Gemensamt förslag till resolution - RC-B8-0265/2018Gemensamt förslag till resolution
RC-B8-0265/2018

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Sudan, särskilt situationen för Noura Hussein Hammad

30.5.2018 - (2018/2712(RSP))

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
B8‑0265/2018 (ECR)
B8‑0266/2018 (Verts/ALE)
B8‑0267/2018 (S&D)
B8‑0269/2018 (PPE)
B8‑0270/2018 (GUE/NGL)
B8‑0271/2018 (ALDE)

Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere, Esteban González Pons för PPE-gruppen
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post för S&D-gruppen
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Notis Marias, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner för ECR-gruppen
Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen
Maria Heubuch, Bodil Valero, Michèle Rivasi, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen
Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Aymeric Chauprade


Förfarande : 2018/2713(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B8-0265/2018
Ingivna texter :
RC-B8-0265/2018
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om Sudan, särskilt situationen för Noura Hussein Hammad

(2018/2712(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Sudan,

–  med beaktande av FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, som Sudan har varit part i sedan 1986,

–  med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter, som Sudan har varit part i sedan 1990,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution av den 19 december 2016 om barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap,

–  med beaktande av konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, som antogs av FN:s generalförsamling 1979, och deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor, som antogs av FN:s generalförsamling 1993,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 62/149 av den 18 december 2007, som lades fram av EU och bekräftades 2008, 2010, 2012, 2014 och 2016 och som efterlyser ett moratorium för dödsstraffet,

–  med beaktande av det första protokollet – om kvinnors rättigheter i Afrika – till den Afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter, som antogs 1981,

–  med beaktande av artiklarna 16 och 21 i den afrikanska stadgan om barnets rättigheter och välfärd, som trädde i kraft den 29 november 1999,

–  med beaktande av den brådskande skrivelsen om överklagande i fallet Noura Hussein Hammad, som den afrikanska expertkommittén för barnets rättigheter och välfärd skickade den 17 maj 2018 till Republiken Sudan,

–  med beaktande av Sudans konstitution från 2005,

–  med beaktande av artikel 96 (människorättsklausulen) i Cotonouavtalet, som undertecknades av Sudans regering 2005,

–  med beaktande av Agenda 2030 för hållbar utveckling,

–  med beaktande av artikel 135 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Noura Hussein Hammad tvingades av sin familj att gifta sig med Abdulrahman Hammad när hon var ett 16-årigt barn. Noura har hävdat att hon först våldtogs av sin man, som fick hjälp av familjemedlemmar. Enligt Noura Husseins vittnesmål den 2 maj 2017 höll tre män fast henne medan Abdulrahman våldtog henne. Noura högg sedan ihjäl sin man i nödvärn när han försökte våldta henne på nytt dagen därpå. En efterföljande läkarundersökning visade att hon även hade fått skador medan hon kämpade mot sin man.

B.  Noura Hussein Hammad satt i fängelset i Omdurman till den 29 april 2018, då hon befanns skyldig till mord. Den i dag 19-åriga Noura Hussein Hammad dömdes till döden av den centrala brottmålsdomstolen i Omdurman för att ha dödat den man som hennes far tvingat henne att gifta sig med. I samband med domen valde mannens familj dödsstraff som lämplig ”bestraffning” för Noura Hussein. Hennes dom har överklagats.

C.  Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har samlat in uppgifter om att Noura Husseins tvångsäktenskap, våldtäkten och andra former av könsrelaterat våld mot henne inte togs i beaktande som förmildrande omständigheter av domstolen. FN:s expert på summariska avrättningar har hävdat att en dödsdom som avkunnas när det finns tydliga bevis för nödvärn innebär godtyckligt dödande.

D.  Sudan ligger på plats 165 av 188 länder både i FN:s index för mänsklig utveckling och i FN:s jämställdhetsindex. FN:s kommitté för barnets rättigheter och FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna har uttryckt allvarlig oro över situationen för kvinnors mänskliga rättigheter i Sudan. Landets rättssystem baseras på islamiska sharialagar. Det finns belägg för att kvinnor som inte är politiskt, kulturellt och ekonomiskt jämställda med män utsätts för könsrelaterat våld, oavsett tro, ras eller nationalitet.

E.  Enligt Sudans konstitution ska staten ”skydda kvinnor mot orättvisa och främja jämställdhet”. Pramila Patten, FN:s särskilda representant för frågor om sexuellt våld i konflikter, konstaterade efter sitt besök den 18–25 februari 2018 att det finns en djupt rotad kultur av att förneka sexuellt våld i Sudan. Tvångsäktenskap, våldtäkt inom äktenskapet och könsrelaterat våld betraktas som normalt i Sudan, och alla dessa former av våld rättfärdigas under åberopande av tradition, kultur och religion. Hittills har specialåklagarens kontor inte utrett ett enda fall av konfliktrelaterat sexuellt våld.

F.  Internationella brottmålsdomstolens (ICC) mandat att ta upp straffrihet för krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord omfattar även illdåd som många kvinnor upplever, däribland ett stort antal sexuella och könsrelaterade brott. Den 4 mars 2009 utfärdade ICC en arresteringsorder mot Sudans president Omar al-Bashir med fem anklagelser om brott mot mänskligheten: mord, utrotning, tvångsförflyttning, tortyr och våldtäkt.

G.  En global kampanj under namnet ”Rättvisa för Noura Hussein Hammad”, som försöker få hennes dödsstraff upphävt, har dragits igång. Fram till maj 2018 har närmare en miljon människor skrivit under petitionen ”Rättvisa för Noura Hussein Hammad”. Hotelserna mot försvarsadvokater är ett angrepp mot möjligheten till en rättvis rättsprocess. Den våldtagna Noura Hussein Hammad är i behov av psykologiskt stöd.

H.  Fallet Noura Hussein Hammad har riktat världens blickar mot kvinnors rättigheter och kastat ljus över frågor om tvångsäktenskap och våldtäkt inom äktenskapet i Sudan, där den lagliga åldersgränsen för att gifta sig endast är tio år. Våldtäkt inom äktenskapet erkändes inte i sudanesisk rätt förrän 2015. De rättsliga myndigheterna vägrar dock erkänna det som ett brott.

I.  Aktivister för kvinnors och barns rättigheter har i allt högre grad bedrivit kampanjer mot tvångsäktenskap för flickor och äktenskap för underåriga flickor, en mycket utbredd företeelse i Sudan. Att förhindra och agera mot alla former av våld mot kvinnor och flickor, däribland tidiga äktenskap och tvångsäktenskap, är ett av målen i EU:s handlingsplan för jämställdhet 2016–2020.

J.  Human Rights Watch har precis som FN:s oberoende expert på Sudan i världsrapporten för 2017 hävdat att Sudans säkerhetsstyrkor använt sexuellt våld, hotelser och andra former av övergrepp för att tysta kvinnliga människorättsförsvarare över hela landet. Noura Hussein Hammads advokat förbjöds av den nationella säkerhetstjänsten (NISS) att hålla en presskonferens som ett led i en allt hårdare skrämselkampanj. Nahid Gabralla, direktör för SEEMA, en icke-statlig organisation som arbetar med personer som överlevt könsrelaterat våld i Sudans huvudstad Khartoum, har fängslats flera gånger då hon bedrivit kampanjer till stöd för Noura Hussein Hammad i en tid då Sudan kringskär yttrandefriheten.

K.  Sudan är ett av sju länder som ännu inte har anslutit sig till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.

L.  EU finansierar för närvarande projekt i Sudan till ett värde av 275 miljoner euro, främst via Europeiska utvecklingsfonden, det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter och instrumentet som bidrar till stabilitet och fred. Sudan har inte ratificerat den reviderade versionen av Cotonouavtalet.

M.  Kvinnor i Sudan tvingas utstå diskriminering, godtyckliga gripanden och förnedrande bestraffningar. Enligt FN:s oberoende expert på Sudan är så kallade brott mot den allmänna moralen, som åberopas exempelvis mot kvinnor som anses klä sig ”oanständigt”, tillsammans med förnedringen med kroppslig bestraffning oförenliga med internationella människorättsnormer. Artiklarna 151, 152, 154 och 156 i Sudans strafflag skärper begränsningarna för kvinnor och deras sätt att klä och uppföra sig offentligt. Den som bryter mot dessa lagar döms till böter och i vissa fall till och med till spöstraff.

1.  Europaparlamentet beklagar och fördömer dödsdomen mot Noura Hussein Hammad. Parlamentet uppmanar de sudanesiska myndigheterna att omvandla dödsstraffet och att ta full hänsyn till att hon handlade i nödvärn när en man och hans medbrottslingar försökte våldta henne.

2.  Europaparlamentet uppmanar de sudanesiska myndigheterna att efterleva nationell rätt och internationella människorättsnormer, bland annat det till Afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter fogade protokollet om kvinnors rättigheter i Afrika samt protokollet om Afrikanska unionens domstol, som antogs den 11 juli 2003. Parlamentet erinrar om att internationella normer slår fast att en dödsdom som avkunnas trots tydliga bevis för nödvärn innebär godtyckligt dödande, särskilt i fall då kvinnor åtalats för mord när de försvarat sig själva.

3.  Europaparlamentet erinrar de sudanesiska myndigheterna om deras skyldighet att garantera grundläggande rättigheter, däribland rätten till en rättvis rättegång. Parlamentet framhåller att alla nödvändiga åtgärder måste vidtas för att se till att rättegången mot Noura Hussein Hammad verkligen uppfyller de strängaste kraven på rättvisa och ett korrekt förfarande.

4.  Europaparlamentet framhåller på nytt den överordnade betydelsen av att centrala lagar i Sudan, bland annat 2010 års lag om nationell säkerhet och lagar som reglerar medierna och det civila samhället, ses över och reformeras för att bli förenliga med internationella normer som slår vakt om yttrande-, mötes- och föreningsfriheten. Parlamentet uttrycker sin oro över de vittgående gripande- och häktningsbefogenheter som ges åt NISS, som godtyckligt griper och häktar människor som i många fall torteras och utsätts för annan misshandel, medan NISS-tjänstemän åtnjuter åtalsimmunitet.

5.  Europaparlamentet konstaterar att de sudanesiska myndigheterna, allt medan fallet är föremål för en rättslig process, fortfarande är skyldiga att visa att de inte har något överseende med våldtäkt eller könsrelaterat våld och därigenom rädda livet på en ung kvinna vars tillvaro redan har slagits i spillror av orsaker som står utanför hennes kontroll. Parlamentet uppmanar de sudanesiska myndigheterna att se till att alla fall av könsrelaterat och sexuellt våld, däribland våldtäkt inom äktenskapet och våld i hemmet, lagförs och att förövarna ställs till svars. Parlamentet uppmanar med kraft de sudanesiska myndigheterna att bekämpa barn- och tvångsäktenskap och våldtäkt inom äktenskapet.

6.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de sudanesiska myndigheterna att göra en omedelbar, oberoende och opartisk utredning av anklagelserna mot Sudans säkerhetsstyrkor om våld, hotelser och andra former av övergrepp mot kvinnor.

7.  Europaparlamentet beklagar att NISS förbjöd den presskonferens som Noura Hussein Hammads försvar organiserat efter hennes dom. Parlamentet fördömer skarpt trakasserierna mot människorättsaktivister och advokater i samband med fallet Noura Hussein Hammad.

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de sudanesiska myndigheterna att under Noura Hussein Hammads frihetsberövande garantera fullt skydd av hennes, och hennes advokaters och anhörigas, fysiska och psykiska integritet.

9.  Europaparlamentet upprepar sitt starka motstånd mot tillämpningen av dödsstraff i alla fall och under alla omständigheter. Parlamentet erinrar om att dödsstraffet kränker människovärdet och innebär grym, omänsklig och förnedrande behandling. Parlamentet vädjar till de sudanesiska myndigheterna att efterleva FN:s moratorium för dödsstraffet. Parlamentet uppmanar Sudan att ratificera tortyrkonventionen och konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.

10.  Europaparlamentet påpekar för de sudanesiska myndigheterna att bättre skydd av kvinnors mänskliga rättigheter och kriminalisering av våldtäkt inom äktenskapet skulle kunna rädda många människoliv och förhindra utgångar som den i fallet Noura Hussein Hammad.

11.  Europaparlamentet fördömer skarpt tidiga äktenskap och tvångsäktenskap och våld mot kvinnor och flickor i Sudan och på andra håll. Parlamentet påpekar att det pågående överklagandet av Noura Husseins dom, som är begränsat till dess formella och rättsliga aspekter och inte tar hänsyn till sakförhållandena, inte räcker enligt den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Sudan har ratificerat. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheterna att genomföra rekommendationen från kommittén för barnets rättigheter och att ändra lagen om personers rättsliga ställning för att höja den lagliga åldersgränsen för äktenskap.

12.  Europaparlamentet begär med eftertryck att EU och dess medlemsstater ser till att projekt tillsammans med de sudanesiska myndigheterna genomförs under iakttagande av principen om att inte göra någon skada, vilket skulle omöjliggöra samarbete med ansvariga för människorättskränkningar.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Sudans president, Afrikanska unionen, FN:s generalsekreterare, medordförandena för den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen samt Panafrikanska parlamentet.

Senaste uppdatering: 30 maj 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy