Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0280/2018Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0280/2018

  FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om menneskerettighedssituationen i Bahrain, navnlig sagen om Nabeel Rajab

  13.6.2018 - (2018/2755(RSP))

  jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4
  til erstatning af følgende beslutningsforslag:
  B8‑0280/2018 (ECR)
  B8‑0284/2018 (PPE)

  Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen
  Charles Tannock, Karol Karski for ECR-Gruppen

  Procedure : 2018/2755(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  RC-B8-0280/2018
  Indgivne tekster :
  RC-B8-0280/2018
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  Europa-Parlamentets beslutning om menneskerettighedssituationen i Bahrain, navnlig sagen om Nabeel Rajab

  (2018/2755(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til sine tidligere beslutninger om Kongeriget Bahrain,

  –  der henviser til samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Golfstaternes Samarbejdsråd (GCC) fra 1988,

  –  der henviser til EU's årsberetning om menneskerettighederne og demokrati i verden i 2016, som blev vedtaget af Rådet den 16. oktober 2017,

  –  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere, menneskerettighedsdialoger med tredjelande og ytringsfrihed online og offline,

  –  der henviser til Chaillotprisen for fremme af menneskerettigheder i GCC-området,

  –  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

  –  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966 og FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

  –  der henviser til det arabiske menneskerettighedscharter, der blev ratificeret af Bahrain i 2013,

  –  der henviser til Bahrains Uafhængige Undersøgelseskommission (BICI), der blev nedsat ved kongeligt dekret med henblik på at undersøge og rapportere om de begivenheder, der fandt sted i Bahrain i februar 2011, og konsekvenserne af disse begivenheder,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 118, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

  A.  der henviser til, at appeldomstolen i Bahrain den 5. juni 2018 besluttede at stadfæste en dom om en fængselsstraf på fem år afsagt den 21. februar mod den førende menneskerettighedsforkæmper Nabeel Rajab for nogle kommentarer på Twitter, hvori han fordømmer luftangrebene i Yemen iværksat af den saudiarabisk ledede koalition og afslører den påståede tortur i Jau-fængslet i Bahrain; der henviser til, at disse udtalelser i henhold til Bahrains straffelov betragtes som strafbare handlinger, nærmere bestemt fornærmelse af et naboland (artikel 215), fornærmelse af nationale institutioner (artikel 216) og bevidst spredning af falske eller ondsindede nyheder, udtalelser eller rygter i krigstid for at skade militære forberedelser på at forsvare Staten Bahrain (artikel 133);

  B. der henviser til, at Nabeel Rajab allerede blev idømt to års fængsel i juli 2017 in absentia og står over for i alt syv års fængsel; der henviser til, at han blev vilkårligt tilbageholdt den 13. juni 2016 og var varetægtsfængslet i mere end et år, idet hans sag blev udsat op imod 20 gange, og domstolen overtrådte strafferetsplejeloven flere gange ved at annoncere gennemførelsen af retssagen med kun nogle få dages varsel uden at give nogen nærmere forklaring til hans advokater, som derfor ikke var i stand til at forberede hans forsvar eller indkalde deres vidner til at afgive forklaring i retten;

  C. der henviser til, at Nabeel Rajab blev arresteret for første gang i 2012 på grundlag af nogle anklager om bl.a. tilskyndelse til protester mod regeringen og blev idømt tre års fængsel; der henviser til, at han i november 2014 blev løsladt mod kaution, men blev arresteret igen i april 2015 for at have kritiseret Bahrain på de sociale medier og fik en fængselsdom på seks måneder; der henviser til, at han fik en kongelig benådning efter bekymring over hans forværrede helbredstilstand;

  D. der henviser til, at EU har været i løbende kontakt med de bahrainske myndigheder om menneskerettighedsspørgsmål i kongeriget og samtidig rådet imod foranstaltninger, der vil kunne undergrave stabiliteten i landet;

  E. der henviser til, at EU anser et tæt samarbejde med civilsamfundet og menneskerettighedsforkæmpere i tredjelande som en af sine vigtigste prioriteter med hensyn til fremme af menneskerettighederne og bekæmpelse af menneskerettighedskrænkelser;

  F. der henviser til, at det politiske arbejde i Kongeriget Bahrain er centralt for overgangen til demokrati og støtten til omfattende reformer;

  G. der henviser til, at Bahrain er en af EU’s vigtigste allierede i Den Persiske Golf, bl.a. inden for politiske og økonomiske forbindelser, energi og sikkerhed; der henviser til, at stabiliteten i regionen omkring Den Persiske Golf er af strategisk interesse for NATO, og at der er en gensidig interesse i at uddybe partnerskabet med henblik på at reagere bedre på fremtidige sikkerhedsmæssige udfordringer;

  H. der henviser til, at Kongeriget Bahrain er en arabisk stat med en rig historie præget af åbenhed over for andre kulturer rundt om i verden gennem mange år, og hvor den bahrainske identitet er central for den nationale identitet;

  1.  udtrykker bekymring over den fængselsdom på fem år, der blev afsagt af den højere straffedomstol i Bahrain i tillæg til den dom på to år, der blev afsagt i juli 2017; noterer sig afgørelsen fra appeldomstolen i Bahrain om at stadfæste Nabeel Rajabs fængselsdom på fem år og er klar over, at Bahrains kassationsdomstol stadig kan give tilladelse til en appel, eller at kong Hamad bin Isa Al Khalifa kan give en kongelig benådning; opfordrer de bahrainske myndigheder til at sikre, at retssagerne er i overensstemmelse med folkerettens regler om en retfærdig rettergang;

  2.  opfordrer de bahrainske myndigheder til at sikre, at Nabeel Rajab ikke bliver udsat for tortur eller andre former for mishandling og får regelmæssig adgang til sin familie og advokater efter eget valg samt rimelige sundhedsydelser;

  3.  gentager sin opfordring til de bahrainske myndigheder til at afholde sig fra enhver form for tortur, grusom og nedværdigende behandling af indsatte, efterforske tilfælde af tortur og bringe gerningsmændene for en domstol; støtter i denne forbindelse kongerigets oprettelse af ombudsmandsinstitutionen under indenrigsministeriet, kommissionen om fangers og tilbageholdtes rettigheder og den særlige efterforskningsenhed, der skal at beskytte menneskerettighederne og føre et uafhængigt tilsyn med politiets opførsel og forholdene i fængslerne; anerkender, at disse instituioner var de første af deres art i regionen og stadig er unikke i Golfstaterne;

  4.  støtter fortsat den bahrainske regerings reformdagsorden og tilskynder den bahrainske regering til at tilstræbe stabilitet gennem yderligere reformer og en inklusiv forsoningsproces i et miljø, hvor fredelige politiske klagepunkter kan udtrykkes frit, i overensstemmelse med kongerigets internationale forpligtelser, navnlig i lyset af det kommende valg, der er berammet til oktober 2018;

  5.  glæder sig over regeringens tilsagn om at fortsætte med at forbedre alle bahraineres rettigheder og muligheder; støtter kongerigets tilsagn om at sikre et inklusivt pluralistisk samfund; glæder sig i denne forbindelse over Bahrains model for religiøs tolerance og tilbageholdenhed og landets kulturelle mangfoldighed og noterer sig med tilfredshed den bahrainske forfatning og chartret om national handling;

  6.  tillægger Bahrains suverænitet og territoriale integritet stor betydning og understreger vigtigheden af, at kræfter, der forsøger at undergrave stabiliteten og sikkerheden i kongeriget, ikke blander sig i Bahrains interne anliggender;

  7.  anmoder om, at de bahrainske myndigheder lader en officiel delegation af medlemmer af Europa-Parlamentet besøge landet med henblik på at mødes med de offentlige myndigheder og repræsentanter for civilsamfundet og bidrage til at opnå en bedre forståelse af alle parters synspunkter og bekymringer;

  8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformanden for Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, regeringen og parlamentet i Kongeriget Bahrain og generalsekretæren for Golfstaternes Samarbejdsråd.

   

   

  Seneste opdatering: 13. juni 2018
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik