Proċedura : 2018/2713(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : RC-B8-0265/2018

Testi mressqa :

RC-B8-0265/2018

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 31/05/2018 - 7.3

Testi adottati :

P8_TA(2018)0233

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PDF 166kWORD 48k
30.5.2018
PE621.650v01-00}
PE621.651v01-00}
PE621.652v01-00}
PE621.654v01-00}
PE621.655v01-00}
PE621.656v01-00} RC1
 
B8-0265/2018}
B8-0266/2018}
B8-0267/2018}
B8-0269/2018}
B8-0270/2018}
B8-0271/2018} RC1

imressqa skont l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura

li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

B8-0265/2018 (ECR)

B8-0266/2018 (Verts/ALE)

B8-0267/2018 (S&D)

B8-0269/2018 (PPE)

B8-0270/2018 (GUE/NGL)

B8-0271/2018 (ALDE)


dwar is-Sudan, partikolarment is-sitwazzjoni ta' Noura Hussein Hammad (2018/2712(RSP))


Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere, Esteban González Pons f'isem il-Grupp PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post f'isem il-Grupp S&D
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Notis Marias, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner f'isem il-Grupp ECR
Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans af'isem il-Grupp ALDE
Maria Heubuch, Bodil Valero, Michèle Rivasi, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE
Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli

f'isem il-Grupp GUE/NGL

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Aymeric Chauprade
EMENDI

European Parliament resolution on Sudan, notably the situation of Noura Hussein Hammad (2018/2712(RSP))  

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar is-Sudan,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi tal-1966, li r-Repubblika tas-Sudan ilha Stat parti tiegħu mill-1986,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal, li s-Sudan ilu Stat parti tagħha mill-1990,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti tad-19 ta' Diċembru 2016 dwar iż-żwiġijiet tat-tfal, prekoċi u furzati,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW) adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-NU fl-1979, u d-Dikjarazzjoni dwar l-Eliminazzjoni tal-Vjolenza kontra n-Nisa (DEVAW) adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-NU fl-1993,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 62/149 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU, tat-18 ta' Diċembru 2007, ippreżentata mill-UE u mtennija fl-2008, fl-2010, fl-2012, fl-2014 u fl-2016, li tagħmel appell għal moratorju fuq il-piena tal-mewt,

–  wara li kkunsidra l-ewwel Protokoll għall-Karta Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli adottata fl-1981 dwar id-Drittijiet tan-Nisa fl-Afrika,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 16 u 21 tal-Karta Afrikana dwar id-Drittijiet u l-Benesseri tat-Tfal, li daħlet fis-seħħ fid-29 ta' Novembru 1999,

–  wara li kkunsidra l-ittra ta' appell urġenti rigward il-każ ta' Noura Hussein Hammad mibgħuta fis-17 ta' Mejju 2018 mill-Kumitat Afrikan ta' Esperti dwar id-Drittijiet u l-Benesseri tat-Tfal (ACERWC) lir-Repubblika tas-Sudan,

–  wara li kkunsidra l-Kostituzzjoni tas-Sudan tal-2005,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 96 (klawsola dwar id-drittijiet tal-bniedem) tal-Ftehim ta' Cotonou, iffirmat mill-Gvern Sudaniż fl-2005,

–  wara li kkunsidra l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi Noura Hussein Hammad kienet imġiegħla minn familtha tiżżewweġ lil Abdulrahman Hammad meta kienet tifla ta' 16-il sena; billi Noura stqarret li kienet l-ewwel stuprata minn żewġha bl-assistenza tal-membri ta' familtu; billi, skont dak li xehdet, fit-2 ta' Mejju 2017, tlett irġiel żammew lil Noura waqt li Abdulrahman stupraha; billi Noura, bħala awtodifiża, tat daqqiet b'arma ppuntata lil żewġha, u qatlitu, meta dan reġa' pprova jistupraha l-għada; billi eżami mediku suċċessiv indika li Noura ġiet ukoll feruta meta kienet qiegħda tissara ma' żewġha;

B.  billi Noura Hussein Hammad inżammet fil-ħabs ta' Omdurman sad-29 ta' April 2018, meta nstabet ħatja ta' omiċidju premeditat; billi Noura Hussein Hammad, li issa għandha 19-il sena, ġiet ikkundannata għall-mewt mill-Qorti Kriminali Ċentrali ta' Omdurman talli qatlet lir-raġel li missierha ġegħilha tiżżewweġ; billi waqt il-kundanna, il-familja tar-raġel għażlet il-piena tal-mewt bħal "kastig" adatt għal Hussein; billi sar rikors għal appell kontra l-kundanna tagħha;

C.  billi l-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem ġabar informazzjoni skont liema ż-żwieġ furzat u l-istupru ta' Hussein kif ukoll il-forom l-oħra ta' vjolenza sessista kontriha, ma tqisux mill-Qorti bħala attenwanti tas-sentenza; billi l-espert tan-NU dwar l-Eżekuzzjonijiet Sommarji sostna li l-impożizzjoni tal-piena tal-mewt, fil-każ li jkun hemm provi ċari ta' awtodifiża, tikkostitwixxi qtil arbitarju;

D.  billi s-Sudan jikklassifika fil-165 post minn 188 pajjiż kemm fl-Indiċi tal-Iżvilupp tal-Bniedem (HDI) kif ukoll fl-Indiċi ta' Inugwaljanza tal-Ġeneru tan-NU; billi l-Kumitat tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal (CRC) u l-Kumitat tan-NU tad-Drittijiet tal-Bniedem esprimew tħassib gravi dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem tan-nisa fis-Sudan; billi l-ordinament ġuridiku fis-Sudan huwa bbażat fuq il-liġi tax-Xarija Iżlamika; billi l-evidenza turi li meta n-nisa ma jkunux ugwali għall-irġiel f'termini politiċi, kulturali u ekonomiċi, se jkunu suġġetti għall-vjolenza sessista, indipendentement mill-fidi, mir-razza jew min-nazzjonalità tagħhom;

E.  billi l-Kostituzzjoni Sudaniża tipprevedi li l-Istat għandu jipproteġi lin-nisa mill-inġustizzja u jippromwovi l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa; billi Pramila Patten, ir-Rappreżentant Speċjali tan-NU dwar il-Vjolenza Sesswali fil-Kunflitti, osservat li fis-Sudan, wara li żaret il-pajjiż mit-18 sal-25 ta' Frar 2018, hemm kultura profonda ta' ċaħda tal-vjolenza sesswali; billi ż-żwieġ furzat, l-istupru fiż-żwieġ u l-vjolenza sessista jitqiesu ħaġa normali fis-Sudan, u dawn il-forom kollha ta' vjolenza huma ġġustifikati fuq il-bażi tat-tradizzjoni, tal-kultura u tar-reliġjon; billi sal-lum l-Uffiċċju tal-Prosekutur Speċjali għadu ma investigax każ wieħed ta' vjolenza sesswali relatata ma' kunflitt;

F.  billi l-mandat tal-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI) biex tindirizza l-impunità għad-delitti tal-gwerra, id-delitti kontra l-umanità u l-ġenoċidju jinkludi wkoll l-atroċitajiet li jgħaddu abitwalment minnhom in-nisa, fosthom firxa wiesgħa ta' delitti sesswali u bbażati fuq il-ġeneru; billi fl-4 ta' Marzu 2009 l-QKI ħarġet mandat ta' arrest fil-konfront tal-President tar-Repubblika tas-Sudan, Omar al Bashir, fuq ħames kapijiet ta' akkuża minħabba delitti kontra l-umanità: omiċidju, sterminju, trasferiment furzat, tortura u stupru;

G.  billi ġiet varata kampanja globali bl-isem "Ġustizzja għal Noura Hussein Hammad" li timmira li tirrevoka l-piena tal-mewt; billi, minn Mejju 2018, kważi miljun ruħ iffirmaw petizzjoni intitolata "Ġustizzja għal Noura Hussein Hammad"; billi l-intimidazzjoni tal-avukati difensuri tirrappreżenta attakk kontra l-proċedura ta' proċess ġust; billi Noura Hussein Hammad, peress li ġiet stuprata, għandha bżonn appoġġ psikoloġiku;

H.  billi l-każ ta' Noura Hussein Hammad ġibed attenzjoni internazzjonali lejn id-drittijiet tan-nisa u ħareġ fid-dieher il-kwistjonijiet taż-żwieġ furzat u l-istupru fiż-żwieġ fis-Sudan, fejn l-età legali għaż-żwieġ hija biss 10 snin; billi kien biss fl-2015 li l-istupru fiż-żwieġ ġie rikonoxxut mid-dritt Sudaniż; billi, madankollu, l-awtoritajiet ġudizzjarji jirrifjutaw li jirrikonoxxuh bħala delitt;

I.  billi l-attivisti tad-drittijiet tan-nisa u tat-tfal kulma jmur żiedu l-kampanji kontra ż-żwieġ furzat tal-bniet u kontra ż-żwieġ ta' bniet taħt l-età, fenomenu mifrux fis-Sudan; billi l-prevenzjoni u r-risposta għall-forom kollha ta' vjolenza kontra l-bniet u n-nisa, inkluż iż-żwieġ prekoċi u ż-żwieġ furzat, jikkostitwixxu wieħed mill-għanijiet tal-Pjan ta' Azzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 2016-2020;

J.  billi kemm Human Rights Watch (HRW) kif ukoll l-Espert Indipendenti tan-NU dwar is-Sudan fir-Rapport Dinji tiegħu tal-2017 iddikjaraw li l-forzi tas-sigurtà Sudaniżi użaw il-vjolenza sesswali, l-intimidazzjoni u forom oħra ta' abbuż biex isikktu lid-difensuri nisa tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż; billi l-avukat ta' Noura Hussein Hammad ġie pprojbit mis-Servizzi Nazzjonali tas-Sigurtà u l-Intelligence (NISSs) milli jagħmel konferenza stampa fost kampanja ta' intimidazzjoni li qed tintensifika; billi Nahid Gabralla, direttur ta' SEEMA, organizzazzjoni mhux governattiva li taħdem mal-vittmi u s-superstiti tal-vjolenza sessista f'Khartoum, il-belt kapitali tas-Sudan, ġiet detenuta bosta drabi waqt il-kampanja ta' appoġġ favur Noura Hussein Hammad, minħabba li s-Sudan qed jagħmel restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-espressjoni;

K.  billi s-Sudan huwa wieħed mis-seba' pajjiżi li mhumiex parti tal-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW);

L.  billi l-UE attwalment tagħti finanzjament ta' EUR 275 miljun għal proġetti fis-Sudan, prinċipalment permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ), l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR) u l-Istrument li jikkontribwixxi għas-Sigurtà u l-Paċi (IcSP); billi s-Sudan ma rratifikax il-verżjoni riveduta tal-Ftehim ta' Cotonou;

M.  billi n-nisa fis-Sudan iġarrbu diskriminazzjoni, arresti arbitrarji u kastigi umiljanti; billi, skont l-Espert Indipendenti tan-NU dwar is-Sudan, delitti magħrufa bħala delitti kontra l-morali pubbliċi, bħal dawk użati kontra n-nisa meqjusa li kienu lebsin "b'mod indeċenti", flimkien mal-umiljazzjoni tal-kastigi korporali, jikkostitwixxu ksur tal-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem; billi l-Artikoli 151, 152, 154 u 156 tal-Att Kriminali tas-Sudan jirrinfurzaw ir-restrizzjonijiet fuq in-nisa u l-mod kif jilbsu u jġibu ruħhom fil-pubbliku; billi l-ksur ta' dawn il-liġijiet hu punibbli b'multi u saħansitra, f'ċerti każijiet, bi swat bil-frosta;

1.  Jiddeplora u jikkundanna s-sentenza għall-mewt ta' Noura Hussein Hammad; jistieden lill-awtoritajiet Sudaniżi jibdlu s-sentenza għall-mewt f'waħda inqas ħarxa u jqisu għalkollox il-fatt li Hussein kienet qed taġixxi biex tiddefendi lilha nnifisha kontra t-tentattiv ta' raġel u l-kompliċi tiegħu li jistuprawha;

2.  Jistieden lill-awtoritajiet Sudaniżi jikkonformaw mad-dritt nazzjonali u mal-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż il-Protokoll tal-Karta Afrikana għad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli dwar id-Drittijiet tan-Nisa fl-Afrika, kif ukoll il-Protokoll tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Afrikana, adottat fil-11 ta' Ġunju 2003; ifakkar li, skont l-istandards internazzjonali, l-impożizzjoni tal-piena tal-mewt meta jkun hemm provi ċari ta' awtodifiża tikkostitwixxi qtil arbitrarju, b'mod partikolari f'sitwazzjonijiet li fihom in-nisa ġew akkużati bi qtil meta ddefendew lilhom infushom;

3.  Ifakkar lill-awtoritajiet Sudaniżi fl-obbligu tagħhom li jiggarantixxu d-drittijiet fundamentali, inkluż id-dritt ta' proċess ġust; jinsisti li jeħtieġ jittieħdu l-miżuri neċessarji kollha biex ikun żgurat li l-proċess ta' Noura Hussein Hammad jilħaq l-ogħla standards ta' imparzjalità u proċess ġust;

4.  Itenni li huwa imperattiv li l-liġijiet ewlenin fis-Sudan, inkluż l-Att dwar is-Sigurtà Nazzjonali tal-2010 u l-liġijiet li jirregolaw il-media u s-soċjetà ċivili, jiġu riveduti u riformati, sabiex jinġiebu f'konformità mal-istandards internazzjonali li jħarsu l-libertajiet tal-espressjoni, tal-għaqda u tal-assoċjazzjoni; jesprimi tħassib dwar il-poteri wesgħin ta' arrest u ta' detenzjoni kkonferiti lill-NISS, li jarrestaw u jżommu detenuti b'mod arbitrarju lil persuni li, f'ħafna każijiet, jiġu ttorturati u suġġetti għal trattament ħażin ieħor, waqt li l-uffiċjali tal-NISS igawdu minn immunità mill-prosekuzzjoni;

5.  Jinnota li waqt li l-każ għaddej mill-proċess ġudizzjarju, l-awtoritajiet Sudaniżi xorta għandhom l-obbligu li juru li ma jiskużawx l-istupru jew il-vjolenza sessista, u għaldaqstant, li jsalvaw il-ħajja ta' żagħżugħa li l-eżistenza tagħha diġà rvinata għal raġunijiet li mhumiex fil-kontroll tagħha; jistieden lill-awtoritajiet Sudaniżi jiżguraw li l-każijiet kollha ta' vjolenza sessista u sesswali, inkluż l-istupru fiż-żwieġ u l-vjolenza domestika, jiġu proċessati u li l-awturi jinżammu responsabbli għal għemilhom; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Sudaniżi jindirizzaw iż-żwieġ tat-tfal, iż-żwieġ furzat u l-istupru fiż-żwieġ;

6.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Sudaniżi jwettqu investigazzjoni immedjata, indipendenti u imparzjali dwar l-allegazzjonijiet kontra l-forzi tas-sigurtà tas-Sudan għall-użu tal-vjolenza, l-intimidazzjoni u forom oħra ta' abbuż kontra n-nisa;

7.  Jiddispjaċih bil-projbizzjoni, min-naħa tal-NISSs, tal-konferenza stampa organizzata mit-tim ta' difiża ta' Noura Hussein Hammad wara l-kundanna tagħha; jikkundanna bil-qawwa l-fastidju ta' attivisti tad-drittijiet tal-bniedem u avukati fir-rigward tal-każ ta' Noura Hussein Hammad;

8.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Sudaniżi jiżguraw il-protezzjoni sħiħa tal-integrità fiżika u psikoloġika ta' Noura Hussein Hammad matul id-detenzjoni tagħha, kif ukoll tal-avukati u tal-familja tagħha;

9.  Itenni l-oppożizzjoni qawwija tiegħu għall-użu tal-piena tal-mewt fi kwalunkwe każ u f'kull ċirkostanza; jikkunsidra li l-piena tal-mewt tmur kontra d-dinjità tal-bniedem u tikkostitwixxi trattament krudili, diżuman u degradanti; jappella lill-awtoritajiet Sudaniżi jikkonformaw mal-moratorju fuq il-piena tal-mewt tan-NU; jistieden lis-Sudan jirratifika l-Konvenzjoni kontra t-Tortura (CAT) u s-CEDAW;

10.  Jirrimarka li l-awtoritajiet Sudaniżi li protezzjoni aħjar tad-drittijiet tal-bniedem tan-nisa u l-kriminalizzazzjoni tal-istupru fiż-żwieġ jistgħu jgħinu biex jiġu salvati ħafna ħajjiet u jipprevjeni eżiti bħal dak tal-każ ta' Noura Hussein Hammad;

11.  Jikkundanna bil-qawwa ż-żwieġ prekoċi u furzat u l-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet fis-Sudan u f'postijiet oħra; jindika li l-appell attwali kontra s-sentenza ta' Hussein, li hu limitat għall-aspetti formali u legali tas-sentenza mingħajr ebda kunsiderazzjoni tal-fatti, mhuwiex biżżejjed skont il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, li s-Sudan irratifika; iħeġġeġ lill-awtoritajiet jimplimentaw ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat dwar id-Drittijiet tat-Tfal u jemendaw il-liġi dwar l-istatus personali sabiex jgħolli l-età li fiha ż-żwieġ huwa legalment permissibbli;

12.  Jitlob bil-qawwa li l-UE u l-Istati Membri tagħha jiżguraw li l-implimentazzjoni tal-proġetti flimkien mal-awtoritajiet Sudaniżi tosserva l-prinċipju "non nocere", li jeskludi l-kooperazzjoni ma' atturi responsabbli għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem;

13.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-President tas-Sudan, lill-Unjoni Afrikana, lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, lill-Kopresidenti tal-Assemblea Parlamentari tal-AKP-UE u lill-Parlament Pan-Afrikan.

 

 

 

 

 

Aġġornata l-aħħar: 31 ta' Mejju 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza