Menetlus : 2018/2755(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-0280/2018

Esitatud tekstid :

RC-B8-0280/2018

Arutelud :

PV 14/06/2018 - 4.2
CRE 14/06/2018 - 4.2

Hääletused :

PV 14/06/2018 - 7.2

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 256kWORD 52k
13.6.2018
PE621.678v01-00}
PE621.682v01-00} RC1
 
B8-0280/2018}
B8-0284/2018} RC1

vastavalt kodukorra artikli 135 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4,

millega asendatakse järgmised resolutsiooni ettepanekud:

B8-0280/2018 (ECR)

B8-0284/2018 (PPE)


inimõiguste olukorra kohta Bahreinis, eelkõige seoses Nabeel Rajabi juhtumiga (2018/2755(RSP))


Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel
Charles Tannock, Karol Karski fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon inimõiguste olukorra kohta Bahreinis, eelkõige seoses Nabeel Rajabi juhtumiga (2018/2755(RSP))  

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Bahreini Kuningriigi kohta,

–  võttes arvesse 1988. aasta Euroopa Liidu ja Pärsia lahe koostöönõukogu koostöölepingut,

–  võttes arvesse ELi aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2016. aastal, mille nõukogu võttis vastu 16. oktoobril 2017,

–  võttes arvesse ELi suuniseid inimõiguste kaitsjate, kolmandate riikidega peetavate inimõiguste alaste dialoogide ning sõnavabaduse kohta internetis ja mujal,

–  võttes arvesse Chaillot’auhinda inimõiguste edendamise eest Pärsia lahe koostöönõukogu piirkonnas,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti ning piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast ÜRO konventsiooni,

–  võttes arvesse inimõiguste Araabia hartat, mille Bahrein ratifitseeris 2013. aastal,

–  võttes arvesse Bahreini sõltumatut uurimiskomisjoni, mis moodustati kuningliku korraldusega selleks, et uurida Bahreinis 2011. aasta veebruarist alates toimunud sündmusi ja nende tagajärgi ning selle kohta aru anda,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et 5. juunil 2018 otsustas Bahreini apellatsioonikohus jätta jõusse viieaastase vanglakaristuse, mis mõisteti 21. veebruaril inimõiguste kaitsjale Nabeel Rajabile kommentaaride eest Twitteris, milles ta mõistis hukka Saudi Araabia juhitud koalitsiooni õhurünnakud Jeemenis ning paljastas väidetava piinamise Bahreini Jau vanglas; arvestades, et Bahreini karistusseadustiku kohaselt loetakse need kommentaarid kuriteoks, mis seisneb „naaberriigi solvamises“ (artikkel 215), „riiklike institutsioonide solvamises“ (artikkel 216) ja „sõja ajal tahtlikult valede või kuritahtlike teadete, avalduste või kuulujuttude levitamises [...], et kahjustada sõjalisi ettevalmistusi Bahreini Kuningriigi kaitsmiseks“ (artikkel 133);

B. arvestades, et Nabeel Rajab oli juba 2017. aasta juulis tagaselja kaheks aastaks vangi mõistetud ja teda ootab kokku seitse aastat vangistust; arvestades, et 13. juunil 2016 peeti ta meelevaldselt kinni ja ta veetis üle aasta eelvangistuses, tema juhtumi arutamist on kuni 20 korda edasi lükatud ja kohus on kriminaalmenetlusõigust mitmel korral rikkunud, teatades kohtuistungi toimumisest kõigest mõni päev varem, andmata selgitusi advokaatidele, kes ei saanud seetõttu kaitset ette valmistada või tunnistajaid kohtusse kutsuda;

C. arvestades, et Nabeel Rajab arreteeriti esimest korda 2012. aastal süüdistuste alusel, mis hõlmasid valitsusevastasele meeleavaldusele õhutamist, ning talle mõisteti kolmeaastane vanglakaristus; arvestades, et 2014. aasta novembris vabastati ta kautsjoni vastu, kuid vahistati uuesti 2015. aasta aprillis Bahreini kritiseerimise eest sotsiaalmeedias ja talle mõisteti kuuekuuline vangistus; arvestades, et murettekitavalt halveneva tervisliku seisundi pärast andis kuningas talle armu;

D. arvestades, et EL on pidanud Bahreini ametivõimudega pidevalt dialoogi kuningriigis inimõiguste valdkonnas esinevate probleemide üle, soovitades mitte võtta meetmeid, mis võiksid kahjustada stabiilsust riigis;

E. arvestades, et EL peab tihedat koostööd kolmandate riikide kodanikuühiskonna ja inimõiguste kaitsjatega üheks oma peamiseks prioriteediks inimõiguste toetamisel ja inimõiguste rikkumisega võitlemisel;

F. arvestades, et poliitiline tegevus Bahreini Kuningriigis on keskse tähtsusega, et toetada demokraatiale üleminekut ja põhjalikke reforme;

G. arvestades, et Bahrein on Euroopa Liidu oluline partner Pärsia lahe piirkonnas, sealhulgas poliitiliste ja majandussuhete, energeetika ja julgeoleku valdkonnas; arvestades, et Pärsia lahe piirkonna stabiilsus on NATO strateegilistes huvides ja on olemas vastastikune huvi partnerluse edasiseks süvendamiseks, et reageerida paremini tulevastele julgeolekualastele probleemidele;

H. arvestades, et Bahreini kuningriik on Araabia riik, millel on rikas, teiste maailma riikide kultuuride suhtes pikaajaliselt avatud ajalugu ning kus Bahreini identiteet on rahvuslikus identiteedis kesksel kohal;

1.  väljendab muret Bahreini kriminaalkohtu poolt mõistetud viieaastase vanglakaristuse pärast, mis lisandus 2017. aasta juulis määratud kaheaastasele vanglakaristusele; võtab teadmiseks Bahreini apellatsioonikohtu otsuse jätta Nabeel Rajabi viieaastane vanglakaristus jõusse ja tõdeb, et apellatsioonikaebuse võib sellegipoolest rahuldada Bahreini kassatsioonikohus ning kuningas Hamad bin Isa Al Khalifa võib armu anda; kutsub Bahreini ametivõime üles tagama, et kohtumenetlustes järgitaks rahvusvahelise õiguse kohaseid õiglase kohtupidamise ja nõuetekohase menetluse põhimõtteid;

2.  kutsub Bahreini ametivõime üles tagama, et Nabeel Rajabi ei piinata ega väärkohelda muul viisil ning et tal on olemas regulaarne kontakt perekonnaga ja tema valitud advokaatidega ning piisavad tervishoiuteenused;

3.  palub veel kord Bahreini võimudel hoiduda igasugusest piinamisest ja kinnipeetavate julmast ja inimväärikust alandavast kohtlemisest, uurida kõiki piinamisjuhtumeid ning tuua nende toimepanijad kohtu ette; väljendab toetust sellele, et kuningriik asutas siseministeeriumi ombudsmani ametikoha, vangide ja kinnipeetavate õiguste komisjoni ning spetsiaalse uurimisüksuse inimõiguste kaitsmiseks ning politsei käitumise ja kinnipidamise standardite sõltumatuks järelevalveks; tõdeb, et need on piirkonnas esimesed omataolised ja Pärsia lahe piirkonnas endiselt ainulaadsed;

4.  toetab jätkuvalt Bahreini valitsuse reformikava ja ergutab Bahreini valitsust võtma eesmärgiks stabiilsuse saavutamise edasiste reformide ja kaasava lepitusprotsessi abil keskkonnas, kus rahumeelseid poliitilisi erimeelsusi saab vabalt väljendada, kooskõlas kuningriigi rahvusvaheliste kohustustega, võttes eelkõige arvesse 2018. aasta oktoobriks kavandatud eelseisvaid valimisi;

5.  kiidab heaks valitsuse võetud kohustuse jätkata kõigile bahreinlastele kättesaadavate õiguste ja võimaluste parandamist; toetab kuningriigi võetud kohustust tagada kaasav pluralistlik ühiskond; tunneb sellega seoses heameelt Bahreini usulise sallivuse ja mõõdukuse mudeli ning kultuurilise mitmekesisuse üle, ning võtab rahuloluga teadmiseks Bahreini põhiseaduse ja harta;

6.  peab äärmiselt oluliseks Bahreini suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning rõhutab, kui oluline on, et Bahreini siseasjadesse ei sekkuks jõud, kes soovivad õõnestada kuningriigi stabiilsust ja julgeolekut;

7.  kutsub Bahreini ametivõime üles võimaldama Euroopa Parlamendi liikmete delegatsiooni visiiti, et kohtuda riigi ametivõimudega ja kodanikuühiskonna esindajatega ning saada parem ülevaade kõigi poolte seisukohtadest ja muredest;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning komisjoni asepresidendile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Bahreini Kuningriigi valitsusele ja parlamendile ning Pärsia lahe koostöönõukogu peasekretärile.

Viimane päevakajastamine: 13. juuni 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika