Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B8-0265/2018Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B8-0265/2018

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Sudaani ja eelkõige Hammad Noura Husseini juhtumi kohta

30.5.2018 - (2018/2712(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 135 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4,
millega asendatakse järgmised resolutsiooni ettepanekud:
B8-0265/2018 (ECR)
B8-0266/2018 (Verts/ALE)
B8-0267/2018 (S&D)
B8-0269/2018 (PPE)
B8-0270/2018 (GUE/NGL)
B8-0271/2018 (ALDE)

Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere, Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post fraktsiooni S&D nimel
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Notis Marias, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner fraktsiooni ECR nimel
Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel
Maria Heubuch, Bodil Valero, Michèle Rivasi, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel
Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Aymeric Chauprade


Menetlus : 2018/2713(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B8-0265/2018
Esitatud tekstid :
RC-B8-0265/2018
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon Sudaani ja eelkõige Hammad Noura Husseini juhtumi kohta

(2018/2713(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Sudaani kohta,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, mille osaline Sudaani Vabariik on alates 1986. aastast,

–  võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni, mille osaline Sudaan on alates 1990. aastast,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 19. detsembri 2016. aasta resolutsiooni lastega sõlmitud, varajaste ja sundabielude kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 1979. aastal vastu võetud konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta ja ÜRO Peaassamblee 1993. aastal vastu võetud deklaratsiooni naistevastase vägivalla likvideerimise kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 18. detsembri 2007. aasta resolutsiooni 62/149, mille esitas EL ja mida kinnitati 2008., 2010., 2012., 2014. ja 2016. aastal ning milles nõutakse surmanuhtlusele moratooriumi,

–  võttes arvesse 1981. aastal vastu võetud inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika harta esimest protokolli naiste õiguste kohta Aafrikas,

–  võttes arvesse 29. novembril 1999. aastal jõustunud lapse õiguste ja heaolu Aafrika harta artikleid 16 ja 21,

–  võttes arvesse lapse õiguste ja heaolu Aafrika ekspertide komitee poolt 17. mail 2018. aastal Sudaani Vabariigile saadetud kiireloomulist apellatsioonkaebust Noura Hussein Hammadi kohtuasjas,

–  võttes arvesse Sudaani 2005. aasta põhiseadust,

–  võttes arvesse Cotonou lepingu (mille Sudaani valitsus allkirjastas 2005. aastal) artiklit 96 (inimõiguste klausel),

–  võttes arvesse kestliku arengu tegevuskava aastani 2030,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 135,

A.  arvestades, et Noura Hussein Hammadi perekond sundis teda 16-aastase lapsena abielluma Abdulrahman Hammadiga; arvestades, et Noura väitis, et esimest korda vägistas tema abikaasa teda oma pereliikmete kaasabil; arvestades, et Noura Husseini tunnistuse kohaselt hoidsid kolm meest teda 2. mail 2017. aastal kinni, kui Abdulrahman teda vägistas; arvestades, et kui mees üritas Nourat järgmisel päeval uuesti vägistada, pussitas ta mehe enesekaitseks surnuks; arvestades, et järgnenud meditsiinilise läbivaatuse käigus tuvastati, et ka Noura ise oli võitluses mehe vastu viga saanud;

B.  arvestades, et Noura Hussein Hammadi hoiti Omdurmani vanglas kuni 29. aprillini 2018, mil ta mõisteti süüdi ettekavatsetud tapmises; arvestades, et Omdurmani keskkriminaalkohus mõistis Noura Hussein Hammadi, kes nüüd on 19-aastane, surma mehe tapmise eest, kellega ta isa oli sundinud teda abielluma; arvestades, et karistuse määramisel valis mehe perekond Husseinile sobivaks „karistuseks“ surmanuhtluse; arvestades, et selle otsuse vastu on esitatud apellatsioonkaebus;

C.  arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroole on teatavaks saanud, et kohus ei võtnud Husseini sundabielu, vägistamist ja temavastaseid soolise vägivalla muid vorme kui tõendeid karistuse leevendamiseks arvesse; arvestades, et ÜRO kohtuvälise hukkamise ekspert on väitnud, et surmanuhtluse mõistmine juhul, kui on selgeid tõendeid enesekaitse kohta, on meelevaldne tapmine;

D.  arvestades, et Sudaan on 188 riigi seas nii inimarengu indeksi (HDI) kui ka ÜRO soolise ebavõrdsuse indeksi poolest 165. kohal; arvestades, et ÜRO lapse õiguste komitee ja ÜRO inimõiguste komitee on väljendanud tõsist muret naiste inimõiguste olukorra pärast Sudaanis; arvestades, et Sudaani õigussüsteem põhineb islami šariaadil; arvestades, et tõendid näitavad, et kui naised ei ole poliitiliselt, kultuuriliselt ja majanduslikult meestega võrdsed, kasutatakse nende suhtes soolist vägivalda, sõltumata nende usust, rassist või rahvusest;

E.  arvestades, et Sudaani põhiseaduses on sätestatud, et „riik kaitseb naisi ebaõigluse eest ja edendab soolist võrdõiguslikkust“; arvestades, et ÜRO eriesindaja konfliktidega kaasneva seksuaalse vägivalla küsimustes Pramila Patten märkis pärast oma 18.–25. veebruaril 2018 toimunud Sudaani-visiiti, et Sudaanis on sügavalt juurdunud seksuaalse vägivalla eitamise kultuur; arvestades, et sundabielusid, abielusisest vägistamist ja soopõhist vägivalda peetakse Sudaanis normaalseks ning kõiki neid vägivallavorme õigustatakse traditsioonidele, kultuurile ja usule viidates; arvestades, et praeguseks ei ole prokuratuuri eriosakond uurinud ühtegi konfliktidega seotud seksuaalse vägivalla juhtumit;

F.  arvestades, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtu volitused teha lõpp karistamatusele sõjakuritegude, inimsusevastaste kuritegude ja genotsiidi eest hõlmavad ka naiste poolt sageli kogetavaid metsikusi, sealhulgas mitmesuguseid seksuaalseid ja soopõhiseid kuritegusid; arvestades, et Rahvusvaheline Kriminaalkohus andis 4. märtsil 2009 välja vahistamismääruse Sudaani Vabariigi presidendi Omar Al Bashiri kohta, keda süüdistatakse viies inimsusevastases kuriteos: mõrvas, hävitamises, sunniviisilises ümberasustamises, piinamises ja vägistamises;

G.  arvestades, et algatatud on ülemaailmne kampaania „Õiglus Hussein Noura Hammadile“, millega püütakse saavutada surmanuhtluse muutmine; arvestades, et mais 2018 kirjutas petitsioonile „Õiglus Noura Hussein Hammadile“ alla peaaegu miljon inimest; arvestades, et kaitseadvokaatide hirmutamine kujutab endast õiglase kohtuliku arutamise vastast rünnakut, ning arvestades, et vägistamisohvrina vajab Noura Hussein Hammad psühholoogilist abi;

H.  arvestades, et Noura Hussein Hammadi kohtuasi on juhtinud rahvusvahelise üldsuse tähelepanu naiste õigustele ning toonud tähelepanu keskmesse sundabielu ja abielusisese vägistamise küsimuse Sudaanis, kus seaduse kohaselt on abiellumisea alampiir kõigest 10 aastat; arvestades, et abielusisest vägistamist tunnistati Sudaani õiguses alles 2015. aastal; arvestades, et kohtuasutused keelduvad seda siiski kuriteoks tunnistamast;

I.  arvestades, et naiste ja laste õiguste eest seisjad on üha ulatuslikumalt võidelnud tütarlaste sundabielude ja alaealiste tütarlaste abielude vastu, mis on Sudaanis laialt levinud; arvestades, et igasuguse naiste- ja tütarlastevastase vägivalla – sealhulgas varajaste ja sundabielude – ennetamine ning sellele reageerimine on üks Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse tegevuskavas aastateks 2016–2020 seatud eesmärke;

J.  arvestades, et nii Human Rights Watch kui ka ÜRO Sudaani sõltumatu ekspert (oma 2017. aasta maailma aruandes) on märkinud, et Sudaani julgeolekujõud on kogu riigis kasutanud naissoost inimõiguste kaitsjate vaigistamiseks seksuaalset vägivalda, hirmutamist ja muid väärkohtlemise vorme; arvestades, et lisaks üha intensiivsemale hirmutamiskampaaniale ei lubanud riiklik luure- ja julgeolekuteenistus Noura Hussein Hammadi advokaadil korraldada pressikonverentsi; arvestades, et Sudaani pealinnas Hartumis soolise vägivalla ohvreid toetava vabaühenduse SEEMA direktorit Nahid Gabrallat on mitu korda vangistatud, kui ta korraldas kampaaniaid Noura Hussein Hammadi toetamiseks, kuna Sudaan piirab sõnavabadust;

K.  arvestades, et Sudaan on üks seitsmest riigist, kes ei ole veel ühinenud konventsiooniga naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta;

L.  arvestades, et EL rahastab praegu Sudaanis projekte 275 miljoni euro väärtuses, eelkõige Euroopa Arengufondi (EAF), demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi (EIDHR) ning stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahendi kaudu; arvestades, et Sudaan ei ole Cotonou lepingu muudetud versiooni ratifitseerinud;

M.  arvestades et, Sudaanis langevad naistele osaks diskrimineerimine, meelevaldne vahistamine ja alandavad karistused; arvestades, et ÜRO sõltumatu ekspert Sudaani küsimustes on seisukohal, et nn avaliku moraali vastased kuriteod, sh kuriteod, mida kasutatakse väidetavalt „ebasündsalt“ riietuvate naiste vastu, ning alandavad kehalised karistused rikuvad inimõigustealaseid norme; arvestades, et Sudaani kriminaalseaduse artiklid 151, 152, 154 ja 156 tugevdavad piiranguid naistele ning nende riietusele ja käitumisele avalikes kohtades; arvestades, et nende seaduste rikkumist karistatakse trahvi ja teatud juhtudel ka piitsutamisega;

1.  taunib surmanuhtluse määramist Noura Hussein Hammadile ja mõistab selle hukka ; kutsub Sudaani ametivõime üles surmaotsust tühistama ja võtma täiel määral arvesse asjaolu, et Hussein tegutses enesekaitseks teda vägistada üritanud mehe ja mehe kaasosaliste vastu;

2.  kutsub Sudaani ametivõime üles täitma riigi õigusakte ja järgima rahvusvahelisi inimõigustealaseid norme, sh inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika harta protokolli naiste õiguste kohta Aafrikas ning Aafrika Liidu Kohtu protokolli, mis võeti vastu 11. juulil 2003; tuletab meelde, et rahvusvaheliste normide kohaselt tähendab surmaotsuse määramine hoolimata kindlatest enesekaitsele viitavatest asitõenditest meelevaldset tapmist, eriti juhtudel, kui mõrvasüüdistus on esitatud ennast kaitsnud naistele,

3.  tuletab Sudaani ametivõimudele meelde kohustust tagada põhiõigused, sh õigus õiglasele kohtumenetlusele; nõuab kindlalt, et võetaks kõik vajalikud meetmed tagamaks, et Noura Hussein Hammadi kohtumenetlus vastaks ka tegelikult kõrgeimatele õigluse ja nõuetekohase menetluse normidele;

4.  kordab, kui ülioluline on, et Sudaani olulisimad seadused, sh 2010. aasta riikliku julgeoleku seadus ning ajakirjandust ja kodanikuühiskonda käsitlevad seadused vaadataks läbi ja et neid reformitaks, et kooskõlastada need sõna-, kogunemis- ja ühinemisvabadust käsitlevate rahvusvaheliste normidega; väljendab muret seoses ulatuslike vahistamis- ja kinnipidamisvolituste andmisega riiklikule luure- ja julgeolekuteenistusele, mis vahistab ja peab meelevaldselt kinni inimesi, keda sageli piinatakse ja muul moel väärkoheldakse, kusjuures seaduse kohaselt ei saa riikliku luure- ja julgeolekuteenistuse töötajaid vastutusele võtta;

5.  märgib, et kuigi kohtumenetlus on veel pooleli, on Sudaani ametivõimud sellegipoolest kohustatud näitama, et nad ei poolda vägistamist ega soolist vägivalda, ja päästma noore naise, kes on pidanud temast sõltumatute asjaolude tõttu niigi rängalt kannatama; kutsub Sudaani ametivõime üles tagama, et igasuguse soolise ja seksuaalse vägivalla, sh abielusisese vägistamise ja koduvägivalla eest esitatakse süüdistus ja kuriteo toimepanijad võetakse vastutusele; nõuab tungivalt, et Sudaani ametivõimud võitleksid lapsega sõlmitud abielude, sundabielude ja abielusisese vägistamise vastu;

6.  palub Sudaani ametivõimudel viia viivitamata läbi sõltumatu ja erapooletu uurimine seoses süüdistustega, et Sudaani julgeolekujõud on kasutanud naiste suhtes vägivalda, neid ähvardanud ja muul viisil kuritarvitanud;

7.  peab kahetsusväärseks Noura Hussein Hammadi kohtuotsuse väljakuulutamise järel tema kaitsjate korraldatud pressikonverentsi ärakeelamist riikliku luure- ja julgeolekuteenistuse poolt; mõistab teravalt hukka inimõiguslaste ja advokaatide ahistamise seoses Noura Hussein Hammadi kohtumenetlusega;

8.  nõuab tungivalt, et Sudaani ametivõimud kaitseksid Noura Hussein Hammadi kinnipidamise ajal tema ning tema advokaatide ja perekonna füüsilist ja vaimset tervist;

9.  kinnitab veel kord oma kindlat vastuseisu surmanuhtlusele kõikidel juhtudel ja mis tahes asjaoludel; on seisukohal, et surmanuhtlusega rikutakse inimväärikust ning see kujutab endast julma, ebainimlikku ja alandavat kohtlemist; palub Sudaani ametivõimudel pidada kinni surmanuhtluse ÜRO moratooriumist; palub Sudaanil ratifitseerida piinamisvastane konventsioon ja konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta;

10.  juhib Sudaani ametivõimude tähelepanu asjaolule, et naiste inimõiguste tõhusam kaitse ja abielusisese vägistamise kriminaliseerimine aitaks päästa palju elusid ning vältida selliseid tagajärgi nagu Noura Hussein Hammadi juhtumi puhul;

11.  mõistab teravalt hukka varajase ja sundabielu ning naiste- ja tütarlastevastase vägivalla Sudaanis ja mujal; juhib tähelepanu asjaolule, et Husseinile määratud karistuse praegune apellatsioonikaebus, mis piirdub süüdimõistva otsuse vormiliste ja õiguslike aspektidega ega võta arvesse faktilisi asjaolusid, ei ole piisav kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelisele pakti kohaselt, mille Sudaan on ratifitseerinud; nõuab tungivalt, et ametivõimud rakendaksid Lapse Õiguste Komitee soovitusi ning muudaksid isikustaatuse seadust, et tõsta iga, alates millest on abiellumine seaduslikult lubatud;

12.  nõuab kindlalt, et EL ja selle liikmesriigid järgiksid kõigi Sudaani ametivõimudega teostatavate projektide puhul põhimõtet mitte teha kahju, mis tähendab ka koostöö välistamist inimõiguste rikkumiste toimepanijatega;

13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Sudaani presidendile, Aafrika Liidule, ÜRO peasekretärile, AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentidele ja Üleaafrikalisele Parlamendile.

Viimane päevakajastamine: 30. mai 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika