Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0275/2018Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0275/2018

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα έτη μετά τη ρωσική εισβολή

12.6.2018 - (2018/2741(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:
B8‑0275/2018 (PPE)
B8‑0276/2018 (ECR)
B8‑0277/2018 (ALDE)
B8‑0279/2018 (Verts/ALE)
B8‑0285/2018 (S&D)

Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová, Željana Zovko εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Victor Boştinaru, Clare Moody εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Heidi Hautala, Rebecca Harms εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Διαδικασία : 2018/2741(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0275/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0275/2018
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα έτη μετά τη ρωσική εισβολή

(2018/2741(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, της 12ης Αυγούστου 2008, η οποία επιτεύχθηκε μετά από διαμεσολάβηση της ΕΕ και υπεγράφη από τη Γεωργία και τη Ρωσική Ομοσπονδία, και τη συμφωνία υλοποίησής της, της 8ης Σεπτεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τις συμφωνίες σύνδεσης και τις ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία[1],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας[2],

–  έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις των συνόδων κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ιδίως αυτές που συμφωνήθηκαν το 2017 στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ), ιδίως την έκθεση της 18ης Μαΐου 2017 για την εφαρμογή της αναθεώρησης της ΕΠΓ (JOIN(2017)0018), το κοινό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας, της 9ης Ιουνίου 2017, με τίτλο «Ανατολική Εταιρική Σχέση – 20 παραδοτέα για το 2020: Επικέντρωση στις βασικές προτεραιότητες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα» (SWD(2017)0300), και την ανακοίνωση του 2016 με τίτλο «Μια συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας και, ειδικότερα, τη σύστασή του, της 15ης Νοεμβρίου 2017, προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017[3],

–  έχοντας υπόψη την ανάπτυξη της Αποστολής Επιτήρησης της ΕΕ (EUMM) στη Γεωργία στις 15 Σεπτεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2009 της Ανεξάρτητης Διεθνούς Διερευνητικής Αποστολής για τη Σύγκρουση στη Γεωργία υπό την ηγεσία της Heidi Tagliavini,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γεωργία εορτάζει την 100η επέτειο της πρώτης γεωργιανής δημοκρατίας, που ιδρύθηκε το 1918, και δικαίως αισθάνεται υπερήφανη για τα σύγχρονα επιτεύγματά της·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ στηρίζει ένθερμα την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δέκα χρόνια μετά τη ρωσική στρατιωτική επίθεση στη Γεωργία τον Αύγουστο του 2008, η Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζει την παράνομη κατοχή των γεωργιανών περιοχών της Αμπχαζίας και του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, υπονομεύοντας το διεθνές δίκαιο και το διεθνές σύστημα το οποίο βασίζεται σε κανόνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκαλούμενες συνθήκες ολοκλήρωσης και συμμαχίας μεταξύ της Ρωσίας και της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας το 2014 και το 2015 ήταν σαφείς παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, των αρχών του ΟΑΣΕ και των διεθνών δεσμεύσεων της Ρωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζει το πλαίσιο των αποκαλούμενων εκλογών και του δημοψηφίσματος που πραγματοποιήθηκαν από υποστηριζόμενους από τη Ρωσία αυτονομιστές στις γεωργιανές περιοχές της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας το 2016 και το 2017·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ειρηνική επίλυση της διαμάχης Ρωσίας-Γεωργίας, τηρουμένων πλήρως των θεμελιωδών κανόνων και αρχών του διεθνούς δικαίου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία ενισχύει διαρκώς την παράνομη στρατιωτική παρουσία της στα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας κατασκευάζοντας νέες στρατιωτικές βάσεις, μεταφέροντας νέα στρατεύματα και εξοπλισμό και διεξάγοντας στρατιωτικές ασκήσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία εξακολουθεί να παραβιάζει τις διεθνείς της υποχρεώσεις και αρνείται να εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός της 12ης Αυγούστου 2008, η οποία επιτεύχθηκε μετά από διαμεσολάβηση της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία συνεχίζει να απομονώνει την Αμπαχαζία και την περιφέρεια του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας από την υπόλοιπη χώρα κλείνοντας επιπλέον σημεία διέλευσης, εγκαθιστώντας φυσικούς φραγμούς κατά μήκος της διοικητικής συνοριακής γραμμής (ABL) και πραγματοποιώντας εκστρατεία με στόχο την εξάλειψη της γεωργιανής κουλτούρας·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γραμμή αυτή μετακινείται αργά αλλά σταθερά βαθύτερα στο ελεγχόμενο από την Τιφλίδα έδαφος στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που είναι γνωστή ως «μεθοριοποίηση», προσεγγίζοντας πολύ, σε ορισμένες περιοχές, υποδομές καίριας σημασίας όπως αυτοκινητοδρόμους και αγωγούς φυσικού αερίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες χιλιάδες εσωτερικά εκτοπισθέντων ατόμων και προσφύγων που εκδιώχθηκαν βίαια από τα γεωργιανά εδάφη της Αμπχαζίας και της περιφέρειας Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, ως συνέπεια των διαφόρων κυμάτων εθνοκάθαρσης, εξακολουθούν να στερούνται του θεμελιώδους δικαιώματος για ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή στα σπίτια τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις κατεχόμενες περιοχές της Γεωργίας παραβιάζονται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή, του δικαιώματος στην ιδιοκτησία και του δικαιώματος πρόσβασης σε εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζουν να πραγματοποιούνται παράνομες κρατήσεις και απαγωγές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, ως δύναμη ασκούσα ουσιαστικό έλεγχο επί των γεωργιανών περιοχών της Αμπχαζίας και του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, φέρει πλήρη ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισβολή του 2008 ήταν η πρώτη μεγάλη ανοιχτή επίθεση της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή τάξη πραγμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες, συμπεριλαμβανομένων της προσάρτησης της Κριμαίας και του πολέμου στην ανατολική Ουκρανία·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη την παράνομη αφαίρεση της ζωής των εσωτερικά εκτοπισθέντων γεωργιανών πολιτών Archil Tatunashvili, Giga Otkhozoria και David Basharuli, ως αποτέλεσμα των βάναυσων ενεργειών των ρωσικών κατοχικών καθεστώτων στο Σοχούμι και στο Τσχινβάλι·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) διεξάγει έρευνα σχετικά με τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που εικάζεται ότι διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης·

ΙΕ.  ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια κοινή επίσκεψη ad-hoc στη Γεωργία στις 12 Αυγούστου 2008 ηγετών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης — Lech Kaczyński, Πρόεδρος της Πολωνίας, Toomas Hendrik Ilves, Πρόεδρος της Εσθονίας, Valdas Adamkus, Πρόεδρος της Λιθουανίας, Ivars Godmanis, Πρωθυπουργός της Λετονίας και Viktor Yushchenko, Πρόεδρος της Ουκρανίας — θεωρείται ευρέως ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα που σταμάτησε τη ρωσική προέλαση προς την Τιφλίδα, όταν τα στρατεύματα απείχαν μόλις 50 χλμ. από τη πρωτεύουσα της Γεωργίας, και διευκόλυνε τη διαμεσολάβηση για την κατάπαυση του πυρός από τη γαλλική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία εξακολουθεί να αρνείται στην EUMM την πρόσβαση στα γεωργιανά εδάφη της Αμπχαζίας και της περιφέρειας τουΤσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, κατά παράβαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επετεύχθη με τη διαμεσολάβηση της ΕΕ στις 12 Αυγούστου 2008, εμποδίζοντας έτσι την αποστολή να υλοποιήσει πλήρως την εντολή της·

1.  επαναλαμβάνει ότι στηρίζει αμέριστα την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας· αναγνωρίζει ότι οι αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη του ΟΗΕ, στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975 και στον Χάρτη του Παρισιού που εγκρίθηκε το 1990 από τον ΟΑΣΕ αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους για μια ειρηνική ευρωπαϊκή ήπειρο·

2.  επαναλαμβάνει ότι η κυριαρχία, η ανεξαρτησία και η ειρηνική διευθέτηση των διαφορών συνιστούν βασικές αρχές της ευρωπαϊκής τάξης στον τομέα της ασφάλειας· τονίζει ότι η επίλυση των συγκρούσεων στη Γεωργία είναι θεμελιώδους σημασίας για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου· θεωρεί ότι οι εν λόγω συγκρούσεις και η συνεχιζόμενη κατοχή των γεωργιανών εδαφών εξακολουθούν να συνιστούν δυνητική απειλή για την κυριαρχία άλλων ευρωπαϊκών χωρών·

3.  ζητεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία να ανακαλέσει την απόφασή της για την αναγνώριση της δήθεν ανεξαρτησίας των γεωργιανών εδαφών της Αμπχαζίας και της περιφέρειας τουΤσχινβάλι/Νότιας Οσετίας· καταδικάζει την απόφαση της Βενεζουέλας, της Νικαράγουας, της Συρίας και του Ναούρου να αναγνωρίσουν την Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία, και ζητεί να ανακληθεί αυτή η αναγνώριση·

4.  τονίζει την ανάγκη να εκπληρώσει η Ρωσική Ομοσπονδία χωρίς όρους όλες τις διατάξεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός της 12ης Αυγούστου 2008, ιδίως τη δέσμευση για απόσυρση όλων των στρατιωτικών της δυνάμεων από το έδαφος της Γεωργίας·

5.  απαιτεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία να τερματίσει την κατοχή των γεωργιανών εδαφών της Αμπχαζίας και της περιφέρειας του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, να σεβαστεί πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας καθώς και το απαραβίαστο των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, και να διακόψει τη de facto ενσωμάτωση των δύο αυτών περιοχών στη ρωσική διοίκηση·

6.  επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της ΕΕ να συμβάλει στην ειρηνική επίλυση της διαμάχης Ρωσίας-Γεωργίας, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένων του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία, της συμπροεδρίας της ΕΕ στις διεθνείς συνομιλίες της Γενεύης, της EUMM στη Γεωργία, καθώς και της πολιτικής περί μη αναγνώρισης και περί δεσμεύσεων·

7.  καλεί την κυβέρνηση της Γεωργίας να συνεχίσει να συνεργάζεται με το ΔΠΔ διευκολύνοντας τις έρευνες της Εισαγγελίας του ΔΠΔ, και να μεριμνά ώστε να μπορεί η Γραμματεία του ΔΠΔ να εκπληρώνει την εντολή της σε σχέση με τη διαδικασία και τη συμμετοχή των θυμάτων·

8.  καλεί την Ρωσική Ομοσπονδία να επιτρέψει τη χωρίς όρους πρόσβαση της EUMM στα γεωργιανά εδάφη της Αμπχαζίας και της περιφέρειας του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, σύμφωνα με την εντολή της· υπενθυμίζει ότι η EUMM αποτελεί τη μοναδική μόνιμη διεθνή παρουσία επιτοπίως, παρέχοντας αμερόληπτη ενημέρωση για την κατάσταση κατά μήκος της ABL, και ζητεί την παράταση της εντολής της και μετά την 14η Δεκεμβρίου 2018·

9.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να σταματήσει την περαιτέρω μεθοριοποίηση της ABL, την οποία επιχειρεί να επιτύχει εγκαθιστώντας φράχτες από συρματόπλεγμα και άλλα τεχνητά εμπόδια· ζητεί επίσης να τερματισθεί η καταπάτηση της περιοχής που ελέγχεται από την κυβέρνηση της Γεωργίας και η περαιτέρω επέκταση της ABL, με την εκ προθέσεως παρακώλυση των επαφών μεταξύ των ανθρώπων και την απομόνωση του πληθυσμού και των δύο κατεχόμενων περιοχών·

10.  καταδικάζει την εσκεμμένη καταστροφή δεκάδων γεωργιανών χωριών και γεωργιανών εκκλησιών στα κατεχόμενα εδάφη της Αμπχαζίας και της περιφέρειας του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, καθώς και τη σκόπιμη προσπάθεια να εξαλειφθούν τα ίχνη του γεωργιανού πολιτισμού και της γεωργιανής ιστορίας στα κατεχόμενα εδάφη, και καταδικάζει αντικανονικές και διχαστικές πρωτοβουλίες όπως το λεγόμενο δημοψήφισμα του 2017 με το οποίο εγκρίθηκε η μετονομασία της περιφέρειας του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας·

11.  ζητεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία να τηρήσει την αρχή της ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων, ευθυγραμμιζόμενη με τη μονομερή δέσμευση της Γεωργίας για τη μη χρήση βίας, όπως επιβεβαιώθηκε από τον Πρόεδρο της Γεωργίας στην ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23 Νοεμβρίου 2010·

12.  επικροτεί τη νέα ειρηνευτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Γεωργίας που ονομάζεται «Ένα βήμα προς ένα καλύτερο μέλλον», η οποία έχει ως στόχο τη βελτίωση των ανθρωπιστικών και των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών των ανθρώπων που κατοικούν στις γεωργιανές περιοχές της Αμπχαζίας και της περιφέρειας του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, καθώς και την προώθηση των επαφών μεταξύ των ανθρώπων και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των διχασμένων κοινοτήτων·

13.  υπενθυμίζει στη Ρωσική Ομοσπονδία τις υποχρεώσεις της ως δύναμης κατοχής απέναντι στον πληθυσμό και ότι οφείλει να παύσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους περιορισμούς στην ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής, τις διακρίσεις λόγω εθνοτικής καταγωγής και την παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία και στην πρόσβαση στην εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα στα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας·

14.  επιπλέον, καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να σταματήσει την ατιμωρησία και τα εγκλήματα εθνοτικού χαρακτήρα στα γεωργιανά εδάφη της Αμπχαζίας και της περιφέρειας του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας και να άρει όλα τα εμπόδια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι δράστες της παράνομης θανάτωσης των εσωτερικά εκτοπισμένων Γεωργιανών Archil Tatunashvili, Giga Otkhozoria και David Basharuli·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση από το κοινοβούλιο της Γεωργίας του δικομματικού ψηφίσματος που θεσπίζει μια μαύρη λίστα των δραστών και των υπευθύνων για τη συγκάλυψη τέτοιων παραβιάσεων (κατάλογος Otkhozoria-Tatunashvili) και καλεί τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να βάλουν σε μαύρη λίστα και να επιβάλουν εθνικές και ενωσιακές κυρώσεις σε όσους περιλαμβάνονται ή ενδέχεται να περιληφθούν στον κατάλογο Otkhozoria-Tatunashvili·

16.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να επιτρέψει την ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και των προσφύγων στις εστίες τους και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση στην περιοχή των διεθνών μηχανισμών παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

17.  επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τις ανατρεπτικές πολιτικές προπαγάνδας, παραπληροφόρησης και διείσδυσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες έχουν ως στόχο να εξασθενίσουν τη δημοκρατία και την κοινωνία στη Γεωργία, απαξιώνοντας θεσμούς, χειραγωγώντας την κοινή γνώμη, διασπείροντας ψευδή αφηγήματα, τροφοδοτώντας τις κοινωνικές εντάσεις και προωθώντας μια γενική δυσπιστία στα μέσα ενημέρωσης· καταγγέλλει, στο πλαίσιο αυτό, τον πόλεμο πληροφοριών που διεξάγεται από τη Ρωσία, με τη χρησιμοποίηση των κρατικά ελεγχόμενων μέσων ενημέρωσής της για τη σκόπιμη διάδοση ψευδών ειδήσεων, προκειμένου να επηρεάσει τις εσωτερικές πολιτικές και να υπονομεύσει τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

18.  τονίζει ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να επιδείξει μια συνεπή, συντονισμένη, ενωμένη και σταθερή στάση απέναντι στην πολιτική κατοχής και προσάρτησης που ακολουθεί η Ρωσία, ως μοναδικό τρόπο με τον οποίο μπορεί να διασφαλιστεί η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων στη Γεωργία και η πρόληψη παρόμοιων συγκρούσεων στις γειτονικές χώρες·

19.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να υιοθετήσουν μια προσέγγιση συνεπή με αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των πολιτικών των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών της ΕΕ, χαρακτηρίζοντας, με σαφέστερους και ακριβέστερους όρους, την επίθεση της Ρωσίας στη Γεωργία ως κατοχή, από τη Ρωσική Ομοσπονδία, των γεωργιανών εδαφών της Αμπχαζίας και της περιφέρειας του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου