziko popravy a nachádza sa v zlom zdravotnom stave;

B.  keďže pán Kamrán Ghaderí, rakúsko-iránsky občan, bol na služobnej ceste v Iráne, keď ho zatkli a odsúdili na 10 rokov väzenia po tom, ako prokuratúra použila vynútené priznanie; keďže v Iráne je v súčasnosti zadržaná aj pani Názanín Zágharí-Ratcliffe, britsko-iránska štátna príslušníčka, ktorá pracovala pre charitatívnu organizáciu a bola jej diagnostikovaná depresia v pokročilom štádiu, keďže pán Abbás Idálat, britsko-iránsky akademický pracovník, bol zatknutý v apríli 2018 a obvinenia proti nemu neboli doposiaľ zverejnené;

C.  keďže pretrvávajúca prax zatýkania osôb s dvojitou štátnou príslušnosťou EÚ a Iránu sa riadi modelom dlhodobej väzby v izolácii a výsluchov, nespravodlivých procesov, odopierania prístupu ku konzulárnym službám alebo návštev zo strany OSN alebo humanitárnych organizácií, utajovaných procesov, v ktorých má zadržaný len obmedzený prístup k advokátovi, dlhých trestov odňatia slobody na základe vágnych alebo bližšie nespresnených obvinení z „ohrozenia národnej bezpečnosti“ a „špionáže“ a štátom podporovaných kampaní určených na očierňovanie uväzneným osôb;

D.  keďže Irán by ako zmluvný štát Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ICCPR) mal v súlade so svojimi povinnosťami rešpektovať právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania, ako aj práva na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania;

E.  keďže Irán naďalej väzní aktivistov z radov občianskej spoločnosti, obhajcov ľudských práv, environmentálnych aktivistov a politickým aktivistov a nedávno zintenzívnil ich zatýkanie; keďže obhajcovia ľudských práv, novinári a politickí aktivisti sú za svoje pokojné aktivity aktívne stíhaní;

F.  keďže osoby s dvojitým štátnym občianstvom zadržané v Iráne nemajú vždy prístup k advokátovi a nie je im vždy zaručený spravodlivý súdny proces; keďže v praxi Irán pristupuje k osobám s dvojitou štátnou príslušnosťou ako k bežným Iráncom, čo obmedzuje prístup zahraničných veľvyslanectiev k svojim občanom, ktorí sú v Iráne zadržiavaní, ako aj prístup zadržaných ku konzulárnej ochrane;

G.  keďže viacero politických väzňov a osôb obvinených z trestných činov ohrozenia národnej bezpečnosti trpí v priebehu svojho väznenia nedostatočným prístupom k lekárskej starostlivosti, čo má pre nich vážne dôsledky;

1.  odsudzuje pretrvávajúcu prax väznenia osôb s dvojitou štátnou príslušnosťou EÚ a Iránu iránskymi orgánmi na základe nespravodlivých procesov; žiada ich okamžité a bezpodmienečné prepustenie alebo obnovu ich súdneho konania, ale v súlade s medzinárodnými štandardmi, a žiada, aby úradníci zodpovední za porušovanie ich práv niesli za svoje skutky zodpovednosť;

2.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zatýkaním osôb s dvojitým občianstvom EÚ a Iránu po ich vstupe na územie Iránu bez dôkazov prima facie o tom, že by spáchali trestný čin; zdôrazňuje, že toto zatýkanie bráni možnosti kontaktov medzi ľuďmi;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že osoby s dvojitou štátnou príslušnosťou EÚ a Iránu sú v v iránskych väzniciach zadržiavané v zlých podmienkach, pričom sú často donútené k priznaniu na základe mučenia a neľudského zaobchádzania;

4.  vyzýva iránske orgány, aby pánovi Džalálímu zaručili neobmedzený prístup k jeho právnemu zástupcovi, ako aj akékoľvek lekárske ošetrenie, o ktoré požiada; naliehavo vyzýva iránske orgány, aby zrušili jeho rozsudok smrti a aby ho okamžite prepustili, ako o to žiada medzinárodné spoločenstvo;

5.  vyzýva iránske orgány, aby zabezpečili obnovu súdneho konania Kamrána Ghaderího, a tak zaručili dodržanie jeho práva na spravodlivý proces, aby okamžite prepustili Názanín Zágharíovú-Ratcliffeovú, ktorá už má nárok na podmienečné prepustenie z výkonu trestu, a aby čo najskôr oznámili obvinenia, ktorým čelí Abbás Idálat;

6.  vyzýva iránske orgány, aby vzhľadom na svoje medzinárodné záväzky vyplývajúce zo Všeobecnej deklarácie ľudských práva rešpektovali základné právo obvinených na prístup k advokátovi podľa vlastného výberu a právo na spravodlivý proces;

7.  na základe dôveryhodných správ odsudzuje prípady mučenia a iného krutého zaobchádzania, ku ktorým dochádza najmä pri výsluchoch, a vyzýva iránske orgány, aby rešpektovali ľudskú dôstojnosť väzňov; odsudzuje kruté a neľudské podmienky vo väzení a vyzýva Irán, aby všetkým väzňom zabezpečil primeranú lekársku starostlivosť;

8.  vyzýva súdne orgány, aby rešpektovali zásady spravodlivého a riadneho procesu a zaručili podozrivým prístup k právnemu zástupcovi, konzulárne návštevy a návštevy zo strany OSN a humanitárnych organizácií, ako aj neobmedzený prístup k lekárskemu ošetreniu a službám zdravotnej starostlivosti, a to v súlade s medzinárodnými záväzkami Iránu; vyzýva Irán, aby podnikol potrebné kroky smerujúce k revízii právnych predpisov s cieľom zabezpečiť spravodlivý súdny proces a prístup k advokátovi počas jednotlivých fáz vyšetrovania a aby skoncoval s praxou nútených priznaní získaných na základe mučenia;

9.  vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a Komisiu, aby zriadili internú jednotku zaoberajúcu sa podporou štátnych príslušníkov EÚ, ktorým hrozí trest smrti alebo zjavne nespravodlivý proces v tretích krajinách, s cieľom posilniť podporu, ktorú im poskytujú ich vnútroštátne konzulárne alebo diplomatické služby;

10.  vyzýva iránske orgány, aby spolupracovali s veľvyslanectvami členských štátov EÚ v Teheráne s cieľom vytvoriť zoznam osôb s dvojitou štátnou príslušnosťou EÚ a Iránu, ktoré sú v súčasnosti zadržiavané v iránskych väzniciach, a aby pozorne sledovali každý individuálny prípad vzhľadom na to, že bezpečnosť občanov a ochrana ich základných práv majú pre EÚ ten najvyšší význam;

11.  žiada prepustenie všetkých obhajcov ľudských práv, ktorí sú uväznení v Iráne, a zastavenie všetkých aktov, ktorých cieľom je ich zastrašovanie;

12.  víta výrazné sprísnenie podmienok pre odsúdenie za trestné činy spojené s drogami, za ktoré hrozí trest smrti, ako prvý krok k zavedeniu moratória na trest smrti v Iráne;

13.  vyzýva Irán, aby prehĺbil svoju spoluprácu s medzinárodnými mechanizmami v oblasti ľudských práv prostredníctvom spolupráce s osobitnými spravodajcami a osobitnými mechanizmami, a to aj prostredníctvom schvaľovania žiadostí o prístup do krajiny držiteľmi mandátov; nalieha na iránske orgány, aby zabezpečili najmä to, že budúcemu osobitnému spravodajcovi OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Iráne bude umožnené vstúpiť do krajiny;

14.  podporuje rokovania o ľudských právach, ktoré sa uskutočňujú v rámci dialógu na vysokej úrovni medzi EÚ a Iránom, ktorý sa začal po uzatvorení spoločného komplexného akčného plánu; zdôrazňuje, že EÚ by mala zostať odhodlaná naďalej upozorňovať Irán na svoje obavy v oblasti ľudských práv, a to na dvojstranných aj na viacstranných fórach;

15.  opakovane potvrdzuje zapojenie Iránu do dialógu v oblasti ľudských práv a víta, že iránske orgány sú naklonené pokračovaniu v tomto dialógu;

16.  vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby iránske orgány upozornila na otázky týkajúce sa podmienok vo väzniciach a porušovania ľudských práv, a to najmä v prípadoch osôb s dvojitým štátnym občianstvom EÚ a Iránu uväznených v Iráne, s cieľom ukončiť kruté a neľudské zaobchádzanie v iránskych väzniciach; vyzýva VP/PK a členské štáty, aby iránske orgány systematicky upozorňovali na otázky ľudských práv, a to aj pokiaľ ide o situáciu politických väzňov a obhajcov ľudských práv a slobodu prejavu a združovania;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov a vláde a parlamentu Iránu.

 

Posledná úprava: 30. mája 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia