Διαδικασία : 2018/2712(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0259/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0259/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 31/05/2018 - 7.2
CRE 31/05/2018 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0232

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 629kWORD 61k
30.5.2018
PE621.644v01-00}
PE621.645v01-00}
PE621.646v01-00}
PE621.647v01-00}
PE621.648v01-00}
PE621.653v01-00} RC1
 
B8-0259/2018}
B8-0260/2018}
B8-0261/2018}
B8-0262/2018}
B8-0263/2018}
B8-0268/2018} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

B8-0259/2018 (ECR)

B8-0260/2018 (Verts/ALE)

B8-0261/2018 (EFDD)

B8-0262/2018 (S&D)

B8-0263/2018 (PPE)

B8-0268/2018 (ALDE)


σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία  (2018/2712(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Λευτέρης Χριστοφόρου, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Νότης Μαριάς, Monica Macovei εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Ana Miranda, Terry Reintke, Jordi Solé, Keith Taylor, Helga Trüpel εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Aymeric Chauprade, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία  (2018/2712(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Σαουδική Αραβία, ιδίως δε το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη Σαουδική Αραβία, τις σχέσεις της με την ΕΕ και τον ρόλο της στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική(1), το ψήφισμα της 12ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την υπόθεση του Raif Badawi(2) και το ψήφισμα της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την υπόθεση του Ali Mohammed al-Nimr(3),

–  έχοντας υπόψη την απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης στον σαουδάραβα μπλόγκερ Raif Badawi το 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις 29 Μαΐου 2018, σχετικά με τις πρόσφατες συλλήψεις στη Σαουδική Αραβία, μεταξύ άλλων σχετικά με τις αυθαίρετες κρατήσεις και εξαφανίσεις, χωρίς τη δέουσα διαδικασία, του Nawaf Talal Rasheed, πρίγκηπα της δυναστείας Al-Rashid και γιου του αποβιώσαντος ποιητή Nawaf Talal bin Abdul Aziz Al-Rashid,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της υπηρεσίας κρατικής ασφαλείας της Σαουδικής Αραβίας, στις 18 Μαΐου 2018, σχετικά με τη σύλληψη επτά υπόπτων,

–  έχοντας υπόψη το νέο νομοσχέδιο που απαγορεύει την παρενόχληση και το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Σούρα της Σαουδικής Αραβίας στις 28 Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις επιπτώσεις που είχαν στα ανθρώπινα δικαιώματα, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στο Κατάρ από τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες, και την έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει στα ανθρώπινα δικαιώματα η κρίση στον Κόλπο, που δημοσιεύθηκε από το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) τον Δεκέμβριο του 2017,

–  έχοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία είναι μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (CSW), καθώς και ότι από τον Ιανουάριο του 2019 θα είναι μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της CSW,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία του επιτρόπου Χρήστου Στυλιανίδη, εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), στη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την εκλογή της Σαουδικής Αραβίας ως μέλους της CSW,

–  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της 9ης Μαρτίου 2018 της Επιτροπής για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων εις βάρος των γυναικών σχετικά με την τρίτη και τέταρτη περιοδική έκθεση για τη Σαουδική Αραβία(4),

–  έχοντας υπόψη την από κοινού υποβολή κειμένου σχετικά με τη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό του ALQST, του Κέντρου για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον Κόλπο (GCHR) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (FIDH) επ’ ευκαιρία της 69ης συνόδου της Επιτροπής του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων εις βάρος των γυναικών στις 7 Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του 1966,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, του 1966,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις 15 Μαΐου 2018 οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας έχουν συλλάβει και κρατούν επτά γυναίκες – Loujain al-Hathloul, Aisha al-Mana, Madeha al-Ajroush, Eman al-Nafjan, Aziza al-Youssef, Hessah al-Sheikh, Walaa al-Shubbar – και τέσσερις άνδρες – Ibrahim Fahad Al-Nafjan, Ibrahim al-Modeimigh, Mohammed al-Rabiah και Abdulaziz al-Meshaal – για την ακτιβιστική τους δράση σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στους συλληφθέντες υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για στήριξη δραστηριοτήτων ξένων κύκλων, στρατολόγηση ατόμων σε ευαίσθητες κυβερνητικές θέσεις και χρηματοδότηση ξένων κύκλων με στόχο την αποσταθεροποίηση του Βασιλείου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω ακτιβίστριες και ακτιβιστές είναι άτομα γνωστά για την εκστρατεία τους κατά της απαγόρευσης οδήγησης για τις γυναίκες και υπέρ της κατάργησης του συστήματος ανδρικής κηδεμονίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνελήφθησαν πριν από την αναμενόμενη άρση της απαγόρευσης οδήγησης για τις γυναίκες στις 24 Ιουνίου 2018·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αναφορές, η κ. Madeha al-Ajroush, η κ. Walaa al-Shubbar, η κ. Aisha al-Mana και η κ. Hessah al-Sheikh αφέθηκαν ελεύθερες στις 24 Μαΐου 2018·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίπτωση της Loujain al-Hathloul είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, δεδομένου ότι τον Μάρτιο του 2018 την μετέφεραν από το Αμπού Ντάμπι στη Σαουδική Αραβία παρά τη θέλησή της, μετά από τη συμμετοχή της σε συνεδρίαση επισκόπησης με θέμα τη Σαουδική Αραβία, της Επιτροπής του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι της είχε επιβληθεί απαγόρευση ταξιδίου μέχρι την πρόσφατη σύλληψή της και αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με όσα αναφέρουν άλλοι ακτιβιστές, κρατείται σε απομόνωση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Σαουδική Αραβία ισχύουν ορισμένοι από τους αυστηρότερους περιορισμούς για τις γυναίκες, παρά τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης που έχουν ως στόχο την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών στον τομέα της απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολιτικό και κοινωνικό σύστημα της Σαουδικής Αραβίας εξακολουθεί να είναι αντιδημοκρατικό και να εισάγει διακρίσεις, καθιστά τις γυναίκες πολίτες δεύτερης κατηγορίας, δεν προβλέπει την ελευθερία της θρησκείας και των πεποιθήσεων, επιβάλλει σοβαρές διακρίσεις σε βάρος του σημαντικού ξένου εργατικού δυναμικού της χώρας και φιμώνει κάθε αντίθετη φωνή·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες για την υπόθεση είναι ακόμη σε εξέλιξη και ότι είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν στοιχεία σχετικά με τις συλλήψεις, λόγω των περιορισμένων πληροφοριών που κοινοποιούνται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Μαΐου 2018, συνελήφθη από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας ο Mohammad al-Bajadi, εξέχων υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδρυτικό μέλος της απαγορευμένης σαουδαραβικής ένωσης για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, ο οποίος έχει κατηγορήσει τις δυνάμεις ασφαλείας για κατάχρηση εξουσίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα μέσα ενημέρωσης και οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που συντάσσονται με την κυβέρνηση εξαπέλυσαν μια σφοδρή εκστρατεία λασπολογίας εναντίον τους και τους κατήγγειλαν ως «προδότες» που συνιστούν απειλή για την κρατική ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων, η εκστρατεία λασπολογίας που εκτυλίσσεται αυτή τη στιγμή κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραπέμπει σε πρόθεση επιβολής πολύ σκληρών ενδεχομένως ποινών·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία της Σαουδικής Αραβίας αλλάζει σταδιακά αλλά σταθερά, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σαουδαραβικές αρχές έχουν θεσπίσει σειρά μέτρων προκειμένου να αναγνωρίζονται δεόντως οι γυναίκες ως ισότιμοι πολίτες, όπως τη χορήγηση του δικαιώματος του εκλέγειν στις δημοτικές εκλογές, την παροχή πρόσβασης στο συμβουλευτικό Συμβούλιο της Σούρα και στο Εθνικό Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την άρση της απαγόρευσης οδήγησης για τις γυναίκες και την πρόσβαση σε δημόσιες αθλητικές εκδηλώσεις·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων «Vision 2030» για την επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής μεταρρύθμισης της χώρας βάσει της χειραφέτησης των γυναικών θα πρέπει να είναι μια πραγματική ευκαιρία για τις γυναίκες της Σαουδικής Αραβίας ώστε να εξασφαλίσουν τη νομική τους χειραφέτηση, που είναι ζωτικής σημασίας για την πλήρη αναγνώριση των δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο της CEDAW· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι το πρόσφατο κύμα συλλήψεων υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών αντιβαίνει προς τον σκοπό αυτόν και μπορεί να αποσπάσει την προσοχή από το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Mohammad bin Salman Al Saud, έχει προσφέρει ρητορική στήριξη για τις μεταρρυθμίσεις σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών, ιδίως κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις ήταν περιορισμένες μέχρι στιγμής, ενώ το σύστημα ανδρικής κηδεμονίας, το σοβαρότερο εμπόδιο για τα δικαιώματα των γυναικών, διατηρείται σε μεγάλο βαθμό ανέπαφο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, έχει εποπτεύσει γενικευμένες διώξεις εξεχόντων ακτιβιστών, δικηγόρων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες έχουν ενταθεί από τότε που ξεκίνησε να συγκεντρώνει τον έλεγχο των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία έχει μια σειρά νόμων που εισάγουν διακρίσεις, συγκεκριμένα τις νομικές διατάξεις που αφορούν την προσωπική κατάσταση, την κατάσταση των εργαζόμενων μεταναστριών, τον κώδικα οικογενειακής κατάστασης, τον κώδικα εργασίας, τον νόμο περί ιθαγένειας και το σύστημα της ανδρικής κηδεμονίας, βάσει του οποίου απαιτείται άδεια από έναν άνδρα κηδεμόνα προκειμένου να μπορούν οι γυναίκες να ασκούν τα περισσότερα από τα δικαιώματά τους δυνάμει της CEDAW·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία έχει μια ζωντανή διαδικτυακή κοινότητα υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον μεγαλύτερο αριθμό χρηστών Twitter στη Μέση Ανατολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα για τους «Εχθρούς του Διαδικτύου» εξαιτίας της λογοκρισίας των μέσων ενημέρωσης της χώρας και του διαδικτύου, καθώς και της επιβολής κυρώσεων σε όσους επικρίνουν την κυβέρνηση ή τη θρησκεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία έκφρασης και η ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις και καταλύτες για τον εκδημοκρατισμό και τη μεταρρύθμιση και συνιστούν ουσιαστικό έλεγχο της εξουσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νικητής του Βραβείου Ζαχάρωφ 2015, Raif Badawi, εξακολουθεί να είναι στη φυλακή απλώς και μόνο επειδή εξέφρασε με ειρηνικό τρόπο τις απόψεις του·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή του δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης του ΟΗΕ για τη Σαουδική Αραβία είναι 0,847 για το 2015 και την κατατάσσει στην 38η θέση μεταξύ 188 χωρών και εδαφών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή του δείκτη ανισότητας των φύλων του ΟΗΕ είναι 0,257 για τη Σαουδική Αραβία και την φέρνει στην 50ή θέση μεταξύ 159 χωρών στην κατάταξη για το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία κατέλαβε την 138η θέση μεταξύ 144 χωρών στην παγκόσμια έκθεση του 2017 σχετικά με το χάσμα μεταξύ των φύλων, που δημοσιεύθηκε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, η γενική επιφύλαξη της Σαουδικής Αραβίας όσον αφορά τη CEDAW δεν συνάδει με το αντικείμενο και τον σκοπό της σύμβασης και είναι ανεπίτρεπτη βάσει του άρθρου 28 αυτής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία υποσχέθηκε ότι θα «τηρήσει τις υψηλότερες προδιαγραφές για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» όταν υπέβαλε επιτυχώς αίτηση για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2013·

1.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να δώσουν τέλος σε κάθε μορφή παρενόχλησης, μεταξύ άλλων σε δικαστικό επίπεδο, κατά της κ. Eman al-Nafjan, της κ. Aziza al-Youssef, της κ. Loujain al-Hathloul, της κ. Aisha al-Mana, της κ. Madeha al-Ajroush, της κ. Hessah al-Sheikh, της κ. Walaa al-Shubbar, του κ. Mohammed al-Rabiah και του κ. Ibrahim al-Mudaimeegh και όλων των άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, ούτως ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν το έργο τους χωρίς αδικαιολόγητα προσκόμματα και φόβο αντιποίνων·

2.  καταδικάζει τη συνεχιζόμενη καταπίεση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών, στη Σαουδική Αραβία, κάτι που υπονομεύει την αξιοπιστία της διαδικασίας μεταρρυθμίσεων στη χώρα· καλεί την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να προβεί στην άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων κρατουμένων συνείδησης, που κρατούνται και έχουν καταδικαστεί απλώς και μόνο επειδή άσκησαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης και εκτέλεσαν το ειρηνικό τους έργο στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων· καταγγέλλει τις συνεχιζόμενες, συστηματικές διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και των κοριτσιών στη Σαουδική Αραβία·

3.  αποτίει φόρο τιμής στις γυναίκες της Σαουδικής Αραβίας και στους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών που επιδιώκουν να τερματιστεί οποιαδήποτε άδικη και διακριτική μεταχείριση, καθώς και σε όσους υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα παρά τις δυσκολίες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπόσχεση για άρση της απαγόρευσης οδήγησης για τις γυναίκες στο εσωτερικό του Βασιλείου στο πλαίσιο του προγράμματος «Vision 2030»·

5.  τονίζει ότι η μεταχείριση όλων των κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά τη διάρκεια της κράτησης πρέπει να πληροί τους όρους που καθορίζονται στη δέσμη αρχών για την προστασία όλων των προσώπων που τελούν υπό οποιαδήποτε μορφή κράτησης ή φυλάκισης, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με το ψήφισμα 43/173 της 9ης Δεκεμβρίου 1988·

6.  επισημαίνει ότι διεθνείς επιχειρήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, ιδίως εκείνες που έχουν τη βάση τους στην ΕΕ, έχουν ήδη προβεί σε διαφήμιση στοχευμένη ως προς το φύλο πριν από την άρση της απαγόρευσης οδήγησης για τις γυναίκες·

7.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την εξάπλωση της βίας λόγω φύλου στη Σαουδική Αραβία, που εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να μην καταγγέλλεται και να μην καταγράφεται, και αιτιολογείται με επιχειρήματα όπως η ανάγκη να πειθαρχούν οι γυναίκες υπό την ανδρική κηδεμονία· ζητεί επιτακτικά από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να εγκρίνουν ολοκληρωμένη νομοθεσία που θα καθορίζει συγκεκριμένα και θα ποινικοποιεί όλες τις μορφές βίας λόγω φύλου κατά των γυναικών, ειδικότερα δε τον βιασμό, συμπεριλαμβανομένου του συζυγικού βιασμού, της σεξουαλικής επίθεσης και της σεξουαλικής παρενόχλησης, και να άρουν όλα τα εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση των γυναικών στη δικαιοσύνη·

8.  εκφράζει τη λύπη του για την ύπαρξη του συστήματος ανδρικής κηδεμονίας, σύμφωνα με το οποίο εξακολουθεί να απαιτείται άδεια από άνδρα κηδεμόνα σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών ταξιδίων, της πρόσβασης σε υπηρεσίες περίθαλψης, της επιλογής κατοικίας, του γάμου, της υποβολής καταγγελιών στα δικαστήρια, της αποχώρησης από κρατικά κέντρα υποδοχής για κακοποιημένες γυναίκες και της αποχώρησης από κέντρα κράτησης· υπογραμμίζει ότι το σύστημα αυτό αποτελεί αντανάκλαση του βαθιά ριζωμένου πατριαρχικού συστήματος που ορίζει τη χώρα·

9.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να αναθεωρήσουν τον νόμο περί οργανώσεων και ιδρυμάτων του Δεκεμβρίου του 2015, προκειμένου να επιτρέπεται στις ακτιβίστριες να οργανώνονται και να λειτουργούν ελεύθερα και ανεξάρτητα, χωρίς περιττές παρεμβάσεις των αρχών· ζητεί επίσης την αναθεώρηση του αντιτρομοκρατικού νόμου, του νόμου κατά της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο και του νόμου περί Τύπου και δημοσιεύσεων, που έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα για να διωχθούν υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και όλων των διατάξεων του νομικού συστήματος που εισάγουν διακρίσεις·

10.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να κυρώσουν το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, να άρουν τις επιφυλάξεις σχετικά με τη CEDAW και να κυρώσουν το προαιρετικό πρωτόκολλο της CEDAW, ούτως ώστε οι γυναίκες στη Σαουδική Αραβία μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση χωρίς περιορισμούς, και να δώσουν τέλος στους γάμους παιδιών, στους καταναγκαστικούς γάμους και στον υποχρεωτικό ενδυματολογικό κώδικα για τις γυναίκες· καλεί τη Σαουδική Αραβία να απευθύνει μόνιμη πρόσκληση προς όλες τις ειδικές διαδικασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για επίσκεψη·

11.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να επιτρέψουν τη λειτουργία ανεξάρτητου Τύπου και μέσων ενημέρωσης και να διασφαλίσουν την ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς για όλους τους κατοίκους της Σαουδικής Αραβίας· καταδικάζει την καταστολή εις βάρος των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ειρηνικών διαδηλωτών· τονίζει ότι η ειρηνική υπεράσπιση των βασικών νομικών δικαιωμάτων ή η διατύπωση κριτικής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνιστούν εκφράσεις ενός θεμελιώδους δικαιώματος· ζητεί επιτακτικά από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να άρουν τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους απαγορεύουν να εκφράζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης·

12.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διευρύνουν την προστασία και την υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως δε των γυναικών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα·

13.  καλεί την ΕΕ να υποβάλει ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία κατά την προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ· καλεί την ΕΕ, κατά την προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στην Επιτροπή για τη Θέση των Γυναικών, να εγείρει το θέμα της συμμετοχής κρατών με αμφισβητούμενες επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών και την ισότητα των φύλων· καλεί την ΕΕ να προτείνει στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ τον ορισμό ειδικού εισηγητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Σαουδική Αραβία·

14.  ζητεί από την ΕΕ να συμπεριλάβει συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως για την κατάσταση των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως μόνιμο σημείο στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας συνόδου κορυφής μεταξύ της ΕΕ και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου, καθώς και σε άλλα διμερή και πολυμερή φόρουμ· καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει τη θέσπιση στοχευμένων μέτρων κατά των ατόμων που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· σημειώνει ότι οι κανόνες για την απονομή του βραβείου Chaillot για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου περιορίζουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε όσους είναι νομίμως καταχωρισμένοι και δραστηριοποιούνται για μια «εποικοδομητική συνεργασία με τις αρχές»·

15.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να υποστηρίξουν ενεργά τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και τους μεμονωμένους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία, μεταξύ άλλων με την οργάνωση επισκέψεων στη φυλακή, την παρουσία παρατηρητών στις δίκες και μέσω δημόσιων δηλώσεων·

16.  προτρέπει την ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να διεξάγουν διάλογο με τη Σαουδική Αραβία σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τον ανησυχητικό ρόλο της χώρας στην περιοχή· εκφράζει την προθυμία του να προβεί σε εποικοδομητικό και ανοικτό διάλογο με τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένων των βουλευτών, σχετικά με την εφαρμογή των διεθνών δεσμεύσεών τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα· απευθύνει έκκληση για την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με δικαστικά και νομικά ζητήματα, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία·

17.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να μην προβούν σε περαιτέρω μαστίγωμα του Raif Badawi και να τον απελευθερώσουν άμεσα και χωρίς όρους, δεδομένου ότι θεωρείται κρατούμενος συνείδησης, ο οποίος φυλακίστηκε και καταδικάστηκε απλώς και μόνο διότι άσκησε το δικαίωμά του στην ελευθερία έκφρασης· καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να εγείρει το ζήτημα της υπόθεσής του σε όλες τις υψηλού επιπέδου επαφές που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν·

18.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να θεσπίσουν άμεσο μορατόριουμ σχετικά με την επιβολή της θανατικής ποινής, ως ένα βήμα προς την κατάργησή της· ζητεί την επανεξέταση όλων των θανατικών ποινών για να διασφαλιστεί ότι στις συγκεκριμένες δίκες τηρήθηκαν τα διεθνή πρότυπα·

19.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να δώσουν τέλος στην υποκίνηση μίσους και διακρίσεων σε βάρος θρησκευτικών μειονοτήτων και εναντίον όλων των άλλων ατόμων και ομάδων που υφίστανται παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους στη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένων των ξένων υπηκόων από χώρες που βρίσκονται σε άλλες περιοχές·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην Επιτροπή για τη Θέση των Γυναικών, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στην Α.Μ. τον Βασιλιά Salman bin Abdulaziz Al Saud και στον διάδοχο πρίγκιπα Mohammad bin Salman Al Saud, στην κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας και στον Γενικό Γραμματέα του Κέντρου Εθνικού Διαλόγου του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

(1)

ΕΕ C 378 της 9.11.2017, σ. 64.

(2)

ΕΕ C 310 της 25.8.2016, σ. 29.

(3)

ΕΕ C 349 της 17.10.2017, σ. 34.

(4)

CEDAW/C/SAU/CO/3-4.

Τελευταία ενημέρωση: 30 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου