Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-0275/2018Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-0275/2018

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Georgian miehitetyistä alueista kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen

12.6.2018 - (2018/2741(RSP))

työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
B8‑0275/2018 (PPE)
B8‑0276/2018 (ECR)
B8‑0277/2018 (ALDE)
B8‑0279/2018 (Verts/ALE)
B8‑0285/2018 (S&D)

Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová, Željana Zovko PPE-ryhmän puolesta
Victor Boştinaru, Clare Moody S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta
Heidi Hautala, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta

Menettely : 2018/2741(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B8-0275/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B8-0275/2018
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Georgian miehitetyistä alueista kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen

(2018/2741(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 12. elokuuta 2008 tehdyn tulitaukosopimuksen, jonka välittäjänä toimi EU ja jonka Georgia ja Venäjän federaatio ovat allekirjoittaneet, sekä 8. syyskuuta 2008 tehdyn täytäntöönpanosopimuksen,

–  ottaa huomioon 21. tammikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyistä assosiaatiosopimuksista / pitkälle menevistä ja laaja-alaisista vapaakauppa-alueista[1],

–  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskevasta vuosittaisesta kertomuksesta[2],

–  ottaa huomioon itäisen kumppanuuden huippukokousten yhteiset julkilausumat ja erityisesti Brysselissä vuonna 2017 annetun yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon yhteiset tiedonannot Euroopan naapuruuspolitiikasta (ENP), erityisesti 18. toukokuuta 2017 annetun kertomuksen tarkistetun Euroopan naapuruuspolitiikan täytäntöönpanosta (JOIN(2017)0018) ja 9. kesäkuuta 2017 julkaistun yhteisen valmisteluasiakirjan ”Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results” (SWD(2017)0300), sekä vuonna 2016 annetun tiedonannon ”Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia”,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa itäisen naapuruston tilanteesta ja erityisesti 15. marraskuuta 2017 antamansa suosituksen neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle itäisestä kumppanuudesta ennen marraskuussa 2017 pidettävää huippukokousta[3],

–  ottaa huomioon, että Georgiassa toteutettava Euroopan unionin tarkkailuoperaatio (EUMM) käynnistettiin 15. syyskuuta 2008,

–  ottaa huomioon Heidi Tagliavinin johtaman Georgian konfliktia käsittelevän riippumattoman kansainvälisen selvitysvaltuuskunnan 2009 antaman raportin,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  toteaa, että Georgia viettää vuonna 1918 perustetun Georgian ensimmäisen demokraattisen tasavallan 100-vuotisjuhlaa ja se on syystäkin ylpeä tämänhetkisistä saavutuksistaan;

B.  toteaa, että unioni tukee vahvasti Georgian itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä;

C.  toteaa, että kymmenen vuotta sen jälkeen, kun Venäjän joukot hyökkäsivät Georgiaan elokuussa 2008, Venäjän federaatio jatkaa edelleen laitonta miehitystään Abhasiassa ja Tshinvalin alueella / Etelä-Ossetiassa, jotka kuuluvat Georgialle; toteaa, että tämä on vastoin kansainvälistä oikeutta ja sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestelmää; ottaa huomioon, että Venäjän sekä Abhasian ja Etelä-Ossetian väliset niin kutsutut integraatio- ja liittosopimukset allekirjoitettiin vuosina 2014 ja 2015 ja niillä loukattiin selvästi kansainvälistä oikeutta, Etyjin periaatteita ja Venäjän kansainvälisiä sitoumuksia; toteaa, että unioni ei tunnusta Venäjän tukemien separatistien vuosina 2016 ja 2017 järjestämiä niin kutsuttuja vaaleja ja kansanäänestystä Abhasiassa ja Etelä-Ossetiassa, jotka kuuluvat Georgialle;

D.  toteaa, että unioni sitoutuu edelleen Venäjän ja Georgian konfliktin rauhanomaiseen ratkaisuun, jossa noudatetaan kaikilta osin kansainvälisen oikeuden perusnormeja ja ‑periaatteita;

E.  toteaa, että Venäjä vahvistaa jatkuvasti laitonta sotilaallista läsnäoloaan Georgian miehitetyillä alueilla rakentamalla uusia tukikohtia, tuomalla alueelle uusia joukkoja ja kalustoa sekä järjestämällä sotaharjoituksia;

F.  toteaa, että Venäjä jatkaa kansainvälisten velvoitteidensa rikkomista ja kieltäytyy panemasta kaikilta osin täytäntöön EU:n välityksellä 12. elokuuta 2008 tehtyä tulitaukosopimusta;

G.  toteaa, että Venäjä jatkaa Abhasian ja Tshinvalin alueen / Etelä-Ossetian eristämistä muusta maasta sulkemalla lisää rajanylityspaikkoja, asettamalla fyysisiä esteitä hallinnolliselle rajalinjalle ja käymällä georgialaisen kulttuurin kitkemiseen tähtäävää kampanjaa;

H.  toteaa, että kyseistä rajaa siirretään hitaasti mutta vääjäämättä yhä syvemmälle Tbilisin hallitsemalle alueelle; toteaa, että tämä ”rajanmääritystoimintana” tunnettu prosessi on jo paikoin hyvin lähellä kriittistä infrastruktuuria, kuten moottoriteitä ja kaasuputkia;

I.  toteaa, että useiden etnisten puhdistusten seurauksena sadat tuhannet maan sisäisesti siirtymään joutuneet ja pakolaiset on häädetty pakkokeinoin Abhasiasta ja Tshinvalin alueelta / Etelä-Ossetiasta, jotka kuuluvat Georgialle; toteaa, että näiltä ihmisiltä on riistetty heidän perusoikeutensa palata koteihinsa turvallisesti ja ihmisarvoisesti;

J.  toteaa, että Georgian miehitetyillä alueilla esiintyy edelleen perusihmisoikeuksien loukkauksia, jotka koskevat myös oikeutta vapaaseen liikkumiseen ja asuinpaikan valintaan, oikeutta omaisuuteen ja oikeutta saada opetusta omalla kielellään; toteaa, että laittomia pidätyksiä ja sieppauksia tapahtuu edelleen;

K.  toteaa, että koska Georgialle kuuluvat Abhasia ja Tshinvalin alue / Etelä-Ossetia ovat Venäjän federaation tosiasiallisessa valvonnassa, se kantaa täyden vastuun vakavista ihmisoikeusrikkomuksista ja erittäin huolestuttavasta humanitaarisesta tilanteesta paikalla;

L.  toteaa, että vuoden 2008 hyökkäys oli Venäjän ensimmäinen merkittävä ja avoin eurooppalaiseen järjestykseen kohdistunut hyökkäys; toteaa, että sitä seurasivat muut hyökkäykset, kuten Krimin liittäminen Venäjään ja Itä-Ukrainan sota,

M.  toteaa, että georgialaiset maan sisäisesti siirtymään joutuneet Artšil Tatunašvili, Giga Othozoria ja Davit Bašaruli tapettiin laittomasti Venäjän miehityshallinnon raa’an toiminnan tuloksena Suhumissa ja Tshinvalissa;

N.  ottaa huomioon, että Kansainvälinen rikostuomioistuin on aloittanut tutkinnan sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, joita konfliktin yhteydessä väitetään tapahtuneen;

O.  toteaa, että Keski- ja Itä-Euroopan johtajien Puolan presidentin Lech Kaczyńskin, Viron presidentin Toomas Hendrik Ilvesin, Liettuan presidentin Valdas Adamkusin, Latvian pääministerin Ivars Godmanisin ja Ukrainan presidentin Viktor Juštšenkon Georgiaan 12. elokuuta 2008 tekemää yhteistä vierailua pidetään yleisesti merkittävänä tekijänä, joka pysäytti Venäjän etenemisen kohti Tbilisiä joukkojen ollessa vain 50 kilometrin päässä Georgian pääkaupungista ja auttoi unionin neuvoston puheenjohtajavaltiota Ranskaa toimimaan välittäjänä tulitaukoneuvotteluissa;

P.  toteaa, että Venäjän federaatio epää yhä EUMM:ltä pääsyn Abhasiaan ja Tshinvalin alueelle / Etelä-Ossetiaan, jotka kuuluvat Georgialle, ja loukkaa siten EU:n välityksellä 12. elokuuta 2008 tehtyä tulitaukosopimusta, mikä haittaa operaation mahdollisuuksia suorittaa tehtävänsä täysin;

1.  vahvistaa tukevansa yksiselitteisesti Georgian itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta; toteaa, että YK:n peruskirjaan, vuoden 1975 Helsingin päätösasiakirjaan ja Etyjin vuoden 1990 Pariisin peruskirjaan kirjatut periaatteet ovat rauhanomaisen Euroopan mantereen kulmakiviä;

2.  toteaa jälleen kerran, että Euroopan turvallisuusjärjestyksen pääperiaatteita ovat itsemääräämisoikeus, itsenäisyys ja kiistojen rauhanomainen ratkaiseminen; korostaa, että Georgian konfliktien ratkaiseminen on olennaista, jotta voidaan parantaa koko Euroopan mantereen turvallisuutta ja vakautta; katsoo, että nämä konfliktit ja Georgian alueiden jatkuva miehitys muodostavat edelleen mahdollisen uhan Euroopan muiden maiden itsemääräämisoikeudelle;

3.  vaatii Venäjän federaatiota kumoamaan päätöksensä tunnustaa Georgialle kuuluvien Abhasian ja Tshinvalin alueen / Etelä-Ossetian niin kutsuttu itsenäisyys; tuomitsee sen, että Venezuela, Nicaragua, Syyria ja Nauru ovat päättäneet tunnustaa Abhasian ja Etelä-Ossetian, ja kehottaa niitä peruuttamaan tunnustamisen;

4.  korostaa, että Venäjän federaation on noudatettava ehdoitta kaikkia 12. elokuuta 2008 tehdyn tulitaukosopimuksen määräyksiä ja varsinkin sitoumusta vetää pois kaikki sotilasjoukkonsa Georgian alueelta;

5.  vaatii Venäjän federaatiota lopettamaan Georgialle kuuluvien Abhasian ja Tshinvalin alueen / Etelä-Ossetian miehityksen ja kunnioittamaan täysimääräisesti Georgian itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta sekä sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen loukkaamattomuutta ja vaatii sitä lopettamaan käytännössä tapahtuvan kummankin alueen liittämisen Venäjän hallinnon alaisuuteen;

6.  vahvistaa EU:n olevan vahvasti sitoutunut Venäjän ja Georgian välisen konfliktin rauhanomaisessa ratkaisussa avustamiseen; toteaa EU:n hyödyntävän tässä kaikkia käytettävissään olevia välineitä osana laaja-alaista lähestymistapaa, johon kuuluvat Etelä-Kaukasiaan ja Georgian kriisiä varten nimitetty erityisedustaja, toimiminen yhtenä Geneven kansainvälisten neuvottelujen puheenjohtajista, EUMM Georgiassa sekä tunnustamattomuus- ja lähentymispolitiikka;

7.  kehottaa Georgian hallitusta jatkamaan yhteistyötään Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa helpottamalla rikostuomioistuimen syyttäjän toimiston tutkimuksia sekä varmistamalla, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen kirjaamo voi toteuttaa tehtäväänsä kohderyhmien tavoittamisen ja uhrien osallistumisen osalta;

8.  kehottaa Venäjän federaatiota sallimaan EUMM:lle sen tehtävän mukaisesti ehdoitta pääsyn Abhasiaan ja Tshinvalin alueelle / Etelä-Ossetiaan, jotka kuuluvat Georgialle; muistuttaa, että EUMM on ainoa pysyvästi paikalla oleva kansainvälinen toimija, joka antaa puolueetonta tietoa tilanteesta hallinnollisella rajalinjalla, ja kehottaa jatkamaan sen toimeksiantoa 14. joulukuuta 2018 päättyvän määräajan jälkeen;

9.  kehottaa Venäjän federaatiota lopettamaan hallinnollisen rajalinjan virallistamisen, johon se pyrkii piikkilanka-aidoilla ja muilla keinotekoisilla esteillä; kehottaa myös lopettamaan Georgian hallituksen valvonnassa olevalle alueelle hivuttautumisen ja hallinnollisen rajalinjan ulottamisen pidemmälle, millä on tarkoitus estää ihmisten välisiä yhteyksiä ja eristää kummankin miehitetyn alueen väestö;

10.  tuomitsee kymmenien georgialaisten kylien ja kirkkojen tahallisen tuhoamisen miehitetyissä Abhasiassa ja Tshinvalin alueella / Etelä-Ossetiassa sekä tahallisen yrityksen poistaa georgialaisen kulttuurin ja historian jäljet miehitetyillä alueilla; tuomitsee vastakkaiset ja jakaantumista lisäävät aloitteet, kuten vuonna 2017 järjestetyn niin kutsutun kansanäänestyksen, jossa hyväksyttiin Tshinvalin alueen / Etelä-Ossetian nimenmuutos;

11.  kehottaa Venäjän federaatiota noudattamaan rauhanomaisen konfliktinratkaisun periaatetta ja vastaamaan samalla tavoin Georgian yksipuoliseen voimankäytöstä pidättymistä koskevaan sitoumukseen, jonka Georgian presidentti vahvisti Euroopan parlamentille 23. marraskuuta 2010 pitämässään puheessa;

12.  pitää myönteisenä Georgian hallituksen uutta rauhanaloitetta ”Askel kohti parempaa tulevaisuutta”, jonka tarkoituksena on parantaa Georgialle kuuluvissa Abhasiassa ja Tshinvalin alueella / Etelä-Ossetiassa asuvien ihmisten humanitaarisia ja sosioekonomisia olosuhteita ja edistää ihmisten välisiä yhteyksiä ja luottamuksen rakentamista jakautuneiden yhteisöjen välillä;

13.  muistuttaa Venäjän federaatiota sen velvoitteista väestöä kohtaan miehittäjänä sekä siitä, että sen on lopetettava ihmisoikeusloukkaukset, liikkumista ja asuinpaikkaa koskevien vapauksien rajoittaminen, etnisyyteen perustuva syrjintä sekä omaisuutta koskevan oikeuden ja omalla kielellä annettavaa opetusta koskevan oikeuden loukkaaminen Georgian miehitetyillä alueilla;

14.  kehottaa Venäjän federaatiota lopettamaan rankaisemattomuuden ja etnisyyteen perustuvat rikokset Abhasiassa ja Tshinvalin alueella / Etelä-Ossetiassa, jotka kuuluvat Georgialle; kehottaa lisäksi poistamaan kaikki esteet sen varmistamiselta, että maan sisäisesti siirtymään joutuneiden Artšil Tatunašvilin, Giga Othozorian ja Davit Bašarulin laittomiin surmiin syyllistyneet saadaan oikeuteen;

15.  pitää myönteisenä, että Georgian parlamentti on hyväksynyt kahden puolueen kannattaman päätöslauselman, joka käsittää luettelon tällaisista rikoksista ja niiden peittelystä vastaavien henkilöiden nimiä (Othozoria-Tatunašvili-lista); kehottaa jäsenvaltioita ja neuvostoa laatimaan luettelon Othozoria-Tatunašvili-listalla nyt olevista ja listalle mahdollisesti myöhemmin lisättävistä henkilöistä ja kehottaa asettamaan heille kansallisia sekä unionin laajuisia pakotteita;

16.  kehottaa Venäjän federaatiota sallimaan, että maan sisäisesti siirtymään joutuneet ja pakolaiset voivat palata koteihinsa vapaasti ja ihmisarvoisesti, ja takaamaan, että kansainväliset ihmisoikeuksien tarkkailumekanismit pääsevät esteettömästi paikalle;

17.  tuomitsee jälleen kerran turvallisuutta horjuttavan propagandan, disinformaation ja sosiaaliseen mediaan soluttautumisen, joilla pyritään heikentämään Georgian demokratiaa ja yhteiskuntaa siten, että turmellaan instituutioiden maine, manipuloidaan yleistä mielipidettä, levitetään perättömiä väitteitä, lietsotaan yhteiskunnallisia jännitteitä ja kylvetään yleistä epäluottamusta tiedotusvälineitä kohtaan; tuomitsee tässä yhteydessä Venäjän harjoittaman informaatiosodankäynnin, jossa valtion valvonnassa olevia tiedotusvälineitä käytetään perättömien uutisten tahalliseen levittämiseen, jotta voidaan vaikuttaa maiden sisäiseen politiikkaan ja vesittää Euroopan yhdentymisprosesseja;

18.  korostaa, että kansainvälisen yhteisön on suhtauduttava Venäjän miehityspolitiikkaan ja muiden alueiden itseensä liittämisen politiikkaan johdonmukaisesti, koordinoidusti, yhtenäisesti ja tiukasti, sillä se on ainoa keino varmistaa konfliktin rauhanomainen ratkaisu Georgiassa ja ehkäistä vastaavia konflikteja naapurustossa;

19.  kehottaa unionin toimielimiä hyväksymään lähestymistavan, joka on johdonmukainen Euroopan parlamentin lähestymistavan ja jäsenvaltioiden kansallisten parlamenttien politiikan kanssa ja jossa käytetään selkeämpiä ja täsmällisempiä ilmauksia Venäjän Georgiaan kohdistamasta aggressiosta siten, että Venäjän federaation todetaan miehittävän Georgialle kuuluvia Abhasiaa ja Tshinvalin aluetta / Etelä-Ossetiaa;

20.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, Etyjille, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, itäisen kumppanuuden maiden hallituksille ja parlamenteille sekä Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille.

 

 

Päivitetty viimeksi: 21. kesäkuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö