Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0275/2018Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0275/2018

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion

12.6.2018 - (2018/2741(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4
til erstatning af følgende forslag:
B8‑0275/2018 (EPP)
B8‑0276/2018 (ECR)
B8‑0277/2018 (ALDE)
B8‑0279/2018 (Verts/ALE)
B8‑0285/2018 (S&D)

Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová, Željana Zovko for EPP-Gruppen
Victor Boştinaru, Clare Moody for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen
Heidi Hautala, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen

Procedure : 2018/2741(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B8-0275/2018
Indgivne tekster :
RC-B8-0275/2018
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion

(2018/2741(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til våbenhvileaftalen af 12. august 2008, der blev formidlet af EU og undertegnet af Georgien og Den Russiske Føderation, samt til gennemførelsesaftalen af 8. september 2008,

–  der henviser til sin beslutning af 21. januar 2016 om associeringsaftaler/vidtgående og brede frihandelsområder med Georgien, Moldova og Ukraine[1],

–  der henviser til sin beslutning af 13. december 2017 om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik[2],

–  der henviser til de fælles erklæringer fra topmøderne i Det Østlige Partnerskab, navnlig den, der blev vedtaget i 2017 i Bruxelles,

–  der henviser til de fælles meddelelser fra Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om den europæiske naboskabspolitik (ENP), navnlig rapporten af 18. maj 2017 om gennemførelsen af revisionen af ENP (JOIN(2017)0018), det fælles arbejdsdokument af 9. juni 2017 med titlen "Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results" (SWD(2017)0300) og meddelelsen fra 2016 med titlen "En global strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik",

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i de østlige nabolande og navnlig sin henstilling af 15. november 2017 til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i november 2017[3],

–  der henviser til udsendelsen af EU's observatørmission (EUMM) i Georgien den 15. september 2008,

–  der henviser til rapporten fra 2009 fra den uafhængige internationale undersøgelsesmission, der blev ledet af Heidi Tagliavini, vedrørende konflikten i Georgien,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at Georgien fejrer 100-årsdagen for den første georgiske demografiske republik, der blev grundlagt i 1918, og med rette er stolt af de fremskridt, der er gjort;

B.  der henviser til, at EU går stærkt ind for Georgiens suverænitet og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser;

C.  der henviser til, at Den Russiske Føderation ti år efter den russiske militære aggression mod Georgien i august 2008 stadig fortsætter sin ulovlige besættelse af de georgiske områder Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien og herved underminerer folkeretten og det regelbaserede internationale system; der henviser til, at de såkaldte integrations- og alliancetraktater, der blev undertegnet mellem Rusland og Abkhasien og Sydossetien i 2014 og 2015, var klare overtrædelser af folkeretten, OSCE's principper og Ruslands internationale forpligtelser; der henviser til, at Den Europæiske Union ikke anerkender rammerne af det såkaldte valg og den folkeafstemning, der blev afholdt af russiskstøttede separatister i de georgiske regioner Abkhasien og Sydossetien i 2016 og 2017;

D.  der henviser til, at EU fortsat er fast besluttet på at arbejde for en fredelig løsning af konflikten mellem Rusland og Georgien under fuld overholdelse af de grundlæggende folkeretlige normer og principper;

E.  der henviser til, at Rusland konstant styrker sin ulovlige militære tilstedeværelse i Georgiens besatte områder ved at bygge nye baser, bringe nye tropper og nyt udstyr ind og gennemføre militære øvelser;

F.  der henviser til, at Rusland fortsat tilsidesætter sine internationale forpligtelser og nægter at fuldt ud gennemføre våbenhvileaftalen af 12. august 2008, der blev formidlet af EU;

G.  der henviser til, at Rusland fortsætter med at isolere Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien fra resten af landet ved at lukke flere grænseovergange, opsætte fysiske barrierer langs den administrative grænselinje og føre en kampagne, der har til formål at udrydde den georgiske kultur;

H.  der henviser til, at denne linje støt og roligt bliver flyttet længere ind i det af Tbilisi kontrollerede område i en proces, der bliver kaldt "grænsedragning", så den nogle steder kommer meget tæt på kritisk infrastruktur som motorveje og gasrørledninger;

I.  der henviser til, at hundredtusindvis af internt fordrevne personer og flygtninge, der er blevet tvangsmæssigt fordrevet fra de georgiske regioner Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien som følge af flere bølger af etnisk udrensning, fortsat er frataget den grundlæggende ret til en sikker og værdig tilbagevenden til deres hjem;

J.  der henviser til, at de grundlæggende menneskerettigheder, herunder fri bevægelighed og opholdsret, ejendomsretten og retten til adgang til uddannelse på modersmålet bliver krænket i de besatte områder i Georgien; der henviser til, at der fortsat foregår ulovlige tilbageholdelser og bortførelser;

K.  der henviser til, at Den Russiske Føderation som en magt, der udøver reel kontrol over de georgiske regioner Abkhasien og Tskhinvali/Sydossetien, bærer det fulde ansvar for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for den humanitære situation på stedet;

L.  der henviser til, at invasionen i 2008 var Ruslands første store og åbenlyse angreb på den europæiske orden; der henviser til, at dette angreb senere blev fulgt op af andre, herunder annekteringen af Krim og krigen i det østlige Ukraine;

M.  der henviser til, at de georgiske internt fordrevne personer Archil Tatunashvili, Giga Otkhozoria og Davit Basharuli ulovligt blev frataget livet som følge af brutale handlinger begået af de russiske besættelsesmagter i Sukhumi og Tskhinvali;

N.  der henviser til, at Den Internationale Straffedomstol (ICC) har iværksat en undersøgelse af krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, der angiveligt er blevet begået i konflikten;

O.  der henviser til, at det fælles ad hoc-besøg til Georgien den 12. august 2008, som de central- og østeuropæiske ledere Lech Kaczyński, Polens præsident, Toomas Hendrik Ilves, Estlands præsident, Valdas Adamkus, Litauens præsident, Ivars Godmanis, Letlands premierminister, og Viktor Jusjtjenko, Ukraines præsident, aflagde, i brede kredse betragtes som en vigtig faktor, der standsede den russiske fremrykning mod Tbilisi, da tropper kun var 50 km fra den georgiske hovedstad, og gjorde det lettere for det franske EU-rådsformandskab at formidle en våbenhvile;

P.  der henviser til, at Den Russiske Føderation fortsat nægter EUMM adgang til de georgiske territorier Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien i modstrid med den EU-formidlede våbenhvileaftale af 12. august 2008 og således modarbejder observatørmissionens muligheder for fuldt ud at varetage sit mandat;

1.  bekræfter sin uforbeholdne støtte til Georgiens suverænitet og territoriale integritet; erkender, at de principper, der er nedfældet i FN-pagten, Helsingforsslutakten af 1975 og OSCE's Parischarter af 1990 udgør hjørnestenene i et fredeligt Europa;

2.  understreger på ny, at suverænitet, uafhængighed og fredelig tvistbilæggelse er centrale principper for den europæiske sikkerhedsorden; understreger, at løsningen på konflikterne i Georgien er afgørende for at forbedre sikkerheden og stabiliteten på det europæiske kontinent som helhed; mener, at disse konflikter og den fortsatte besættelse af de georgiske områder er en potentiel trussel mod andre europæiske landes suverænitet;

3.  kræver, at Den Russiske Føderation ændrer sin afgørelse om anerkendelse af den såkaldte uafhængighed af de georgiske regioner Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien; fordømmer Venezuelas, Nicaraguas, Syriens og Naurus afgørelse om anerkendelse af Abkhasien og Sydossetien og opfordrer dem til at tilbagekalde denne anerkendelse;

4.  understreger, at det er nødvendigt, at Den Russiske Føderation ubetinget opfylder alle bestemmelserne i våbenhvileaftalen af 12. august 2008, navnlig forpligtelsen til at trække alle sine militære styrker tilbage fra Georgiens territorium;

5.  kræver, at Den Russiske Føderation indstiller sin besættelse af de georgiske områder Abkhasien og Tskhinvali/Sydossetien og fuldt ud respekterer Georgiens suverænitet og territoriale integritet samt ukrænkeligheden af dets internationalt anerkendte grænser, og at den stopper de facto-integreringen af begge regioner i den russiske administration;

6.  bekræfter EU's stærke engagement i at medvirke til en fredelig løsning af konflikten mellem Rusland og Georgien ved at benytte alle de instrumenter, det råder over inden for rammerne af en samlet tilgang, herunder sin særlige repræsentant for Sydkaukasus og krisen i Georgien, sin rolle som medformand for de internationale drøftelser i Genève, EUMM i Georgien og politikken om ikkeanerkendelse og engagement;

7.  opfordrer Georgiens regering til fortsat at samarbejde med ICC ved at lette undersøgelser foretaget af ICC's anklagemyndighed samt at sikre, at ICC's justitskontor kan opfylde sit mandat for så vidt angår outreachaktiviteter og ofres deltagelse;

8.  opfordrer Den Russiske Føderation til at give EUMM betingelsesløs adgang til de georgiske territorier Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien i overensstemmelse med missionens mandat; minder om, at EUMM er den eneste permanente internationale tilstedeværelse på stedet, som leverer upartiske oplysninger om situationen langs den administrative grænse, og opfordrer til, at dets mandat forlænges efter den 14. december 2018;

9.  opfordrer Den Russiske Føderation til at sætte en stopper for yderligere grænsedragning af den administrative grænse, som den forsøger at opnå ved at opsætte pigtrådshegn og andre kunstige hindringer; opfordrer også til, at der sættes en stopper for indgreb i områder, der kontrolleres af Georgiens regering, og for yderligere udvidelse af den administrative grænse, som forsætligt hæmmer mellemfolkelig kontakt og isolerer begge besatte regioners befolkning;

10.  fordømmer den bevidste ødelæggelse af dusinvis af georgiske landsbyer og georgiske kirker i de besatte områder i Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien samt det bevidste forsøg på at slette sporene af georgisk kultur og historie i de besatte områder og fordømmer modstridende og splittende initiativer som den såkaldte folkeafstemning i 2017 om godkendelse af en navneændring af Tskhinvaliregionen/Sydossetien;

11.  opfordrer Den Russiske Føderation til at overholde princippet om fredelig konfliktløsning ved at gengælde Georgiens ensidige forpligtelse til ikke at anvende magt, således som Georgiens præsident erklærede i sin tale af den 23. november 2010 til Europa-Parlamentet;

12.  glæder sig over det nye fredsinitiativ fra Georgiens regering med titlen "Et skridt hen imod en bedre fremtid" ("A Step to a Better Future"), der har til formål at forbedre de humanitære og socioøkonomiske forhold for de mennesker, der bor i de georgiske områder Abkhasien og Tskhinvali-regionen/Sydossetien, og fremme mellemfolkelige kontakter og opbygningen af tillid mellem splittede samfund;

13.  minder Den Russiske Føderation om, at den i sin egenskab af besættelsesmagt har forpligtelser over for befolkningen, og at krænkelser af menneskerettighederne, begrænsning af den frie bevægelighed og opholdsretten, forskelsbehandling på grundlag af etnicitet og tilsidesættelse af ejendomsretten og adgangen til uddannelse på modersmålet i de besatte områder i Georgien må bringes til ophør;

14.  opfordrer endvidere Den Russiske Føderation til at sætte en stopper for straffrihed og etnisk motiverede forbrydelser på de georgiske områder Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien og fjerne alle hindringer for, at det sikres, at gerningsmændene bag det ulovlige drab på de georgiske internt fordrevne personer Archil Tatunashvili, Giga Otkhozoria, og Davit Basharuli bringes for en domstol;

15.  glæder sig over den partineutrale beslutning, som det georgiske parlamentet har vedtaget, om udarbejdelse af en sortliste over gerningsmænd og de personer, der har gjort sig skyldige i sådanne krænkelser eller har dækket over dem (Otkhozoria-Tatunashvili-listen), og opfordrer medlemsstaterne og Rådet til at sortliste de personer, som er anført på eller kan blive anført på Otkhozoria-Tatunashvili-listen, og pålægge dem nationale eller EU-dækkende sanktioner;

16.  opfordrer indtrængende Den Russiske Føderation til at muliggøre sikker og værdig tilbagevenden af internt fordrevne personer og flygtninge til deres hjem og sikre uhindret adgang på stedet for internationale overvågningsmekanismer for menneskerettigheder;

17.  gentager sin fordømmelse af undergravende politikker med propaganda, misinformation og infiltration af sociale medier, der har til formål at svække demokratiet og samfundet i Georgien ved at miskreditere institutioner, manipulere den offentlige mening, sprede falske fortællinger, øge sociale spændinger og fremme en generel mistillid til medierne; fordømmer i denne forbindelse Ruslands informationskrigsførelse, der gennemføres ved hjælp af landets statskontrollerede medieforetagender for bevidst at sprede falske nyheder med henblik på at påvirke indenrigspolitikken og undergrave den europæiske integrationsproces;

18.  understreger, at det internationale samfund må indtage en konsekvent, koordineret, forenet og fast holdning over for Ruslands besættelses- og annekteringspolitik, hvilket er det eneste middel til at sikre en fredelig konfliktløsning i Georgien og forhindre tilsvarende konflikter i naboskabsområdet;

19.  opfordrer EU-institutionerne til at vedtage en tilgang, der er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og medlemsstaternes nationale parlamenters politikker, ved at bruge klarere og mere præcise formuleringer i defineringen af den russiske aggression i Georgien som Den Russiske Føderations besættelse af de georgiske områder Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien;

20.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU's optræden udadtil, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, regeringerne og parlamenterne i landene i Det Østlige Partnerskab og Den Russiske Føderations regering og parlament.

 

 

Seneste opdatering: 21. juni 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik